Catàleg d’activitats antirumors

Una aposta per la interculturalitat

Inici / Estrategia bcn antirumors / Catàleg d'Activitats Antirumors / Barvaliphe (Riquesa)
37
Tema principal: 
Antigitanisme
Tipologia d’activitat: 
Tallers-debats amb dinàmiques participatives
Objectius: 
  1. Fer visible quins són els aspectes que han generat estereotips i prejudicis sobre el poble gitano a l’imaginari col·lectiu, els quals poden derivar en situacions de discriminació.
  2. Ressituar les persones gitanes com a subjectes amb capacitat d’agència pròpia a l’imaginari col·lectiu.

Continguts: 
  • Anàlisi de les bases del racisme cultural i construcció històrica del “nosaltres” i “els altres” com a identitats contraposades.
  • Desconstrucció de prejudicis basats en els rumors i mites sobre “allò gitano”.
  • Incorporació d’elements culturals, històrics i valors que poden enriquir la nostra cosmovisió i les relacions socials que mantenim durant el nostre dia a dia.
Descripció i desenvolupament de l’activitat : 

El taller comença amb una primera dinàmica divertida per trencar el gel entre les persones participants.

A continuació, s’inicia l’activitat, en la qual s’utilitzaran tota mena de materials escrits i audiovisuals per desconstruir els prejudicis basats en els rumors i els mites sobre “allò gitano”.

Després, es proposarà un joc en el qual els participants hauran d’esbrinar la resposta a una pregunta relacionada amb una fotografia o una cançó popular que es mostrarà en format Power Point i mitjançant targetes mal·leables, preguntes com ara ¿d’on prové el costum de...?, ¿quina d’aquestes dues noies és gitana...? Els dinamitzadors demanaran raonar la resposta, si s’escau, i es revelarà la resposta correcta, aportant una visió diversa i realista del poble gitano.

Tot seguit, es farà una dinàmica per animar al debat, conduït pels dinamitzadors, que garantiran unes interaccions horitzontals entre els participants. Finalment, es posaran de manifest les conclusions a les quals s’ha arribat a través de l’activitat, emfasitzant el qüestionament de les bases de l’antigitanisme i en la contribució a la construcció d’una mirada enriquidora vers el poble gitano.

Públic destinatari: 
Educadors i educadores
Gent gran
Joves
Públic en general
Nombre de participants: 

Mínim 10 persones.

Màxim 10 persones.

Durada: 

Activitat: 2 hores.

Temps de preparació, muntatge i desmuntatge: 15 minuts abans i 15 minuts després de l’activitat.

Observacions: 

L’activitat és adient i es pot adaptar a qualsevol àmbit (educació, món laboral, habitatge, salut, etc.) i grup.

Equipament necessari: 

Aula amb cadires.

Opcional: connexió a internet, ordinador personal o portàtil, projector, equip de so, pissarra o paperògraf, i material perquè el participants puguin fer anotacions.

Material que aporta l’entitat contractada: 

Ordinador, projector, altaveus, paperògraf i material perquè els participants puguin fer anotacions (si és necessari).

Power Point i recursos audiovisuals.

Targetes.

Personal: 

Dues persones dinamitzadores.

Dades de l’entitat: 

Associació Intercultural Nakeramos

Accés directe a totes les activitats

Comparteix aquest contingut