Catàleg d’activitats antirumors

Una aposta per la interculturalitat

Inici / Estrategia bcn antirumors / Catàleg d'Activitats Antirumors / Els drets LGBT amb mirada intercultural i interseccional
41
Tema principal: 
Gènere i interculturalitat
Tipologia d’activitat: 
Tallers-debats amb dinàmiques participatives
Objectius: 
  1. Conèixer i examinar els discursos predominants al voltant dels drets LGBT i la protecció de les llibertats individuals a Catalunya i a l'espai comú europeu.
  2. Generar sensibilitat respecte a com alguns d’aquests discursos i la seva articulació parcial de la informació poden generar falses creences, i, en conseqüència, alimentar retòriques d'estigmatització i exclusió de persones nouvingudes sota una presumpció d’intolerància i incompatibilitat amb la “cultura local”.
  3. Facilitar dades i eines per a reconèixer i desmuntar estereotips i rumors.
Continguts: 
  • Concepte de fonamentalisme cultural.
  • Conceptes de cultura i subcultura.
  • Problematització de les dicotomies Orient-Occident / cultures LGBT-friendly-cultures LGBTfòbiques.
  • Exemples i exercicis pràctics.
Descripció i desenvolupament de l’activitat : 

L'activitat pretén donar una visió àmplia i multilocalizada sobre la diversitat sexual, afectiva i de gènere, amb l'objectiu de desmuntar rumors, prejudicis i estereotips associats tant a la denominada “cultura local” com a aquelles cultures percebudes com a exògenes o nouvingudes.

El treball girarà al voltant de contrastar diferents discursos i realitats sobre el garantiment, promoció i vulneració dels drets LGBT, analitzant les generalitzacions, reduccionismes i elements discriminatoris subjacents, tals com la presumpció d'intolerància i la LGBTfòbia dirigida a determinades comunitats i sectors de la població.

Tant l'anàlisi com la facilitació de recursos conceptuals i pràctics li permetrà a les persones assistents realitzar futures interpretacions crítiques de les qüestions abordades i, a partir d'aquestes, adoptar un paper actiu en la detecció i desactivació de violències.

Públic destinatari: 
Educadors i educadores
Gent gran
Joves
Persones adultes
Nombre de participants: 

Mínim 15 persones.

Màxim 25 persones.

Durada: 

Durada de l’activitat: 2 hores.

Temps de preparació, muntatge i desmuntatge de l’activitat: 15 minuts.

Equipament necessari: 

Espai amb cadires, projector, pantalla, equip de so i pissarra.

Material que aporta l’entitat contractada: 

Material didàctic i ordinador.

Personal

Un tallerista.

Personal: 

.

Dades de l’entitat: 

Centre d'Estudis Africans i Interculturals (CEAi)

www.centredestudisafricans.org

Accés directe a totes les activitats

Comparteix aquest contingut