Inici / Noticia / Els centres de culte de Barcelona entren a la fase 1 en el procés de desconfinament gradual

Els centres de culte de Barcelona entren a la fase 1 en el procés de desconfinament gradual

Covid-19 i pluralisme religiós. Els centres de culte de Barcelona entren a la fase 1 en el procés de desconfinament gradual

Aquest dilluns, 25 de maig, els centres de culte han entrat a la fase 1 del procés de desconfinament. Aquesta fase permet, igual que en la fase 0 avançada, que les comunitats religioses puguin dur a terme la seva activitat de culte amb un terç de la seva capacitat, sempre que compleixin les condicions necessàries de seguretat establertes.

L’entrada a la fase 1 permet reunir-se fins a 10 persones, una ampliació de la presència a les vetlles funeràries fins a 15 persones i les activitats de culte religiós es mantenen amb un terç del seu aforament habitual, entre d’altres activitats. Pel que fa a les activitats de culte, cal garantir unes mesures de seguretat necessàries en aquesta fase 1 per dur a terme aquest tipus d’activitats. Si no es poden prendre ni garantir aquestes mesures, igual que en la fase 0 avançada, es recomana continuar mantenint l’ús de les plataformes digitals i els mitjans telemàtics (sobretot si no es pot garantir la distància de seguretat i el control de l’aforament). La Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya ha establert un seguit de recomanacions i indicacions per dur a terme les activitats de culte amb les mesures sanitàries i de seguretat necessàries, que es detallen a continuació (i que continuen essent les mateixes que en l’anterior fase).

Pel que fa al càlcul de l’aforament màxim de l’espai de l’activitat de culte, si aquest no està determinat clarament, es poden utilitzar els estàndards següents per fer-lo:

 • Espais amb seients individuals: una persona per seient; s’ha de respectar, en tot cas, la distància mínima d’un metre.
 • Espais amb bancs: una persona per cada metre lineal de banc.
 • Espais sense seients: una persona per metre quadrat de superfície reservada als assistents.
 • Per al còmput esmentat, cal tenir en compte l’espai reservat als assistents excloent-ne passadissos, vestíbuls, lloc de la presidència i col·laterals, patis i, si n’hi ha, sanitaris.

Un cop determinat el terç de l’aforament disponible, cal mantenir la distància de seguretat d’almenys un metre entre les persones. L’aforament màxim s’ha de publicar en un lloc visible de l’espai destinat al culte. No es pot utilitzar l’exterior dels edificis ni la via pública per celebrar actes de culte.

Sense perjudici de les recomanacions de cada confessió, en què es tinguin en compte les condicions de l’exercici del culte pròpies de cadascuna d’aquestes, amb caràcter general s’han de tenir en compte les recomanacions següents:

 • L’ús de la mascareta amb caràcter general.
 • Abans de cada reunió o celebració, cal fer tasques de desinfecció dels espais que s’hagin utilitzat o que s’utilitzaran, i durant el desenvolupament de les activitats cal repetir la desinfecció dels objectes que es toquen amb més freqüència.
 • S’han d’organitzar les entrades i sortides per evitar agrupacions de persones als accessos i voltants dels llocs de culte.
 • Cal posar a disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, en tot cas a l’entrada del lloc de culte, i han d’estar sempre en condicions d’ús.
 • No es permet l’ús d’aigua beneïda, i les ablucions rituals s’han de fer a casa.
 • Cal facilitar a l’interior dels llocs de culte la distribució dels assistents i senyalitzar, si és necessari, els seients o zones utilitzables en funció de l’aforament permès en cada moment.
 • En els casos en què els assistents se situïn directament a terra i es descalcin abans d’entrar al lloc de culte, cal utilitzar catifes personals i col·locar el calçat als llocs estipulats, en bosses i separats.
 • Cal limitar al menor temps possible la durada de les trobades o celebracions.
 • Durant el desenvolupament de les reunions o celebracions cal evitar:
  • El contacte personal, i mantenir en tot moment la distància de seguretat.
  • La distribució de qualsevol tipus d’objectes, llibres o fullets.
  • Tocar o besar objectes de devoció o altres objectes que habitualment es manegen.
  •  L’actuació de cors.

A més a més, cal tenir en compte que s’haurà de limitar la participació de les persones considerades vulnerables a l’activitat de culte:

 • No poden participar-hi les persones que presentin símptomes o estiguin en aïllament domiciliari a causa d’un diagnòstic per covid-19, o que es troben en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de covid-19.
 • La població de risc i les persones més vulnerables (edat, malalties cròniques, etcètera) han d’estar informades del risc addicional que pot suposar participar en aquestes activitats i de les mesures de seguretat especials que poden adoptar. Més indicacions a la web de CanalSalut.
 • Cal seguir valorant l’activitat no presencial o telemàtica, especialment per a les persones més vulnerables i per a les persones que no puguin assistir als actes presencials per les limitacions d’aforament.

Comparteix aquest contingut