Banner Pla Barcelona Interculural

Inici / Pla Barcelona Interculturalitat

Què és?

El Pla Barcelona Interculturalitat 2021-2030 té per objectiu avançar cap a una ciutat més inclusiva i lluitar contra la discriminació. És el paraigua estratègic del conjunt de polítiques públiques que l’Ajuntament desplegarà al llarg dels propers deu anys amb una perspectiva intercultural. 
 
El pla s’ha elaborat a partir d’un procés de consulta i treball amb el conjunt de les diferents àrees municipals i tenint molt present la dimensió territorial, així com a través d’un ampli procés participatiu durant el qual s’han recollit les reflexions i propostes d’un gran nombre d’agents socials i de la ciutadania en general. 
 
Per tal de definir i consensuar el conjunt d’accions del pla, s’ha elaborat un complet diagnòstic sobre els canvis i l’evolució de la ciutat en els darrers deu anys, així com de les polítiques que s’estan implementant, per tal d’identificar els principals reptes i prioritats de present i futur. 
 
El pla defineix 5 eixos estratègics que parteixen dels principis de la interculturalitat, 26 objectius específics i 106 mesures. Els 5 eixos són:
 
  • Avançar cap a una igualtat real de drets, deures i oportunitats de totes les persones, a partir del compromís amb la no-discriminació i l’equitat.
  • Avançar en el reconeixement i respecte de la diversitat com una realitat estructural de la ciutat. 
  • Afavorir la generació d’espais i oportunitats per a la interacció positiva i la generació de vincles i relacions en condició d’igualtat.
  • Promoure el diàleg intercultural i la participació i un concepte de ciutadania activa que aprofundeixi en els valors i la pràctica democràtica.
  • Garantir que el conjunt de l’acció de govern municipal incorpora els principis i l’enfocament intercultural.

Comparteix aquest contingut