Centre Municipal d’Acolliment d’Urgència per Violència Masclista (CMAU-VM)

Servei residencial d’acolliment d’urgència per a dones que viuen situacions de violència masclista i per als seus fills i filles. És un servei que proporciona atenció les 24 hores els 365 dies de l’any (366 els anys de traspàs) a través d’un equip multidisciplinari integrat per professionals de l’educació social, la psicologia i el treball familiar, a més de la Direcció del centre.

Disposa de 10 habitacions amb una capacitat màxima de 27 places en estades no superiors a un mes. S’hi accedeix per derivació de les entitats següents: el Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA), el Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) i el Servei d’Atenció Socioeducativa de l’Agència ABITS (SAS).

El 2019 aquest servei s’ha finançat parcialment amb fons del Pacte d’Estat contra la violència de gènere, atorgats pel Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat (Secretaria d’Estat d’Igualtat).

Què ofereix el CMAU-VM?

 • Proporciona un espai de seguretat, respir, contenció emocional i suport on la dona, o persona de què es tracti, pot reflexionar sobre la seva situació i sobre les diverses alternatives possibles, i pot prendre les decisions que calguin sobre el seu futur.
 • Ajuda la dona perquè pugui explicar adequadament als seus fills i filles, si en té, perquè estan allà i com els afecta aquesta decisió.
 • Assegura la cobertura de les necessitats bàsiques d’allotjament, manutenció i salut de la dona i dels infants o adolescents (o persones acollides de què es tracti).
 • Proporciona a les persones acollides de totes les edats atenció educativa i psicològica mentre duri l’acolliment d’urgència en complementació amb l’atenció social i jurídica proporcionada en aquest període pel Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA).
 • Complementa l’exploració que s’ha portat a terme al Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA), per fer una valoració inicial conjunta de la situació que permeti a l’equip de professionals prendre les decisions oportunes respecte a les propostes per fer a la persona de referència del cas, i altres membres de la unitat familiar quan calgui, i de la intervenció que cal fer en funció de la voluntat que s’hagi expressat.

Població a qui s’adreça
​Dones, i els seus fills o filles, que compleixen els requisits següents:

 • Residents a la ciutat de Barcelona.
 • Que existeixin situacions de violències masclistes en el moment d’accedir al dispositiu d’acolliment i que s’hagi trencat amb la persona maltractadora fugint de la violència.
 • Que reuneixin els requisits d’accés establerts als criteris tècnics d’acolliment d’urgència per violència masclista definits per la Direcció de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Majors d’edat (18 anys o més).
 • Que manifestin lliurement la voluntat d’ingressar al servei d’acollida amb reconeixement i acceptació de les normes de funcionament.
 • Que tinguin la voluntat de fer un procés d’alliberament i de recuperació de la violència que han viscut, i d’encetar un pla de treball establert entre elles i l’equip de professionals del servei d’acolliment i del SARA.

Amb independència de les situacions següents:

 • Que estiguin empadronades o no.
 • Que tinguin la situació regularitzada legalment (dones estrangeres) o no.
 • Que hagin interposat denúncia per la situació de violència viscuda o no.
 • Que estiguin convivint amb la persona agressora o no.