Centre Municipal d’Acolliment d’Urgència per Violència Masclista (CMAU-VM)

Servei residencial d’acolliment d’urgència per a dones que viuen situacions de violència masclista i per als seus fills i filles. És un servei que proporciona atenció les 24 hores els 365 dies de l’any (366 els anys de traspàs) a través d’un equip multidisciplinari integrat per professionals de l’educació social, la psicologia i el treball familiar, a més de la Direcció del centre.

Disposa de 10 habitacions amb una capacitat màxima de 27 places en estades no superiors a un mes. S’hi accedeix per derivació de les entitats següents: el Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA), el Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) i el Servei d’Atenció Socioeducativa de l’Agència ABITS (SAS).

Els anys 2019 i 2020 aquest servei s’ha finançat parcialment amb fons del Pacte d’Estat contra la violència de gènere, atorgats pel Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat (Secretaria d’Estat d’Igualtat).

Què ofereix el CMAU-VM?

 • Proporciona un espai de seguretat, respir, contenció emocional i suport on la dona, o persona de què es tracti, pot reflexionar sobre la seva situació i sobre les diverses alternatives possibles, i pot prendre les decisions que calguin sobre el seu futur.
 • Ajuda la dona perquè pugui explicar adequadament als seus fills i filles, si en té, perquè estan allà i com els afecta aquesta decisió.
 • Assegura la cobertura de les necessitats bàsiques d’allotjament, manutenció i salut de la dona i dels infants o adolescents (o persones acollides de què es tracti).
 • Proporciona a les persones acollides de totes les edats atenció educativa i psicològica mentre duri l’acolliment d’urgència en complementació amb l’atenció social i jurídica proporcionada en aquest període pel Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA).
 • Complementa l’exploració que s’ha portat a terme al Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA), per fer una valoració inicial conjunta de la situació que permeti a l’equip de professionals prendre les decisions oportunes respecte a les propostes per fer a la persona de referència del cas, i altres membres de la unitat familiar quan calgui, i de la intervenció que cal fer en funció de la voluntat que s’hagi expressat.

Població a qui s’adreça
​Dones, i els seus fills o filles, que compleixen els requisits següents:

 • Residents a la ciutat de Barcelona.
 • Que existeixin situacions de violències masclistes en el moment d’accedir al dispositiu d’acolliment i que s’hagi trencat amb la persona maltractadora fugint de la violència.
 • Que reuneixin els requisits d’accés establerts als criteris tècnics d’acolliment d’urgència per violència masclista definits per la Direcció de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Majors d’edat (18 anys o més).
 • Que manifestin lliurement la voluntat d’ingressar al servei d’acollida amb reconeixement i acceptació de les normes de funcionament.
 • Que tinguin la voluntat de fer un procés d’alliberament i de recuperació de la violència que han viscut, i d’encetar un pla de treball establert entre elles i l’equip de professionals del servei d’acolliment i del SARA.

Amb independència de les situacions següents:

 • Que estiguin empadronades o no.
 • Que tinguin la situació regularitzada legalment (dones estrangeres) o no.
 • Que hagin interposat denúncia per la situació de violència viscuda o no.
 • Que estiguin convivint amb la persona agressora o no.