Cap a un nou model de zoo

L’Ajuntament de Barcelona avança cap a un nou model de zoo. El model de futur del Parc Zoològic de Barcelona és un objectiu prioritari dins les polítiques de protecció dels animals que vol impulsar el Govern de la ciutat.

L’any 2016, l’Ajuntament va crear el grup de treball “Model de futur del Zoològic de Barcelona”, que es va constituir per generar reflexió i debat i fer una proposta tan consensuada com fos possible que permetés crear un equipament de referència.

El zoo actual necessitava un canvi i atès que no es tracta d’un equipament més de la ciutat, ja que tothom hi té una vinculació emocional i, alhora, acull éssers vius, és imprescindible vetllar perquè les decisions que es prenguin siguin responsables, hagin estat consensuades i tinguin continuïtat en el temps.

Les conclusions de l’informe presentat sobre el model de futur d’aquest equipament exposen les grans línies de síntesis del model de zoo, que recull els punts en comú expressats per més del 80% dels membres del grup de treball i esdevé una revisió de principis compartits.

Els tres eixos del nou model de zoo

La conservació, la recerca i l’educació són els tres grans eixos sobre els quals s’ha de fonamentar el nou model de zoo de Barcelona.

El zoo de Barcelona s’ha de centrar en la conservació, anar més enllà de les instal·lacions mateixes i projectar-se en la protecció dels hàbitats. Ha de permetre el coneixement de les espècies, dels hàbitats i dels ecosistemes, la conscienciació sobre els problemes ambientals, la conservació i l’educació, i fer-ho amb coherència científica i ètica.

El zoo ha de treballar en la conservació d’espècies, tant autòctones com al·lòctones, que estiguin amenaçades o en perill d’extinció i siguin de la mateixa franja climàtica, a banda de difondre les causes que les posen en risc.

En la mateixa línia, el zoo ha de promoure la recerca: una recerca en captivitat per avaluar i afavorir el benestar animal, que prioritzi les espècies autòctones, i una recerca en hàbitats per localitzar les causes dels problemes i donar-hi respostes que garanteixin la pervivència de les espècies amenaçades. Per fomentar-la, el zoo ha d’intensificar el treball en xarxa amb les universitats i amb altres centres de recerca. L’articulació de les actuacions amb tots els àmbits implicats en recerca permetrà millorar el benestar animal, ajudar a la conservació in situ, ampliar el coneixement de les amenaces en els hàbitats d’origen, imaginar solucions i divulgar el coneixement obtingut.

La conservació i la recerca són prioritàries, però també l’educació, que es considera un aspecte fonamental del zoo.

Aquesta educació hauria de contemplar, a banda de l’aspecte vivencial –especialment amb els infants i el jovent–, el coneixement de la biodiversitat, dels ecosistemes i dels hàbitats, i la presa de consciència de la seva importància i de la repercussió que té la nostra manera d’habitar el món sobre les altres espècies. A més, l’educació hauria d’estar vinculada a la conservació in situ i a la recuperació dels hàbitats naturals utilitzant totes les eines actualment a l’abast.

La Fundació del Zoo, un instrument per desenvolupar el nou model

Per implantar el nou model de zoo cal una nova governança i aquí la Fundació Barcelona Zoo tindrà un nou rol que ha de ser el principal. La Fundació serà la institució encarregada d’impulsar el nou model acordat i de vetllar perquè s’apliqui.

Per això es posarà al dia, es reforçarà, es reactivarà i es dotarà de nous membres

Nou pla estratègic

Per dur a terme el nou model, el zoo es dotarà d’un pla estratègic que marqui el full de ruta per convertir-lo, de la realitat actual, en una institució amb vocació de servei públic i que estigui millor adaptada a les noves demandes i necessitats socials per garantir el seu futur a la ciutat.