Conjuntament amb les noves àrees d’esbarjo, l’Ordenança introdueix un concepte addicional que s’ha definit com a zones d’usos compartits en franges horàries.

Aquestes zones determinen en quines vies i espais, i en quins horaris, els gossos podran anar sense lligar, i tutelen el que ha passat des de sempre de manera espontània.

Es dotarà aquestes zones amb un catàleg d’elements comuns i senyalística, i la posada en marxa anirà acompanyada d’una acció informativa per fomentar la bona convivència i l’ús cívic dels espais. Alhora, els conductors o propietaris dels gossos hauran d’haver obtingut el Carnet de Tinença Cívica Responsable.

L’Ajuntament està treballant per definir el model més adient per implantar aquestes zones a la ciutat. Els criteris que els districtes han tingut en consideració a l’hora de definir aquestes noves zones d’usos compartits en franges horàries són:

  • Prioritzar els espais urbans on ja tenen lloc aquests usos.
  • No plantejar aquestes zones dins dels parcs urbans, ja que l’Ordenança de medi ambient prohibeix que els gossos vagin deslligats dins dels parcs (llevat de les zones reservades per a gossos).
  • Establir uns horaris homogenis i de comprensió fàcil per a les persones usuàries i la resta de la ciutadania.
  • L’ús d’aquestes zones no serà extensible als gossos potencialment perillosos, que sempre hauran d’anar lligats i amb morrió, per requeriment legal.

Les zones d’usos compartits en franges horàries estaran senyalitzades degudament i disposaran dels elements necessaris per fer-ne un manteniment correcte (papereres, il·luminació i senyalística adients).

Cal tenir en compte que la finalitat d’aquestes zones és diferent de la de les àrees d’esbarjo, ja que en aquest cas es tracta de facilitar que el gos camini sense lligar i convisqui amb les persones i altres gossos, i no el fet que corri o tingui espais de divertiment.

Aquesta observació enllaça amb la justificació de l’acompanyament del Carnet de Tinença Cívica Responsable per poder portar el gos deslligat en aquests espais.

Carnet de Tinença Cívica Responsable

El Carnet de Tinença Cívica Responsable s’obtindrà mitjançant una declaració responsable, prèvia a l’assoliment d’un mòdul formatiu sobre l’Ordenança de protecció, tinença i venda d’animals, que garanteixi el coneixement i el compromís del seu compliment, especialment el que està vinculat a la tinença responsable i a les condicions perquè els animals puguin anar sense lligar.

El bé jurídic que vol protegir l’Ordenança és precisament l’animal i aquest és l’objectiu últim del carnet. Properament es podrà fer presencialment a les Oficines d’Atenció al Ciutadà i també mitjançant el Portal de Tràmits de l’Ajuntament, com tots els tràmits vinculats a la tinença d’animals (censos, llicències de gossos potencialment perillosos, etcètera).

Serà un tràmit gratuït i amb continuïtat en el temps. Alhora, serà obligatori el cens de l’animal per accedir-hi i, per tant, que sigui un gos identificat degudament. Així mateix, l’objectiu del mòdul formatiu servirà.

El règim de sancions serà el comú de l’Ordenança, especialment pel que fa a la conducció dels animals i al respecte per la bona convivència.