Els animals de companyia són una font de satisfacció i proporcionen molts beneficis als seus propietaris. Tenir animals de companyia exigeix, però, complir un seguit de compromisos, tant amb l’animal com amb la societat. Aquesta doble responsabilitat que tenen els propietaris –amb els animals i amb la societat– és el que es coneix per tinença responsable.

La tinença d’animals de companyia està autoritzada en domicilis particulars sempre que es compleixin les condicions higièniques i sanitàries de manteniment, benestar i seguretat per a l’animal i per a les persones.

Des de l’entrada en vigor de la nova Ordenança municipal de protecció, tinença i venda d’animals, la cria d’animals de companyia no està autoritzada en domicilis particulars. L’indret on es porti a terme serà considerat com a centre de cria i, per tant, estarà sotmès als requisits d’aquests centres.

Quan es té un animal de companyia, cal alimentar-lo adequadament, portar-lo a un centre veterinari com a mínim un cop a l’any i sempre que ho necessiti, proporcionar-li exercici diàriament, evitar que estigui sol, no maltractar-lo ni abandonar-lo mai i, sobretot, estimar-lo.

Entre les responsabilitats dels propietaris destaquen les següents:

Responsabilitats dels propietaris

És imprescindible identificar el gos, el gat o la fura amb un microxip i amb una xapa penjada al coll amb les dades bàsiques perquè pugui ser retornat en cas de pèrdua o robatori.

Tots els animals han d’inscriure’s en el registre censal municipal.

Han d’alimentar-se adequadament.

No està permès utilitzar collars de càstig, força i/o estrangulació.

Cal proporcionar-los exercici diari.

Cal evitar que estiguin sols més de 5 o 6 hores seguides a casa. Els animals necessiten afecte.

No es pot maltractar-los ni abandonar-los mai.

Cal portar-los al veterinari com a mínim un cop a l’any i sempre que ho necessitin.

L’esterilització de gossos i gats és una forma efectiva d’evitar la superpoblació i l’abandonament com a conseqüència de naixements no desitjats.

Els excrements, tant en la via pública com en les àrees d’esbarjo, s’han de recollir i llençar al contenidor gris o en una paperera i dins d’una bosseta.

Sempre que sigui possible, cal esbandir els orins de l’animal amb aigua.

  • Identificació i cens
  • Gossos potencialment perillosos
  • Abandonament i maltractament
  • Higiene i sanitat

La identificació electrònica dels gossos, els gats i les fures és obligatòria i es porta a terme mitjançant la implantació d’un microxip que es realitza a les clíniques o centres veterinaris (és un tràmit desvinculat de l’Ajuntament de Barcelona). Les dades d’identificació s’envien a l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia, gestionat pel Consell de Veterinaris de Catalunya.

Un cop implantat el microxip, que porta un codi d’identificació, i obtingut el document sanitari, a Barcelona les persones propietàries d’aquests animals de companyia estan obligades a inscriure’ls en el Registre Censal Municipal, dins el termini de tres mesos des de la data de naixement o de trenta dies des de la data d’adquisició, canvi de residència de l’animal o trasllat temporal per un període superior a tres mesos. Actualment, a Barcelona, la inscripció al cens és gratuïta, ja que està exempta del pagament de la taxa fiscal.

D’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals, les dades dels censos municipals es traspassen a la Generalitat de Catalunya, la qual gestiona el conjunt de dades d’identificació dels censos municipals d’animals de companyia mitjançant un registre únic, el Registre General d’Animals de Companyia.

El Registre General d’Animals de Companyia és públic i hi pot accedir tothom que ho sol·liciti, sempre que es respecti el que estableix la legislació sobre el procediment administratiu i tenint en compte el que disposa la normativa sobre la protecció de dades.

D’altra banda, tot i que la llei no obliga a fer-ho amb la resta d’animals de companyia –és a dir, tots els que no són gossos, gats i fures–, és recomanable inscriure’ls per raons de seguretat dels animals (com a mesura de protecció i davant una possible pèrdua), ambientals i de control sanitari.

Si alguna persona perd el seu animal de companyia, pot trucar al CAACB (tel. 934 283 125 i 934 284 417) o cercar-lo aquí.