Respecta els altres usuaris de la via

    Aneu pel vostre camí

Les bicicletes han de circular per les calçades, els carrils bici, per zones 30 o per les zones especialment habilitades. Quan no n'hi hagi, podran circular per les voreres de 5 metres o més, i amb 3 metres d’espai lliure.

    Quan circuleu en bicicleta per la calçada

Quan compartiu la calçada amb altres vehicles, ho heu de fer preferentment pels carrils més propers a les voreres. Podeu ocupar-ne la part central.

Indiqueu amb anterioritat les maniobres d'avançament o canvi de direcció. Feu cas dels semàfors i la senyalització, i respecteu els passos de vianants. Recordeu que conduïu un vehicle més.

No podeu circular pel carril bus si no està expressament permès i senyalitzat

De la mateixa manera que els usuaris de la bicicleta s’han de cenyir a unes normes per respecte als altres usuaris, els conductors de vehicles de motor han de respectar els ciclistes que hi circulin.  Així, els vehicles de motor:

  • Quan avancin un ciclista ho han de fer ocupant l’altre carril de circulació contigu en el mateix sentit de la marxa i respectar una distància de seguretat lateral mínima d’1,5 metres.
  • Han de mantenir, circulant per darrera, una distància de seguretat respecte de la bicicleta de, com a mínim, 3 metres.
  • No poden circular, parar ni estacionar als carrils bici, vies ciclistes i zones de reserva d’estacionament de bicicletes.
  • No poden fer maniobres que impliquin posar en perill la integritat del ciclista.
  • No poden realitzar maniobres d’assetjament que, en no respectar les distàncies de seguretat, en fer llums o fer ús de clàxon, constitueixin un intent de modificar la trajectòria o marxa dins del carril o impliquin un risc per a la seguretat del conductor.
  • La circulació pel carril bici dóna prioritat de pas a les bicicletes respecte als vehicles a motor i també quan els vehicles a motor realitzin, a les calçades, maniobres de gir a dreta i esquerra i tallin el sentit de la marxa al ciclista. En algunes interseccions, la catifa vermella marca aquesta preferència de pas.

    Quan compartiu espais amb els vianants 

És molt important recordar que els vianants son els usuaris més vulnerables i, per aquest motiu, quan hi hagi vianants a prop, cal extremar la precaució en la conducció.

    Bicis per les voreres

En general, la circulació per la vorera no està permesa. Això no obstant, quan no hi hagi zona habilitada (carril bici o carrer bici zona 30), s’hi pot circular excepcionalment si es compleixen les condicions següents:

  • Voreres de més de 4,75 metres (5 metres a partir de l'1 de gener de 2019) amb 3 metres d’espai lliure.
  • Circulació de nit (entre les 22.00 i 7.00 hores) per voreres de més de 4,75 metres i 3 metres d’espai lliure.
  • Menors de 12 anys i acompanyants.

Si en la via per la qual se circula hi ha carril bici habilitat està prohibit circular en bicicleta per la vorera.

    Zones de vianants de plataforma única

Les bicicletes podran circular en ambdós sentits de la marxa en carrers de vianants, residencials de velocitat màxima 20 km/h, i quan tinguin plataforma única, excepte si hi ha senyalització específica que ho prohibeixi.

Back to top