Respecteu les prioritats

Quan el carril bici estigui a la calçada

Els ciclistes tindran prioritat de pas respecte als vehicles de motor i també quan aquests vehicles facin maniobres de gir a la dreta o a l’esquerra en calçada i tallin la marxa del ciclista.

Els vianants no poden romandre, caminar o ocupar els carrils bici, i en travessar-los han de respectar la prioritat dels ciclistes, excepte en aquelles zones destinades a aquest fi, com els passos de vianants, en què s’especifica la seva prioritat.

Quan el carril bici estigui situat a la vorera

És obligatori reduir la velocitat quan travesseu un pas de vianants per evitar situacions de conflicte amb els vianants, i que els passeu prenent les precaucions necessàries.

Zones de vianants de plataforma única

Quan circuleu per zones de vianants i voreres habilitades de prioritat invertida heu de respectar la preferència dels vianants.

Sempre que aneu en bici per espais reservats per a vianants:

  • Respecteu sempre la preferència dels vianants.
  • Eviteu fer qualsevol maniobra que pugui afectar la seguretat dels vianants i respecteu la distància de separació.
  • Eviteu circular a menys d'1 metre de les façanes i extremeu l'atenció als vianants que puguin incorporar-se a la vorera des dels edificis.
  • No utilitzeu el timbre inadequadament. El timbre serveix per avisar i evitar accidents.
Parcs i àrees verdes

Quan circuleu per parcs públics, heu de respectar la preferència del vianant, així com el patrimoni natural i el mobiliari urbà. No podeu circular per sobre parterres, àrees o zones amb vegetació de qualsevol tipus, i totes aquelles zones que senyalitzen una prohibició. Heu de respectar la senyalització i seguir les vies ciclistes i itineraris de les zones pavimentades o de terra, si n’hi ha.

Back to top