S'inicien les obres del carril bici als c. Navas de Tolosa, Bilbao i Jonquera.

S'inicien les obres del carril bici als c. Navas de Tolosa, Bilbao i Jonquera.

24/01/2018 - 14:31 h*

Infraestructura. S'inicien les obres de construcció d'un nou eix vertical bidireccional per la circulació de bicicletes que unirà el passeig de Maragall amb l'av del Litoral.

Es programa l’actuació del 29 de gener al 28 de juny del 2018 en dues fases. La fase 1 es desenvoluparà del 29 de gener al 07 d’abril al tram del c. Navas de Tolosa - Bilbao entre Olesa i Gran Via Corts Catalanes i la fase 2, el tram de Bilbao – Jonquera entre Gran Via Corts Calanes i av. Litoral queda pendent programar.

L’actuació que consisteix en la implantació d’un carril bici bidireccional al costat Besòs de l’eix vertical Navas de Tolosa – Bilbao – Jonquera entre el c. Olesa i l’avinguda Litoral.

Hi ha diverses tipologies de secció definitiva segons les amplades dels trams del carrer.

La seqüencia dels treballs serà:

  • Reordenació de carrils, consistents en el fresat dels línies existents i la pintura de redistribució dels nous carrils.
  • Ocupació d’àmbits d’obra i treballs a dins.
  • Reposició de rigoles, treballs de pavimentació i nova senyalització horitzontal del carril bici i dels nou carrils de serveis.
  • Obra civil de semaforització.
  • Senyalització horitzontals dels creuaments.
  • Col·locació de pilones, separadors i nova senyalització vertical.

La fase 1 es farà en 3 subtrams amb la següent programació:

  • Tram 1.1. Tram del carrer Navas de Tolosa entre Olesa i St. Antoni Mª Claret.

La reorganització de carrils es faran del 29 gener al 03 de febrer, mantenint un carril de circulació ample. La secció definitiva en aquest tram serà de dos carrils de circulació – carril de serveis – carril bicicleta. Es retira de forma definitiva el carril estacionament del costat Llobregat.

  • Tram 1.2. Tram del carrer Navas de Tolosa entre St. Antoni Mª Claret i València.

La reorganització de carrils es farà del 05 al 10 de febrer, mantenint un carril de circulació i carril bus al tram entre St. Antoni Mª Claret i Indústria, dos carrils de circulació entre Indústria i av. Meridiana i un carril de circulació entre Meridiana i València. La secció definitiva entre St. Antoni Mª Claret i av. Meridiana serà de carril Bus – dos carrils de circulació – carril bicicleta; entre Meridiana i Múrcia serà de dos carrils de circulació – carril de serveis – carril bicicleta; i de Murcia a València serà de tres carrils de circulació – carril bicicleta.

  • Tram 1.3. Tram del carrer Navas de Tolosa – Bilbao entre València i Gran Via CC.

La reorganització de carrils es farà del 12 al 17 de febrer, mantenint dos carrils de circulació.

La secció definitiva serà de tres carrils de circulació – carril bicicleta. Es retira de forma definitiva el carril estacionament del costat Llobregat entre Concili de Trento i Gran Via.

S’autoritza les ocupacions a partir del 29 de gener dels xamfrans Besòs – muntanya de les cruïlles amb Josep Estivill i Múrcia per avançar amb els treballs de semaforització. Serà necessari senyalitzar les ocupacions del carril aparcament a partir del 19 de gener.

Els  treballs de senyalització horitzontal es programaran en horari nocturn les cruïlles de Gran Via CC – Valencia – Indústria – St. Antoni Mª Claret, la resta es podran fer en horari vall.

 

Back to top