Regulació de vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes

Els vehicles de mobilitat personal (VMP) i els cicles de més de dues rodes disposen, des de juliol de 2017, d’una normativa pròpia per a la seguretat i protecció dels seus usuaris i la bona convivència amb la resta de vianants i vehicles de la via pública. La normativa regula tant als VMP d’ús personal de motor, com els VMP i cicles de més de dues rodes d’ús comercial i lucratiu ja siguin de motor o mecànics.

Canvis normatius des del 2 de gener de 2021

El Consell de Ministres va aprovar, el 10 de novembre de 2020, un reial decret que modifica el Reglament general de circulació i el Reglament general de vehicles, en matèria de mesures urbanes de trànsit.

El text regula, entre altres, els requisits tècnics i les condicions dels vehicles de mobilitat personal, els quals passen a ser definits formalment com a vehicles i, per tant, passen a tenir prohibida la circulació per les voreres o les zones de vianants.

Barcelona ja va modificar, el 2017, l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles per determinar en quines condicions han de circular aquests vehicles, amb la voluntat de fer-ne compatible la convivència amb la dels vianants i altres actors de la piràmide de mobilitat.

El pas fet pel Reial decret suposa passar a disposar d’un marc estatal que cataloga els vehicles de mobilitat com a vehicles i fixa els requisits tècnics que han de tenir per poder circular, a partir d’un manual de característiques tècniques, i alhora fixa l’obligatorietat de disposar d’un certificat de circulació.

El fet de catalogar-los com a vehicles suposa un avanç destacat també en matèria de seguretat viària, atès que permet garantir que no circulin per les voreres i establir, alhora, els elements tècnics que han de tenir, i així guanyar seguretat en tots els aspectes.

El dia 2 de gener de 2021, el decret va entrar en vigor.

Com i per on circular?

La normativa estatal estableix que els vehicles de mobilitat personal no poden superar, en cap cas, els 25 km/h, i els àmbits en què poden circular són els següents:

  • Carrers de plataforma única.
  • Carrils bici a la vorera, a un màxim de 10 km/h.
  • Carrils bici a la calçada, a un màxim de 25 km/h, amb l’obligació de reduir la velocitat als passos de vianants.
  • Calçada dels carrers 30, a un màxim de 25 km/h.
  • Parcs, a un màxim de 10 km/h i respectant la prioritat dels vianants.

Per on no poden circular els vehicles de mobilitat personal?

  • Per voreres ni altres zones exclusives de vianants.
  • Per travessies, túnels urbans, vies interurbanes, autopistes ni autovies que passen per dins de la ciutat.​

Edat mínima

L’edat permesa per conduir un VMP o un cicle de més de dues rodes és de 16 anys en tots els casos.

En cas que es transportin persones amb un dispositiu homologat (tipus C1), els conductors han de ser majors d’edat (18 anys).

Els menors de 16 anys poden fer-ne ús fora de les zones de circulació en espais tancats al trànsit sota la responsabilitat de pares, mares i tutors o tutores, sempre que el vehicle resulti adequat a la seva edat, alçada i pes.

Règim sancionador

Els canvis en el text de l’ordenança inclouen un règim sancionador que estableix multes de fins a 100 euros per les infraccions de caràcter lleu, de fins a 200 euros per les de caràcter greu i de fins a 500 euros per les de caràcter molt greu.

Condicions especials per a activitats d'explotació econòmica

Quan els vehicles de mobilitat personal facin una activitat d'explotació comercial, turística o d’oci amb ànim de lucre, cal seguir unes condicions especials de circulació:

  • Els vehicles de tipus A i B, amb un màxim de dues persones i obligatòriament acompanyats per un guia, i el de tipus C1, amb un màxim d'un vehicle per persona, han de complir amb les condicions generals de circulació pròpies del tipus de vehicle i l'àmbit per on es desplacin.
  • Els grups, formats per entre tres i sis persones amb vehicles de tipus A o B, hauran d'anar obligatòriament acompanyats per un guia i només podran circular per les rutes següents marcades en aquests plànols:

S'ha de mantenir una distància entre els grups de més de 50 metres.

Hi pot haver restriccions específiques en àmbits i districtes on hi ha una pressió o una problemàtica especial amb aquest tipus de vehicles.

Els titulars de l'explotació econòmica han de vetllar perquè els usuaris dels vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes disposin d'un nivell d'habilitat mínim que garanteixi la seva seguretat i la de la resta d'usuaris de la via pública. Així mateix, han d'informar de les rutes autoritzades i les condicions de circulació.

Decret especial de circulació amb rutes limitades a Ciutat Vella (de l'1 de maig a l'1 d'octubre)

Identificació i registre

Quan els vehicles de mobilitat personal, bicicletes i cicles de més de dues rodes desenvolupin una activitat d'explotació econòmica, la identificació i el registre dels vehicles és obligatòria. Els vehicles s'identificaran amb un codi QR, excepte aquells cicles la potència dels quals sigui superior als 250 W, que quedarien fora d’aquesta classificació ja que són vehicles que han de disposar de matricula.

Com s'ha de registrar el vehicle?

Cal trucar al telèfon d’atenció al client de B:SM (938 875 034) per concertar una cita prèvia.

Heu de portar el dia i l'hora convinguts tota la documentació requerida de cada vehicle per registrar a l’Oficina d’Atenció al Client de B:SM,carrer de Calàbria, 66.

Barcelona B:SM enviarà a cada empresa els adhesius i targetes clauer de cada vehicle que compleixi amb els requisits de registre. S'han d'instal·lar els adhesius als vehicles seguint les instruccions.

Tota la informació per a la identificació i registre es pot consultar a bsmsa.cat.

Consulteu el fulletó en Català (PDF)

Back to top