Tipus de via

A les vies urbanes, la circulació de bicicletes s’ha de desenvolupar pels carrils bici, la calçada i per les zones especialment habilitades. S'entén per zones especialment habilitades les que la normativa estableix exclusivament com a destinades a la circulació de bicicletes, aquelles que la senyalització ho permet i aquelles per a les quals existeix una autorització expressa.

Carrils bici: Zones de vianants amb plataforma única (carrer 10 i 20)

Zones de vianants amb plataforma única (carrer 10 i 20)

Aquestes zones de prioritat invertida són àrees o carrers on les condicions de circulació de vehicles queden restringides a favor de la circulació de vianants. En aquestes zones, les bicicletes, els patins i els patinets gaudeixen de prioritat sobre la resta de vehicles, però no sobre els vianants, i poden circular en tots dos sentits de la via.

Carrils bici - Carril Bici 30

Carrer Bici (carrer 30)

Són carrers de trànsit pacificat en els quals es promou la circulació de ciclistes, ja que el tràfic d'automòbils té limitada la seva velocitat a 30 km/h. En aquests carrers, les bicicletes han de circular en el sentit de la circulació de la via i tenen prioritat sobre la circulació de la resta de vehicles, però no sobre els vianants.

Plànol carril Bici

Trobeu el millor recorregut per arribar al vostre destí. Consulteu els carrils bici i altres vies habilitades, les estacions de Bicing, o els punts d’ancoratges i altres tipus d’aparcament per bicicletes.

Back to top