SUPORT MUNICIPAL D’INCLUSIÓ

undertext

Les 1.000 llars seleccionades es dividiran en 4 grups que rebran el Suport Municipal d’Inclusió o ajut econòmic sobre la base de 4 criteris o modalitats:

Ajuda B-MINCOME condicionada

AMB CONDICIONALITAT

La recepció de l’ajut econòmic està condicionat a la participació obligatòria en una de les quatre polítiques actives d’inclusió.

Ajuda B-MINCOME sense condicionalitat

SENSE CONDICIONALITAT

La percepció de l’ajut econòmic no està condicionat a la participació obligatòria en cap de les quatre polítiques actives d’inclusió.

Ajuda B-MINCOME amb limitacions

AMB LIMITACIONS

La variació en els ingressos addicionals de la llar comportarà la modificació en la mateixa quantitat de l’ajut econòmic, fins que s'extingeixi, si s’escau.

Ajuda B-MINCOME sense limitacions

SENSE LIMITACIONS

Els ingressos addicionals generats per la llar només reduiran l'ajut econòmic parcialment.

La quantia de l’ajut econòmic que es percebrà el primer mes es calcularà a partir de la diferència entre les necessitats bàsiques i la suma dels ingressos de tots els membres de la llar. Aquest ajut es trobarà entre un mínim de 100 euros i un màxim de 1.676 euros.

Catalan