• Inclou l'Ajuntament i els organismes autònoms, els consorcis, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils, les fundacions i les associacions vinculades a l'Administració municipal.

L'abast d'aquesta eina comprèn, en aquesta primera fase, l'Ajuntament i les entitats municipals que podeu trobar llistades al web de Transparència de l'Ajuntament de Barcelona.

Les comunicacions s'han de referir a accions o omissions dels òrgans i les entitats que s’identifiquen com a administració municipal. Entre altres, s’inclouen els òrgans administratius i unitats integrants de l'Ajuntament de Barcelona, i les entitats vinculades o dependents de l’Administració municipal com els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials locals o les societats mercantils.

En concret, les comunicacions han d’afectar l’àmbit municipal constituït per l’actuació dels òrgans i les entitats que s’assenyalen a continuació:

  1. Els òrgans administratius i unitats integrants de l'Ajuntament de Barcelona.
  2. Les entitats vinculades o dependents de l’Ajuntament de Barcelona com els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials locals o les societats mercantils.
  3. Les fundacions i els consorcis quan consolidin els seus comptes amb l’Ajuntament de Barcelona o quan, de manera directa o indirecta, tinguin una representació municipal majoritària.
  4. Les societats i les entitats que contractin amb l’Ajuntament de Barcelona, quan així ho disposi el contracte corresponent o ho aprovin els seus òrgans de govern, en les seves relacions amb l'Ajuntament de Barcelona i amb les persones, en el marc de l’execució del contracte corresponent i, en especial, en la prestació de serveis públics municipals.
  5. Les persones que rebin subvencions municipals, quan així ho disposin el conveni o les bases reguladores, en el marc de l’actuació subvencionada per l’Ajuntament de Barcelona o les seves entitats vinculades o dependents.
  6. La resta d'organismes, entitats i societats on sigui present l'Ajuntament de Barcelona i que s'adhereixin voluntàriament al funcionament de la Bústia Ètica i de Bon Govern. L'Ajuntament i les persones que el representin en aquestes entitats promouran l'adhesió esmentada.

Accés a la Bústia Ètica i de Bon Govern

Aplicació Finestra nova

Aquesta aplicació és el canal prioritari d'admissió de les comunicacions de la bústia ja que és l'únic que garanteix la confidencialitat i permet l’anonimat de les comunicacions durant tot el procés.

Compartiu aquest contingut