Preàmbul

Recuperar i consolidar la confiança de les persones en les institucions públiques exigeix que les administracions públiques es dotin d’un sistema o marc d’integritat institucional que coadjuvi a garantir una gestió pública d'acord amb els principis i les regles ètiques i de bon govern evitant, o si més no reduint, les conductes contràries a Dret, a l’ètica i als valors com l’honestedat, el respecte, el predomini dels interessos generals, la bona administració dels recursos públics, etcètera.

Aquest sistema o marc d’integritat institucional inclou: a) la definició dels valors de la integritat a través de l’adopció d’un acord polític que aprovi un codi ètic i de conducta; b) l’establiment de mecanismes que afavoreixin la consecució d’una gestió pública íntegra (mecanismes basats en accions de foment de la conducta ètica, de difusió, de formació i, en general, de prevenció, ja que també en aquesta matèria resulta més favorable per als interessos públics l’actuació proactiva que la reactiva); c) el monitoratge dels resultats a través d’accions d’avaluació periòdica comunicats als òrgans de govern competents i publicats per facilitar la sensibilització de les persones en general i de les directament implicades en la gestió pública, i d) la creació de mecanismes per garantir l’eficàcia del codi ètic i de les regles de conducta, sense els quals el codi de conducta i de bon govern esdevindria una simple declaració política sense possibilitats de materialització. En resum, es tracta d’establir els principis, de fomentar-ne el coneixement com una manera de prevenir les conductes incorrectes i d’avaluar i supervisar que es compleixin per tal que tinguin eficàcia.

Un dels mecanismes per dotar d’eficàcia les regles de conducta i per contribuir simultàniament al compliment del principi de legalitat és la creació de la Bústia Ètica i de Bon Govern, que és l’objecte d'aquestes normes i que està destinada a facilitar la comunicació de conductes desenvolupades en els òrgans dels quals depèn la gestió municipal que puguin ser contràries al dret, als principis i valors ètics i a les regles de conducta que miren de tutelar l'ús correcte dels recursos públics, la resolució adequada dels conflictes d’interessos, l’objectivitat i neutralitat de la gestió pública, el principi d’igualtat, el respecte a la dignitat de les persones i altres principis com els esmentats al començament d’aquesta exposició de motius; valors molt rellevants en l’exercici de les competències municipals en general i, en especial, en els temes de contractació pública, funció pública, activitat de foment, ordenació urbanística, etcètera.

Segons el que preveuen aquestes normes, qualsevol servidor públic de la corporació, tingui la condició de membre electe o representatiu, o d'empleat públic, així com aquelles persones que es relacionen amb l’administració municipal (proveïdors, licitadors,  aspirants a un lloc de treball) o bé qualsevol persona, sense distinció, pot presentar les comunicacions indicades, en suport electrònic i de manera telemàtica. La Bústia Ètica i de Bon Govern és un instrument o sistema electrònic de participació ciutadana.  S’articula mitjançant una interfície que facilita una presentació àgil de les comunicacions com a mitjà per assegurar que l’administració municipal s'assabenta d’aquelles conductes, sens perjudici d'admetre les comunicacions per altres canals o de manera  presencial.

La Bústia Ètica i de Bon Govern neix, no d’una sospita o posicionament negatiu sobre l’actuació municipal, sinó de la conveniència d’oferir un canal que permeti tenir coneixement de qualsevol acció o omissió contrària als principis de bon govern com una manera de reforçar la gestió pública, de palesar la seva honestedat i integritat i, com a conseqüència, de fer possible la confiança de la societat en les institucions públiques i en les persones que hi presten serveis. La Bústia Ètica i de Bon Govern neix en  col·laboració amb el Grup Ciutadà contra la Corrupció i comporta un posicionament transparent i obert de l’administració que no té res a amagar, que arbitra els mecanismes per revisar aquells eventuals supòsits en què no es respectin les regles de conductes positivades jurídicament o ètiques amb la finalitat última de fer propostes de millora en la gestió pública. Comporta, en definitiva, sensibilitzar en matèria d’ètica en la gestió pública a partir de la col·laboració i la participació ciutadanes.

La consolidació d’aquest instrument o mecanisme exigeix que es protegeixi la persona que emet una comunicació de conducta contrària a la bona gestió, per tal que els seus drets i interessos no resultin afectats. Cal evitar que sigui objecte d’assetjament professional o social. Alhora, però, també cal protegir els servidors públics de la corporació en el desenvolupament legítim de les seves funcions o tasques. Cal evitar que la Bústia Ètica i de Bon Govern esdevingui un mitjà per dirimir conflictes o cometre atacs personals. I la primera mesura de protecció és que la Bústia Ètica i de Bon Govern ha de ser un mitjà de prevenció, ja que permet defensar-se davant eventuals actuacions preconitzadores de males pràctiques o de conductes irregulars. Per tot això, es preveuen mecanismes per assegurar la indemnitat de la persona que fa la comunicació i també es reconeixen un seguit de drets a les persones a les quals s’atribueix una conducta que no s’ajusta a les regles ètiques.

S’estableixen, també, els criteris o les pautes d’actuació en la comprovació dels fets comunicats i les condicions d’ús que cal respectar.

Segons resulta també de les presents normes, la Bústia Ètica i de Bon Govern constitueix un element de l’organització ètica en la mesura que la seva gestió forma part de les funcions atribuïdes a la Direcció de Serveis d’Anàlisi, que està adscrita a la Direcció per a la Transparència i les Bones Pràctiques de la Gerència de Recursos, a la qual s’encarrega un seguit de mesures que formen part també d’aquesta organització o infraestructura ètica: mesures de foment, de formació, d’avaluació periòdica, d’actuacions preventives que impedeixin o dificultin l’aparició de comportaments no ètics o de l’elaboració d’informes per difondre'ls i presentar-los davant del Consell Municipal.

Cal remarcar, per acabar, que la creació de la Bústia Ètica i de Bon Govern implica habilitar un tràmit electrònic que, en virtut de l’article 26.2.c) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, correspon a la Comissió de Govern com a òrgan competent per a l’ordenació i el funcionament de l’administració municipal; competència que també inclou la fixació de les característiques dels tràmits accessibles per via electrònica.

Disposicions generals

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquesta disposició general és la creació i l’ordenació del funcionament de la Bústia Ètica i de Bon Govern.

Article 2. Definició i objectius de la Bústia Ètica i de Bon Govern

La Bústia Ètica i de Bon Govern és un canal de comunicació electrònica que facilita la participació ciutadana ja que permet que qualsevol persona i qualsevol servidor públic de la corporació comuniqui conductes dutes a terme per l’Administració municipal que resultin contràries al dret, als principis o regles ètiques i de bon govern i administració que determina el marc normatiu vigent, a fi que la gestió municipal es desenvolupi amb un respecte total als valors de qualitat democràtica i de bona administració en un context de millora contínua en la qualitat dels serveis públics.

També poden ser objecte de les comunicacions a la Bústia Ètica i de Bon Govern la vulneració de les normes de conducta previstes al Codi de conducta de l'Ajuntament de Barcelona, per part dels seus destinataris.

Els objectius de la Bústia Ètica i de Bon Govern són els següents:

 1. Fomentar i millorar el bon govern i les bones pràctiques en la gestió pública.
 2. Afavorir que es compleixin els principis o regles ètiques i de bon govern i administració que han de seguir els càrrecs electes i el personal al servei dels òrgans i les entitats municipals incloses en l’àmbit d’aplicació de la present disposició.
 3. Contribuir a fomentar les conductes indicades anteriorment, prioritzant la prevenció per sobre de les conductes reactives.
 4. Promoure la col·laboració entre l'Administració municipal i les persones per cultivar els valors ètics en la gestió pública a través de la participació.

Article 3. Règim jurídic

L’organització, l'ús i el funcionament de la Bústia Ètica i de Bon Govern es regeixen per la present disposició general i, supletòriament, per l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica en tot allò que resulti d’aplicació.

Article 4. Àmbit d’aplicació objectiu

 1. Les comunicacions s'han de referir a accions o omissions que es produeixin en l’àmbit municipal constituït per l’actuació dels òrgans i les entitats que s’assenyalen a continuació i que en la present disposició general s’identifiquen com a Administració municipal:
  1. Els òrgans administratius i unitats integrants de l'Ajuntament de Barcelona.
  2. Les entitats vinculades o dependents de l’Ajuntament de Barcelona com els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials locals o les societats mercantils.
  3. Les fundacions i els consorcis quan consolidin els seus comptes amb l’Ajuntament de Barcelona o quan, de manera directa o indirecta, tinguin una representació municipal majoritària.
  4. Les societats i les entitats que contractin amb l’Ajuntament de Barcelona, quan així ho disposi el contracte corresponent o ho aprovin els seus òrgans de govern, en les seves relacions amb l'Ajuntament de Barcelona i amb les persones, en el  marc de l’execució del contracte corresponent i, en especial, en la prestació de serveis públics municipals.
  5. Les persones que rebin subvencions municipals, quan així ho disposin el conveni o les bases reguladores, en el marc de l’actuació subvencionada per l’Ajuntament de Barcelona o les seves entitats vinculades o dependents.
  6. La resta d'organismes, entitats i societats on sigui present l'Ajuntament de Barcelona i que s'adhereixin voluntàriament al funcionament de la Bústia Ètica i de Bon Govern. L'Ajuntament i les persones que el representin en aquestes entitats promouran l'adhesió esmentada.
 2. Les comunicacions efectuades a la Bústia Ètica i de Bon Govern en cap cas comporten l'inici d'un procediment administratiu, ni tampoc tenen l'efecte de presentació al Registre municipal. A la persona que comunica els fets no li corresponen els drets de les persones interessades en un procediment administratiu.

  Si aquesta és la finalitat que es persegueix directament, la persona ha de formular la sol·licitud o denúncia corresponent de conformitat amb la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, i amb la normativa estatal administrativa d'aplicació.
 3. Les comunicacions tampoc són constitutives d'exercici del dret de petició, ni s'identifiquen amb la possibilitat d'adreçar consultes, suggeriments o incidències, mitjançant el sistema multicanal IRIS.

Article 5. Àmbit d’aplicació subjectiu

Pot fer comunicacions qualsevol persona, a més dels servidors públics al servei dels òrgans i unitats integrants de l'Ajuntament de Barcelona i de les entitats que componen l’Administració municipal.

Article 6. Relacions amb l’IRIS i la Sindicatura Municipal de Greuges

 1. La Bústia Ètica i de Bon Govern és compatible amb els canals de comunicació que l’Ajuntament posa a l’abast de les persones per mitjà dels quals es poden fer consultes, comunicar incidències o reclamacions, dur a terme tràmits o rebre informació sobre la ciutat. A l'efecte de seleccionar el que resulti més adequat es poden consultar actualment a l’enllaç http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana o en el que s’anunciï oportunament al web municipal en el futur.

  En concret, és compatible amb el sistema multicanal IRIS (acrònim d’incidències, reclamacions i suggeriments) creat per l’Ajuntament de Barcelona per gestionar les peticions de servei, avisos, incidències i reclamacions de les persones, i per promoure la convivència ciutadana i les actituds cíviques.

  Quan una comunicació presentada a través del sistema IRIS evidenciï de manera manifesta una conducta contrària al dret i als principis o regles ètiques i de bon govern pot ser objecte d’investigació d'acord amb les previsions d’aquesta disposició general.
 2. De conformitat amb l’article 143 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona i amb l'acord de la Comissió de Govern de 19 de gener de 2005, relatiu a aspectes complementaris de l’organització i el funcionament del síndic/a de greuges, la creació de la Bústia Ètica i de Bon Govern es realitza sense perjudici de l’actuació de la Sindicatura de greuges de Barcelona, que és la institució municipal que té la funció de defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans de Barcelona i, amb aquesta finalitat, pot supervisar les activitats de l'administració municipal. Tampoc limita l’actuació de qualsevol altre organisme o institució creat estatutàriament o legalment i que impacti en la supervisió de l’actuació de l’Administració municipal.

Article 7. Principis generals

La presentació i la gestió de les comunicacions han de respectar els principis generals i les regles següents:

 1. L’Ajuntament protegirà en els seus drets les persones que comuniquin conductes sense que se’n puguin derivar conseqüències lesives per a la seva esfera personal o professional, sens perjudici del que es preveu en l’apartat següent.
 2. Seran objecte de comprovació totes les comunicacions que es presentin, llevat que se n'evidenciï la falta de fonament; en tal cas s’arxivaran. Si es fan amb ple coneixement de la seva falsedat o faltant de manera temerària a la veritat, tampoc no seran objecte d’investigació i l’Ajuntament promourà els mecanismes destinats a materialitzar les conseqüències civils, penals disciplinàries previstes en el nostre ordenament jurídic.
 3. Els servidors públics de l'Ajuntament estan obligats a col·laborar amb la persona o unitat responsable de la Bústia Ètica i de Bon Govern a comprovar els fets comunicats.
 4. L’Ajuntament empararà els servidors públics de l'Ajuntament en l’exercici legítim de les seves funcions o càrrecs públics.
 5. Les persones que posin en coneixement de l’Ajuntament una conducta contrària al dret i als principis o regles ètiques i de bon govern poden col·laborar, a petició de l’òrgan gestor de la Bústia Ètica i de Bon Govern, a comprovar els fets, si ho decideixen voluntàriament.
 6. Es garanteix la confidencialitat en la gestió de la Bústia Ètica i de Bon Govern. La garantia de confidencialitat no impedeix la cessió de les dades que requereixin els jutjats i tribunals en exercici de la seva funció jurisdiccional, o la fiscalia en exercici de les facultats d’investigació.

Article 8. Drets i obligacions de la persona que presenta la comunicació

 1. Sens perjudici del que preveu aquesta disposició general a través d’articles concordants, la persona que presenta la comunicació té els drets i les obligacions que es relacionen a continuació.
 2. Drets. La persona que fa la comunicació té dret:
  1. A un canal segur de comunicació que garanteixi l’anonimat i la confidencialitat de les comunicacions.
  2. A la protecció eficaç de la seva intimitat, privacitat i anonimat, sense que es pugui revelar en cap moment, de manera directa o indirecta, la seva identitat. Aquest dret també s’estén als possibles testimonis que intervinguin en la comprovació dels fets comunicats.
  3. A la protecció eficaç de la seva integritat laboral, sense que puguin patir represàlies, discriminació, ni qualsevol altra conseqüència professional que impliqui assetjament o qualsevol efecte negatiu per raó de la comunicació formulada.
  4. A fer comprovar els fets comunicats, sempre que responguin als requeriments que preveu l'article 12 d'aquesta disposició general.
 3. L’Administració municipal vetllarà especialment per l’efectivitat d’aquests drets quan la comunicació es faci explicitant de qualsevol manera la identitat de qui la formula.
 4. Obligacions. La persona que fa la comunicació està obligada al següent:
  1. A descriure de la manera més detallada possible la conducta que comunica i a proporcionar tota la documentació disponible sobre la situació que comunica, o indicis objectius per obtenir les proves, sense poder endegar actuacions fonamentades tan sols en opinions.
  2. A tenir una creença raonable sobre la certesa de la informació que comunica i no formular comunicacions amb mala fe o abús de dret. La persona que comuniqui fets vulnerant el principi de bona fe o amb abús de dret, pot incórrer en responsabilitat civil, penal i administrativa.

Article 9. Drets i obligacions de la persona a la qual s'atribueix la conducta comunicada

 1. Sens perjudici del que preveu aquesta disposició general a través d’articles concordants, les persones a les quals s’atribueix la responsabilitat sobre la conducta eventualment contrària al dret, als principis o regles ètiques i de bon govern de conducta tenen els drets i les obligacions que es relacionen a continuació.
 2. Drets. Les persones indicades en aquest article tenen dret al següent:
  1. A la màxima reserva en les tasques de comprovació dels fets i, en general, en tota la gestió de la Bústia Ètica i de Bon Govern.
  2. A ser informades immediatament de la comunicació presentada, llevat que, de manera motivada i d’acord amb el principi de proporcionalitat, calgui mantenir el secret en benefici de la comprovació dels fets.
  3. Que no es formuli cap recomanació, ni s’emetin conclusions que, de manera directa o indirecta, continguin referències nominals mentre no hagin tingut oportunitat real de conèixer els fets comunicats i de deixar constància del seu parer.
  4. Que no s’informi ningú, ni se cedeixin les dades mentre la comprovació dels fets no faci palesa la versemblança o la seguretat de la realització de la conducta comunicada. La comunicació de dades a l’autoritat judicial o disciplinària competent no exigeix la comunicació prèvia a la persona eventualment responsable.
 3. Les persones eventualment responsables de la conducta comunicada estan obligades a col·laborar a comprovar els fets aportant la informació i la documentació de què disposin i que requereixi l’òrgan gestor de la Bústia Ètica i de Bon Govern.

Requisits i forma de les comunicacions

Article 10. Contingut de les comunicacions

 1. Les comunicacions especificaran les circumstàncies que facilitin la identificació de l’acció o l'omissió imputable a l’Administració municipal que es vol posar en coneixement de l’Ajuntament, per la qual cosa en tot cas és obligatori emplenar el camp destinat a descriure detalladament la conducta contrària al dret o als principis o regles ètiques i de bon govern.
 2. És voluntari emplenar els camps identificatius de la persona que presenta la comunicació, així com els relatius a la seva adreça física i electrònica.

Article 11.- Forma de presentació

Les comunicacions es faran preferentment de manera telemàtica en format electrònic. També s’admeten les comunicacions per altres canals o de manera presencial, supòsit en què caldrà la identificació personal. En aquest cas es vetllarà especialment per la garantia dels drets reconeguts en l’article 8.1.c) d’aquestes normes.

L’òrgan que gestioni la Bústia Ètica i de Bon Govern emetrà i adreçarà a la persona que formula la comunicació un acusament de rebuda i, si escau, l’informarà del resultat de les actuacions.

Article 12. Admissió de les comunicacions

 1. S’admetran les comunicacions que continguin una descripció suficient que permeti identificar la conducta i que resulti versemblant. S'efectuarà una ponderació prèvia, fonamentada degudament, entre el fet denunciat, la seva intensitat ofensiva respecte d'un determinat bé jurídic i en atenció al principi de proporcionalitat.

  No s’admetran, i s’exceptuen en tot cas de l’obligació de comprovar els fets, els casos de comunicacions que resultin mancades de fonament o notòriament falses. També n’estan exceptuades les que d’alguna altra manera incompleixin les condicions fixades en aquesta disposició general.
 2. Quan s’evidenciï de manera manifesta l’existència d’una infracció administrativa o un il·lícit penal se suspendran les actuacions de comprovació i se’n donarà compte a l’òrgan competent vetllant per evitar que es produeixi la prescripció de la infracció.

  En tot cas, l’òrgan gestor de la bústia podrà analitzar les comunicacions rebudes per tal de formular propostes de millora en les conductes i en les bones pràctiques de la gestió municipal.
 3. Quan una comunicació presentada compleixi els requeriments i els objectius del sistema multicanal IRIS, la unitat responsable de la Bústia Ètica i de Bon Govern la redirigirà a la plataforma electrònica esmentada, sense perjudici que alhora pugui fer tasques de comprovació dels fets per protegir millor els objectius de la Bústia Ètica i de Bon Govern.

Gestió i efectes de les comunicacions

Article 13. Comprovació dels fets

Un cop presentada la comunicació, l’òrgan gestor de la Bústia Ètica i de Bon Govern, en cas que resulti versemblant, comprovarà els fets objecte de la comunicació mitjançant les tasques d’investigació que siguin procedents.

En tot cas es contrastarà la descripció dels fets amb l’opinió de la persona o la unitat a la qual s'atribueixin.

L’actuació de comprovació es farà d’acord amb els principis de congruència, necessitat, proporcionalitat, celeritat, eficàcia i economia procedimental, respectant en tot cas el principi de màxima reserva.

Article 14. Obligació de col·laboració en les tasques de comprovació

Els càrrecs electes, el servidors públics de la Corporació i la resta de persones que formen part de les entitats incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta disposició general estan obligats a prestar la seva col·laboració en les tasques de comprovació i facilitar l’accés a la informació i la documentació que sol·liciti l’òrgan gestor de la Bústia Ètica i de Bon Govern.

Article 15. Durada de les tasques de comprovació

Les tasques d’investigació es faran en el termini més breu possible i, com a norma general, en sis mesos.

Article 16. Resultats de les tasques d'investigació

Un cop fetes les tasques de comprovació procedents, l’òrgan gestor de la Bústia Ètica i de Bon Govern formularà, si escau, la recomanació corresponent en què s’informa si considera que pot existir o no una conducta contrària al dret, als principis o regles ètiques i de bon govern, i proposarà les mesures de millora en la gestió pública que consideri adequades.

Si escau, també podrà proposar a l’òrgan competent la incoació d’expedients administratius per restaurar la legalitat alterada, adoptar mesures sancionadores o disciplinàries o comunicar a la fiscalia les conductes que puguin ser constitutives d’il·lícit penal.

L'òrgan gestor de la Bústia Ètica i de Bon Govern també podrà acordar que s'arxivin les comprovacions quan en resulti acreditada la manca de vulneració en l'ordenament jurídic o als principis i regles ètiques i de bon govern.

Article 17. Naturalesa de les recomanacions

Les recomanacions formulades per l’òrgan gestor de la Bústia Ètica són tràmits no qualificats no susceptibles de recurs, ja que no declaren de manera definitiva l’existència de responsabilitat ni de vulneració de l'ordenament jurídic, sinó que se centra a millorar la gestió i en l’efectivitat del codi ètic i de les regles de conducta, i constitueix, si escau, una denúncia d’una eventual responsabilitat disciplinària o penal.

Les recomanacions no es poden recórrer.

Article 18. Efectes d’informació reservada

Quan la recomanació esmentada incorpori una proposta d’incoació d’un expedient sancionador o disciplinari, les tasques de comprovació i la decisió adoptada poden tenir els efectes i la consideració d’expedient d’informació reservada.

Article 19. Publicitat i accés a la informació

 1. En aplicació dels principis de transparència i amb la garantia de confidencialitat deguda es publicaran al portal de transparència la relació de les conductes investigades, les propostes efectuades i, en especial, les mesures proposades per eliminar eventuals conductes contràries a l'ordenament jurídic i als principis o regles ètiques i de bon govern. La publicació es durà a terme amb ple respecte a la normativa reguladora de la transparència i a la legislació de protecció de dades de caràcter personal, amb la finalitat de millorar la qualitat dels serveis i aprofundir en el compliment dels principis i valors ètics i de bon govern.
 2. Així mateix, es garanteix a qualsevol persona el dret d'accés a la informació recollida i elaborada per la Bústia Ètica i de Bon Govern i dels procediments i actuacions que se'n derivin. En la determinació de l'abast d'aquest dret, en atenció a les cauteles de confidencialitat necessàries aplicables al cas, es pot limitar l'accés a la informació quan aquest accés suposi un perjudici per a la prevenció, investigació i sanció d'il·lícits penals o administratius i en la resta de supòsits que es preveuen en la normativa reguladora de la transparència i del dret d'accés a la informació pública.

Article 20. Confidencialitat i accés a la informació

 1. La informació personal que pugui proporcionar la presentació d’una comunicació es farà servir únicament per tractar l’assumpte a què es refereixi. Aquestes dades no se cediran ni comunicaran a entitats ni a persones alienes a l’Ajuntament i seran tractades exclusivament pel personal expressament encarregat de les tasques de comprovar i de formular la recomanació procedent, llevat que sigui procedent comunicar els fets i les persones responsables per raó d’una eventual responsabilitat disciplinària o penal.
 2. Sens perjudici de la resta de previsions concordants recollides en la present disposició general, la persona que presenta la comunicació no adquireix la condició de persona interessada. Si consta la seva identitat i adreça electrònica, podrà tenir coneixement de l’estat de tramitació i del resultat de la investigació o la comprovació quan resultin afectats els seus drets individuals o col·lectius reconeguts per la legislació aplicable en l’exercici de les competències municipals. Altrament, podrà tenir-ne coneixement mitjançant els mecanismes de publicitat previstos en l'article anterior.
 3. Si en la comunicació ha manifestat la seva intenció de comparèixer com a persona interessada, es beneficiarà, sempre que tingui la legitimació corresponent, d’aquesta condició en el procediment administratiu que, si escau, s’incoï arran de les tasques de gestió de la comunicació que es duguin a terme.

Altres condicions d'ús

Article 21. Valor de les comunicacions

Les comunicacions no comporten en cap cas la formulació d’un recurs administratiu, ni l’exercici de qualsevol acció o reclamació a la qual tinguin dret les persones que les formulen.

Article 22. Fitxer de dades de caràcter personal

Les dades personals s'incorporaran al fitxer de titularitat municipal creat a l’efecte amb el nivell de seguretat requerit.

Per exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, la persona es pot dirigir a l’adreça que s’indica a la interfície habilitada especialment i en el fitxer indicat.

Article 23. Acceptació dels requeriments

La participació ciutadana materialitzada a través de la presentació de les comunicacions a la Bústia Ètica i de Bon Govern implica l’acceptació d’aquesta disposició general i especialment de les condicions d’ús que s’hi contenen.

L’Ajuntament es reserva la facultat de modificar-les en qualsevol moment amb l’obligació de publicar com a mínim al seu lloc web la versió vigent en cada moment.

Article 24. Altres regles d’ús

 1. L’Ajuntament Barcelona no és responsable de l’ús incorrecte de la Bústia Ètica i de Bon Govern, ni del contingut de les comunicacions rebudes.
 2. Queda prohibit formular comunicacions amb una finalitat diferent de la que preveu aquesta disposició o que vulnerin de qualsevol manera els drets fonamentals a l’honor, la imatge i la intimitat personal i familiar de terceres persones o que siguin contràries a la dignitat de la persona.
 3. També queda prohibida qualsevol comunicació que vulneri la normativa reguladora dels drets de la persona o que lesioni la legislació de protecció de dades de caràcter personal.
 4. En cas de litigi entre la persona que fa la comunicació i terceres persones, l’Ajuntament restarà exempt de qualsevol reclamació, demanda o dany de qualsevol naturalesa relacionats amb el litigi.
 5. En tot cas, l’òrgan gestor de la Bústia Ètica i de Bon Govern podrà requerir qualsevol altra informació que pugui tenir qui la presenti.
 6. L’Ajuntament no està obligat a retornar la documentació complementària presentada o que es pugui presentar amb la comunicació.

Gestió de la Bústia Ètica i de Bon Govern

Article 25. Òrgan responsable

 1. Correspon a la Direcció de Serveis d’Anàlisi, adscrita a la Direcció per a la Transparència i les Bones Pràctiques de la Gerència de Recursos, gestionar les comunicacions a què es refereix aquesta disposició general.
 2. En l’exercici de les funcions relatives a la Bústia Ètica i de Bon Govern, la Direcció de Serveis d’Anàlisi actua amb independència funcional sense que pugui estar sotmesa a ordres jeràrquiques que en condicionin l'actuació, especialment pel que fa al manteniment de la confidencialitat de les dades personals que tracti. El desenvolupament d’aquesta actuació no és causa que en justifiqui el cessament, sempre que compleixi les previsions d’aquesta disposició general i no vulneri de qualsevol manera la normativa d’aplicació.
 3. La Direcció de Serveis d’Anàlisi i les persones que hi estan adscrites han de desenvolupar les funcions vinculades a la gestió de la Bústia Ètica i de Bon Govern amb compliment del deure de secret, que es manté un cop hagin cessat en aquestes funcions. La vulneració del deure de secret és constitutiva d’infracció disciplinària.
 4. La Direcció de Serveis d'Anàlisi i les persones que hi estan adscrites amb tasques de comprovació i de proposta de recomanació han de tenir la condició de funcionari/ària de carrera per exercir les funcions vinculades a la gestió de la Bústia Ètica i de Bon Govern.

Article 26 . Funcions de l’òrgan responsable

Són funcions de la Direcció de Serveis d’Anàlisi en la gestió de la Bústia Ètica i de Bon Govern:

 1. Fer, per si mateix o a través del personal de la seva unitat, les tasques de comprovació que siguin procedents.
 2. Gestionar les comunicacions.
 3. Formular la recomanació que posa fi a la comprovació dels fets.
 4. Assumir la gestió operativa del fitxer de dades de caràcter personal creat a l’efecte.
 5. Promoure la consolidació i la millora de la gestió ètica per part de l’Administració municipal.
 6. Vetllar perquè les persones i els servidors públics de la Corporació puguin posar en coneixement de l’Ajuntament les eventuals conductes contràries a dret i als principis de bona administració o bon govern de manera confidencial i sense que puguin derivar-se'n perjudicis per a qui formula la comunicació de bona fe.
 7. Atorgar la deguda protecció als càrrecs i la resta de servidors públics de la corporació en el procés de comprovació dels fets.
 8. Formular recomanacions i proposar millores en la gestió ètica i l’aplicació dels principis de bon govern o bona administració.
 9. Elaborar una memòria anual i elevar-la a la Tinència d’Alcaldia competent per a la seva presentació al Consell Municipal, en ple o en comissió, amb informe previ a la Comissió de Govern.
 10. Impulsar mesures de formació i de prevenció d’actuacions contràries als valors ètics i les regles de conducta i de bon govern.
 11. Resoldre els dubtes interpretatius que puguin existir en relació amb les conductes contràries al dret, les regles i els valors esmentats.
 12. La resta que li atribueixin l’Alcaldia i la Gerència a què està adscrit.

Les funcions de la Direcció de Serveis d’Anàlisi en la gestió de les comunicacions de la Bústia Ètica i de Bon Govern s’entenen sens perjudici de les que correspongui a la resta d’òrgans de control de l’Ajuntament.

Disposicions addicionals

Primera. Comunicacions relatives al Codi de conducta de l’Ajuntament de Barcelona

Les comunicacions a la Bústia Ètica i de Bon Govern que tinguin per objecte vulneracions de normes de conducta previstes al Codi de conducta de l’Ajuntament de Barcelona per part dels seus destinataris, s’investigaran d’acord amb allò que disposi el Codi.

Segona. Requeriments tècnics de la Bústia Ètica i de Bon Govern

En la mesura que els mitjans tecnològics ho permetin, la interfície que permeti la comunicació de conductes podrà generar un registre aleatori que, mantenint en tot cas l’anonimat, permeti el contacte entre l'òrgan gestor de la Bústia Ètica i de Bon Govern i aquella persona que fa la comunicació a l'efecte de mantenir una col·laboració en la comprovació dels fets.

Disposició transitòria

La present disposició general és d’aplicació en relació amb les conductes que es duguin a terme a partir de la seva entrada en vigor.

A l'efecte de millorar o consolidar les bones pràctiques en la gestió municipal i la gestió ètica, també s'aplicarà a les actuacions posteriors a l'entrada en vigor de la present disposició general que derivin de decisions preses amb anterioritat que condicionin directament la gestió actual de les competències i la prestació dels serveis públics municipals, sense perjudici de la garantia dels drets del personal i dels càrrecs electes municipals i de la prescripció que s'ha d'aplicar en procediments disciplinaris i penals.

Disposició final

La present disposició general entrarà en vigor a partir de l’endemà de publicar-se al Butlletí Oficial de la Província.

Accés a la Bústia Ètica i de Bon Govern

Aplicació Finestra nova

Aquesta aplicació és el canal prioritari d'admissió de les comunicacions de la bústia ja que és l'únic que garanteix la confidencialitat i permet l’anonimat de les comunicacions durant tot el procés.

Compartiu aquest contingut