La finalitat d’aquest canal és facilitar que qualsevol persona o servidor públic pugui comunicar conductes dutes a terme per l'Administració municipal que resultin contràries a dret, als principis o les regles ètiques i de bon govern i administració determinats en el marc normatiu vigent.

L’objectiu és tutelar l’ús correcte dels recursos públics, la resolució dels conflictes d’interès, l’objectivitat i la neutralitat de la gestió pública en l’exercici de les competències municipals en general i, en especial, en els temes de contractació pública, funció pública, activitat de foment, ordenació urbanística, etcètera.

Per formular altres tipus de consultes, comunicar incidències o reclamacions, podeu seleccionar el canal que us resulti més adequat a la secció "Canals de comunicació ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona".

Els objectius de la Bústia Ètica i de Bon Govern són els següents:

  1. Fomentar i millorar el bon govern i les bones pràctiques en la gestió pública.
  2. Afavorir que es compleixin els principis o les regles ètiques i de bon govern i administració que han de seguir els càrrecs electes i el personal al servei dels òrgans i les entitats municipals incloses en l’àmbit d’aplicació de la present disposició.
  3. Contribuir a fomentar les conductes indicades anteriorment, prioritzant la prevenció per sobre de les conductes reactives.
  4. Promoure la col·laboració entre l'Administració municipal i les persones per cultivar els valors ètics en la gestió pública a través de la participació.

Accés a la Bústia Ètica i de Bon Govern

Aplicació Finestra nova

Aquesta aplicació és el canal prioritari d'admissió de les comunicacions de la bústia ja que és l'únic que garanteix la confidencialitat i permet l’anonimat de les comunicacions durant tot el procés.

Compartiu aquest contingut