Les comunicacions adreçades a la bústia, per poder ser preses en consideració i admeses, han de complir els requisits següents:

  • Descriure de la manera més detallada possible les circumstàncies que facilitin la identificació de la conducta.
  • Proporcionar tota la documentació disponible sobre la situació que es comunica, o indicis objectius per obtenir les proves, sense que es puguin endegar actuacions fonamentades només en opinions.
  • Tenir una certesa raonable de la informació que es trasllada, que ha de tenir especial transcendència per a la integritat del sector públic municipal.
  • En qualsevol cas, no s'admetran les comunicacions que resultin mancades de fonament o notòriament falses.

Es recomana el següent:

  • Tenir en compte que els documents contenen rastres del dispositiu on s'han generat. Es recomana generar els documents que acompanyin la comunicació en dispositius no vinculats a cap persona o bé esborrar les metadades dels documents. Informeu-vos de les pautes i eines disponibles per esborrar les metadades.
  • El format òptim per pujar els arxius a la Bústia Ètica i de Bon Govern és el PDF. També s’admeten les extensions .txt,.rtf, .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods, .gif, .tiff, .jpg, .jpeg i .zip.
  • En tot cas, per garantir plenament l'anonimat de la comunicació en l'entorn digital, llegiu les instruccions de l'eina d'anonimització.
  • No totes les versions d’exploradors funcionen correctament per accedir a l’aplicació de la bústia. Les versions de navegador mínimes suportades són Mozilla Firefox 34, Google Chrome 37, Safari 7.1 (IOS 8), Microsoft Internet Explorer 11, Edge 12 i Tor Browser.

Accés a la Bústia Ètica i de Bon Govern

Aplicació Finestra nova

Aquesta aplicació és el canal prioritari d'admissió de les comunicacions de la bústia ja que és l'únic que garanteix la confidencialitat i permet l’anonimat de les comunicacions durant tot el procés.

Compartiu aquest contingut