• El seguiment i tota la comunicació amb l'agent assignat es durà a terme exclusivament dins l'aplicació.

Un cop presentada la comunicació i admesa a tràmit, com a norma general en un termini de sis mesos, es procedirà a comprovar els fets.

Es farà mitjançant tasques d'investigació i, si escau, es formularan recomanacions amb mesures de millora en la gestió pública, o es proposarà a l'òrgan competent iniciar expedients administratius per restaurar la legalitat alterada, l'adopció de mesures sancionadores o disciplinàries o la comunicació a la Fiscalia de les conductes que puguin resultar constitutives d'il·lícit penal.

Durant tot el procés s’inclouen mecanismes per garantir tant la integritat de les persones que aporten informació com la d'aquelles a les quals aquesta fa referència.

Per conèixer amb més detall la normativa que regula aquest canal de comunicació, podeu consultar les normes reguladores de la Bústia Ètica i de Bon Govern.

Accés a la Bústia Ètica i de Bon Govern

Aplicació Finestra nova

Aquesta aplicació és el canal prioritari d'admissió de les comunicacions de la bústia ja que és l'únic que garanteix la confidencialitat i permet l’anonimat de les comunicacions durant tot el procés.

Compartiu aquest contingut