El Servei d’Educació per a la Seguretat (SES), l'activitat més gratificant de la Guàrdia Urbana

La Guàrdia Urbana de Barcelona imparteix sessions de seguretat viària i convivència a les escoles de la nostra ciutat des de fa més de cinquanta anys i ara el Servei d'Educació per a la Seguretat (SES) representa una de les accions més importants en matèria de prevenció amb el programa "La Guàrdia Urbana a les escoles", que s'adreça a les diferents etapes educatives des de l'Educació Infantil fins al Batxillerat.

Una proposta didàctica per temes per al professorat de cada cicle educatiu per tal d'elaborar el pla de treball més adient a les necessitats de cada centre escolar. Proposa activitats de reflexió, d'oferta d'informació o noves experiències i d'aplicació. Es tracten qüestions com les normes socials i la convivència; l'alcohol i la conducció; els perjudicis de la droga i l'accidentalitat. Un programa que incorpora tres noves línies de treball: les xarxes socials, la violència de gènere i l'assetjament escolar.

Educació Infantil (3 a 6 anys)

Es treballa la pròpia identitat, la situació de l'espai i l'entorn més proper així com un apropament a la figura del guàrdia urbà com a element de seguretat i protecció al carrer.

Factors de risc: l'errònia o insuficient percepció del risc.

Activitats: dramatització de contes i situacions viscudes, exposició de murals i jocs.

Educació Primària (6 a 12 anys)

Es treballen de forma seqüencial per cicles, el coneixement de l'entorn (barri, districte, ciutat), la mobilitat (desplaçaments a peu, en transport públic o en bicicleta), el camí escolar, el respecte entre els diferents usuaris del carrer, els serveis públics i la participació en la vida col·lectiva i el respecte de les normes de convivència.

Factors de risc: l'errònia o insuficient percepció del risc i les influències.

Activitats de reflexió, motivació, diàleg i d'exercitació pràctica: Itineraris de camí segur al voltant de l'escola, pel barri i per la ciutat, debats, etc.

Educació Secundària, Batxillerat  i Formació Professional grau mitjà (12 a 18 anys)

En aquestes etapes es pretén que els i les joves arribin a tenir una actitud responsable com a vianant, passatger i conductor, reflexionin sobre la seva pròpia conducta per prevenir possibles situacions de risc, es conscienciïn de les greus conseqüències que comporten els accidents de trànsit i se sensibilitzin cap a l'ús de la bicicleta per millorar la mobilitat a la ciutat.

Factors de risc: la influència (pressió de grup), i l'errònia o insuficient percepció del risc.

Activitats de reflexió i contrast de punts de vista: resolució de casos relacionats amb la conducció, les normes de circulació i el consum d'alcohol i altres drogues. Plantejament de dilemes, simulacions de situacions reals, debats i jocs de rol.

Educació Especial

Es pretén que l'alumnat amb necessitats educatives especials tingui un comportament més autònom i responsable com a vianant,  passatger i conductor de bicicleta. Per tal de poder fer una transició a la vida adulta.

Es treballa conjuntament amb l'escola d'una manera continuada en el procés educatiu de l'alumne, en l'educació en valors, en la construcció d'un model de ciutadà compromès amb el civisme i amb una mobilitat segura i responsable.

Les activitats es concreten amb el professorat especialista tenint en compte les característiques de l'alumnat.

La labor està molt ben valorada tant pel professorat, com pels pares i mares i els propis alumnes, segons les enquestes realitzades

 

Objectius

  • Formar persones autònomes, crítiques i capaces de donar resposta als reptes, problemes i situacions de la vida.
  • Relacionar diferents tipus de sabers (saber- saber fer- saber ser).
  • Relacionar de manera més potent el coneixement.

Metodologia

  • Enfocament vivencial, crític i participatiu que afavoreixi la construcció de valors a partir dels coneixements.
  • Promoure l'aprenentatge significatiu a partir de l'experiència de l'alumnat i aplicable a altres entorns.

Parc Infantil de Trànsit

És un circuit per fer pràctiques de circulació en bicicleta situat en el Castell de Montjuïc. En l'actualitat s'està treballant per fer el seu trasllat a altre punt de la ciutat.

Destinataris
Àmbit escolar (Primària, cicle superior): dies laborables del curs escolar. Àmbit de lleure: dissabtes. Àmbit familiar: diumenges.

Objectius de l’activitat
Fer participar activament les famílies (pares, mares, fills, filles...) d'un aprenentatge conjunt amb la col·laboració activa dels monitors de Guàrdia Urbana. Aconseguir el respecte entre els diferents usuaris de la via pública (vianants i conductors de bicicletes) i treballar l'autocrítica del propi comportament viari així com l'autocorrecció dels seus coneixements.