Què és el Marc Estratègic

L’estratègia i l'acció de govern

El marc estratègic de l'Ajuntament de Barcelona 2012-2015 conté la visió i els objectius (polítics i de gestió) que estableixen el full de ruta del que Barcelona aspira a aconseguir en els propers quatre anys. El Marc Estratègic substitueix conceptualment al Programa d'Actuació Municipal (PAM).

La definició dels objectius a assolir, que constitueixen el nucli d'aquest model, s’ha realitzat en tres fases, que es corresponen amb els tres grans àmbits organitzatius de decisió i execució a l'Ajuntament, tal i com es representa en la primera figura del costat dret d’aquesta pàgina:

Definició dels objectius de ciutat per part de l'equip de govern. L’equip de govern ha definit a alt nivell la seva visió per la ciutat, els valors que han de guiar la seva actuació i línies estratègiques per assolir-la. A partir d'aquests elements, l’equip de Govern ha desenvolupat els objectius de ciutat (representats en l'anomenat Mapa de Ciutat), que hauran de guiar l'acció municipal al llarg del seu mandat. Els objectius de ciutat expressen els resultats finals a aconseguir.

Definició dels objectius estratègics de les gerències. L'Alcalde encomana al Gerent Municipal i aquest a les seves gerències sectorials la tasca de formular les estratègies per aconseguir els resultats expressats als objectius de ciutat. Sota aquest model, són les gerències sectorials les que defineixen objectius estratègics en resposta als objectius de ciutat, ja que la planificació dels serveis i actuacions es realitza fonamentalment des de les mateixes. Les gerències de districte també participen en aquesta fase pronunciant-se al respecte dels objectius estratègics formulats per les gerències sectorials

Definició dels objectius funcionals i accions de les direccions tècniques. L'estratègia formulada i planificada per les gerències ha de implantar-se des de les direccions. Les direccions, amb un àmbit d'actuació molt més especialitzat, són les responsables de gestionar el dia a dia de l'Ajuntament. D'aquí la importància d'alinear la seva activitat més tècnica amb els objectius estratègics definits per les gerències. Si els objectius de ciutat i els objectius estratègics de les gerències tenen un horitzó temporal que va més enllà de l'any natural i, normalment, s'estenen al període del mandat, els objectius funcionals i les accions corresponents tenen, normalment, un abast anual. Serà, doncs, en el marc de l'elaboració del pressupost on es concretaran els objectius funcionals i, sobretot, les accions a fer.

Baixa el document complet del Marc estratègic 2012-2015.

baixa'n el PDF

Comparteix aquest contingut