Subvencions de l'any en curs

L'Ajuntament té una àmplia oferta de subvencions que van des de les accions socials fins al comerç, passant per les polítiques de joventut. Però el bloc més important, que representa vora el 80% del total de subvencions, és el destinat a les activitats de districte i ciutat.

Convocatòria actual

  • Convocatòria oberta
  • En resolució / resolta
  • En justificació / justificada

Convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2019

L’Ajuntament de Barcelona publica la convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat.

El període de presentació de sol·licituds per a la convocatòria del 2019 estarà comprès entre els dies 27 de desembre de 2018 i 24 de gener de 2019.

A continuació, podeu trobar el document de la convocatòria amb les àrees temàtiques i els programes.

La sol·licitud i la resta de documentació estarà disponible al començament de la convocatòria en aquest mateix web.

Convocatòria per a la concessió de subvencions per a inversions destinades a rehabilitar equipaments d'exhibició teatral, auditoris o equipaments anàlegs del 2018

L’Institut de Cultura ha aprovat, per a l’any 2018, la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva en el marc de les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per a inversions destinades a la rehabilitació d’equipaments d’exhibició teatral, auditoris o equipaments anàlegs de base associativa de la ciutat de Barcelona, i la seva dotació d’equipament tècnic de l’any 2018.

La finalitat d'aquesta convocatòria de subvencions és cooperar en l'adequació dels teatres, auditoris i espais similars sempre que pertanyin a espais socioculturals gestionats sense ànim de lucre, els quals, d'acord amb la seva naturalesa, no poden afrontar en solitari les despeses que genera l'adequació d'aquests tipus d'espais.

El termini de presentació de sol·licituds es del 31 d’octubre al 21 de novembre, ambdós inclosos. Les sol·licituds es podran emplenar i presentar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament (http://www.bcn.cat/tramits), seguint les instruccions indicades en aquest portal de tràmits o bé de forma presencial al Registre de l’Institut de Cultura de Barcelona (La Rambla, 99, 4a planta. 08002 Barcelona), sens perjudici la possibilitat de presentar aquests documents a qualsevol de les oficines del Registre de l’Ajuntament de Barcelona.

Subvencions per a inversions en tecnologies de la informació i comunicació per realitzar projectes d’experimentació i innovació a la ciutat de Barcelona

L’Institut de Cultura ha aprovat la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a inversions en tecnologies de la informació i comunicació per realitzar projectes d’experimentació i innovació a la ciutat de Barcelona.

Amb aquesta convocatòria l’ICUB vol donar suport a entitats dels àmbits de la cultura, la creativitat, l’experimentació i la innovació que requereixin una inversió en material de TIC per dur a terme projectes de caire experimental i innovador amb participació ciutadana, així com millorar la seva situació tecnològica.

El termini de presentació de sol·licituds es del 6 al 28 de setembre de 2018, ambdós inclosos. Les sol·licituds es podran emplenar i presentar telemàticament a través del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona (http://www.bcn.cat/tramits), seguint les instruccions indicades o bé de forma presencial al Registre de l’Institut de Cultura de Barcelona (La Rambla, 99, 4a planta. 08002 Barcelona), sens perjudici la possibilitat de presentar aquests documents a qualsevol de les oficines del Registre de l’Ajuntament de Barcelona.

Subvencions destinades a la rehabilitació i l’adequació de locals d’ús de les entitats inscrites en el cens d’entitats juvenils situats a la ciutat de Barcelona per a l’any 2018

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat, per a l’any 2018, la concessió de subvencions per rehabilitar i adequar locals de la ciutat de Barcelona utilitzats per les entitats inscrites en el cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut, per dur a terme activitats prioritàriament d'educació en el lleure, per a l’atenció i el suport social a col•lectius d’infants adolescents i per a la dinamització juvenil.

L’objectiu d’aquests ajuts és garantir que aquestes instal·lacions compleixin les condicions tècniques mínimes i necessàries per garantir-ne la funció, la correcta prestació dels serveis que ofereixen i la qualitat de vida i seguretat dels usuaris i veïns.

El termini de presentació de sol·licituds és del 11 de juliol al 10 de setembre de 2018 (ambdós inclosos) i els models que heu de presentar els trobareu en aquesta mateixa pàgina.

Es pot concórrer a aquesta convocatòria per via telemàtica, des del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, o bé de manera presencial a les Oficines d’atenció ciutadana (OAC).

Convocatòria de subvencions per a la rehabilitació i la dotació d’equipament tècnic destinades a espais privats de creació, experimentació i difusió cultural, llibreries i sales de cinemes, de la ciutat de Barcelona, per a l’any 2018.

L’objecte d’aquesta convocatòria és la regulació de la concessió de subvencions que atorgui l’Institut de Cultura de Barcelona destinades a finançar projectes que tinguin com a objectiu “la rehabilitació, la modernització i la dotació d’equipament tècnic d’espais privats de creació, experimentació, difusió i cultural, llibreries i cinemes, que duguin a terme la seva activitat a la ciutat de Barcelona”.

Poden optar a aquestes subvencions les persones físiques o persones jurídiques constituïdes legalment, titulars de la gestió dels espais beneficiaris de les subvencions, amb la llicència d’activitat corresponent, si escau. Cada sol·licitant podrà presentar únicament una sol·licitud de subvenció a una de les modalitats per a cada espai del qual és titular.

El termini de presentació de sol·licituds és del 4 al 31 de juliol de 2018, ambdós inclosos.

Es pot concórrer a aquesta convocatòria per via telemàtica, des del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, o bé de manera presencial al Registre de l’Institut de Cultura (Palau de la Virreina, la Rambla, 99).

Subvencions per a inversions per elaborar estudis d’impacte acústic, instal•lar limitadors - enregistradors de nivells sonors, rehabilitar els establiments de música en viu de la ciutat de Barcelona i dotar-los d’equipament tècnic, per a l’any 2018.

Aquesta convocatòria s’adreça als establiments de concurrència pública o de difusió cultural que disposin o estiguin en tràmit d’obtenir una llicència que els permeti fer música en viu, o als establiments que vulguin dur a terme un estudi d’impacte acústic per conèixer els requeriments necessaris per obtenir el permís o llicència que els permeti fer música en viu.

Poden optar a aquestes subvencions les persones físiques o persones jurídiques constituïdes legalment, titulars de la gestió dels espais beneficiaris de les subvencions, amb la llicència d’activitat corresponent, si escau.

El termini de presentació de sol·licituds és del 4 al 31 de juliol de 2018, ambdós inclosos.

Es pot concórrer a aquesta convocatòria per via telemàtica, des del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, o bé de manera presencial al Registre de l’Institut de Cultura (Palau de la Virreina, la Rambla, 99).

Subvencions destinades a la millora, l’arranjament i l’adequació d’instal·lacions esportives de base associativa (gestionades per clubs i entitats sense ànim de lucre) de la ciutat de Barcelona i la seva dotació d'equipament esportiu

L’Ajuntament de Barcelona destina una línia de subvencions per a la rehabilitació d’equipaments esportius.

Els equipaments esportius privats gestionats per entitats sense ànim de lucre es poden beneficiar d’una nova línia de subvencions oberta per l’Institut Barcelona Esports, sempre que estiguin gestionats per clubs, entitats o associacions sense ànim de lucre. Per a la comissionada d’Esports “és un suport més que oferim al teixit associatiu esportiu de la ciutat, una xarxa que impulsa amb la seva feina quotidiana l’esport de base, al costat dels quals entenem que hem d’estar i facilitar-los la seva valuosa tasca”.

Bàsicament, els conceptes subvencionables són projectes d’inversió de seguretat; adequació a norma federativa; accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques; eficiència energètica; dotació d’equipament esportiu activable, i d’altres obres de millora.

L’Institut Barcelona Esports obre aquesta primera convocatòria amb una quantitat de 400.000 euros.

El termini de sol·licitud acaba el 22 de juny.

Convocatòria de subvencions per a projectes puntuals artístics, literaris, tecnològics o de qualsevol disciplina cultural d’interès per a la ciutat.

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions, mitjançant concurrència competitiva, per dur a terme projectes de diverses formes d’expressió cultural (arts escèniques, música, dansa, audiovisual, arts visuals, literatura, ciència, tecnologia, disciplines socioculturals, entre altres), d’interès per a la ciutat, de durada inferior a un mes i que es facin entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018 a la ciutat de Barcelona i contribueixin a la millora de l'oferta cultural de la ciutat.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 18 de juny al 6 de juliol de 2018, ambdós inclosos.

Per concórrer a aquesta convocatòria, es pot fer per via telemàtica, des del portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, o bé de manera presencial al Registre de l’Institut de Cultura (Palau de la Virreina, la Rambla, 99).

Convocatòria d’ajuts sobre l’import equivalent a la quota líquida de l'impost sobre béns immobles de l’any 2017 corresponent a establiments culturals dedicats a l’exhibició o comerç cultural de caràcter privat

L’Institut de Cultura ha aprovat definitivament la concessió de subvencions sobre la quota líquida de l'impost sobre béns immobles de l’any 2017 corresponent a establiments culturals dedicats a l’exhibició o el comerç cultural de caràcter privat.

Amb aquesta convocatòria, l’ICUB vol donar suport als espais culturals oberts al públic per sufragar una part de les despeses de l’impost sobre béns immobles.

El termini de presentació de sol·licituds: del 18 de juny al 6 de juliol de 2018 ( ambdós inclosos).

Per concórrer a aquesta convocatòria, es pot fer per via telemàtica, des del portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, o bé de manera presencial al Registre de l’Institut de Cultura (Palau de la Virreina, la Rambla, 99).

Convocatòria per a la concessió d'ajuts a centres educatius de la ciutat de Barcelona per al desenvolupament del Pla d'Acció del programa "Barcelona Escoles + Sostenibles 2018-2021

L’Objecte de la convocatòria és oferir als centres educatius de la ciutat de Barcelona, de totes les etapes i nivells, recursos per desenvolupar un pla d’acció d’educació per la sostenibilitat, d’una durada d’un o tres cursos escolars, en el marc del programa Barcelona Escoles + Sostenibles.

Els/Les sol·licitants han de presentar, durant els termini de presentació de les sol·licituds els documents següents degudament complimentats i signats:

  • Document basic 1: instancia de sol·licitud de subvenció. Conte una declaració responsable, la qual substitueix la presentació de documentació administrativa en el moment de la sol·licitud.
  • Document basic 2: formulari descriptiu de projecte. És l'arxiu pdf, que es genera a través de l'editor de projectes, disponible al web del programa Escoles + Sostenibles. Cal presentar-lo conjuntament amb el document basic 1.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 12 de juny al 13 de juliol de 2018, ambdós dies inclosos.

Subvencions per a la campanya d'enllumenat nadalenc a les vies públiques de la ciutat per a l’any 2018

Les associacions de comerciants representatives del sector i l’Ajuntament de Barcelona col·laboren estretament per promoure el comerç urbà i de proximitat a través d’un conjunt d’iniciatives al voltant de les festes de Nadal, amb la finalitat de produir l’ambient i les condicions adequades en aquesta època i amb l’objectiu d’estimular la demanda en un dels moments més importants de l’activitat econòmica de l’any.

Per donar continuïtat a aquesta col·laboració, s’ha posat en marxa la convocatòria de subvencions per a l’enllumenat nadalenc a les vies públiques de la ciutat per a l'any 2018.

Les sol·licituds i la documentació requerida s'han de formular mitjançant els impresos que des d’aquí podeu obtenir, i s’han de presentar a qualsevol registre de les oficines d'atenció ciutadana, i adreçar-les a la Direcció de Comerç o bé a través del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, del’1 al 30 de juny. D’acord amb l’article 30.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, quan l’últim dia del termini sigui inhàbil, s’entén prorrogat al primer dia hàbil següent.

Recordeu que és molt important que adjunteu el pressupost de l’empresa instal·ladora homologada pel Departament d’Enllumenat de l’Ajuntament de Barcelona. Trobareu la relació

Subvencions a persones empresàries individuals i microempreses per l’afavoriment de la continuïtat empresarial

Concessió de subvencions a persones físiques o jurídiques que adquireixin una empresa de fins a 10 treballadors/es ubicada a la ciutat de Barcelona i que tinguin una activitat econòmica existent i en actiu en els sectors de comerç, serveis o restauració.

L’Ajuntament de Barcelona vol donar suport a aquelles persones físiques o jurídiques que hagin adquirit una activitat econòmica existent i en actiu, i domiciliada a la ciutat de Barcelona, per tal d'afavorir-ne la continuïtat empresarial i el relleu en el període comprès entre l’1 de desembre de 2016 fins al 15 de juny de 2018, en els termes i condicions previstos a les bases reguladores aprovades per la Comissió de Govern amb data de 24 de maig de 2018.

S'obre el termini per presentar sol·licituds del del dia 28 de maig  fins al 30 de juny de 2018.

Per concórrer a aquesta convocatòria cal fer-ho per via telemàtica, des del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona. Cal accedir a aquest tràmit telemàtic per baixar la instància, els formularis i els annexos econòmics per emplenar.

 

 

Subvencions a treballadors autònoms i noves persones sòcies de cooperatives de treball associat de la ciutat de Barcelona

Concessió de subvencions a treballadors autònoms i noves persones sòcies de cooperatives de treball associat de la ciutat de Barcelona per donar suport a l'inici de la seva activitat econòmica

L’Ajuntament de Barcelona vol donar suport a les persones que, trobant-se en situació d'atur i empadronades a la ciutat de Barcelona, hagin iniciat una nova activitat econòmica com a treballadors autònoms (empresaris i empresàries individuals) o noves persones sòcies de cooperatives de treball associat, en els termes i en les condicions previstes a les bases reguladores aprovades per la Comissió de Govern en data 24 de maig de 2018.

S'obre el termini per presentar sol·licituds, del dia 28 de maig  fins al 30 de juny de 2018.

Per concórrer a aquesta convocatòria cal fer-ho per via telemàtica, des del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona. Cal accedir a aquest tràmit telemàtic per baixar la instància, els formularis i els annexos econòmics per emplenar.

Convocatòria de subvencions per a l'impuls socioeconòmic del territori

Concessió de subvencions per dur a terme projectes, activitats i serveis en els àmbits temàtics del desenvolupament local de proximitat, la promoció de l'ocupació i l'economia social i solidària.

La finalitat d'aquestes subvencions és aportar els recursos necessaris als barris o districtes de la ciutat mitjançant l'apoderament dels actors que hi desenvolupen una activitat socioeconòmica a fi de fer-la sostenible en el temps i fer la ciutat més resilient davant les fluctuacions econòmiques.Amb això es pretén fomentar projectes amb vocació o recuperació social que millorin la qualitat de vida de les persones i redueixin les desigualtats socioeconòmiques.

S'obrirà el termini per presentar les sol·licituds de subvenció del 25 d’abril al 25 de maig de 2018 (ambdós inclosos).

Convocatòria de subvencions destinada a l’arranjament i adequació de locals d’entitats de caire cultural representatives d’altres ciutats i comunitats autònomes amb seu social a Barcelona, per a l’any 2018

El procediment de concessió de les subvencions objecte d'aquesta convocatòria és el de concurrència competitiva.

La finalitat d'aquesta convocatòria és cooperar en l'adequació d’espais socioculturals gestionats sense ànim de lucre, els quals, d'acord amb la seva naturalesa, no poden afrontar, en solitari, les despeses que generen.

Amb això, es pretén, també, facilitar l’accés als locals per part de la ciutadania, d’altres col·lectius i entitats, per fomentar el coneixement entre persones no associades, així com l'enfortiment del teixit associatiu, l'acció comunitària i el treball conjunt.

El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la publicació al BOP i acabarà vint dies hàbils després. Del 23 d’abril al 22 de maig, ambdós inclosos.

Convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a la transformació digital del comerç per al 2018

Barcelona adopta un model de transformació digital que implanta noves tecnologies en l’àmbit del comerç com a font d’oportunitats i avantatges competitius per al comerç local.

Els principals objectius municipals són:

-. Facilitar la transformació digital del comerç i les associacions de comerciants territorials.
-. Millorar el nivell de maduresa tant dels comerços com de les associacions.
-. Crear avantatges competitius per al comerç gràcies a l'activitat del comerç i les associacions a internet.
-. Donar resposta a les noves necessitats del consumidor digital a la ciutat de Barcelona.

Atès l’interès municipal de donar suport a aquest àmbit, es posa en marxa la primera convocatòria de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la transformació digital del comerç de la ciutat per a l’any 2018.

El termini per presentar les sol·licituds de subvencions és de l'11 d’abril al 30 de juny. D’acord amb l’article 30.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, quan l’últim dia del termini sigui inhàbil, s’entén que es prorroga al primer dia hàbil següent.

Documentació que el sol·licitant ha d’aportar

-. Instància de sol·licitud de subvenció.
-. Formulari descriptiu del projecte.
-. Qüestionari de presència a internet: cal emplenar el formulari, descarregar-se l’autodiagnosi i adjuntar-la a la sol·licitud.
-. Només per als sol·licitants de l’àmbit d’actuació A. Establiments comercials: Autodiagnosi TIC per a empreses del comerç i serveis del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. Cal emplenar l’autodiagnosi, descarregar-la i adjuntar-la a la sol·licitud.
-. Dades bancàries.

Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona per a la promoció i reforç de l'economia social i solidària

Concessió de subvencions per dur a terme activitats i projectes de promoció i reforç de l'economia social i solidària a la ciutat de Barcelona.

Les activitats o els projectes que se subvencionaran hauran de fomentar activitats d'interès públic o social que tinguin per finalitat contribuir a l'assoliment dels objectius del Pla d'impuls de l'economia social i solidària 2016-2019, i que promoguin i reforcin així les línies de treball del pla, incloent-hi el desenvolupament d'elements comuns que defineixen el caràcter transformador de l'economia social i solidària, com la gestió democràtica i participativa, l'orientació a les necessitats humanes i el compromís amb la comunitat.

S'obrirà el termini per presentar les sol·licituds de subvenció del 10 d’abril al 9 de maig de 2018 (ambdós inclosos).

Subvencions per al desenvolupament de projectes en el marc del Compromís de Barcelona pel Clima

Amb data 22 de febrer de 2017, la Comissió de Govern aprova la convocatòria de subvencions per al desenvolupament de projectes en el marc del Compromís de Barcelona pel Clima, amb l’objectiu d'oferir suport i recursos econòmics als projectes ciutadans que promoguin la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, l’adaptació de la ciutat al canvi climàtic o la justícia climàtica, mitjançant actuacions d’estalvi energètic, eficiència energètica i increment de l’ús d’energies renovables, mobilitat sostenible, increment d’espais agrícoles i verds, prevenció de residus, educació i comunicació, etc., i que contribueixin a assolir els objectius del Compromís de Barcelona pel Clima.

Els projectes han de donar importància tant al procés com als resultats, de manera que destaquin en termes d’innovació social. És a dir, que aportin millors solucions als problemes socioambientals de la ciutat en comparació amb les pràctiques i els models vigents, i que alhora augmentin la capacitat d’actuació de la societat a través de la creació de noves relacions de col·laboració.

El termini de presentació de sol·licituds és del 27 de febrer a l'11 d’abril (ambdós inclosos).

 

Convocatòria per sol·licitar i atorgar subvencions a les entitats dedicades a la justícia global i a la cooperació internacional (2018)

Convocatòria de subvencions en el marc del Programa de cooperació per la justícia global, Programa de cooperació per la justícia global a ciutats específiques i Programa d’educació per la justícia global, per a projectes que s’iniciïn l’any 2018.

El procediment per atorgar les subvencions és el de concurrència pública competitiva, mitjançant concurs públic, d'acord amb allò que disposa l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

La finalitat d'aquestes subvencions és aportar els recursos necessaris per al compliment dels objectius estratègics fixats al Pla director de cooperació internacional i solidaritat vigent en el moment d’aprovació de la convocatòria per la Comissió de Govern, que es desenvoluparan mitjançant els objectius específics detallats en aquesta convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils, del 5 al 23 de febrer de 2018. Qualsevol sol·licitud presentada fora d’aquest termini no serà admesa a tràmit.

Per concórrer a aquesta convocatòria cal fer-ho per via telemàtica, des del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona. Cal accedir a aquest tràmit telemàtic per baixar la instància, els formularis i els annexos econòmics per emplenar.

Convocatòria per a l'atorgament de subvencions a projectes d'acció comunitària i associacionisme de la ciutat de Barcelona 2018-2019

Convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per dur a terme projectes pluriennals en el marc de l’acció comunitària i l’associacionisme a la ciutat de Barcelona, que s’iniciïn el 2018 i acabin abans del 31 de desembre de 2019.

Els projectes que siguin objecte de la subvenció han de fomentar activitats d’interès públic o social en el marc de l’acció comunitària i l’associacionisme, d’acord amb els objectius i les finalitats que s’estableixen a la convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds és del 5 de gener a l’1 de febrer de 2018.

Convocatòria per a l'atorgament de subvencions per dur a terme projectes pluriennals per millorar l'accés als drets socials i laborals de les treballadores sexuals de la ciutat de Barcelona

Convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, de suport a projectes pluriennals que tinguin com a objectiu l’apoderament i la millora de l’accés de les dones que exerceixen el treball sexual als seus drets socials i laborals a la ciutat de Barcelona, i que s’iniciïn l’any 2018 i acabin, com a màxim, el 31 de desembre de 2019.

Aquesta convocatòria se centra en els àmbits de millora de l’accés a la formació i a l’ocupació en altres sectors econòmics diferents al treball sexual i l’accés a la informació i atenció social, laboral, jurídica i sanitària de les dones que exerceixen el treball sexual a espais tancats.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 5 de gener a l’1 de febrer de 2018.

Subvencions per a l’arranjament i l’adequació de locals destinats a centre de culte d’entitats religioses durant l’any 2017-2018

Convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’arranjament i l’adequació de locals de la ciutat de Barcelona destinats a centres de culte d’entitats religioses per a l’any 2017-2018.

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria hauran de destinar-se a inversions iniciades a partir de l’1 de juliol de 2017, i que acabin abans del 31 de desembre de 2018, per a la realització d’obres menors recollides a la base 1.1 de les bases generals, en locals de la ciutat de Barcelona que no siguin de propietat municipal ni d’altres administracions, i destinats a centres de culte, conforme a les disposicions del Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte.

El termini de presentació serà del 13 de desembre de 2017 al 12 de gener de 2018.

 

Convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2018

L’Ajuntament de Barcelona publica la convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat.

El període de presentació de sol·licituds per a la convocatòria del 2018 estarà comprès entre els dies 28 de desembre de 2017 i 25 de gener de 2018.

A continuació, podeu trobar el document de la convocatòria amb les àrees temàtiques i els programes.

La sol·licitud i la resta de documentació estarà disponible al començament de la convocatòria en aquest mateix web.

Resolució

Resolució provisional
Fi del termini d’al·legacions.

Resolució definitiva
El termini d’al·legacions és de 10 dies hàbils a comptar a partir del 19 de juliol, essent l’últim dia el dimecres 1 d’agost de 2018.

Esmena resolució definitiva
El termini d’al·legacions és de 10 dies hàbils a comptar a partir del 24 de juliol, essent l’últim dia el dilluns 6 d’agost de 2018.

Subvencions per a la planificació, la gestió i el seguiment de plans i processos de desenvolupament comunitaris de caràcter pluriennal a la ciutat de Barcelona.

Els projectes que seran objecte de la subvenció han de tenir com a objectiu principal la cohesió i la inclusió social, i es duran a terme mitjançant accions comunitàries de foment de les relacions socials, de pertinença i de cooperació entre membres d’un determinat espai de convivència. Els projectes han d’incorporar l’atenció i apoderament de col·lectius vulnerables, de població amb diversitat funcional i d’orígens diversos.

Els projectes per subvencionar han de fomentar activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat, d’acord amb els objectius de la Direcció de Serveis d’Acció Comunitària, reflectits al document marc “Cap a una política pública d’acció comunitària” i que es resumeixen a tenir una triple intencionalitat transformadora:

L’enfortiment (apoderament) de la comunitat.

La millora de les condicions de vida (donant resposta a necessitats).

La inclusió o cohesió social.

Poden ésser sol·licitants de les subvencions les entitats sense finalitat de lucre i que tinguin ubicada la seva seu a la ciutat de Barcelona.

El termini de presentació de sol·licituds començarà el 27 de novembre i fins el 28 de desembre, ambdós inclosos.

Convocatòria de subvencions per a inversions per a la realització d'estudis d'impacte acústic i la rehabilitació i la dotació d'equipament tècnic dels establiments de música en viu de la ciutat de Barcelona per a l'any 2017

L’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) ha aprovat la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a inversions per dur a terme estudis d’impacte acústic, instal•lar limitadors-enregistradors de nivells sonors i rehabilitar i dotar d’equipament tècnic els establiments de música en viu oberts al públic de la ciutat de Barcelona, per a l’any 2017.

Amb aquesta convocatòria, l’ICUB vol donar suport als establiments de música en viu oberts al públic que requereixen reformes de rehabilitació o inversions en equipament.

El termini de presentació de sol·licituds acaba el proper dia 16 d’octubre de 2017.

Subvencions destinades a la rehabilitació i l’adequació de locals d’ús de les entitats inscrites en el cens d’entitats juvenils situats a la ciutat de Barcelona per a l’any 2017

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat, per a l’any 2017, la concessió de subvencions per rehabilitar i adequar locals de la ciutat de Barcelona utilitzats per les entitats inscrites en el cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut, per dur a terme activitats prioritàriament d'educació en el lleure, per a l’atenció i el suport social a col•lectius d’infants adolescents i per a la dinamització juvenil.

L’objectiu d’aquests ajuts és garantir que aquestes instal·lacions compleixin les condicions tècniques mínimes i necessàries per garantir-ne la funció, la correcta prestació dels serveis que ofereixen i la qualitat de vida i seguretat dels usuaris i veïns.

El termini de presentació de sol·licituds s’acaba el 27 de setembre de 2017 i els models que heu de presentar els trobareu en aquesta mateixa pàgina.

Convocatòria per a la concessió d'ajuts a centres educatius de la ciutat de Barcelona per al desenvolupament del Pla d'Acció del programa "Barcelona Escoles + Sostenibles 2017-2018”

L’Objecte de la convocatòria és oferir als centres educatius de la ciutat de Barcelona, de totes les etapes i nivells, recursos per desenvolupar un pla d’acció d’educació per la sostenibilitat, d’una durada d’un o tres cursos escolars, en el marc del programa Barcelona Escoles + Sostenibles.

Els/Les sol·licitants han de presentar, durant els termini de presentació de les sol·licituds els documents següents degudament complimentats i signats:

  • Document basic 1: instancia de sol·licitud de subvenció. Conte una declaració responsable, la qual substitueix la presentació de documentació administrativa en el moment de la sol·licitud.
  • Document basic 2: formulari descriptiu de projecte. És l'arxiu pdf, que es genera a través de l'editor de projectes, disponible al web del programa Escoles + Sostenibles. Cal presentar-lo conjuntament amb el document basic 1.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 21 de juliol al 22 de setembre de 2017, ambdós dies inclosos.

Subvencions per a inversions en tecnologies de la informació i comunicació per realitzar projectes d’experimentació i innovació a la ciutat de Barcelona

L’Institut de Cultura ha aprovat la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a inversions en tecnologies de la informació i comunicació per realitzar projectes d’experimentació i innovació a la ciutat de Barcelona.

Amb aquesta convocatòria l’ICUB vol donar suport a entitats dels àmbits de la cultura, la creativitat, l’experimentació i la innovació que requereixin una inversió en material de TIC per dur a terme projectes de caire experimental i innovador amb participació ciutadana, així com millorar la seva situació tecnològica.

El termini de presentació de sol·licituds és de l’11 al 31 de juliol de 2017. La presentació de sol·licituds pot ser telemàtica amb certificat digital o presencial en qualsevol registre de l’Ajuntament de Barcelona.

Convocatòria d'ajuts per donar suport a projectes artístics emergents en el terreny de les arts escèniques, realitzats en format d'espectacle en viu amb la finalitat d'afavorir-ne la inserció al mercat de la ciutat de Barcelona

L’Institut de Cultura de Barcelona ha publicat la convocatòria general de subvencions per a projectes artístics emergents en el terreny de les arts escèniques, realitzats en format d'espectacle en viu, amb la finalitat d'afavorir-ne la inserció al mercat de la ciutat de Barcelona.

L’objectiu principal d’aquesta subvenció és facilitar que les noves companyies s’atreveixin a donar el pas per accedir als teatres de la ciutat i alhora afavorir que els teatres siguin receptius als nous projectes, per disminuir el risc econòmic que els creadors han d’assumir.

El termini de presentació de sol·icituds acaba el proper dia 30 d’octubre de 2017.

Ajuts sobre l'import equivalent a la quota líquida de l'impost sobre béns immobles corresponent a establiments culturals de la ciutat de Barcelona dedicats a l'exhibició o al comerç cultural de caràcter privat

L’Institut de Cultura de Barcelona ha aprovat la concessió d’ajuts sobre l'import equivalent a la quota líquida de l'impost sobre béns immobles corresponent a establiments culturals de la ciutat de Barcelona dedicats a l'exhibició o al comerç cultural de caràcter privat.

Amb aquesta convocatòria, l’ICUB vol donar suport als espais culturals oberts al públic per sufragar una part de les seves despeses estructurals.

El termini de presentació de les sol·licituds és del 4 de setembre al 3 d’octubre de 2017.

Convocatòria de subvencions per a inversions en rehabilitació, modernització i dotació d’equipament tècnic destinades a espais privats de creació, experimentació, difusió i comerç cultural de la ciutat de Barcelona

L’Institut de Cultura ha obert la convocatòria de subvencions destinades a finançar projectes que tinguin com a objectiu la rehabilitació, la modernització i la dotació d'equipament tècnic d'espais privats de creació, experimentació, difusió i comerç cultural, oberts al públic, que duguin a terme la seva activitat a la ciutat de Barcelona per a l’any 2017.

Amb aquesta convocatòria, l’ICUB vol cooperar en la millora, la modernització i l'adequació a les normatives vigents dels establiments privats de creació, producció, difusió i comerç cultural de la ciutat de Barcelona.

El termini de presentació de sol·licituds acaba el proper dia 16 d’octubre de 2017

Convocatòria per a la concessió de subvencions per a inversions destinades a rehabilitar equipaments d'exhibició teatral, auditoris o equipaments anàlegs del 2017

L’Institut de Cultura ha aprovat, per a l’any 2017, la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva en el marc de les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per a inversions destinades a la rehabilitació d’equipaments d’exhibició teatral, auditoris o equipaments anàlegs de base associativa de la ciutat de Barcelona, i la seva dotació d’equipament tècnic de l’any 2017.

La finalitat d'aquesta convocatòria de subvencions és cooperar en l'adequació dels teatres, auditoris i espais similars sempre que pertanyin a espais socioculturals gestionats sense ànim de lucre, els quals, d'acord amb la seva naturalesa, no poden afrontar en solitari les despeses que genera l'adequació d'aquests tipus d'espais.

El període de presentació de sol·licituds és del 15 de juliol al 30 de setembre de 2017,al Registre de l’Institut de Cultura de Barcelona (la Rambla, 99). Els models que s’han de presentar es troben en aquesta mateixa pàgina

Subvencions per planificar, gestionar i fer un seguiment dels plans de desenvolupament comunitaris a la ciutat de Barcelona 2017

L'Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de donar suport a les accions comunitàries als barris, ha aprovat per al 2017 la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre per portar a terme aquestes accions a la ciutat.

Per això, es publica la convocatòria de subvencions de projectes per a la planificació, la gestió i el seguiment de plans de desenvolupament comunitaris a la ciutat de Barcelona.

El termini de presentació de sol·licituds per a la convocatòria està comprès entre el  20 de juny al 17 de juliol de 2017.

Convocatòria de subvencions per a projectes puntuals artístics, literaris, tecnològics o de qualsevol disciplina cultural d’interès per a la ciutat.

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions, mitjançant concurrència competitiva, per dur a terme projectes de diverses formes d’expressió cultural (arts escèniques, música, dansa, audiovisual, arts visuals, literatura, ciència, tecnologia, disciplines socioculturals, entre altres), d’interès per a la ciutat, de durada inferior a un mes i que es facin entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2017 a la ciutat de Barcelona i contribueixin a la millora de l'oferta cultural de la ciutat.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 6 de juny al 3 de juliol de 2017.

Convocatòria de subvencions destinada a l’arranjament i adequació de locals d’entitats de caire cultural representatives d’altres ciutats i comunitats autònomes amb seu social a Barcelona, per a l’any 2017

El procediment de concessió de les subvencions objecte d'aquesta convocatòria és el de concurrència competitiva.

La finalitat d'aquesta convocatòria és cooperar en l'adequació d’espais socioculturals gestionats sense ànim de lucre, els quals, d'acord amb la seva naturalesa, no poden afrontar, en solitari, les despeses que generen.

Amb això, es pretén, també, facilitar l’accés als locals per part de la ciutadania, d’altres col·lectius i entitats, per fomentar el coneixement entre persones no associades, així com l'enfortiment del teixit associatiu, l'acció comunitària i el treball conjunt.

El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la publicació al BOP i acabarà vint dies hàbils després. De l’1 al 29 de juny de 2017, ambdós inclosos.

Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona per a la promoció i reforç de l'economia social i solidària

Concessió de subvencions per dur a terme activitats i projectes de promoció i reforç de l'economia social i solidària a la ciutat de Barcelona.

Les activitats o els projectes que se subvencionaran hauran de fomentar activitats d'interès públic o social que tinguin per finalitat contribuir a l'assoliment dels objectius del Pla d'impuls de l'economia social i solidària 2016-2019, i que promoguin i reforcin així les línies de treball del pla, incloent-hi el desenvolupament d'elements comuns que defineixen el caràcter transformador de l'economia social i solidària, com la gestió democràtica i participativa, l'orientació a les necessitats humanes i el compromís amb la comunitat.

S'obrirà el termini per presentar les sol·licituds de subvenció del 29 de maig al 27 de juny de 2017 (ambdós inclosos).

Convocatòria de subvencions per a l'impuls socioeconòmic del territori

Concessió de subvencions per dur a terme projectes, activitats i serveis en els àmbits temàtics del desenvolupament local de proximitat, la promoció de l'ocupació i l'economia social i solidària.

La finalitat d'aquestes subvencions és aportar els recursos necessaris als barris o districtes de la ciutat mitjançant l'apoderament dels actors que hi desenvolupen una activitat socioeconòmica a fi de fer-la sostenible en el temps i fer la ciutat més resilient davant les fluctuacions econòmiques.Amb això es pretén fomentar projectes amb vocació o recuperació social que millorin la qualitat de vida de les persones i redueixin les desigualtats socioeconòmiques.

S'obrirà el termini per presentar les sol·licituds de subvenció del 29 de maig al 27 de juny de 2017 (ambdós inclosos).

Subvencions per a la campanya d'enllumenat nadalenc a les vies públiques de la ciutat per a l’any 2017

Les associacions de comerciants representatives del sector i l’Ajuntament de Barcelona col·laboren estretament per promoure el comerç urbà i de proximitat a través d’un conjunt d’iniciatives al voltant de les festes de Nadal, amb la finalitat de produir l’ambient i les condicions adequades en aquesta època i amb l’objectiu d’estimular la demanda en un dels moments més importants de l’activitat econòmica de l’any.

Per donar continuïtat a aquesta col·laboració, s’ha posat en marxa la convocatòria de subvencions per a l’enllumenat nadalenc a les vies públiques de la ciutat per a l'any 2017.

Les sol·licituds i la documentació requerida s'han de formular mitjançant els impresos que des d’aquí podeu obtenir, i s’han de presentar a qualsevol registre de les oficines d'atenció ciutadana, i adreçar-les a la Direcció de Comerç o bé a través del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, a partir del 21 d'abril fins al 30 de juny de 2017, ambdós inclosos.

Recordeu que és molt important que adjunteu el pressupost de l’empresa instal·ladora homologada pel Departament d’Enllumenat de l’Ajuntament de Barcelona. Trobareu la relació d’aquestes empreses amb la resta de documentació.

Per presentar correctament la sol·licitud de subvenció, llegiu amb atenció la NOTA INFORMATIVA.

Convocatòria de subvencions a les entitats dedicades a l'àmbit de la justícia global i la cooperació internacional per a projectes que s'iniciïn l'any 2017.

Convocatòria de concurs públic per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de cooperació per a la justícia global, Programa de cooperació per a la justícia global a ciutats específiques i Programa d’educació per a la justícia global, tenint en compte les especificitats que els són pròpies i que s'inicien l'any 2017.

El termini de presentació de sol·licituds és de l’1 al 21 de març de 2017, ambdós inclosos.

Per concórrer a aquesta convocatòria cal fer-ho per via telemàtica, des del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.

Cal accedir a aquest tràmit telemàtic per baixar la instància, els formularis i els annexos econòmics per emplenar.

Justificació

Subvencions de l’Institut de Cultura de Barcelona per a activitats, projectes i serveis artístics i culturals amb durada plurianual que s’inicien durant l’any 2017

L’Institut de Cultura de Barcelona ha publicat la convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis artístics i culturals que es realitzin a la ciutat de Barcelona i que tinguin una durada superior a dotze mesos.

El període de presentació de sol·licituds per a la convocatòria del 2017 estarà comprès entre els dies 8 i 28 de febrer de 2017 (ambdós inclosos).

Els formularis de sol·licitud els podeu descarregar d’aquest mateix web i s’hauran de presentar al Registre de l’Institut de Cultura de Barcelona (la Rambla, 99, 4a planta. 08002 Barcelona).

Convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2017

L’Ajuntament de Barcelona publica la convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat.

El període de presentació de sol·licituds per a la convocatòria del 2017 estarà comprès entre els dies 5 de gener  2  de febrer de 2017.

A continuació podeu trobar el document de la convocatòria amb les àrees temàtiques i els programes.

La sol·licitud i la resta de documentació estarà disponible al començament de la convocatòria en aquest mateix web.

Subvencions per adequar locals de centres de culte d’entitats religioses de Barcelona

El procediment de concessió de les subvencions objecte d'aquesta convocatòria serà el de concurrència competitiva. Les subvencions concedides a l'empara d'aquesta convocatòria hauran de destinar-se a inversions, iniciades a partir de l’1 de juliol de 2016, i acabades abans del 31 d’octubre de 2017, per arreglar i adequar locals de la ciutat de Barcelona que no siguin de propietat municipal ni d’altres administracions, i destinats a actes de culte.

El termini de presentació serà de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona: del 9 de novembre al 7 de desembre.

Subvencions de l’impost sobre béns immobles (IBI) per a les llars amb pocs recursos econòmics, corresponent a l’any 2016

Podran sol·licitar l'ajut les persones físiques que són subjectes passius de l'impost com a propietaris de l'immoble o se'ls repercuteix la quota en els rebuts del lloguer, i tenen, conjuntament amb els seus convivents, uns ingressos bruts inferiors a un llindar d'ingressos referenciats amb l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), sempre que es tracti del seu habitatge habitual.

S'obre el termini per presentar les sol·licituds, del 5 d’octubre al 4 de novembre de 2016.

Per poder concórrer a aquesta convocatòria podeu consultar el web de tràmits.

Subvencions de l’IBI per a empreses generadores d’ocupació, corresponent a l’any 2016

Convocatòria de subvencions per a l'any 2016, pel procediment de concurrència publica no competitiva, per a les empreses que són subjectes passius de l'impost sobre béns immobles (IBI) o se'ls repercuteix la quota en els rebuts del lloguer, i hagin incrementat la mitjana de la seva plantilla de treballadors amb contracte indefinit durant el període impositiu immediat anterior al període en què se sol·licita la subvenció, i no siguin subjectes passius de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE).

S'obre el termini per presentar sol·licituds, del 5 d’octubre al 4 de novembre de 2016.

Per poder concórrer a aquesta convocatòria podeu consultar el web de tràmits

Convocatòria ordinària de subvencions a infants i joves de 6 a 17 anys per a la pràctica esportiva fora d'horari escolar de la ciutat de Barcelona, corresponent al curs 2016-2017

L’Institut Barcelona Esports ha obert el període de sol·licitud d’ajuts per fer activitats extraescolars esportives. Les subvencions tenen un pressupost assignat d’1.600.000 euros i estan destinades a infants i joves de 6 a 17 anys amb famílies de renda limitada, amb la unitat familiar empadronada a Barcelona i que s'hagin preinscrit en una activitat d’entitat esportiva homologada inclosa dins del programa "L’Esport ens fa més grans".

Termini de presentació: Del 12 al 30 setembre

Convocatòria

Subvencions a persones físiques o jurídiques que adquireixin una empresa de fins a 10 treballadors/es ubicada a la ciutat de Barcelona

Concessió de subvencions a persones físiques o jurídiques que adquireixin una empresa de fins a 10 treballadors/es ubicada a la ciutat de Barcelona i que tinguin una activitat econòmica existent i en actiu en els sectors de comerç, serveis o restauració.

L’Ajuntament de Barcelona vol donar suport a aquelles persones físiques o jurídiques que hagin adquirit una activitat econòmica existent i en actiu, i domiciliada a la ciutat de Barcelona, per tal d'afavorir-ne la continuïtat empresarial i el relleu en el període comprès entre l’1 de gener de 2015 i el 30 de novembre de 2016, en els termes i condicions previstos a les bases reguladores aprovades per la Comissió de Govern amb data de 28 de juliol de 2016.

S'obre el termini per presentar sol·licituds del dia 12 de setembre de 2016 fins al dia 30 de novembre de 2016.

Subvencions a treballadors autònoms i noves persones sòcies de cooperatives de treball associat de la ciutat de Barcelona

Concessió de subvencions a treballadors autònoms i noves persones sòcies de cooperatives de treball associat de la ciutat de Barcelona per donar suport a l'inici de la seva activitat econòmica

L’Ajuntament de Barcelona vol donar suport a les persones que, trobant-se en situació d'atur i empadronades a la ciutat de Barcelona, hagin iniciat una nova activitat econòmica com a treballadors autònoms (empresaris i empresàries individuals) o noves persones sòcies de cooperatives de treball associat, en els termes i en les condicions previstes a les bases reguladores aprovades per la Comissió de Govern en data 28 de juliol de 2016.

S'obre el termini per presentar sol·licituds, del dia 12 de setembre de 2016 fins al dia 30 de novembre de 2016.

Subvencions per arranjar i adequar locals de la ciutat de Barcelona destinats a activitats d’educació en el lleure d’infants, adolescents i joves 2016

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat, per a l’any 2016, la concessió de subvencions per arranjar i adequar locals de la ciutat de Barcelona destinats a activitats d’educació en el lleure d’infants, adolescents i joves.

L’objectiu d’aquests ajuts és garantir que aquestes instal•lacions compleixin les condicions tècniques mínimes i necessàries per garantir-ne la funció, la correcta prestació dels serveis que ofereixen i la qualitat de vida i seguretat dels usuaris i veïns.

El termini de presentació de sol·licituds és del 23 d'agost al 27 de setembre de 2016 a les oficines d’atenció ciutadana, i els models que heu de presentar els trobareu en aquesta mateixa pàgina.

Subvencions per a inversions encaminades a la rehabilitació i dotació d'equipament tècnic destinades a espais independents de creació, experimentació i difusió cultural de la ciutat de Barcelona, per a l’any 2016

L’Institut de Cultura ha aprovat la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la rehabilitació i la dotació d’equipament tècnic destinades a espais independents de creació, experimentació i difusió cultural de la ciutat de Barcelona, per a l’any 2016.

Amb aquesta convocatòria l’ICUB vol donar suport a espais de creació, experimentació, difusió i exhibició artística i cultural, de titularitat privada, que donen suport a la producció, la investigació i l’exhibició artística i cultural, que en la seva aposta per la prova, l’assaig i l’experimentació, ofereixen recursos, eines i serveis per a creadors. Poden incloure residències artístiques i es caracteritzen per la transdisciplinarietat dels llenguatges artístics.

Nou termini de presentació: del 4 al 21 d’octubre 2016. Lloc de presentació: Registre de l’Institut de Cultura de Barcelona (la Rambla, 99, 4a planta). Els models que haureu de presentar els trobareu en aquesta mateixa pàgina el dia de publicació de la convocatòria.

Subvencions per a inversions encaminades a dur a terme estudis d’impacte acústic, rehabilitar i dotar d’equipament tècnic els establiments de música en viu oberts al públic de la ciutat de Barcelona, per a l’any 2016

Bases reguladores per a la concessió de subvencions per a inversions encaminades a dur a terme estudis d’impacte acústic, instal·lar limitadors- enregistradors de nivells sonors, rehabilitar i dotar d’equipament tècnic els establiments de música en viu oberts al públic de la ciutat de Barcelona, per a l’any 2016

L’Institut de Cultura ha aprovat la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a inversions per dur a terme estudis d’impacte acústic, instal·lar limitadors-enregistradors de nivells sonors, rehabilitar i dotar d’equipament tècnic els establiments de música en viu oberts al públic de la ciutat de Barcelona, per a l’any 2016.

Amb aquesta convocatòria l’ICUB vol donar suport als establiments de música en viu oberts al públic que requereixen reformes de rehabilitació o inversions en equipament.

Nou termini de presentació de sol·licituds: del 4 al 21 d’octubre de 2016 al Registre de l’Institut de Cultura de Barcelona, (la Rambla, 99, 4a planta. Horari: de dl. a dv de 9 a 14’00 h i dj. de 15’30 a 17’30 h). Els models que haureu de presentar els trobareu en aquesta mateixa pàgina.

Subvencions sobre la quota líquida de l'impost sobre béns immobles de l’any 2015 corresponent a establiments culturals dedicats a l’exhibició o el comerç cultural de caràcter privat

L’Institut de Cultura ha aprovat definitivament la concessió de subvencions sobre la quota líquida de l'impost sobre béns immobles de l’any 2015 corresponent a establiments culturals dedicats a l’exhibició o el comerç cultural de caràcter privat.

Amb aquesta convocatòria, l’ICUB vol donar suport als espais culturals oberts al públic per sufragar una part de les despeses de l’impost sobre béns immobles.

OBERT NOU TERMINI de presentació de sol·licituds: del 4 al 15* d’octubre de 2016 ( ambdós inclosos) al Registre de l’Institut de Cultura de Barcelona (la Rambla, 99, 4a planta) Els models que haureu de presentar els trobareu en aquesta mateixa pàgina.

*S’informa que el dia 15 d’octubre el Registre de l’Institut de Cultura estarà tancat. Aquest dia es podran presentar les sol·licituds al Registre de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la plaça de Sant Miquel, o bé a través de correu administratiu.

Subvencions per a inversions en tecnologies de la informació i comunicació per realitzar projectes d’experimentació i innovació a la ciutat de Barcelona

L’Institut de Cultura ha aprovat la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a inversions en tecnologies de la informació i comunicació per realitzar projectes d’experimentació i innovació a la ciutat de Barcelona.

Amb aquesta convocatòria l’ICUB vol donar suport a entitats dels àmbits de la cultura, la creativitat, l’experimentació i la innovació que requereixin una inversió en material de TIC per dur a terme projectes de caire experimental i innovador amb participació ciutadana, així com millorar la seva situació tecnològica.

El període de presentació serà del 29 de setembre fins el 11 d’octubre de 2016. La presentació serà telemàtica amb certificat digital.

Subvencions per a inversions destinades a la rehabilitació i la dotació d’equipament tècnic de les llibreries de la ciutat de Barcelona, per a l’any 2016.

L’Institut de Cultura ha aprovat la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a inversions destinades a la rehabilitació i la dotació d’equipament tècnic de les llibreries de la ciutat de Barcelona de l’any 2016.

Amb aquesta convocatòria l’ICUB vol donar suport a les llibreries perquè puguin realitzar les inversions necessàries per a la seva millora i modernització

El període de presentació de sol·licituds és del 21 al 29 de juliol de 2016 al Registre de l’Institut de Cultura de Barcelona (la Rambla, 99). Els models que haureu de presentar els trobareu en aquesta mateixa pàgina

Convocatòria per a la concessió de subvencions per a inversions destinades a rehabilitar equipaments d'exhibició teatral, auditoris o equipaments anàlegs del 2016

L’Institut de Cultura ha aprovat, per a l’any 2016, la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva en el marc de les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per a inversions destinades a la rehabilitació d’equipaments d’exhibició teatral, auditoris o equipaments anàlegs de base associativa de la ciutat de Barcelona i la seva dotació d’equipament tècnic de l’any 2016

La finalitat d'aquesta convocatòria de subvencions és cooperar en l'adequació dels teatres, auditoris i espais similars sempre que pertanyin a espais socioculturals gestionats sense ànim de lucre, els quals, d'acord amb la seva naturalesa, no poden afrontar en solitari les despeses que genera l'adequació d'aquests tipus d'espais.

El període de presentació de sol·licituds és del 12 de juliol al 30 de setembre de 2016 al Registre de l’Institut de Cultura de Barcelona (la Rambla, 99). Els models que haureu de presentar els trobareu en aquesta mateixa pàgina

Subvencions per a la campanya d’enllumenat nadalenc de les vies públiques de la ciutat de Barcelona per a l’any 2016

Les associacions de comerciants representatives del sector i l’Ajuntament de Barcelona col·laboren estretament  per a la promoció del comerç urbà i de proximitat a través d’un conjunt d’iniciatives al voltant de les festes de Nadal, amb la finalitat de produir l’ambient i les condicions adequades en aquesta època i amb l’objectiu d’estimular la demanda en un dels moments més importants de l’activitat econòmica de l’any.

Donant continuïtat a aquesta col·laboració, s’ha posat en marxa la convocatòria de subvencions per a l’enllumenat nadalenc a les vies públiques de la ciutat per a l'any 2016.

Les sol·licituds i la documentació requerida s'han de formular mitjançant els impresos que des d’aquí podeu obtenir, i s’han de presentar a qualsevol registre de les oficines d'atenció ciutadana, adreçant-les a la Direcció de Comerç i Consum,  del 25 de juny al 20 de juliol de 2016, ambdós inclosos.

Recordeu que és molt important que adjunteu el pressupost de l’empresa instal·ladora homologada pel Departament d’Enllumenat de l’Ajuntament de Barcelona. Trobareu la relació d’aquestes empreses amb la resta de documentació.

Per a una correcta presentació de la sol·licitud de subvenció llegiu amb atenció la NOTA INFORMATIVA.

Subvencions per planificar, gestionar i fer un seguiment dels plans de desenvolupament comunitaris a la ciutat de Barcelona 2016

L'Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de donar suport a les accions comunitàries als barris, ha aprovat per al 2016 la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre per portar a terme aquestes accions a la ciutat.

Per això, es publica la convocatòria de subvencions de projectes per a la planificació, la gestió i el seguiment de plans de desenvolupament comunitaris a la ciutat de Barcelona.

El termini de presentació de sol·licituds per a la convocatòria està comprès entre els dies 13 i 30 de juny.

La sol·licitud i la resta de documentació estarà disponible a partir del dia 31 de maig, en aquest mateix web. Cal presentar aquesta documentació a qualsevol Oficina d'Atenció a la Ciutadania de Barcelona.

Convocatòria per sol·licitar i atorgar subvencions a les entitats dedicades a l’àmbit de la justícia global i la cooperació internacional (2016)

Convocatòria de concurs públic per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de cooperació per a la justícia global, Programa de cooperació per a la justícia global a ciutats específiques i Programa d’educació per a la justícia global, tenint en compte les especificitats que els són pròpies i que s'inicien l'any 2016.

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils, del 25 d’abril al 18 de maig de 2016.

Per concórrer a aquesta convocatòria cal fer-ho per via telemàtica, des del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.

Cal accedir a aquest tràmit telemàtic per baixar la instància, els formularis i els annexos econòmics per emplenar.

Justificació

Convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2016

L’Ajuntament de Barcelona publica la convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat. En els darrers anys, el calendari d’aquesta convocatòria s’ha anat avançant amb l’objectiu que els beneficiaris rebin la subvenció al més aviat possible.

Per això, enguany el període de presentació de sol·licituds per a la convocatòria del 2016 estarà comprès entre els dies 28 de desembre de 2015 i 21 de gener de 2016.

A continuació podeu trobar el document de la convocatòria amb les àrees temàtiques i els programes.

La sol·licitud i la resta de documentació estarà disponible al començament de la convocatòria en aquest mateix web.

Convocatòria de subvencions per a inversions en tecnologies de la informació i comunicacions de l'any 2015

Període de presentació de sol·licituds: del 7 al  22 d'octubre de 2015.

Aquesta convocatòria d'inversions en infraestructura TIC vol impulsar la realització de projectes de caire experimental i innovador amb participació ciutadana. Les sol·licituds de subvenció s'han de vincular a projectes que treballin el concepte de "ciutat com a espai d'experimentació".

Mitjançant aquesta convocatòria de subvencions es pretén oferir als sol·licitants noves oportunitats per desenvolupar projectes enfocats a l'exploració de nous formats i nous públics, així com remarcar el paper de la ciutadania com a part activa en el procés d'experimentació i innovació cultural o tecnològica.

Resolució

Convocatòria de subvencions per a inversions destinades a espais de creació, sales de música en viu, galeries d'art i llibreries de la ciutat de Barcelona

Subvencions per a la campanya d’enllumenat nadalenc de les vies públiques de la ciutat de Barcelona per a l’any 2015

Les associacions de comerciants representatives del sector i l’Ajuntament de Barcelona col·laboren estretament  per a la promoció del comerç urbà i de proximitat a través d’un conjunt d’iniciatives al voltant de les festes de Nadal, amb la finalitat de produir l’ambient i les condicions adequades en aquesta època i amb l’objectiu d’estimular la demanda en un dels moments més importants de l’activitat econòmica de l’any.

Donant continuïtat a aquesta col·laboració, s’ha posat en marxa la convocatòria de subvencions per a l’enllumenat nadalenc a les vies públiques de la ciutat per a l'any 2015.

Les sol·licituds i la documentació requerida s'han de formular mitjançant els impresos que podeu obtenir des d'aquí, i s’han de presentar a qualsevol registre de les oficines d'Atenció al Ciutadà, adreçant-les a la Direcció de Comerç i Consum, en el termini de l’1 de juliol al 10 de setembre de 2015, ambdós inclosos.

Recordeu que és molt important que adjunteu el pressupost de l’empresa instal·ladora homologada pel Departament d’Enllumenat de l’Ajuntament de Barcelona. Trobareu la relació d’aquestes empreses amb la resta de documentació.

Per a una correcta presentació de la sol·licitud de subvenció llegiu amb atenció la nota informativa.

Justificació

La resolució d'atorgament i denegació definitiva, sobre la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a la Campanya d’Enllumenat Nadalenc a les vies públiques de la ciutat de Barcelona 2015, s’ha fet pública al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), amb data 10 de febrer de 2016.

La justificació d’aquestes subvencions s’ha de presentar en els terminis i la forma que estableix el punt 10 de les bases de la convocatòria. La documentació s'ha de lliurar al registre de les oficines d’atenció ciutadana, adreçada a la Direcció de Serveis de Comerç.

Per a qualsevol consulta podeu contactar a través del correu electrònic: mmuzas@bcn.cat.

Subvencions per a la planificació, la gestió i el seguiment de plans de desenvolupament comunitaris a la ciutat de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de donar suport a les accions comunitàries als barris, ha aprovat per al 2015 la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre per portar a terme aquestes accions a la ciutat.

Així, l’Ajuntament de Barcelona publica la convocatòria de subvencions de projectes per a la planificació, la gestió i el seguiment de plans de desenvolupament comunitaris a la ciutat de Barcelona.

Els projectes que seran objecte de la subvenció han de tenir com a objectiu principal la cohesió i la inclusió social, mitjançant accions comunitàries de foment de les relacions socials i de pertinença, així com del foment de relacions de cooperació entre membres d'un determinat espai de la ciutat de Barcelona, i fer atenció a la diversitat de col·lectius de la ciutat.

El període de presentació de sol·licituds per a la convocatòria està comprès entre els dies 1 i 17 de juliol de 2015.

La sol·licitud i la resta de documentació estaran disponibles a partir del dia 1 de juliol en aquest mateix web. Les instàncies i la documentació cal presentar-les a qualsevol oficina d'atenció ciutadana de Barcelona.

Resolució

Subvencions per a l’arranjament i l'adequació de locals de Barcelona destinats a activitats d’educació en el lleure i centres de culte 2015

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat, per a l’any 2015, la concessió de subvencions per a l’arranjament i l'adequació de locals de la ciutat de Barcelona, destinats a activitats d’educació en el lleure d’infants, adolescents i joves, i a centres de culte d’entitats religioses.

L’objectiu d’aquests ajuts és garantir que aquestes instal·lacions compleixin les condicions tècniques mínimes i necessàries per garantir la seva funció, la correcta prestació dels serveis que ofereixen i la qualitat de vida i seguretat dels usuaris i veïns.

El termini de presentació de sol·licituds és de 29 de maig al 22 de juny de 2015 a les Oficines d’Atenció Ciutadana, i els models que haureu de presentar els trobareu en aquesta mateixa pàgina.

Convocatòria per a la concessió de subvencions en inversions per rehabilitar equipaments d'exhibició teatral, auditoris o equipaments anàlegs

Convocatòria per a sol.licitar i atorgar subvencions per l'Educació per al Desenvolupament

L'Ajuntament de Barcelona, interpretant i assumint les recomanacions de les Nacions Unides, va aprovar destinar una part del seu pressupost a cooperació i solidaritat.

Un dels instruments per assolir els objectius fixats és l'establiment d'un programa de subvencions per a projectes de Cooperació al Desenvolupament i d'Educació per al Desenvolupament, realitzats a iniciativa d'ONG's i d'entitats privades no lucratives en el marc del "Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Barcelona 2013- 2016".

El termini de presentació de sol·licituds és del 29 de gener al 20 de febrer de 2015 a les oficines d’atenció ciutadana, i els models que haureu de presentar els trobareu en aquesta mateixa pàgina.

Convocatòria per a sol.licitar i atorgar subvencions per la Cooperació al Desenvolupament i Ciutats Específiques

L'Ajuntament de Barcelona, interpretant i assumint les recomanacions de les Nacions Unides, va aprovar destinar una part del seu pressupost a cooperació i solidaritat.

Un dels instruments per assolir els objectius fixats és l'establiment d'un programa de subvencions per a projectes de Cooperació al Desenvolupament i d'Educació per al Desenvolupament, realitzats a iniciativa d'ONG's i d'entitats privades no lucratives en el marc del "Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Barcelona 2013- 2016".

El termini de presentació de sol·licituds és del 29 de gener al 20 de febrer de 2015 a les oficines d’atenció ciutadana, i els models que haureu de presentar els trobareu en aquesta mateixa pàgina.

Justificació

Convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2015

L’Ajuntament de Barcelona publica la convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat. Any rere any, el calendari d’aquesta convocatòria s’ha anat avançant, amb l’objectiu que els sol·licitants rebin l’ajut el més aviat possible.

Per això, enguany el període de presentació de sol·licituds per a la convocatòria 2015 estarà comprès entre els dies 29 de novembre i 18 de desembre de 2014.

A continuació podeu trobar el document de la convocatòria amb les àrees temàtiques i els programes .

La sol·licitud i la resta de documentació estarà disponible a partir del dia 28 de novembre en aquesta mateixa web

Comparteix aquest contingut