Exposició pública

Exposició pública del text refós de l’Ordenança municipal de mercats (TROM) aprovat per acord del Consell Municipal en sessió de 28 de novembre de 2008

La Comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament, en sessió del dia 10 de juliol de 2018, adoptà l’acord següent:

ESTABLIR, en exercici del que preveuen els articles 60 i 61 del vigent text refós de l’Ordenança municipal de mercats (TROM) aprovat per acord del Consell Municipal en sessió de 28 de novembre de 2008, i per a la totalitat dels mercats municipals de la ciutat de Barcelona, les associacions de venedors com a figura associativa encarregada de dur a terme les funcions que la normativa vigent i aquests estatuts tipus li assignen; APROVAR inicialment els estatuts tipus d’aquestes associacions, segons la redacció que consta a l’expedient, i DONAR el tràmit d’informació pública des de l’11 de juliol fins al 17 de setembre de 2018, ambdós inclosos, perquè les persones i entitats que així ho estimin convenient puguin presentar al•legacions o suggeriments a la seva redacció.

Les persones que vulguin consultar l’expedient administratiu el tenen a la seva disposició a la Secretaria Delegada de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, situada al carrer Gran de Sant Andreu, número 200, 1a planta, Barcelona (08030), en horari de 8.30 a 14.30 hores, de dilluns a divendres.

Exposició pública aprovació de l’Ordenança Fiscal 3.17: taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas, agua, i hidrocarburs.

El Plenari del Consell Municipal, en data 20 de juliol de 2018, ha aprovat provisionalment l’Ordenança Fiscal 3.17: Taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal•lacions de transport d’energia elèctrica, gas, agua, i hidrocarburs, per l’any 2018 i successius (l’acord d’aprovació s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província en data 24 de juliol de 2018).

L’Exposició al públic s’efectuarà des del 25 de juliol de 2018 fins al 5 de setembre de 2018, ambdós inclosos. Es poden presentar reclamacions en aquest període, a qualsevol oficina del Registre General de l’Ajuntament de Barcelona, i en general, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Lloc d’exposició: Direcció de Serveis de Secretaria General, Plaça Sant Miquel, s/n, Edifici Novíssim, planta 4a

Exposició pública modificació parcial de les Ordenances Fiscals per 2018

El Plenari del Consell Municipal, en data 20 de juliol de 2018, ha aprovat provisionalment la modificació parcial de les Ordenances fiscals pel 2018 (l’acord d’aprovació s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província en data 24 de juliol de 2018).

L’Exposició al públic s’efectuarà des del 25 de juliol de 2018 fins al 5 de setembre de 2018, ambdós inclosos. Es poden presentar reclamacions en aquest període, a qualsevol oficina del Registre General de l’Ajuntament de Barcelona, i en general, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Lloc d’exposició: Direcció de Serveis de Secretaria General, Plaça Sant Miquel, s/n, Edifici Novíssim, planta 4a

Comparteix aquest contingut