Exposició pública

La data d’acabament del període d’informació pública s’ha actualitzat tenint en compte l’aixecament, amb efecte 1 de juny de 2020, del còmput dels terminis administratius que havia estat suspès en virtut del que estableix la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.

Anunci d’aprovació inicial relatiu al Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, del PAU del PMU de l’illa delimitada pels carrers de Cristòbal de Moura, de Josep Pla, de Veneçuela i de Puigcerdà - Exp. 20G119

APROVAR inicialment, a l’empara de l’article 119.2.a del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, del PAU del PMU de l’illa delimitada pels carrers de Cristòbal de Moura, de Josep Pla, de Veneçuela i de Puigcerdà, formulat per la Junta de Compensació constituïda a l’efecte, amb les prescripcions contingudes a l’informe de 18 de juny de 2020 de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme, que consta en l’expedient, en els mateixos propis termes que es donen per reproduïts.  SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’un mes per a al•legacions, mitjançant inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un diari dels de mes circulació de la província i al Tauler d’edictes de la Corporació, amb audiència simultània a dles persones interessades pel mateix termini, amb notificació personal.

 

Període d’exposició pública: del 17/09/2020 al 17/10/2020

Anunci d’aprovació inicial relatiu Compte de Liquidació Definitiu del Projecte de Reparcel·lació del Polígon 1 d’Actuació del Pla de Millora Urbana dels terrenys de l’Estació Renfe-Rodalies -Exp. 19G329

APROVAR inicialment a l’empara de l’article 119 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, el Compte de Liquidació Definitiva del Projecte de Reparcel·lació del Polígon 1 d’Actuació del Pla de Millora Urbana dels terrenys de l’Estació Renfe-Rodalies, quantificat en 5.979.443,11€, que es mostra equilibrat, en el sentit que l’import per les despeses incorregudes en l’execució de la reparcel•lació coincideix amb l’import total de les quotes requerides, essent l’import a requerir o a retornar de 0€. PUBLICAR aquesta Resolució al Butlletí Oficial de la Província, i NOTIFICAR-LO individualment a les persones propietàries.

 

Període d'exposició pública: del 17/09/2020 al 17/10/2020

Anunci d’aprovació inicial PR del PMU de les illes delimitades pels carrers de Cristòbal de Moura, de Pallars, de l’Agricultura i del Treball - Exp. 20G70

APROVAR inicialment, a l’empara de l’article 119.2 a) del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el Projecte de Reparcel·lació voluntari, modalitat compensació, del Pla de Millora Urbana de les illes delimitades pels carrers de Cristòbal de Moura, de Pallars, de l’Agricultura i del Treball, formulat pel 100% dels propietaris de l’àmbit, amb les observacions contingudes a l’informe de 10 de juny de 2020 del Departament de Reparcel·lacions i de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme que consten en l’expedient  en els mateixos termes que es donen per reproduïts. SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’un mes per al·legacions, mitjançant inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un dels diaris de més circulació de la província i al Tauler d’Edictes de la Corporació, amb audiència simultània a les persones interessades pel mateix termini, amb notificació personal.

Període d'exposició pública: del 14/09/2020 al 14/10/2020

Anunci d'informació pública del compte general de l'exercici 2019 de l'Ajuntament de Barcelona

Informat per la Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada el 22 de juliol de 2020, el compte general de l’Ajuntament de Barcelona corresponent a l’exercici 2019, de conformitat amb el que disposa l’article 212 de Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’exposa al públic a les dependències de la Direcció de Serveis de Secretaria General (Pl. Sant Miquel, 3-5, planta 4a) durant un termini de quinze dies hàbils a comptar del dia 31 d’agost de 2020, durant els quals i vuit més, els interessats podran presentar les reclamacions, reparaments o observacions que considerin.

“Per accedir a determinats documents és necessari disposar dels programes Acrobat X o Adobe Reader X.”

Període d'exposició pública: del 31/08/2020 al 21/09/2020 ambdós inclosos.

Anunci d’informació pública relatiu al Projecte de Reparcel·lació voluntària, modalitat compensació del Polígon d’Actuació del Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana de la finca situada al carrer Cinca 24-30 (Clínica Sant Jordi) - Exp. 20G202

Cinca 24-30 (Clínica Sant Jordi) - Exp. 20G202

La propietat de les finques que integren el Polígon d’Actuació del Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana de la finca situada al carrer Cinca 24-30 (Clínica Sant Jordi) ha presentat una escriptura pública de reparcel·lació voluntària de l’esmentat Polígon d’Actuació i ha sol·licitat la seva aprovació, a l’empara del que disposa l’article 164 i següents del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual es va aprovar el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i d’acord a l’article 130.2 b) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. A aquests efectes, el document se sotmet al tràmit d’informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant la inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més difusió de la província, en el Tauler d’Edictes de la Corporació i a la Gaseta Municipal, amb audiència simultània a les persones interessades pel mateix termini, amb notificació personal.

Període d'exposició pública:  del 21/07/2020 al 21/09/2020, ambdós inclosos

 

Aprovació inicial del Projecte d’obres ordinàries de la connexió del carrer Madriguera amb la Via Barcino, al Districte de Sant Andreu - Exp. 20-obo-193

Carrer Madriguera Projecte d'obres

APROVAR inicialment el Projecte d’obres ordinàries de la connexió del carrer Madriguera amb la Via Barcino, al Districte de Sant Andreu, a Barcelona, d’iniciativa pública, d’acord amb l’informe Tècnic del Projecte de data 15 de juny de 2020, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, amb un import de 1.117.108,80 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs; d’acord amb allò que preveu l’article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, l’article 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, i l’article 8 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística; SOMETRE  a informació publica el citat projecte, durant el termini de trenta (30) dies hàbils, a partir del següent de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província (BOP) i en un diari dels de més circulació de la província, termini durant el qual es podrà examinar i formula-hi les al•legacions pertinents.

Període d’exposició pública:  del 22/07/2020 al 05/10/2020, ambdós inclosos

Aprovació inicial del Projecte d’urbanització del Barri de Bon Pastor Fase F, al Districte de Sant Andreu - Exp. 20-obo-194

APROVAR inicialment el Projecte d’urbanització del Barri de Bon Pastor Fase F, al Districte de Sant Andreu, a Barcelona, d’iniciativa pública, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte de 22 de juny de 2020, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un import de 25.818.609,55 euros, inclòs el 21 % de l’impost del valor afegit (IVA); d’acord amb allò que preveu l’art. 89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme; i SOTMETRE a informació pública dit projecte, durant un termini d’un mes, a partir del dia següent de la publicació de l’anuncia al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), i en un dels diaris de més circulació de la província, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi al·legacions pertinents.

Període d’exposició pública: de l’1/09/2020 a l´1/10/2020

Aprovació inicial del Projecte executiu d’urbanització de la parcel·la resultant 5 (zona verda pública) de les parcel·les dels carrers de Perú i Bolívia, amb front al carrer de la Selva de Mar (districte 22@), al districte de Sant Martí - Exp. 20-obo-196

Aprovació inicial del Projecte executiu d’urbanització de la parcel·la resultant 5 (zona verda pública) de les parcel·les dels carrers de Perú i Bolívia, amb front al carrer de la Selva de Mar (districte 22@), al districte de Sant Martí - Exp. 20-obo-196

APROVAR inicialment el Projecte executiu d’urbanització de la parcel·la resultant 5 (zona verda pública) de les parcel·les dels carrers de Perú i Bolívia, amb front al carrer de la Selva de Mar (districte 22@), al districte de Sant Martí, a Barcelona, d’iniciativa privada, d’acord amb l’informe tècnic del Projecte de 17 de juny de 2020, que figura a l’expedient administratiu i que a aquest efecte es dona per reproduït, amb un import de 466.082,70 euros, inclòs el 21% de l’impost del valor afegit (IVA); d’acord amb el que preveu l’art. 89.6 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme; i SOTMETRE a informació pública el dit projecte, en el termini d’un mes, a partir del dia següent de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) i en un diari dels de més circulació de la província, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents

Període d’exposició pública: del  29/07/2020  al  29/09/2020, ambdós inclosos

Anunci inicial de la modificació del PEU i de millora urbana de definició i concreció dels paràmetres edificatoris dels sòls d’equipament situats a l’illa delimitada pels carrers de Sancho de Ávila, Zamora, Almogàvers i Joan d’Àustria - Exp. 20G197

Anunci inicial de la modificació del PEU i de millora urbana de definició i concreció dels paràmetres edificatoris dels sòls d’equipament situats a l’illa delimitada pels carrers de Sancho de Ávila, Zamora, Almogàvers i Joan d’Àustria - Exp. 20G197

APROVAR inicialment, a l’empara de l’article 168.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya, la modificació del Projecte de reparcel·lació de l’àmbit del Pla especial urbanístic i de millora urbana de definició i concreció dels paràmetres edificatoris dels sòls d’equipament situats a l’illa delimitada pels carrers de Sancho de Ávila, Zamora, Almogàvers i Joan d’Àustria, al districte d’activitats 22@, a executar en la modalitat de cooperació, que va ser aprovat definitivament per acord de la Comissió de Govern de 10 de juny de 2015 i que és ferm en via administrativa, consistent en la modificació del compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació esmentat. NOTIFICAR-LA a totes les persones interessades i SOTMETRE-LA al tràmit d’informació pública durant el termini d’un mes per tal que es puguin formular les al·legacions que es considerin oportunes, per mitjà d’inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un diari dels de més difusió de la província, en la Gaseta Municipal i en el tauler d’edictes de la Corporació. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

Període d’exposició pública: del 28/07/2020 al 28/09/2020, ambdós inclosos

APROVAR INICIALMENT, d’acord amb l’article 17 de la Llei d’expropiació forçosa, la relació de béns i drets afectats per l’expropiació de les finques 99 i 101-103 del carrer de Fastenrath - Ex. 20G175.

Finques 99 i 101-103 del carrer de Fastenrath - Ex. 20G175

APROVAR INICIALMENT, d’acord amb l’article 17 de la Llei d’expropiació forçosa, la relació de béns i drets afectats per l’expropiació de les finques 99 i 101-103 del carrer de Fastenrath, al barri de la Teixonera del districte d’Horta-Guinardó, incloses dins l’actuació aïllada Ai.02 “Sant Crispí” i en el sector 02 “Sant Crispí - Santa Rosalia” de la modificació puntual del Pla general metropolità en l’àmbit del barri del Carmel i els seus entorns —MPGM Carmel—, aprovada definitivament l’1 de juny de 2010, les quals disposen de les qualificacions urbanístiques següents: quant a la finca del carrer de Fastenrath, 99, sistema de parcs i jardins actuals de caràcter local (clau 6a) i sistema de parcs i jardins urbans (clau 6b/7b): àrees de sòl dedicat a espai lliure públic que pot admetre sota aquest espais construïts dedicats a equipament, donades per la MPGM Carmel; i quant a la finca del carrer de Fastenrath, 101-103, transformació per a habitatge protegit de reallotjament (clau 18c-r), qualificació donada pel sector 02 “Sant Crispí - Santa Rosalia” de la MPGM Carmel, a executar per expropiació; sistema de parcs i jardins actuals de caràcter local (clau 6a), i sistema de parcs i jardins urbans (clau 6b/7b): àrees de sòl dedicat a espai lliure públic que pot admetre sota aquests espais construïts dedicats a equipament, també per la MPGM Carmel, i xarxa viària (vial), pel Pla general metropolità, aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976. SOTMETRE-LA a informació pública durant el termini de vint dies, d’acord amb el previst a l’article 18 i següents de la Llei d’expropiació forçosa, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, diari i tauler d’edictes de la corporació, a l’únic efecte que es formulin, si escau, les al·legacions que es considerin pertinents per tal d’esmenar possibles errors en la relació inicialment aprovada.

Període d’exposició pública: del 27/07/2020 al 28/09/2020

Memòria valorada de les actuacions tàctiques per a la millora de l’espai per a vianants a la ronda de la Universitat, a la ciutat de Barcelona.

Memòria Valorada de les actuacions Ronda Universitat

La gerent d’Ecologia Urbana, en data de 29 de juliol de 2020, ha adoptat la resolució següent:

APROVAR inicialment la memòria valorada de les actuacions tàctiques per a la millora de l’espai per a vianants a la ronda de la Universitat, a la ciutat de Barcelona, d’iniciativa municipal, d'acord amb l'informe tècnic de projecte (ITP) que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost de 433.260,19 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, a l'empara de l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i s'hi podran formular les al·legacions pertinents; i TENIR-LO PER APROVAT DEFINITIVAMENT, sempre que no s’hi hagin formulat al·legacions en el termini d’informació pública, i no s’hagin rebut informes que facin palesa la necessitat d’introduir modificacions en el projecte.

Període d’exposició pública: del 10/08/2020 al 21/09/2020

Memòria valorada de diverses actuacions per a la introducció de noves superfícies permeables a la ciutat de Barcelona, al districte de l’Eixample

Memòria Valorada superfícies permeables

La gerent d’Ecologia Urbana, en data de 29 de juliol de 2020, ha adoptat la resolució següent:

APROVAR inicialment la Memòria valorada de diverses actuacions per a la introducció de noves superfícies permeables a la ciutat de Barcelona, al districte de l’Eixample, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’informe tècnic de projecte (ITP) que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost de 138.657,79 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, a l’empara de l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i s’hi podran formular les al·legacions pertinents; i TENIR-LO PER APROVAT DEFINITIVAMENT, sempre que no s’hi hagin formulat al·legacions en el termini d’informació pública, i no s’hagin rebut informes que facin palesa la necessitat d’introduir modificacions en el projecte.

Període d’exposició pública: del 10/08/2020 al 21/09/2020

Memòria valorada de diverses actuacions tàctiques per a l’ampliació de l’espai de vianants al carrer de Pelai, així com diferents millores a la xarxa d’autobús en diferents punts de la ciutat de Barcelona

Memòria Valorada carrer Pelai

La gerent d’Ecologia Urbana, en data de 29 de juliol de 2020, ha adoptat la resolució següent:

APROVAR inicialment la memòria valorada de diverses actuacions tàctiques per a l’ampliació de l’espai de vianants al carrer de Pelai, així com diferents millores a la xarxa d’autobús en diferents punts de la ciutat de Barcelona, d’iniciativa municipal, d'acord amb els informes tècnics del projecte (ITP) que figuren a l'expedient administratiu i que aquests efectes es donen per reproduïts, amb un pressupost de 426.265,26 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, a l'empara de l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; i TENIR-LO PER APROVAT DEFINITIVAMENT, sempre que no s’hagin formulat al·legacions en el termini d’informació pública, i no s’hagin rebut informes que facin palesa la necessitat d’introduir modificacions en el projecte.

Període d’exposició pública: del 10/08/2020 al 21/09/2020

Memòria valorada per a la intervenció de millora als entorns de les escoles a Barcelona 2020: Centre educatiu Pia Sant Antoni, Escola de les Aigües - Institut Teresa Pàmies i Escola Mas Casanovas

Memòria Valorada entorns de les escoles

La gerent d’Ecologia Urbana, en data de 30 de juliol de 2020, ha adoptat la resolució següent:

APROVAR inicialment la Memòria valorada per a la intervenció de millora als entorns de les escoles a Barcelona 2020: Centre educatiu Pia Sant Antoni, Escola de les Aigües - Institut Teresa Pàmies i Escola Mas Casanovas, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’informe tècnic de projecte (ITP) que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost de 220.140,39 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, a l’empara de l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; i TENIR-LO PER APROVAT DEFINITIVAMENT, sempre que no s’hi hagin formulat al·legacions en el termini d’informació pública, i no s’hagin rebut informes que facin palesa la necessitat d’introduir modificacions en el projecte.

Període d’exposició pública: del 10/08/2020 al 21/09/2020

Memòria valorada de les actuacions tàctiques del nou corredor bici al passeig de la Zona Franca, entre la plaça de Cerdà i el carrer dels Motors, al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona (3BC 2020/051)

Memòria Valorada del Passeig de la Zona Franca, plaça Cerdà i Motors

La gerent d’Ecologia Urbana, en data 29 de juliol de 2020, adopta la resolució següent:

APROVAR inicialment la memòria valorada de les actuacions tàctiques del nou corredor bici al passeig de la Zona Franca, entre la plaça de Cerdà i el carrer dels Motors, al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’informe tècnic de projecte (ITP) que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost de 423.459,59 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, a l’empara de l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) i SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents i TENIR-LO PER APROVAT definitivament, sempre que no s’hagin formulat al·legacions en el termini d’informació pública, i no s’hagin rebut informes que facin palesa la necessitat d’introduir modificacions en el projecte.”

El projecte restarà exposat al públic durant el termini de trenta (30) dies hàbils i podrà consultar-se telemàticament en aquest web i també al Departament d’Informació i Documentació de la Gerència d’Ecologia Urbana, mitjançant el sistema d’Atenció en Línia:

Dins del termini esmentat, que començarà a comptar a partir de l’última de les publicacions, els interessats podran examinar-lo i presentar les al·legacions que considerin pertinents.

Període d’exposició pública: del 08/08/2020 al 21/09/2020  

Memòria valorada de les actuacions tàctiques del nou corredor bici al carrer de l’Aragó, en el tram situat a la Dreta de l’Eixample, entre el carrer de Pau Claris i l’avinguda Meridiana, al districte de l’Eixample de Barcelona (2BC 2020/050)

Memòria Valorada del corredor Bici al carrer Aragó-Pau Claris-Meridiana

La gerent d’Ecologia Urbana, en data 29 de juliol de 2020, adopta la resolució següent:

APROVAR inicialment la memòria valorada de les actuacions tàctiques del nou corredor bici al carrer de l’Aragó, en el tram situat a la Dreta de l’Eixample, entre el carrer de Pau Claris i l’avinguda Meridiana, al districte de l’Eixample de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’informe tècnic de projecte (ITP) que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost de 423.445,46 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, a l’empara de l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) i SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents i TENIR-LO PER APROVAT definitivament, sempre que no s’hagin formulat al·legacions en el termini d’informació pública, i no s’hagin rebut informes que facin palesa la necessitat d’introduir modificacions en el projecte.”

El projecte restarà exposat al públic durant el termini de trenta (30) dies hàbils i podrà consultar-se telemàticament en aquest web i també al Departament d’Informació i Documentació de la Gerència d’Ecologia Urbana, mitjançant el sistema d’Atenció en Línia

Dins del termini esmentat, que començarà a comptar a partir de l’última de les publicacions, els interessats podran examinar-lo i presentar les al·legacions que considerin pertinents.

Període d’exposició pública: del 08/08/2020 al 21/09/2020

Memòria valorada de les actuacions tàctiques del nou corredor bici al carrer de l’Aragó, en el tram situat a l’Esquerra de l’Eixample, entre el carrer de Tarragona i el carrer de Pau Claris, al districte de l’Eixample de Barcelona (2BC 2020/049)

Memòria Valorada nou corredor Bici Aragó Tarragona i Pau Claris

La gerent d'Ecologia Urbana, en data 29 de juliol de 2020, adopta la resolució següent:

APROVAR inicialment la memòria valorada de les actuacions tàctiques del nou corredor bici al carrer de l’Aragó, en el tram situat a l’Esquerra de l’Eixample, entre el carrer de Tarragona i el carrer de Pau Claris, al districte de l’Eixample de Barcelona, d’iniciativa municipal, d'acord amb l'informe tècnic de projecte (ITP) que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost de 426.826,93 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, a l'empara de l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) i SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents i TENIR-LO PER APROVAT definitivament, sempre que no s’hagin formulat al·legacions en el termini d’informació pública, i no s’hagin rebut informes que facin palesa la necessitat d’introduir modificacions en el projecte.

El projecte restarà exposat al públic durant el termini de trenta (30) dies hàbils i podrà consultar-se telemàticament en aquest web i també al Departament d’Informació i Documentació de la Gerència d’Ecologia Urbana, mitjançant el sistema d’Atenció en Línia.

Dins del termini esmentat, que començarà a comptar a partir de l’última de les publicacions, els interessats podran examinar-lo i presentar les al·legacions que considerin pertinents.”

Període d’exposició pública: del 08/08/2020 al 21/09/2020

Projecte executiu actualitzat i estudi de seguretat i salut de la reurbanització del carrer d’Antequera al tram comprès entre els carrers de Molist i de Santa Elionor, al districte de Gràcia. a Barcelona (proposta estratègica del Park Güell) (6BC 2019/111)

Reurbanització del carrer d’Antequera

La gerent d’Ecologia Urbana, en data 14 de juliol de 2020, va adoptar la resolució següent:

APROVAR inicialment el projecte executiu actualitzat i l’estudi de seguretat i salut de la reurbanització del carrer d’Antequera al tram comprès entre els carrers de Molist i de Santa Elionor, al districte de Gràcia, a Barcelona (proposta estratègica del Park Güell), d’iniciativa municipal, d’acord amb l’informe tècnic de projecte (ITP) que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost de 448.160,65 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, a l’empara de l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) i SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i s’hi podran formular les al·legacions pertinents.

El projecte restarà exposat al públic pel termini de trenta (30) dies hàbils i podrà consultar-se telemàticament en aquest web i també al Departament d’Informació i Documentació de la Gerència d’Ecologia Urbana, mitjançant el sistema d’atenció en línia

Dins el termini esmentat, que començarà a comptar a partir de l’última de les publicacions, els interessats podran examinar-lo i presentar-hi les al·legacions que considerin pertinents.

Període d’exposició pública: del 08/08/2020 al 21/09/2020

Projecte executiu de microintervencions als jardins de Sant Pau del Camp (fase 2), al districte de Ciutat Vella, a Barcelona

Microintervencions Jardins de Sant Pau del Camp

El Districte de Ciutat Vella promou les obres de microintervencions als jardins de Sant Pau del Camp (fase 2), que consisteixen resumidament en un conjunt d’accions per diversificar i millorar l’ús de l’espai públic dels jardins de Sant Pau del Camp, per intentar recuperar un espai que actualment la ciutadania considera molt degradat.

Les obres consisteixen resumidament a intervenir en aquesta franja del parc per incrementar la zona de verd i pavimentar una zona central que faci la funció de mirador sobre el claustre de l’església romànica de Sant Pau del Camp.

Període d’exposició pública: del 17 d’agost al 29 de setembre.

Comparteix aquest contingut