Exposició pública

Exposició pública de l’aprovació inicial de l’ordenança no fiscal de prestacions patrimonials públiques no tributàries dels serveis de cementiris

La Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió celebrada el dia 11 de desembre de 2018, va aprovar inicialment l’ordenança per prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari dels serveis de cementiris per al 2019 (l’acord d’aprovació s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província amb data 13 de desembre de 2018).

L’exposició al públic es farà des del 14 de desembre de 2018 fins al 29 de gener de 2019, ambdós inclosos. Es poden presentar reclamacions en aquest període, a qualsevol oficina del Registre General de l’Ajuntament de Barcelona, i en general, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Lloc d’exposició: Direcció de Serveis de Secretaria General, plaça de Sant Miquel, s/n, Edifici Novíssim, planta 4a.

Exposició pública de la modificació parcial de les ordenances fiscals per al 2018

El Plenari del Consell Municipal, amb data 23 de novembre de 2018, ha aprovat provisionalment la modificació parcial de les Ordenances fiscals per al 2018 (l’acord d’aprovació s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província amb data 26 de juliol de 2018).

L’exposició al públic s’efectuarà des del 27 de novembre de 2018 fins a l’11 de gener de 2019, ambdós inclosos. Es poden presentar reclamacions en aquest període, a qualsevol oficina del Registre General de l’Ajuntament de Barcelona, i en general, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Lloc d’exposició: Direcció de Serveis de Secretaria General, plaça de Sant Miquel, s/n, Edifici Novíssim, planta 4a.

Comparteix aquest contingut