Exposició pública

Projecte executiu de reurbanització de la Rambla, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona

Projecte executiu de reurbanització de la Rambla, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona

La COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT, en sessió de 16 de març de 2021, ha aprovat la següent proposta d’acord:

 (1BC 2018/121) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització de la Rambla, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 44.563.976,90 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; SOTMETRE’L a informació pública, durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; COMUNICAR el present acord a la Delegación Especial del Ministerio de Defensa; i SOL·LICITAR a aquest mateix Ministerio el preceptiu informe i autorització, que s’haurà d’obtenir amb caràcter previ a l’aprovació definitiva del Projecte.

Període d’exposició pública: del 01/04/2021 al 21/06/2021 (ambdós inclosos).

Projecte executiu d’una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum a la boca sud del túnel de Badal, al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona

Projecte executiu d’una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum a la boca sud del túnel de Badal, al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona

La gerent d’Ecologia Urbana, en data de 26 de març de 2021, ha adoptat la resolució següent:

APROVAR inicialment el Projecte executiu d’una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum a la boca sud del túnel de Badal, al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe tècnic del projecte que figura a l’expedient administratiu i que, a aquest efecte, es dona per reproduït, amb un pressupost de 166.288,58 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents, i TENIR-LO PER APROVAT DEFINITIVAMENT, sempre que no s’hagin formulat al·legacions en el termini d’informació pública i no s’hagin rebut informes que facin palesa la necessitat d’introduir modificacions al projecte.

Període d’exposició pública: del 9/4/2021 al 21/5/2021 (ambdós inclosos).

Projecte executiu de les obres de rehabilitació i adequació del Teatre Arnau, al districte de Ciutat Vella de Barcelona

Projecte executiu de les obres de rehabilitació i adequació del Teatre Arnau, al districte de Ciutat Vella de Barcelona

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 25 de març de 2021, ha aprovat la proposta d’acord següent:

(1BC 2016/199) APROVAR inicialment el projecte executiu de les obres de rehabilitació i adequació del Teatre Arnau, al districte de Ciutat Vella de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe de conformitat tècnica del projecte que figura a l’expedient administratiu i que, a aquest efecte, es dona per reproduït, amb un pressupost d’11.681.627,04 euros, IVA del 21% inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

Període d’exposició pública: del 09/04/2021 al 21/05/2021 (ambdós inclosos).

Projecte executiu de reurbanització del carrer Gran de Sant Andreu - tram 2 (entre el carrer de Joan Torras i la plaça de Mossèn Clapés), al districte de Sant Andreu de Barcelona

Projecte executiu de reurbanització del carrer Gran de Sant Andreu - tram 2 (entre el carrer de Joan Torras i la plaça de Mossèn Clapés), al districte de Sant Andreu de Barcelona

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 25 de març de 2021, ha aprovat la proposta d’acord següent:

(9BD 2017/006) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització del carrer Gran de Sant Andreu - tram 2 (entre el carrer de Joan Torras i la plaça de Mossèn Clapés), al districte de Sant Andreu de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe tècnic del projecte que figura a l’expedient administratiu i que, a aquest efecte, es dona per reproduït, amb un pressupost de 4.146.649,29 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; NOTIFICAR als interessats en aquest procediment, i SOTMETRE’L a informació pública, durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i en un diari dels de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

Període d’exposició pública: del 09/04/2021 al 21/06/2021 (ambdós inclosos).

EDICTE sobre l’exposició pública del Pla de mobilitat urbana de Barcelona i de l'Informe de sostenibilitat ambiental.

EDICTE sobre l’exposició pública del Pla de mobilitat urbana de Barcelona i de l'Informe de sostenibilitat ambiental.

Se sotmet a informació pública el Pla de mobilitat urbana de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat inicialment per acord de la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, en sessió de data 14 de desembre de 2020, junt amb l’Informe de sostenibilitat ambiental, per un període de 45 dies hàbils a comptar des de la darrera publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat, al tauler d’anuncis de la corporació i en un diari de gran tiratge, en compliment del tràmit establert a l’article 23 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’Ajuntament dins el mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Període d’exposició pública: del 13/04/2021 al 15/06/2021 (ambdós inclosos).

 

Projecte executiu d’una instal·lació fotovoltaica en autoconsum al túnel de la Rovira, al districte d’Horta-Guinardó de Barcelona (7BC 2021/053)

Projecte executiu d’una instal·lació fotovoltaica en autoconsum al túnel de la Rovira, al districte d’Horta-Guinardó de Barcelona (7BC 2021/053)

La gerent d’Ecologia Urbana, en data 8 d’abril de 2021, va adoptar la resolució següent:

APROVAR inicialment el projecte executiu d’una instal·lació fotovoltaica en autoconsum al túnel de la Rovira, al districte d’Horta-Guinardó de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’informe tècnic del projecte de data 25 de març de 2021 que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost de 160.649,86 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb el que preveu l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); SOTMETRE’L a informació pública, durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i s’hi podran formular les al·legacions pertinents; NOTIFICAR a les parts interessades; i TENIR-LO PER APROVAT definitivament, sempre que no s’hagin formulat al·legacions en el termini d’informació pública, i no s’hagin rebut informes que facin palesa la necessitat d’introduir modificacions en el projecte.

El projecte restarà exposat al públic pel termini de trenta (30) dies hàbils, i es podrà consultar telemàticament en aquesta secció del web i també al Departament d’Informació i Documentació de la Gerència d’Ecologia Urbana, mitjançant el sistema d’atenció en línia: https://w10.bcn.cat/APPS/irsconsultesWeb/continuar.executant.do?detall=4689&directo=0

Dins el termini esmentat, que començarà a comptar a partir de l’última de les publicacions, els interessats podran examinar-lo i presentar-hi les al·legacions que considerin pertinents.

Període d’exposició pública: del 14/01/2021 al 27/05/2021 (ambdós inclosos).

Projecte executiu de restauració interior i exterior de l’hivernacle de la Ciutadella, al passeig de Picasso, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona

Projecte executiu de restauració interior i exterior de l’hivernacle de la Ciutadella, al passeig de Picasso, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 8 d’abril de 2021, ha aprovat la proposta d’acord següent:

(1BC 2020/108) APROVAR inicialment el Projecte executiu de restauració interior i exterior de l’hivernacle de la Ciutadella, al passeig de Picasso, al districte de Ciutat Vella de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe de conformitat tècnica del projecte que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost de 2.002.621,75 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb el que preveu l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; SOTMETRE’L a informació pública, durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i s’hi podran formular les al·legacions pertinents.

Període d’exposició pública: del 16/04/2021 al 28/05/2021 (ambdós inclosos).

Informació pública de l'expedient de constitució d’un dret real de superfície a favor de la Fundació per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), respecte la finca de propietat municipal situada al carrer Sant Joan de Malta núm. 64-74 (antiga fàbrica de Can Jaumandreu), per a destinar-la a ubicar entre d’altres, a l’Escola de Doctorat, els centres de recerca i les unitats de gestió de la UOC, amb la finalitat de desenvolupar un projecte relacionat amb diferents camps com la recerca i l’acció sobre economies col·laboratives, l’impuls a les competències digitals i la col·laboració en matèria educativa o el desenvolupament d’accions, en matèria d’intel·ligència i dades, de talent, o d’espais d’intermediació laboral tal i com es va establir en el protocol relatiu a la col•laboració conjunta pel desenvolupament de l’àmbit conegut com a Can Jaumandreu, signat el 2 de desembre de 2020, entre la UOC i l’Ajuntament de Barcelona.

Exposició Pública DP-2021-28023

CONSTITUIR un dret real de superfície a favor de la Fundació per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), respecte la finca de propietat municipal situada al carrer Sant Joan de Malta núm. 64-74 (antiga fàbrica de Can Jaumandreu), grafiada en el plànol annex, per un termini de 15 anys prorrogable per 10 anys més i amb caràcter onerós, per a destinar-la a ubicar entre d’altres, a l’Escola de Doctorat, els centres de recerca i les unitats de gestió de la UOC, amb la finalitat de desenvolupar un projecte relacionat amb diferents camps com la recerca i l’acció sobre economies col·laboratives, l’impuls a les competències digitals i la col·laboració en matèria educativa o el desenvolupament d’accions, en matèria d’intel·ligència i dades, de talent, o d’espais d’intermediació laboral tal i com es va establir en el protocol relatiu a la col•laboració conjunta pel desenvolupament de l’àmbit conegut com a Can Jaumandreu, signat el 2 de desembre de 2020, entre la UOC i l’Ajuntament de Barcelona; SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de vint dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, tenir per aprovat definitivament el present acord; FORMALITZAR el dret d’acord amb les condicions del document annex, que s'aprova; INSCRIURE'L en el Registre de la Propietat; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.

Període d’exposició pública: del 20/04/2021 al 17/05/2021 (ambdós inclosos).

Informació pública de l'expedient d’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars reguladores per l’adquisició de locals comercials al districte de Ciutat Vella mitjançant procediment de pública concurrència; Plec que ha estat aprovat inicialment per acord de la Comissió de Govern en sessió de 22 d’abril de 2021.

Adquisició locals CV DP-2021-28095

AUTORITZAR la despesa de 6.000.000,00.-€ amb càrrec a la partida pressupostària 2021 0701 62203 93311; APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores del procediment per l’adquisició de locals al Districte de Ciutat Vella de la ciutat de Barcelona per tal d’incrementar el número de locals de l’Ajuntament, mitjançant procediment de pública concurrència de caràcter obert, tramitat de forma ordinària; SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de vint dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions que posin de manifest la necessitat d'introduir-hi modificacions; TENIR per elevat automàticament aquest acord d’aprovació inicial a definitiva; CONVOCAR la concurrència pública per adjudicar les adquisicions.

Període d’exposició pública: del 27/04/2021 al 25/05/2021 (ambdós inclosos)

Informació pública de l'expedient d’aprovació del el Plec de clàusules administratives particulars reguladores per l’adquisició de locals comercials a la ciutat de Barcelona (lots 1 i 2), mitjançant procediment de pública concurrència; Plec que ha estat aprovat inicialment per acord de la Comissió de Govern en sessió de 22 d’abril de 2021.

Adquisició locals Ciuta Barcelona DP-2021-28096

AUTORITZAR la despesa de 10.000.000,00.-€ amb càrrec a la partida pressupostària 2021 0701 62216 93311 de l’exercici 2021, que quedarà repartida en dos lots: 8.000.000,00.- € pel lot número 1, i 2.000.000,00.- € pel lot número 2; APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores del procediment per l’adquisició de locals a la ciutat de Barcelona per tal d’incrementar el número de locals de l’Ajuntament, mitjançant procediment de pública concurrència de caràcter obert, tramitat de forma ordinària; SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de vint dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions que posin de manifest la necessitat d'introduir-hi modificacions; TENIR per elevat automàticament aquest acord d’aprovació inicial a definitiva; CONVOCAR la concurrència pública per adjudicar les adquisicions.

Període d’exposició pública: del 27/04/2021 al 25/05/2021 (ambdós inclosos)

Convocatòria de la concurrència pública (concurs) mitjançant procediment obert i tramitació ordinària per a la seva adjudicació de la concessió d'ús privatiu per al subministrament, instal·lació, conservació i explotació publicitària de determinats elements de mobiliari urbà de la Ciutat.

Patrimoni Convocatoria licitació 27976

RESOLDRE les al·legacions presentades per part de les societats Clear Channel España S.L. i JC Decaux España S.L. en el tràmit d’informació pública del Plec de clàusules reguladores, que incorpora el Plec de condicions tècniques, de la concessió d’us privatiu per al subministrament, instal·lació, conservació i explotació publicitària de determinats elements de mobiliari urbà de la Ciutat aprovat inicialment per acord de la Comissió d’Economia i Hisenda del Consell Municipal en sessió del 20 de gener de 2021, de conformitat amb l’informe de la Direcció de Serveis de Planificació i Coordinació de la Direcció de Patrimoni de data 13 d’abril de 2021 de valoració de les al.legacions, informe que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora al present acord; i com a conseqüència, ESMENAR en el sentit indicat en l’esmentat informe el Plec de clàusules reguladores i el Plec de condicions tècniques; APROVAR-LOS definitivament; CONVOCAR la concurrència pública mitjançant procediment obert i tramitació ordinària per a la seva adjudicació; i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.

Període d’exposició pública: del 06/05/2021 al 20/05/2021 (ambdós inclosos)

Sotmetiment a informació pública de la modificació del Reglament Orgànica del Consell Tributari aprovada inicialment el 21 d’abril de 2021

Reglament Orgànic del Consell Tributari

La Comissió d’Economia i Hisenda, en la seva sessió celebrada el dia 21 d’abril de 2021, va adoptar el següent acord:

“APROVAR inicialment la modificació del Reglament Orgànic del Consell Tributari; i SOTMETRE-LA a informació pública per un termini de 30 dies, a comptar des de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb allò previst a l’article 178.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i a l’article 112 del Reglament Orgànic Municipal.”

Període d’exposició pública: del 30/04/2021 a l’11/06/2021 (ambdós inclosos)

Projecte executiu de consolidació estructural i constructiva del Palau Marquès d’Alfarràs, Districte d’Horta-Guinardó, Barcelona (7BC 2015/072)

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 22 d’abril de 2021, ha aprovat la següent proposta d’acord:

(7BC 2015/072) APROVAR inicialment el Projecte executiu de consolidació estructural i constructiva del Palau Marquès d’Alfarràs, Districte d’Horta-Guinardó, Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb la Conformitat Tècnica del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 4.184.163,37 euros el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya (TRLLMRLC); SOTMETRE'L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

El projecte restarà exposat al públic pel termini de trenta (30) dies hàbils i podrà consultar-se telemàticament a la web https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/exposicio-publica i també al Departament d’Informació i Documentació de la Gerència d’Ecologia Urbana, mitjançant el sistema d’Atenció en Línia: https://w10.bcn.cat/APPS/irsconsultesWeb/continuar.executant.do?detall=4689&directo=0

Dins el termini esmentat, que començarà a comptar a partir de l’última de les publicacions, els interessats podran examinar-lo i presentar les al·legacions que considerin pertinents.

Període d’exposició pública: del 05/05/2021 al 21/06/2021 (ambdós inclosos).

Compte de liquidació definitiva del Projecte de Reparcel·lació, modalitat de compensació bàsica, de la UA 3 Diagonal-Poblenou - Exp. 19G308

EP Compte Liquidació UA3 Diagonal - Exp. 19G308

APROVAR inicialment, a l’empara de l’article 119 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i l’article 162 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, el Compte de liquidació definitiva del Projecte de Reparcel·lació, modalitat de compensació bàsica, de la UA 3 Diagonal-Poblenou per un valor de 15.548.108,67 €,  iva exclòs. El compte provisional del Projecte de Reparcel·lació preveia unes càrregues urbanístiques per import de 4.188.925,71 €, iva exclòs. En execució del Projecte de Reparcel·lació, la Junta de Compensació, en assemblea celebrada el 2 de novembre de 2010, aprovà el compte de liquidació definitiva per valor de 15.548.108,67 € i la dissolució i liquidació de l’esmentada Junta de Compensació. PUBLICAR-HO a Butlletí Oficial de la Província i  NOTIFICAR-LO personalment als interessats.

Període d'exposició pública: del 03/05/2021 al 12/06/2021 (ambdós inclosos)

Bases generals reguladores per a l’atorgament de subvencions a la reactivació de les activitats econòmiques que es desenvolupen a la ciutat de barcelona

En compliment de l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, de l’article 43 i 45 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i de les Bases Generals per a l’atorgament de subvencions per a la reactivació de les activitats econòmiques que es desenvolupen a la ciutat de Barcelona, ES FA PÚBLIC el contingut del text íntegre de l'Acord de la Comissió de Govern celebrada en sessió de 8 d’Abril de 2021: APROVAR inicialment les Bases Generals per a l’atorgament de subvencions per a la reactivació de les activitats econòmiques que es desenvolupen a la ciutat de Barcelona ORDENAR la publicació de les esmentades Bases al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’edictes electrònics de l’Ajuntament i al web de l’Ajuntament, així com la inserció d’una referència

d’aquest anunci a la Gaseta Municipal. SOTMETRE-LES a informació pública per un termini de 20 dies hàbils a partir del dia següent al de l’esmentada publicació i, APROVAR definitivament les bases, sempre i quan no s’hagin formulat al·legacions durant el període d’informació pública que facin necessària la seva modificació.

Es podrà examinar l’expedient de referència, que estarà a disposició dels interessats en el departament jurídic de la Gerència de l’Àrea d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica, Plaça Sant Miquel, s/n, Edifici Novíssim, planta 4, i s’hi podran formular les al·legacions que s’estimin oportunes que es podran presentar en el registre general d’aquest Ajuntament o a qualsevol altra oficina de registre prevista a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Període d’exposició pública: del 4/5/2021 a l’1/6/2021 (ambdós inclosos).

Projecte executiu de l’espai veïnal del Mercat de Sant Antoni, del Districte de l’Eixample a Barcelona

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 29 d'abril de 2021, ha aprovat la següent proposta d’acord:

(2BD 2021/033) APROVAR inicialment el Projecte executiu de l’espai veïnal del Mercat de Sant Antoni, del Districte de l’Eixample a Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe de Conformitat Tècnica del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost d’1.431.370,03 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya (TRLLMRLC); i SOTMETRE'L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

Període d'exposició pública: del 06/05/2021 al 17/06/2021 (ambdós inclosos)

Projecte de reurbanització del carrer Maó, entre el carrer Ganduxer i el carrer Mandri, al districte de Sarrià-Sant Gervasi a Barcelona (5BD 2021/046)

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 6 de maig de 2021, ha aprovat la següent proposta d’acord:

(5BD 2021/046) APROVAR inicialment el Projecte de reurbanització del carrer Maó, entre el carrer Ganduxer i el carrer Mandri, al districte de Sarrià-Sant Gervasi a Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 559.278,02 euros el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya (TRLLMRLC); SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

El projecte restarà exposat al públic pel termini de trenta dies hàbils i podrà consultar-se telemàticament en aquest web  així com a la seu del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, sol·licitant cita prèvia mitjançant el sistema d’Atenció en Línia: https://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi/ca/contacte

Dins el termini esmentat, que començarà a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, els interessats podran examinar-lo i presentar les al·legacions que considerin pertinents.

Període d'exposició pública: del 13/05/2021 al 23/06/2021 (ambdós inclosos)

Projecte executiu de reurbanització dels vials laterals de la Gran Via a l'àmbit de la boca Besòs dels túnels viaris de la Plaça de les Glòries (entorn Escola Casas), entre la Rambla de Poblenou i el carrer Bilbao. Districte de Sant Martí a Barcelona (10BC 2021/038)

Reurbanització Vials laterals Gran Via

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 6 de maig de 2021, ha aprovat la següent proposta d’acord:

(10BC 2021/038) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització dels vials laterals de la Gran Via a l'àmbit de la boca Besòs dels túnels viaris de la Plaça de les Glòries (entorn Escola Casas), entre la Rambla de Poblenou i el carrer Bilbao. Districte de Sant Martí a Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte, que figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, per un import de 3.242.856,75 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, a l'empara de l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); SOTMETRE'L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

El projecte restarà exposat al públic pel termini de trenta (30) dies hàbils i podrà consultar-se telemàticament en aquest web i també al Departament d’Informació i Documentació de la Gerència d’Ecologia Urbana, sol·licitant cita prèvia mitjançant el sistema d’Atenció en Línia:https://w10.bcn.cat/APPS/irsconsultesWeb/continuar.executant.do?detall=4689&directo=0

Dins el termini esmentat, que començarà a comptar a partir de l’última de les publicacions, els interessats podran examinar-lo i presentar les al·legacions que considerin pertinents.

Període d’exposició pública: del 13/05/2021 al 28/06/2021 (ambdós inclosos).

Comparteix aquest contingut