Exposició pública

Aprovació inicial del Pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2020

La Comissió d’Economia i Hisenda del Consell Municipal, en sessió celebrada el 13 de novembre de 2019, ha adoptat l’acord següent:

Primer.- APROVAR inicialment el Pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2020.

Segon.- APROVAR inicialment el Pressupost consolidat de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2020 d’acord amb la Llei general d’estabilitat pressupostària.

Tercer.- SOTMETRE aquest acord a exposició pública durant el termini de quinze dies hàbils, d’acord amb l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

L’expedient romandrà exposat al públic a les dependències de la Direcció de Serveis de Secretaria General (plaça de Sant Miquel, s/n, Edifici Novíssim, planta 4), pel termini de quinze dies hàbilscomptats a partir del l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província. El període d’informació pública perquè es puguin formular les reclamacions que es considerin oportunes s’inicia el 18 de novembre i acaba el 9 de desembre.

Convocatòria procediment per l’atorgament de llicències temporals d’ús comú especial del domini públic per a l’estacionament de bicicletes, ciclomotors i motocicles d’ús compartit i info. pública de l’aprovació del Codi de Bones pràctiques de Seg. Viària

Mitjançant aquest Decret es convoca el procediment per l’atorgament de les llicències temporals d’ús comú especial del domini públic per a l’estacionament de bicicletes, ciclomotors i motocicles d’ús compartit en règim d’explotació econòmica al terme municipal de Barcelona de conformitat a l’establert a l’article 17 de l’Annex del Decret d’Alcaldia de data 4 de juliol de 2019, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 8 d’agost de 2019. El Decret abans referit (BOPB 8-8-2019), estableix els tràmits necessaris per a aprovar la convocatòria, especialment a l’article 16 i 17, que són els recollits en aquesta convocatòria. El procediment d’adjudicació de les llicències que s’estableix és el sorteig, en el qual es garanteixen els principis d’igualtat, objectivitat, publicitat i concurrència, de conformitat a l’article 17 de l’esmentat Decret. Així mateix, inclou els requeriments necessaris per a la selecció de les persones titulars de llicències, el termini de presentació de les sol·licituds, que s’estableix en un termini de 15 dies hàbils i les característiques de la documentació que han de presentar. L’anunci de la convocatòria es publicarà al perfil del contractant i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

També s’estableix l’aprovació del Codi de Bones Pràctiques de Seguretat Viària, com a condició de les llicències temporals d’ús comú especial del domini públic per a l’estacionament de bicicletes, ciclomotors i motocicles d’ús compartit en règim d’explotació econòmica al terme municipal de Barcelona, i es sotmet a un període d’ informació pública de 10 dies hàbils.

- Termini de presentació de sol·licituds de les llicències temporals d’ús comú especial del domini públic: fins el dia 5 de novembre de 2019 (inclòs).

- S’amplia el termini de presentació de sol·licituds de les llicències temporals d’ús comú especial del domini públic per a l’estacionament de bicicletes, ciclomotors i motocicles d’ús compartit en règim d’explotació econòmica al terme municipal de Barcelona (expedient núm. 19SD0011D, volum 2), fins el 19 de novembre de 2019 (BOPB 7/11/2019).

-Termini d’informació pública del Codi de bones pràctiques: fins el dia 28 d'octubre de 2019 (inclòs).

Exposició pública: aprovació de les ordenances fiscals per al 2020

El Plenari del Consell Municipal, amb data 25 d’octubre de 2019, ha aprovat provisionalment les ordenances fiscals per al 2020 (l’acord d’aprovació s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província amb data 28 d’octubre de 2019).

L’exposició al públic es farà des del 29 d’octubre de 2019 fins a l’11 de desembre de 2019, ambdós inclosos. Es poden presentar reclamacions en aquest període, a qualsevol oficina del Registre General de l’Ajuntament de Barcelona, i en general, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Lloc d’exposició: Direcció de Serveis de Secretaria General (plaça de Sant Miquel, s/n, Edifici Novíssim, planta 4a).

Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Barcelona amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire. (Expedient 19SD0123NT)

Per acord de la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, en sessió de dia 9 d’octubre de 2019, es va aprovar inicialment l’Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Barcelona amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire.

Es sotmet el text d’aquesta Ordenança a informació pública per un termini de 30 dies a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb allò previst a l’article 178.1 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i a l’article 112 del Reglament Orgànic Municipal. Si durant el període d’informació pública no es formulessin al•legacions, es tindrà per definitivament aprovat.

L’11 d’octubre s’ha publicat al BOPB l’aprovació inicial de l’Ordenança, en conseqüència el període d’informació pública s’inicia el 14 d’octubre i finalitza el 25 de novembre de 2019. Durant el termini expressat, l’expedient estarà a disposició dels interessats de dilluns a divendres de 10 a 13 hores al Departament d'Informació i Documentació de la Gerència d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, situat a l’Avinguda Diagonal, núm. 230, planta segona i s’hi podran formular les al·legacions que s’estimin oportunes en el Registre situat a l’Avinguda Diagonal, 230, 2a pl. o a qualsevol altra oficina de registre prevista a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Comparteix aquest contingut