Exposició pública

Projecte executiu de reforma de l’avinguda Meridiana entre els carrers de València i Navas de Tolosa / Josep Estivill (Fase 2), als districtes de Sant Martí i Sant Andreu de Barcelona (10BC 2020/076)

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 17 de desembre de 2020, ha aprovat la proposta d’acord següent:

(10BC 2020/076) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reforma de l’avinguda Meridiana entre els carrers de València i Navas de Tolosa / Josep Estivill (Fase 2), als districtes de Sant Martí i Sant Andreu de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe tècnic de projecte (ITP) que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost d’1.737.681,39 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, a l'empara de l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); SOTMETRE'L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

El projecte restarà exposat al públic pel termini de trenta (30) dies hàbils i podrà consultar-se telemàticament en aquesta secció del web i també al Departament d’Informació i Documentació de la Gerència d’Ecologia Urbana, mitjançant el sistema d’Atenció en Línia: https://w10.bcn.cat/APPS/irsconsultesWeb/continuar.executant.do?detall=4689&directo=0

Dins el termini esmentat, que començarà a comptar a partir de l’última de les publicacions, els interessats podran examinar-lo i presentar-hi les al·legacions que considerin pertinents.

Període d'exposició pública: del 14/01/2021 al 24/02/2021 (ambdós inclosos)

Projecte executiu d’urbanització de l’avinguda Diagonal, FASE 1 (Girona-Castillejos). Connexió del Trambaix i el Trambesòs. Implantació d’una xarxa tramviària unificada

Projecte executiu d’urbanització de l’avinguda Diagonal, FASE 1 (Girona-Castillejos). Connexió del Trambaix i el Trambesòs. Implantació d’una xarxa tramviària unificada

La COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT, en sessió de 14 de desembre de 2020, ha aprovat la proposta d’acord següent:

(2BC 2018/011) APROVAR inicialment el projecte executiu d’urbanització de l’avinguda Diagonal, FASE 1 (Girona-Castillejos). Connexió del Trambaix i el Trambesòs. Implantació d’una xarxa tramviària unificada d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe tècnic del projecte que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, per un import de 34.847.179,80 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, a l’empara de l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), i SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

Període d’exposició pública: del 20/01/2021 al 2/03/2021 (ambdós inclosos).

APROVAR inicialment el Projecte d’urbanització dels vials del barri de Can Farigola (carrers de Mare de Déu del Coll, Farigola, Medes, Cambrils, l’Argentera i Calendau), inclosos a la Modificació puntual del PGM al barri de Vallcarca en l’àmbit situat a l’entorn de l’avinguda i el viaducte de Vallcarca, i els carrers de Gustavo Adolfo Bécquer i la Farigola - Exp. 20-obo-184

Projecte d’urbanització dels vials del barri de Can Farigola

APROVAR inicialment el Projecte d’urbanització dels vials del barri de Can Farigola (carrers de Mare de Déu del Coll, Farigola, Medes, Cambrils, l’Argentera i Calendau), inclosos a la Modificació puntual del PGM al barri de Vallcarca en l’àmbit situat a l’entorn de l’avinguda i el viaducte de Vallcarca, i el carrers de Gustavo Adolfo Bécquer i la Farigola, aprovada definitivament el 4 d’abril de 2019; al Districte de Gràcia, a Barcelona, d’iniciativa pública, d’acord amb l’Informe tècnic del Projecte de 18 de juny de 2020, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un import de 6.784.376,25 euros, inclòs el 21% de l’impost del valor afegit (IVA); d’acord amb el que preveu l’art. 89.6 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme; i SOTMETRE a informació pública el projecte esmentat, durant el termini d’un mes, a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), i en un dels diaris de més circulació de la província, termini durant el qual es podrà examinar i s’hi podran formular les al·legacions pertinents.”

Període d'exposició pública: del 21/01/2021 al 21/02/2021 (ambdós inclosos)

Projecte executiu de l’escola de música i finalització de la fàbrica de creació i del centre d’art contemporani a la nau central del recinte Fabra i Coats

Projecte executiu de l’escola de música i finalització de la fàbrica de creació i del centre d’art contemporani a la nau central del recinte Fabra i Coats

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió del 29 de desembre de 2020, ha aprovat la proposta d’acord següent:

(9BC 2017/064) APROVAR inicialment el projecte executiu de l’escola de música i finalització de la fàbrica de creació i del centre d’art contemporani a la nau central del recinte Fabra i Coats, al districte de Sant Andreu de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’informe de conformitat tècnica del projecte que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost de 12.888.857,77 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb el que preveu l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; SOTMETRE’L a informació púbica durant el termini de 30 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un diari dels de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

Període d’exposició pública: del 22/01/2021 al 04/03/2021 (ambdós inclosos)

Compte de Liquidació Definitiva del Projecte de Reparcel·lació de la UA 2 de la Modificació puntual del PERI Llull Pujades Llevant - Exp. 20G74

Compte de Liquidació Definitiva del Projecte de Reparcel·lació de la UA 2 de la Modificació puntual del PERI Llull Pujades Llevant - Exp. 20G74

APROVAR inicialment, a l’empara de l’article 119 del Decret Legislatiu  1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i l’article 162 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, el Compte de Liquidació Definitiva del Projecte de Reparcel·lació de la UA 2 de la Modificació puntual del PERI Llull Pujades Llevant per un import 13.425.555,59 €, iva exclòs. En execució del Projecte de reparcel·lació s’ha requerit i cobrat un import de 15.722.368,98 €, iva exclòs, pel que existeix un  excés  de finançament pendent de retorn al titulars de les finques de resultat per valor de 1.048.175,80 € iva exclòs, un total de 1.209.681,13 €, IVA inclòs. El saldo, atès l’existència de 106.305,31 € pendents de cobrament, del compte de liquidació definitiva de Projecte de Reparcel·lació esmentat és de 1.103.378,82 € IVA inclòs, a retornar al conjunt dels propietaris. DONAR AUDIÈNCIA a les persones interessades pel termini d’un mes, per al·legacions, amb notificació personal. PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de més circulació de la província.

Període d’exposició pública: del 02/02/2021 al 20/03/2021 (ambdós inclosos)

Projecte d’estatuts i bases d’actuació per a la constitució de la Junta de Compensació del Pla de Millora Urbana de l’illa delimitada pels carrers Cristòbal de Moura, Treball, Marroc i Selva de Mar - Exp. 20G331

Projecte d’estatuts i bases d’actuació per a la constitució de la Junta de Compensació del Pla de Millora Urbana de l’illa delimitada pels carrers Cristòbal de Moura, Treball, Marroc i Selva de Mar - Exp. 20G331

APROVAR inicialment, a l’empara de l’article 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual es va aprovar el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, el projecte d’estatuts i bases d’actuació per a la constitució de la Junta de Compensació del Pla de Millora Urbana de l’illa delimitada pels carrers Cristòbal de Moura, Treball, Marroc i Selva de Mar de Barcelona, formulats pels propietaris que representen més del 50% de la superfície del Polígon d’actuació urbanística. SOTMETRE’LS a tràmit d’informació pública durant el termini d’un mes per al·legacions, per mitjà de la inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un dels diaris de major circulació de la província, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Edictes de la Corporació, amb audiència simultània a les persones interessades pel mateix termini, amb notificació personal

Període d’exposició pública: del 02/02/2021 al 12/04/2021 (ambdós inclosos)

Projecte executiu de millora dels jardins de la Reina Victòria, al districte de l’Eixample de Barcelona

Projecte executiu de millora dels jardins de la Reina Victòria, al districte de l’Eixample de Barcelona

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 18 de febrer de 2021, ha aprovat la proposta d’acord següent:

(2BC 2020/056) APROVAR inicialment el Projecte executiu de millora dels jardins de la Reina Victòria, al districte de l’Eixample, a Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'informe tècnic del projecte que figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost de 891.852,42 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, a l'empara de l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); i SOTMETRE'L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir de l'endemà del dia en què es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i s'hi podran formular les al·legacions pertinents.

Període d'exposició pública: del 2/2/2021 al 12/4/2021 (ambdós inclosos)

Projecte de reurbanització dels entorns de les escoles incloses al programa “Protegim les escoles” (actuacions 2021) als districtes de Sants-Montjuïc i de Gràcia de Barcelona.

Projecte de reurbanització dels entorns de les escoles incloses al programa “Protegim les escoles” (actuacions 2021) als districtes de Sants-Montjuïc i de Gràcia de Barcelona.

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 18 de febrer de 2021, ha aprovat la proposta d’acord següent:

APROVAR inicialment el Projecte de reurbanització dels entorns de les escoles incloses al programa “Protegim les escoles” (actuacions 2021) als districtes de Sants-Montjuïc i  de Gràcia de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’informe tècnic del projecte que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost d’1.118.553,00 euros, IVA del 21% inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà  examinar i s’hi podran formular les al·legacions pertinents.

Període d'exposició pública: del 26/02/2021 al 12/04/2021 (ambdós inclosos)

Projecte de reurbanització dels entorns de les escoles incloses en el programa “Protegim les escoles” (actuacions 2021) als districtes d’Horta-Guinardó i Nou Barris de Barcelona

Projecte de reurbanització dels entorns de les escoles incloses en el programa “Protegim les escoles” (actuacions 2021) als districtes d’Horta-Guinardó i Nou Barris de Barcelona

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 18 de febrer de 2021, ha aprovat la proposta d’acord següent:

APROVAR inicialment el Projecte de reurbanització dels entorns de les escoles incloses en el programa “Protegim les escoles” (actuacions 2021) als districtes d’Horta-Guinardó i Nou Barris de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’informe tècnic del projecte que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost de 840.431,08 euros, IVA del 21% inclòs, d’acord amb el que preveu l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

Període d'exposició pública: del 26/2/2021 al 12/4/2021 (tots dos inclusivament)

Projecte de reurbanització dels entorns de les escoles incloses en el programa “Protegim les escoles” (actuacions del 2021) als districtes de Sarrià - Sant Gervasi i Sant Martí de Barcelona.

Projecte de reurbanització dels entorns de les escoles incloses en el programa “Protegim les escoles” (actuacions del 2021) als districtes de Sarrià - Sant Gervasi i Sant Martí de Barcelona.

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 18 de febrer de 2021, ha aprovat la proposta d’acord següent:

APROVAR inicialment el Projecte de reurbanització dels entorns de les escoles incloses en el programa “Protegim les escoles” (actuacions del 2021) als districtes de Sarrià - Sant Gervasi i Sant Martí de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’informe tècnic del Projecte que figura en l’expedient administratiu i que, a aquest efecte, es dona per reproduït, amb un pressupost de 710.555,92 euros, IVA del 21% inclòs, de conformitat amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i s’hi podran formular les al·legacions pertinents.

Període d’exposició pública: del 26/02/2021 al 12/04/2021 (ambdós inclosos)

Projecte de reurbanització dels entorns de les escoles incloses en el programa “Protegim les escoles” (actuacions 2021) als districtes de Ciutat Vella, l’Eixample, les Corts i Sant Andreu de Barcelona

Projecte de reurbanització dels entorns de les escoles incloses en el programa “Protegim les escoles” (actuacions 2021) als districtes de Ciutat Vella, l’Eixample, les Corts i Sant Andreu de Barcelona

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 18 de febrer de 2021, ha aprovat la proposta d’acord següent: 

APROVAR inicialment el Projecte de reurbanització dels entorns de les escoles incloses al programa “Protegim les escoles” (actuacions 2021), als districtes de Ciutat Vella, l’Eixample, les Corts i Sant Andreu de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’informe tècnic del projecte que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost de 1.072.237,63 euros, IVA del 21% inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà  examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

Període d'exposició pública: del 26/02/2021 al 12/04/2021 (ambdós inclosos)

Projecte d’instal·lació de tres trams d’escales mecàniques entre el c. Arenys i el c. Fastenrath, al barri de la Teixonera, al districte d’Horta-Guinardó, a Barcelona (7BD 2020/026)

Projecte d’instal·lació de tres trams d’escales mecàniques entre el c. Arenys i el c. Fastenrath, al barri de la Teixonera, al districte d’Horta-Guinardó, a Barcelona (7BD 2020/026)

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 18 de febrer de 2021, ha aprovat la proposta d’acord següent:

APROVAR inicialment el projecte d’instal·lació de tres trams d’escales mecàniques entre el carrer d’Arenys i el carrer de Fastenrath, al barri de la Teixonera, al districte d’Horta-Guinardó, a Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe tècnic del projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost d’1.062.317,24 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLLMRLC); i SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

Període d'exposició pública: del 26/02/2021 al 12/04/2021 (ambdós inclosos)

El projecte restarà exposat al públic pel termini de trenta dies hàbils i podrà consultar-se telemàticament a https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/exposicio-publica, així com a la Direcció de Llicències i Espai Públic del Districte d’Horta-Guinardó, carrer de Lepant, 387, planta 1a, sol·licitant cita prèvia mitjançant el sistema d’Atenció en Línia: https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/ca/contacte.

En el termini esmentat, que començarà l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, els interessats podran examinar-lo i presentar-hi les al·legacions que considerin pertinents.

Projecte executiu dels horts urbans a l’entorn de l’Espai Germanetes, al districte de l’Eixample

Projecte executiu dels horts urbans a l’entorn de l’Espai Germanetes, al districte de l’Eixample

La gerent d’Ecologia Urbana, en data de 15 de febrer de 2021, ha adoptat la resolució següent:        

APROVAR inicialment el Projecte executiu dels horts urbans a l’entorn de l’Espai Germanetes, al districte de l’Eixample, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe tècnic de projecte (ITP) que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost de 286.803,09 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, a l’empara de l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i s’hi podran formular les al·legacions pertinents, i TENIR-LO PER APROVAT DEFINITIVAMENT, sempre que no s’hi hagin formulat al·legacions en el termini d’informació pública i no s’hagin rebut informes que facin palesa la necessitat d’introduir modificacions al projecte.

Període d’exposició pública: del 04/03/2021 al 19/04/2021 (ambdós inclosos).

Projecte de reurbanització del carrer dels Esports entre el carrer Major de Can Caralleu i el carrer de Gaspar Cassadó, al districte de Sarrià - Sant Gervasi, a Barcelona (5BD 2017/013)

Projecte de reurbanització del carrer dels Esports entre el carrer Major de Can Caralleu i el carrer de Gaspar Cassadó, al districte de Sarrià - Sant Gervasi, a Barcelona (5BD 2017/013)

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 25 de febrer de 2021, ha aprovat la proposta d’acord següent:

APROVAR inicialment el Projecte de reurbanització del carrer dels Esports entre el carrer Major de Can Caralleu i el carrer de Gaspar Cassadó, al districte de Sarrià - Sant Gervasi a Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’informe tècnic del projecte que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost d’1.125.448,16 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb el que preveu l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLLMRLC); SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i s’hi podran formular les al·legacions pertinents.

El projecte restarà exposat al públic pel termini de 30 dies hàbils i podrà consultar-se telemàticament a https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/exposicio-publica,  així com a la seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, mitjançant el sistema d’Atenció en Línia: https://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi/ca/contacte

En el termini esmentat, que començarà l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, els interessats podran examinar-lo i presentar-hi les al·legacions que considerin pertinents.

Període d’exposició pública: del 05/03/2021 al 19/04/2021 (ambdós inclosos)

INICIAR expedient d’ocupació directa de la porció de terreny de la finca situada al carrer del Ferro, 2-4, qualificada de sistema de vial, inclosa al sector 7, modificació puntual del PGM per a l'ajust del Pla de la Marina del Prat Vermell, a la Zona Franca, i APROVAR la relació de béns i drets afectats (exp. 21G54).

INICIAR expedient d’ocupació directa de la porció de terreny de la finca situada al carrer del Ferro, 2-4, qualificada de sistema de vial, inclosa al sector 7, modificació puntual del PGM per a l'ajust del Pla de la Marina del Prat Vermell, a la Zona Fran

INICIAR expedient d’ocupació directa, de conformitat amb el procediment regulat a l’article 156 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme i als articles 215 a 218 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme, de la porció de terreny de 95,25 m² de la finca situada al carrer del Ferro, 2-4 —finca registral Finca de Sants 1 núm. 1079— propietat dels Srs. German, Xavier i Sílvia Navarro Gutiérrez (COVA FUMADA CIA CB), qualificada, la porció esmentada, de sistema de vial —clau 5— per la modificació puntual del PGM per a l'ajust del Pla de la Marina del Prat Vermell, a la Zona Franca, aprovada definitivament per la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona el 30 de juliol de 2019, i inclosa en l’àmbit del sector 7, pendent de la tramitació del pla de millora urbana corresponent, pels motius i la justificació que consta a l’informe que obra a l’expedient i que es dona per reproduït. APROVAR inicialment la relació de béns i drets afectats per l’ocupació directa que conté la determinació provisional de l’aprofitament urbanístic susceptible d’adquisició pels titulars de la finca, i sotmetre-la a informació pública durant el termini de quinze dies, amb audiència simultània pel mateix termini a les persones propietàries i titulars de drets inscrits al Registre de la Propietat, i a la resta de persones titulars de drets que siguin coneguts, per a la formulació d’al·legacions. PUBLICAR-LA, mitjançant inserció d’anuncis, al Butlletí Oficial de la Província, a un diari dels de més difusió de la província, a la Gaseta Municipal i al tauler d’edictes de la corporació, amb notificació personal als titulars de les finques.

Període d’exposició pública: del 12/03/2021 al 30/04/2021 (ambdós inclosos).

INICIAR expedient d’ocupació directa de les porcions de terreny de les finques situades al carrer Ferro 2-4 i carrer del Ferro 6 qualificades de sistema de vial en la MP del PMU del S 8 de la Marina de la Zona Franca i APROVAR la relació de bens i drets afectats - Exp. 21G40

INICIAR expedient d’ocupació directa de les porcions de terreny de les finques situades al carrer Ferro 2-4 i carrer del Ferro 6 qualificades de sistema de vial en la MP del PMU del S 8 de la Marina de la Zona Franca i APROVAR la relació de bens i drets a

INICIAR expedient d’ocupació directa, de conformitat amb el procediment regulat a l’article 156 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme i als articles 215 al 218 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, de la porció de terreny de 1.375,93 m² de la finca situada al carrer Ferro 2-4 -finca registral Finca de Sants 1 núm. 1079- propietat dels Srs. German, Xavier i Sílvia Navarro Gutiérrez (COVA FUMADA CIA CB), qualificada, l’esmentada porció, de sistema de vial -clau 5- per la Modificació puntual del Pla de Millora Urbana del Sector 8 de la Marina de la Zona Franca, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona el 15 de març de 2013, a executar mitjançant el sistema d’actuació per reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica pels motius i justificació que consta en l’informe que obra en l’expedient i que es dóna per reproduït. INICIAR expedient d’ocupació directa, de conformitat amb el procediment regulat a l’article 156 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme i als articles 215 al 218 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, de la porció de terreny de 1.618,15 m² de la finca situada al carrer Ferro 6 -finca registral Finca de Sants 1 núm. 1.245- propietat de la societat mercantil CORVE SERVICIOS INMOBILIARIOS SA, qualificada, l’esmentada porció, de sistema de vial -clau 5- per la Modificació puntual del Pla de Millora Urbana del Sector 8 de la Marina de la Zona Franca, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona el 15 de març de 2013, a executar mitjançant el sistema d’actuació per reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica pels motius i justificació que consta en l’informe que obra en l’expedient i que es dóna per reproduït APROVAR inicialment la relació de béns i drets afectats per l’ocupació directa que conté la determinació provisional de l’aprofitament urbanístic susceptible d’adquisició pels titulars de les finques, i sotmetre-la a informació pública durant el termini de quinze dies, amb audiència simultània pel mateix termini a les persones propietàries i titulars de drets inscrits al Registre de la propietat, i a la resta de persones titulars de drets que siguin coneguts, per a la formulació d’al·legacions. PUBLICAR-LA mitjançant inserció d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, a un diari dels de més difusió de la província, a la Gaseta Municipal i en el tauler d’edictes de la Corporació, amb notificació personal als titulars de les finques.

Període d'exposició pública: del 12/03/2021 al 30/04/2021 (ambdós inclosos).

Reparcel·lació voluntària de les finques que integren el PAU del PMU per a la modificació dels usos admesos en la planta baixa de la parcel·la resultant 4b del PERI de les zones de remodelació a l'entorn dels carrers Lanzarote i de la Residència - Exp. 21G75

Reparcel·lació voluntària de les finques que integren el PAU del PMU per a la modificació dels usos admesos en la planta baixa de la parcel·la resultant 4b del PERI de les zones de remodelació a l'entorn dels carrers Lanzarote i de la Residència - Exp. 21

Els propietaris de les finques que integren el polígon d’actuació urbanística del Pla de Millora Urbana per a la modificació dels usos admesos en la planta baixa de la parcel·la resultant 4b del Pla Especial de Reforma Interior de les zones de remodelació a l'entorn dels carrers Lanzarote i de la Residència han presentat una escriptura pública de reparcel·lació voluntària de l’esmentat Polígon d’Actuació en el Registre Electrònic de l’Ajuntament de Barcelona i han sol·licitat la seva aprovació, a l’empara del que estableixen els articles 119.3 i 130.2.b) del Decret Legislatiu 1/2010, de 26 de juliol, per qual es va aprovar el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i l’article 164.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. A aquests efectes, el document se sotmet al tràmit d’informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant la inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més difusió de la província, en el Tauler d’Edictes de la Corporació i a la Gaseta Municipal, amb audiència simultània a les persones interessades pel mateix termini, amb notificació personal.

Període d'exposició pública: del 16/03/2021 al 16/04/2021 (ambdós inclosos)

Projecte executiu per a l’ordenació, l’accessibilitat i la construcció de la Fase 1 d’uns recorreguts a la franja d’equipaments de Can Peguera, al districte de Nou Barris de Barcelona,

Projecte executiu per a l’ordenació, l’accessibilitat i la construcció de la Fase 1 d’uns recorreguts a la franja d’equipaments de Can Peguera, al districte de Nou Barris de Barcelona,

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 4 de març de 2021, ha aprovat la proposta d’acord següent:

(8BD 2018/133) APROVAR inicialment el Projecte executiu per a l’ordenació, l’accessibilitat i la construcció de la Fase 1 d’uns recorreguts a la franja d’equipaments de Can Peguera, al districte de Nou Barris de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’informe tècnic del projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost de 4.100.677,90 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA inclòs), d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i en un dels diaris de més circulació a Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i s’hi podran formular les al·legacions pertinents.

Període d’exposició pública: del 17/03/2021 al 29/04/2021 (ambdós inclosos).

Cessió d’ús privatiu de l’edifici situat al carrer de Cornet i Mas, núm. 46, a favor de l’entitat Associació ASPASIM - Associació de Pares de Persones amb Disminució Psíquica - Institució Mullerat.

Cessió d’ús privatiu de l’edifici situat al carrer de Cornet i Mas, núm. 46, a favor de l’entitat Associació ASPASIM - Associació de Pares de Persones amb Disminució Psíquica - Institució Mullerat.

CEDIR a l’entitat ASPASIM - Associació de Pares de Persones amb Disminució Psíquica - Institució Mullerat l’ús privatiu de l’edifici situat a la finca del carrer de Cornet i Mas, núm. 46, amb la finalitat de destinar-lo a la realització de les activitats pròpies de l’entitat, especialment la d’integració social de les persones amb discapacitat intel·lectual greu en tots els àmbits de la vida, per un termini de dos anys des de la formalització i susceptible de pròrroga per dos anys més i caràcter onerós. La cessió d’ús privatiu referida ha estat acordada per la Comissió de Govern en sessió de 4 de març de 2021.

Període d'exposició pública: del 17/03/2021 al 15/04/2021 (ambdós inclosos)

Projecte executiu de la reparació de les patologies de l’aparcament subterrani de la plaça dels Porxos, al districte de Sant Martí de Barcelona (10BD 2017/115)

Projecte executiu de la reparació de les patologies de l’aparcament subterrani de la plaça dels Porxos, al districte de Sant Martí de Barcelona (10BD 2017/115)

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 4 de març de 2021, ha aprovat la proposta d’acord següent:

APROVAR inicialment el Projecte executiu de la reparació de les patologies de l’aparcament subterrani de la plaça dels Porxos, al districte de Sant Martí, de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe tècnic del projecte que figura a l’expedient administratiu i que, a aquest efecte, es dona per reproduït, amb un pressupost d’1.992.762,41 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); NOTIFICAR als interessats en aquest procediment; SOTMETRE'L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

El projecte restarà exposat al públic pel termini de trenta dies hàbils i es podrà consultar telemàticament en aquesta secció del web, així com a la seu del Districte de Sant Martí, sol·licitant cita prèvia, mitjançant l’adreça electrònica següent: serveisjuridics_secretaria_santmarti@bcn.cat.

En el termini esmentat, que començarà l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, els interessats podran examinar-lo i presentar-hi les al·legacions que considerin pertinents.

Període d’exposició pública: del 18/03/2021 al 30/04/2021 (ambdós inclosos).

Projecte de reurbanització de la vorera oest del carrer Doctor Giné i Partagàs (entre el carrer de la Maquinista i el carrer Ginebra), al barri de la Barceloneta, Fase 2, al Districte de Ciutat Vella a Barcelona.

Projecte de reurbanització de la vorera oest del carrer Doctor Giné i Partagàs (entre el carrer de la Maquinista i el carrer Ginebra), al barri de la Barceloneta, Fase 2, al Districte de Ciutat Vella a Barcelona.

La Gerent d’Ecologia Urbana, en data de 25 de febrer de 2021, ha adoptat la següent resolució:           

APROVAR inicialment el Projecte de reurbanització de la vorera oest del carrer Doctor Giné i Partagàs (entre el carrer de la Maquinista i el carrer Ginebra), al barri de la Barceloneta, Fase 2,  al Districte de Ciutat Vella a Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost de 95.486,07 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, a l'empara de l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; i TENIR-LO PER APROVAT DEFINITIVAMENT, sempre i quan no s’hagin formulat al·legacions en el termini d’informació pública, i no s’hagin rebut informes que facin palesa la necessitat d’introduir modificacions en el projecte.

Període d'exposició pública: del 17/03/2021 al 29/04/2021 (ambdós inclosos).

Aplicació al districte de Ciutat Vella de l’article 1.3 de l’Ordenança de 27 de novembre de 1998, de circulació de vianants i vehicles de Barcelona

Aplicació al districte de Ciutat Vella de l’article 1.3 de l’Ordenança de 27 de novembre de 1998, de circulació de vianants i vehicles de Barcelona

Aprovació inicial, pel que fa al territori del districte de Ciutat Vella, de la prohibició de la circulació dels vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes als quals fa referència l’article 14 ter, apartat 4, lletra e (referit només als vehicles del tipus A, B i C1 i que suposin una activitat d’explotació econòmica) de l’Ordenança de 27 de novembre de 1998, de circulació de vianants i vehicles de Barcelona, introduït per la Modificació de la mateixa ordenança, aprovada pel Ple del Consell Municipal en sessió de 26 de maig de 2017 (publicada al BOPB de 16 de juny de 2017); en el sentit que la prohibició només és d’aplicació fora de les rutes regulades a l’annex X de l’Ordenança.

Aquesta prohibició estarà vigent des de l’1 de maig de 2021, o des de la seva aprovació definitiva si aquesta fos posterior, i s’acabarà al cap de sis mesos, en atenció a les especials circumstàncies d’ocupació i ús de l’espai públic del districte que es justifiquen a l’expedient.

Període d’exposició pública (data inici i data fi): del 26 de maig al 26 d'abril.

Projecte de reurbanització de la plaça de la Font d’en Fargues, al barri de la Font d’en Fargues, al districte d’Horta-Guinardó, a Barcelona (7BD 2016/140)

Projecte de reurbanització de la plaça de la Font d’en Fargues, al barri de la Font d’en Fargues, al districte d’Horta-Guinardó, a Barcelona (7BD 2016/140)

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 18 de març de 2021, ha aprovat la proposta d’acord següent:

(7BD2016/140) APROVAR inicialment el Projecte de reurbanització de la plaça de la Font d’en Fargues, al barri de la Font d’en Fargues, al districte d’Horta-Guinardó, a Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe tècnic del projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost d’1.884.735,97 euros el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLLMRLC); SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un diari dels de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

El projecte restarà exposat al públic pel termini de trenta dies hàbils i es podrà consultar telemàticament en aquesta secció del web, així com a la Direcció de Llicències i Espai Públic del Districte d’Horta-Guinardó, carrer de Lepant, 387, planta 1a, sol·licitant cita prèvia, mitjançant el sistema d’Atenció en Línia: https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/ca/contacte

En el termini esmentat, que començarà l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, els interessats podran examinar-lo i presentar-hi les al·legacions que considerin pertinents.

Període d’exposició pública: del 26/3/2021 a l’11/5/2021 (ambdós inclosos).

Informació pública del Plec de clàusules reguladores de la subhasta pública de la participació indivisa del 14,6076 per cent, de propietat municipal, de la finca resultant FR-04 del Projecte de Reparcel.lació del PAU 1 del PMU del Sector Entorn Sagrera en Barcelona, situada al carrer Berenguer de Palou núm. 60-62.

EP Plec Clausules reguladores DP-2021-28018

APROVAR inicialment el Plec de clàusules regulador del procediment d’alienació, mitjançant subhasta pública, de la participació indivisa del 14,6076 per cent, de propietat municipal, de la finca resultant FR-04 del Projecte de Reparcel.lació del PAU 1 del PMU del Sector Entorn Sagrera en Barcelona, situada al carrer Berenguer de Palou núm. 60-62, al tipus mínim de 950.111,13.- €, més l’IVA corresponent; SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de vint dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions que posin de manifest la necessitat d'introduir-hi modificacions, TENIR per elevat automàticament aquesta resolució d'aprovació inicial a definitiva, iCONVOCAR la licitació per adjudicar el contracte de compravenda de la referida participació indivisa a l’alça sobre el tipus mínim indicat.

Període d'exposició pública: del 31/03/2021 al 29/04/2021 (ambdós inclosos).

Projecte executiu, memòria ambiental i estudi de seguretat i salut de la modificació de la Sala de Màquines del llac del parc Central de Nou Barris, al districte de Nou Barris de Barcelona

EP Proj Exec Memòria Ambiental Parc Central Nou Barris

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 18 de març de 2021, ha aprovat la següent proposta d’acord:

(8BD 2021/017) APROVAR inicialment el Projecte executiu, la memòria ambiental i l’estudi de seguretat i salut de la modificació de la sala de màquines del llac del Parc Central de Nou Barris, al districte de Nou Barris de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost de 878.012,30 euros, el 21% d’IVA inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

Període d’exposició pública: de l’1/4/2021 al 14/5/2021 (ambdós inclosos).

Projecte executiu de reurbanització de la Rambla, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona

Projecte executiu de reurbanització de la Rambla, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona

La COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT, en sessió de 16 de març de 2021, ha aprovat la següent proposta d’acord:

 (1BC 2018/121) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització de la Rambla, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 44.563.976,90 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; SOTMETRE’L a informació pública, durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; COMUNICAR el present acord a la Delegación Especial del Ministerio de Defensa; i SOL·LICITAR a aquest mateix Ministerio el preceptiu informe i autorització, que s’haurà d’obtenir amb caràcter previ a l’aprovació definitiva del Projecte.

Període d’exposició pública: del 01/04/2021 al 14/05/2021 (ambdós inclosos).

Projecte executiu d’una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum a la boca sud del túnel de Badal, al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona

Projecte executiu d’una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum a la boca sud del túnel de Badal, al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona

La gerent d’Ecologia Urbana, en data de 26 de març de 2021, ha adoptat la resolució següent:

APROVAR inicialment el Projecte executiu d’una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum a la boca sud del túnel de Badal, al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe tècnic del projecte que figura a l’expedient administratiu i que, a aquest efecte, es dona per reproduït, amb un pressupost de 166.288,58 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents, i TENIR-LO PER APROVAT DEFINITIVAMENT, sempre que no s’hagin formulat al·legacions en el termini d’informació pública i no s’hagin rebut informes que facin palesa la necessitat d’introduir modificacions al projecte.

Període d’exposició pública: del 9/4/2021 al 21/5/2021 (ambdós inclosos).

Projecte executiu de les obres de rehabilitació i adequació del Teatre Arnau, al districte de Ciutat Vella de Barcelona

Projecte executiu de les obres de rehabilitació i adequació del Teatre Arnau, al districte de Ciutat Vella de Barcelona

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 25 de març de 2021, ha aprovat la proposta d’acord següent:

(1BC 2016/199) APROVAR inicialment el projecte executiu de les obres de rehabilitació i adequació del Teatre Arnau, al districte de Ciutat Vella de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe de conformitat tècnica del projecte que figura a l’expedient administratiu i que, a aquest efecte, es dona per reproduït, amb un pressupost d’11.681.627,04 euros, IVA del 21% inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

Període d’exposició pública: del 09/04/2021 al 21/05/2021 (ambdós inclosos).

Projecte executiu de reurbanització del carrer Gran de Sant Andreu - tram 2 (entre el carrer de Joan Torras i la plaça de Mossèn Clapés), al districte de Sant Andreu de Barcelona

Projecte executiu de reurbanització del carrer Gran de Sant Andreu - tram 2 (entre el carrer de Joan Torras i la plaça de Mossèn Clapés), al districte de Sant Andreu de Barcelona

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 25 de març de 2021, ha aprovat la proposta d’acord següent:

(9BD 2017/006) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització del carrer Gran de Sant Andreu - tram 2 (entre el carrer de Joan Torras i la plaça de Mossèn Clapés), al districte de Sant Andreu de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe tècnic del projecte que figura a l’expedient administratiu i que, a aquest efecte, es dona per reproduït, amb un pressupost de 4.146.649,29 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; NOTIFICAR als interessats en aquest procediment, i SOTMETRE’L a informació pública, durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i en un diari dels de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

Període d’exposició pública: del 09/04/2021 al 21/05/2021 (ambdós inclosos).

Ex. 20G110 . APROVAR INICIALMENT PTC Castells Tram A Fase II Nova

APROVAR inicialment, a l’empara del que disposen els articles 113 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i 211 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, el Projecte d’expropiació pel procediment de taxació conjunta de les finques incloses al tram A de la Fase II nova de l’àmbit del Projecte de delimitació poligonal i determinació de sistema d’actuació en el sector de la modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit de la Colònia Castells, aprovat definitivament en sessió de la Comissió de Govern de data 14 de maig de 2008, que incorpora la relació de béns i drets afectats corresponents a les finques núm. 24 i 26 del carrer Morales, núm. 44-46 i 48 del carrer Montnegre, núm.  282, 280, 280, 278, 276, 274 (parcialment), 272, 270, 268, 266, 264, 262, 260, 258, 256, 254, 252 i 250 del carrer Entença, qualificades de zona en sòl urbà subjecte a ordenació volumètrica específica (clau 18) i xarxa viària (clau 5) per la Modificació Puntual del Pla  General Metropolità en el sector de reforma interior de la Colònia Castells, aprovada definitivament per la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona, en data 20 d’octubre de 2003

Període d'exposició pública: del 12/04/2021 al 11/05/2021 (ambdós inclosos)

EDICTE sobre l’exposició pública del Pla de mobilitat urbana de Barcelona i de l'informe de sostenibilitat ambiental.

Es sotmet a informació pública el Pla de Mobilitat Urbana de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat inicialment per Acord de la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, en sessió de data 14 de desembre de 2020, junt amb l’Informe de Sostenibilitat Ambiental, per un període de 45 dies hàbils a comptar des de la darrera publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat, al Tauler d’Anuncis de la Corporació i en un diari de gran tiratge, en compliment del tràmit establert a l’article 23 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’Ajuntament dintre el mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Període d'exposició pública: del 13/04/2021 al 15/06/2021 (ambdós inclosos).

Comparteix aquest contingut