Exposició pública

Projecte executiu de millores de climatització i estalvi energètic a la biblioteca i el centre cívic de la Sagrada Família, situat al carrer de Provença, 480-488, al barri de la Sagrada Família, del Districte de l’Eixample a Barcelona

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 14 d'octubre de 2021, ha aprovat la proposta d’acord següent:

(2BD 2021/096) APROVAR inicialment el projecte executiu de millores de climatització i estalvi energètic a la biblioteca i el centre cívic de la Sagrada Família, situat al carrer de Provença, 480-488, al barri de la Sagrada Família, del Districte de l’Eixample a Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’informe de conformitat tècnica del projecte que figura a l’expedient administratiu, que a aquest efecte es dona per reproduït, amb un pressupost de 980.963,97 euros, amb el 21 % de l’impost sobre el valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb el que preveu l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i SOTMETRE'L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils a partir del dia següent al de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

Període d’exposició públicadel 21/10/2021 al 02/12/2021 (ambdós inclosos).

APROVAR INICIALMENT, d’acord amb l’article 17 de la Llei d’expropiació forçosa, la relació de béns i drets afectats per l’expropiació de les finques 89C, 91, 101, 103, 105, 107, 109 i 111-113 del passatge de Sigüenza - exp. 21G348.

APROVAR INICIALMENT, d’acord amb l’article 17 de la Llei d’expropiació forçosa, la relació de béns i drets afectats per l’expropiació de les finques núm. 89C, 91, 101, 103, 105, 107, 109 i 111-113 del passatge de Sigüenza, al barri del Carmel, del districte d’Horta-Guinardó, qualificades de transformació per a habitatge protegit de reallotjament (clau 18c-r) i de vial (clau 5), incloses dins el subsector 6 “Sigüenza-Murtra” de la modificació puntual del Pla general metropolità en l’àmbit del barri del Carmel i els seus entorns, aprovada inicialment el 17 de juliol de 2008 i definitivament l’1 de juny de 2010, i publicada a efectes d’executivitat al DOGC núm. 5718 de data 20 de setembre de 2010. SOTMETRE-LA a informació pública durant el termini de vint dies, d’acord amb el previst a l’article 18 i següents de la Llei d’expropiació forçosa, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, diari i tauler d’edictes de la corporació, a l’únic efecte que es formulin, si escau, les al·legacions que es considerin pertinents per tal d’esmenar possibles errors en la relació inicialment aprovada; NOTIFICAR individualment aquesta resolució als interessats. 

Període d’exposició pública: del 05/11/2021 al 07/12/2021 (ambdós inclosos).

 

 

Anunci d’aprovació inicial del Projecte d’estatuts i bases d’actuació per a la constitució de la Junta de Compensació del PAU 1 del PMU de l’illa delimitada pels carrers de Bolívia, Bac de Roda, Perú i prolongació virtual del carrer dels Provençals - Exp. 21G309.

Anunci d’aprovació inicial del Projecte d’estatuts i bases d’actuació per a la constitució de la Junta de Compensació del PAU 1 del PMU de l’illa delimitada pels carrers de Bolívia, Bac de Roda, Perú i prolongació virtual del carrer dels Provençals - Exp.

APROVAR inicialment, a l’empara de l’article 119.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual es va aprovar el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, el Projecte d’estatuts i bases d’actuació per a la constitució de la Junta de Compensació del Polígon d'Actuació Urbanística 1 del Pla de millora urbana de l’illa delimitada pels carrers de Bolívia, Bac de Roda, Perú i prolongació virtual del carrer dels Provençals de Barcelona, formulats pels propietaris que representen més del 50 % de la superfície del polígon d’actuació urbanística, amb les observacions que conté l'informe del Departament de Reparcel·lacions de l'Institut Municipal d'Urbanisme de data 5 d’octubre de 2021. SOTMETRE’LS a tràmit d’informació pública durant el termini d’un mes per a al·legacions, per mitjà de la inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un dels diaris de més circulació de la província, a la Gaseta Municipal i al tauler d’edictes de la corporació, amb audiència simultània a les persones interessades pel mateix termini, amb notificació personal.

 

Període d’exposició pública: del 28/10/2021 al 28/11/2021 (ambdós inclosos).

 

 

 

Aprovació inicial de la dissolució del Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, sense liquidació

Aprovació inicial de la dissolució del Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, sense liquidació

 

L’Assemblea General de l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, en sessió extraordinària celebrada el 22 d’octubre de 2021, va adoptar l’acord següent:

Primer. APROVAR INICIALMENT la dissolució del Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, sense liquidació, amb efecte a 31 d’octubre de 2021. 

Segon.  APROVAR i donar per conclosa la cessió global d’actius i passius del Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona a Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA, prevista en el conveni i l'addenda subscrits entre l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona i Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA, en dates 5 d’octubre de 2020 i 13 de setembre de 2021, respectivament.

Tercer.  SOTMETRE aquest acord i l’expedient a informació pública, mitjançant anuncis publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), per un termini de 30 dies hàbils a partir de la publicació al BOPB, a l'efecte de presentació d’al·legacions.

Quart. ACORDAR que, en cas que no es presenti cap al·legació o reclamació en el termini d’informació pública, l’aprovació inicial dels acords anteriors esdevindrà definitiva sense cap tràmit ulterior.

Cinquè. ACORDAR que, aprovada definitivament la dissolució del Consorci i ratificada pels ens consorciats, es publiqui un anunci al BOPB i la referència d’aquesta publicació al DOGC i es trameti una comunicació a la Direcció General d’Administració Local del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya perquè quedi constància dels acords adoptats i de la dissolució del Consorci en el Registre del sector públic local de Catalunya.

Sisè. TRASLLADAR aquest acord de dissolució a les tres entitats integrants del Consorci perquè els òrgans competents el ratifiquin.

Setè. ESTABLIR que a partir d’aquest moment el Consorci només pot actuar per aprovar els actes necessaris per a la dissolució definitiva i l'extinció i, en particular, per aprovar la liquidació del pressupost i del compte general de l’exercici 2021.

Vuitè. SOL·LICITAR la cancel·lació de la inscripció del Consorci, amb NIF P0800075D, en els registres públics corresponents i la baixa de la Base de datos general de entidades locales del Ministerio de Hacienda.

Novè. NOTIFICAR aquest acord a les entitats consorciades i a l’Ajuntament de Barcelona i encarregar-li el tràmit d’informació pública i determinar, en conseqüència, que els anuncis relatius a la dissolució tindran caràcter col·lectiu i substitueixen els que haurien de publicar separadament cadascuna de les entitats consorciades.

 

Període d’exposició pública:  del 27/10/2021 al 10/12/2021, inclòs (30 dies hàbils).

Projecte de renovació i millora de les xarxes de serveis de la Via Laietana entre la plaça d'Urquinaona i la plaça de l'Àngel a Barcelona, al Districte de Ciutat Vella.

Projecte de renovació i millora de les xarxes de serveis de la Via Laietana entre la plaça d'Urquinaona i la plaça de l'Àngel a Barcelona, al Districte de Ciutat Vella.

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 21 d’octubre de 2021, ha aprovat la proposta d’acord següent:

 

(1BC 2021/132) APROVAR inicialment el Projecte de renovació i millora de les xarxes de serveis de la Via Laietana entre la plaça d'Urquinaona i la plaça de l'Àngel a Barcelona, al Districte de Ciutat Vella, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’informe tècnic del projecte, que figura a l’expedient administratiu i que a aquest efecte es dona per reproduït, amb un pressupost de 2.140.981,49 euros, amb el 21 % de l’impost sobre el valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb el que preveu l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i SOTMETRE’L a informació pública, durant un termini de 30 dies hàbils a partir del dia següent al de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

 

Període d’exposició pública: del 03/11/2021 al 16/12/2021 (ambdós inclosos).

 

Projecte executiu de canvi de pavimentació del passeig central de la rambla de Fabra i Puig, entre els carrers de Gran de Sant Andreu i Concepció Arenal, al districte de Sant Andreu de Barcelona

Projecte executiu de canvi de pavimentació del passeig central de la rambla de Fabra i Puig, entre els carrers de Gran de Sant Andreu i Concepció Arenal, al districte de Sant Andreu de Barcelona

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 28 d’octubre de 2021, ha aprovat la proposta d’acord següent:

 

(9BD 2021/120) APROVAR inicialment el Projecte executiu de canvi de pavimentació del passeig central de la rambla de Fabra i Puig, entre els carrers de Gran de Sant Andreu i Concepció Arenal, al districte de Sant Andreu de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe tècnic del projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost de 843.642,82 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i SOTMETRE’L a informació pública, durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

 

 

Període d’exposició pública: del 05/11/2021 al 20/12/2021 (ambdós inclosos).

 

Projecte de connexió als jardins de Rubió i Lluch amb la plaça de la Gardunya, al barri del Raval, al districte de Ciutat Vella, a Barcelona

Projecte de connexió als jardins de Rubió i Lluch amb la plaça de la Gardunya, al barri del Raval, al districte de Ciutat Vella, a Barcelona

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 28 d’octubre de 2021, ha aprovat la proposta d’acord següent:

 

(1BD 2016/003) APROVAR inicialment el Projecte de connexió als jardins de Rubió i Lluch amb la plaça de la Gardunya, al barri del Raval, al districte de Ciutat Vella, a Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe de conformitat tècnica del projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost de 503.018,81 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i SOTMETRE’L a informació pública, durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

 

Període d’exposició pública: del 05/11/2021 al 20/12/2021 (ambdós inclosos).

 

Assignació i atorgament de drets de superfície a entitats sense ànim de lucre sobre solars i finques propietat de l’Ajuntament de Barcelona per a la promoció d’habitatge destinat a polítiques socials, en el marc del Conveni ESAL.

Assignació i atorgament de drets de superfície a entitats sense ànim de lucre sobre solars i finques propietat de l’Ajuntament de Barcelona per a la promoció d’habitatge destinat a polítiques socials, en el marc del Conveni ESAL.

En el Conveni ESAL, aprovat pel Consell Plenari en data 27 de novembre de 2021, es preveu com a instrument fonamental per a l’assignació dels sòls i els solars la Taula de Designació, conformada per l’Ajuntament de Barcelona i la GHS, amb tres membres en representació de l’ens municipal i dos membres de la GHS.El conjunt de solars i finques assignables va quedar en 9 solars i 3 finques, la Taula de Designació va proposar a la Regidora d’habitatge i rehabilitació i Presidenta de l’IMHAB, que va confirmar mitjançant decret de 5 de juliol de 2021, la designació i atorgament a les entitats beneficiàries de la cessió mitjançant dret de superfície dels següents sòls:

Cohabitatge: 

C/ Gustavo Adolfo Béquer núm. 11X - Ruderal, SCCL

C/ Mossèn Amadeu Oller núm. 17-21  - Empriu, Habitatges Cooperatius, SCCL

C/ Pere IV núm. 115 - Abril Poblenou, SCCL

Via Augusta núm. 389-393 - Vida Cooperativa, SCCL

C/ Rossend Arús núms. 36 i 38 - La Domèstika de La Farga, SCCL

Via Augusta, núm. 375-381 i núm. 383-387 - Sostre Cívic, SCCL

Lloguer:

Psg. Joan de Borbó núm. 44-45 -Fundació Habitat 3

C/ Ulldecona, 11.X -Fundacions FIBS i Iniciativa Social

C/ Sant Martí, 12-16 - Fundacions Salas i Nou Lloc

Av. Vallcarca, 110X  - Fundacions Salas i Nou Lloc

C/ Binèfar, 26 -Fem Ciutat, SCCL

 

Període d’exposició pública: 5/11/2021 al 21/12/2021(ambdós inclosos).

 

 

 

Projecte executiu del carril bici a l’avinguda Diagonal, entre el passeig de Gràcia i el passeig de Sant Joan, al districte de l’Eixample de Barcelona (exp. 2BC 2021/084)

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 28 d’octubre de 2021, ha aprovat la proposta d’acord següent:

(2BC2021/084) APROVAR inicialment el Projecte executiu del carril bici a l’avinguda Diagonal, entre el passeig de Gràcia i el passeig de Sant Joan, al districte de l’Eixample de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'informe tècnic del projecte, que figura a l'expedient administratiu i que, a aquest efecte, es dona per reproduït, per un import de 688.697,14 euros, amb el 21 % de l'impost sobre el valor afegit (IVA) inclòs, a l'empara de l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); SOTMETRE'L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a partir del dia següent al de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents, i TENIR-LO per aprovat definitivament, sempre que no s'hagin formulat al·legacions en el termini d'informació pública i no s'hagin rebut informes que facin palesa la necessitat d'introduir modificacions en el projecte.

El projecte restarà exposat al públic pel termini de trenta (30) dies hàbils i es podrà consultar telemàticament en aquest web i també al Departament d’Informació i Documentació de la Gerència d’Ecologia Urbana, sol·licitant cita prèvia mitjançant el sistema d’atenció en línia: https://w10.bcn.cat/APPS/irsconsultesWeb/continuar.executant.do?detall=4689&directo=0

Dins el termini esmentat, que començarà a comptar a partir de l’última de les publicacions, els interessats podran examinar-lo i presentar-hi les al·legacions que considerin pertinents.

Període d’exposició pública: del 08/11/2021 al 21/12/2021 (ambdós inclosos).

Informació pública de l'expedient per a l'adscripció i constitució d'un dret real d’aprofitament a favor de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, respecte de la finca de domini públic situada a l'avinguda del Carrilet, núm. 22-24, destinada a la construcció i gestió d’una promoció d’habitatges de protecció oficial per a allotjament dotacional de titularitat pública, mitjançant cessió d’ús temporal o, si escau, de manera excepcional, arrendament.

Informació pública de l'expedient per a l'adscripció i constitució d'un dret real d’aprofitament a favor de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, respecte de la finca de domini públic situada a l'avinguda del Carrilet, núm. 22-

ADSCRIURE i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament a favor de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, respecte de la finca de domini públic situada a l’avinguda del Carrilet, núm. 22-24, destinada a la construcció i gestió d’una promoció d’habitatges de protecció oficial per a allotjament dotacional de titularitat pública, mitjançant cessió d’ús temporal o, si escau, de manera excepcional, arrendament; SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini de vint dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada l’esmentada adscripció i constitució del dret real d’aprofitament; FORMALITZAR-LOS d'acord amb les condicions del document annex, que s'aproven, i FACULTAR l’Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.

 

 

Període d’exposició pública: del 10/11/2021 al 09/12/2021 (ambdós inclosos).

 

 

Aprovació inicial del Projecte d’urbanització del carrer de Torné, al districte de Sant Andreu - exp. 20-OBO-328

 

 

 

APROVAR inicialment el Projecte d’urbanització del carrer de Torné, al districte de Sant Andreu, a Barcelona, d’iniciativa pública, d’acord amb l’Informe tècnic del projecte de 3 d’agost de 2021, que figura a l’expedient administratiu i que, a aquests efecte, es dona per reproduït, amb un import de 422.814,34 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’art. 89.6 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme; i SOTMETRE a informació pública el dit projecte, durant un termini d’un mes, a partir del dia següent de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), i en un diari dels de més circulació de la província, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

 

Període d’exposició pública: del 15/11/2021 al 15/12/2021 (ambdós inclosos).

 

Projecte “Naturalesa encesa”, d’ il·luminació artística dels jardins del Palau de Pedralbes

Des de la Direcció de Llicències i Espai Públic del Districte de LES CORTS se segueix expedient, incoat per NATURALEZA ENCENDIDA, SL, per a la concessió de llicència municipal per a l'exercici de l'activitat “Recorregut nocturn amb il·luminació artística pels jardins del Palau de Pedralbes del 21/12/2021 al 23/01/2022”, als jardins del Palau de Pedralbes, situats a l’avinguda Diagonal, 686 (exp. 04-2021-0236).

D'acord amb el que estableix l'article 22 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, se sotmet la sol·licitud i la documentació aportada a informació pública per un període de vint dies, perquè qui hi estigui interessat pugui formular les al·legacions adients. L'expedient restarà exposat al públic en el termini esmentat a la Direcció de Llicències i Espai Públic del Districte de les Corts (pl. Comas, 18, 2n. Tel. 932 916 470), de dilluns a divendres, en horari d’atenció al públic de 12.00 a 14.00 h.

 

Dins el termini esmentat, que començarà a comptar a partir del dia següent al de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), les persones interessades podran examinar-lo i presentar les al·legacions que considerin pertinents. 

 

 Període d’exposició pública: del 19/11/2021 al 20/12/2021 (ambdós inclosos).

 

Projecte de pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2022

Expedient per a l’aprovació inicial per part de la Comissió d’Economia i Hisenda de data 17/11/2021 de:

1.       El Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2022, integrat per:

  • El de la mateixa entitat
  • Els pressupostos dels organismes autònoms locals
  • Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials
  • Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les societats mercantils de capital íntegrament municipal​

2.       Les bases d’execució i els annexos que consten a l’expedient.

3.       El pressupost consolidat de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2022. 

El període d’exposició pública és del 22/11/2021 al 14/12/2021, ambdós inclosos.

 

Projecte per a la millora de la connectivitat del pont del carrer de Santander, al Districte de Sant Martí de Barcelona (exp. 10BD 2018/144)

Projecte per a la millora de la connectivitat del pont del carrer de Santander, al Districte de Sant Martí de Barcelona (exp. 10BD 2018/144)

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió d’11 de novembre de 2021, ha aprovat la proposta d’acord següent:

(10BD 2018/144) APROVAR inicialment el Projecte per a la millora de la connectivitat del pont del carrer de Santander, al Districte de Sant Martí de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’informe tècnic del projecte que figura a l’expedient administratiu, que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost de 9.922.349,23 euros, amb el 21 % de l’impost sobre el valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb el que preveu l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), i SOTMETRE'L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils a partir del dia següent al de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

El projecte restarà exposat al públic per un termini de trenta (30) dies hàbils i es podrà consultar telemàticament en aquest web, així com a la seu del Districte de Sant Martí, sol·licitant cita prèvia mitjançant l'adreça electrònica següent: serveisjuridics_secretaria_santmarti@bcn.cat.

Dins el termini esmentat, que començarà a comptar a partir de l’última de les publicacions, els interessats podran examinar-lo i presentar les al·legacions que considerin pertinents.

Període d’exposició pública: del 19/11/2021 al 5/12/2021 (ambdós inclosos)

Versió inicial de l’Avantprojecte de modificació del reglament de règim interior del Servei d’Extinció d’Incendis i Salvament

En compliment del procediment previst a l’Acord de la Comissió de Govern, en la sessió celebrada el dia 15 d’abril de 2015, per a l’aprovació de les ordenances, els reglaments i els decrets municipals, que preveu la participació ciutadana en l’elaboració de les normes municipals, i en compliment dels principis de govern obert, es procedeix a publicar al web municipal la versió inicial de l’Avantprojecte de modificació del reglament de règim interior del Servei d’Extinció d’Incendis i Salvament i la documentació que l’acompanya (Memòria general i Memòria d’avaluació d’impacte normatiu), a l’efecte que les persones puguin trametre llurs propostes i suggeriments abans del tràmit d’audiència i d’informació pública.

 

Període d’exposició pública: del 23/11/2021 al 02/12/2021 (ambdós inclosos).

Avantprojecte de la reforma de la Via Laietana i el carrer de Jonqueres, i Projecte executiu de reurbanització de la Via Laietana, des de la pl. Urquinaona fins al carrer de Joaquim Pou, i el carrer de Jonqueres

La COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT, en sessió de 16 de novembre de 2021, ha aprovat la proposta d’acord següent:

 

(1BC2019/167) APROVAR inicialment l’Avantprojecte de la reforma de la Via Laietana i el carrer de Jonqueres, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe tècnic del Departament de Projectes Urbans de la Direcció de Model Urbà de l’Àrea d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona que figura a l'expedient administratiu i que, a aquests efectes, es dona per reproduït, per un import de 32.918.246,93 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs; APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització de la Via Laietana, des de la pl. Urquinaona fins al carrer de Joaquim Pou, i el carrer de Jonqueres, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d'iniciativa municipal, el qual desenvolupa parcialment l’avantprojecte esmentat anteriorment, d'acord amb l'Informe tècnic del projecte, que figura a l'expedient administratiu i que, a aquests efectes, es dona per reproduït, per un import de 9.053.919,56 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs; a l'empara de l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; SOTMETRE'LS a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podran examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

 

Període d’exposició pública: del 26/11/2021 a l’11/01/2022 (ambdós inclosos).

Cessió d’ús a precari d’un espai situat a la finca del carrer de Mallorca, 424-432, a favor de l’Agrupament Escolta Antoni Gaudí - DP-2021-28273

DP-2021-28273: Cessió d’ús privatiu, a favor de l’entitat Agrupament Escolta Antoni Gaudí, integrada en Escoltes Catalans, de l’espai situat a la finca del carrer de Mallorca, núm. 424-432, amb la finalitat de destinar-lo a activitats pròpies de l’entitat, especialment la formació i el foment dels valors dels infants i el jovent del barri de la Sagrada Família, d’acord amb el conveni subscrit el 30 de juliol de 2020 entre aquest Ajuntament i la Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família, propietària de l’espai cedit, per un termini de quatre anys a partir de la data del conveni esmentat, prorrogable expressament per un any més i de caràcter gratuït.

Període d’exposició públicadel 25/11/2021 al 24/12/2021 (ambdós inclosos).

 

 

Cessió d’ús a precari del local 2 de la finca del carrer de Rosselló i Porcel, 12, a favor de l’associació cultural Casa de Melilla en Barcelona - DP-2021-28269

Cessió d’ús privatiu del local 2 de l’edifici situat al carrer de Rosselló i Porcel, núm. 12, a favor de la Casa de Melilla en Barcelona, amb la finalitat de destinar-lo a activitats pròpies de l’entitat, especialment les referides a les d’unió entre la Ciutat Autònoma de Melilla i Barcelona en diverses vessants culturals, per un termini de dos anys a comptar des de la seva formalització, prorrogable expressament per dos anys més i amb caràcter onerós - DP-2021-28269.

Període d’exposició públicadel 25/11/2021 al 24/12/2021 (ambdós inclosos).

Modificació de les Bases reguladores per a l’atorgament de subvencions anuals o pluriennals en el marc de l’Estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat 2016-2024 a la ciutat de Barcelona

La Comissió de Govern, en la sessió celebrada el 18 de novembre de 2021, ha adoptat l’acord següent:

 

MODIFICAR les Bases reguladores per a l’atorgament de subvencions pluriennals en el marc de l’estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat (2016-2024) a la ciutat de Barcelona, aprovades per acord de la Comissió de Govern de 16 de juliol de 2020, en el sentit que s’indica en la documentació que consta a l’expedient; ORDENAR-NE la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona; SOTMETRE-LES a informació pública per un termini de vint dies hàbils a partir de l’endemà de l’esmentada publicació; TENIR-LES per aprovades definitivament, sempre que no s’hi hagin formulat al·legacions durant el període d’informació pública que facin necessària la seva modificació. APROVAR I CONVOCAR, condicionat per l'aprovació definitiva de la modificació de les esmentades bases, la convocatòria de subvencions per a la reducció de la pobresa i la precarietat de les dones en el marc de l’Estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat (2016-2024) per a l’ any 2022; ESTABLIR un termini de presentació de sol·licituds de vint dies hàbils a iniciar l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona; AUTORITZAR la despesa per un import de cent cinquanta mil euros (150.000,00 €) amb càrrec a la partida pressupostària 0100 48901 23173 del pressupost municipal de l’exercici 2022, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient.

 

Període d’exposició pública: del 25 de novembre al 24 de desembre de 2021 (ambdós inclosos).

 

Comparteix aquest contingut