Exposició pública

Exposició pública del projecte normatiu de modificació de l’ordenança sobre protecció, la tinença i la venda d’animals en el sentit d’incorporar l’article 33 bis amb la finalitat de regular el Parc Zoologic de Barcelona

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, en la sessió celebrada el 13 de febrer de 2019, va aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança sobre Protecció, la Tinença i la Venda d’animals, aprovada per acord del Plenari del Consell Municipal en sessió de 25 de juliol de 2014, en el sentit d’incorporar l'article 33.bis, que té per objecte regular el Parc Zoològic de Barcelona, promoguda per la Plataforma Zoo XXI, d'acord amb el redactat que consta a l'expedient.

Aquest acord ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 15 de febrer de 2019.

L'exposició pública es farà des del 18 de febrer fins al 29 de març, ambdós inclosos.

La documentació (Memòria d’impacte i proposta de text normatiu) restarà exposada al públic pel termini de 30 dies hàbils, als efectes de l’article 112 del Reglament Orgànic Municipal al Departament d'Informació i Documentació de la Gerència d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat (Av. Diagonal, núm. 230, planta segona, de dilluns a divendres de 10 a 13 hores).

Exposició pública del document “Pla estratègic del nou model del Zoo de Barcelona: una mirada cap al futur”, promogut i redactat per la Direcció del Parc Zoològic de Barcelona.

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, en la sessió celebrada el 13 de febrer de 2019, va aprovar inicialment el document “Pla estratègic del nou model del Zoo de Barcelona: una mirada cap al futur”, promogut i redactat per la Direcció del Parc Zoològic de Barcelona. Aquest acord ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 15 de febrer de 2019. També ha estat publicat al web de la Direcció de Serveis de Drets dels Animals.

L'exposició pública es farà des del 18 de febrer fins al 29 de març, ambdós inclosos. El document restarà exposat al públic pel termini de 30 dies hàbils al Departament d'Informació i Documentació de la Gerència d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat (av. Diagonal, núm. 230, planta segona, de dilluns a divendres, de 10.00 a 13.00 hores). Es poden presentar al·legacions i reclamacions en aquest període, a qualsevol oficina del Registre General de l’Ajuntament de Barcelona, i en general, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Versió inicial del projecte de Decret d’ordenació de les mesures alternatives substitutòries de les sancions

En compliment del procediment previst a l’Acord de la Comissió de Govern, en la seva sessió celebrada el dia 15 d’abril de 2015, per a l’aprovació de les ordenances, els reglaments i els decrets municipals, que preveu la participació ciutadana en l’elaboració de les normes municipals, i en compliment dels principis de govern obert, es procedeix a publicar al web municipal la versió inicial del projecte de Decret d’ordenació de les mesures alternatives substitutòries de les sancions i la documentació que l’acompanya, a l’efecte que les persones puguin trametre llurs propostes i suggeriments abans del tràmit d’audiència i d’informació pública, del 19 al 28 de febrer.

Exposició pública del Plec de clàusules reguladores de la concessió de l'ús privatiu, respecte de la finca de propietat municipal del carrer de la Ciutat de Granada núm. 108-116.

D'acord amb el que disposa l'article 66.1 del Reglament de patrimoni dels ens locals, s'exposa al públic, a la Direcció de Patrimoni (Avinyó, núm. 7, planta 4a), de dilluns a divendres, de les 8.30 a les 14.00 hores, pel termini de TRENTA DIES des de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el Plec de clàusules reguladores de la concessió de l'ús privatiu respecte de la finca de propietat municipal del carrer de la Ciutat de Granada núm. 108-116, a favor de la Fundació Privada Hospital Evangèlic, amb la finalitat de dur a terme la construcció i la gestió d’un centre d’atenció intermèdia sociosanitària, que tindrà serveis d’internament d’estada llarga i mitjana, àrea ambulatòria, farmàcia hospitalària i diagnòstic per la imatge; Plec que ha estat aprovat inicialment per acord de la Comissió d’Economia i Hisenda del Consell Municipal, en sessió de 15 de gener de 2019.

Les persones que es considerin afectades per l'expedient podran presentar, en el termini establert, les al·legacions o les reclamacions que considerin oportunes.

Exposició pública de les clàusules reguladores per a la concessió de l’ús privatiu de domini públic d’una part del conjunt industrial protegit situat al carrer de Pellaires, núm. 30-38, conegut com a Palo Alto

La Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió celebrada el 15 de gener de 2019, va aprovar inicialment el plec de clàusules reguladores per a la concessió de l’ús privatiu de domini públic d’una part del conjunt industrial protegit situat al carrer de Pellaires, núm. 30-38, conegut com a Palo Alto, amb la finalitat de consolidar el conjunt industrial de Palo Alto com a centre de producció artística i cultural a l’entorn del disseny i la creació de la ciutat, mitjançant la implantació d’una residència d’empreses amb projectes “tractor” i la d’una incubadora d’empreses.

L’exposició pública del plec de clàusules reguladores es farà fins al 6 de març de 2019 inclòs. Es poden presentar al·legacions i reclamacions en aquest període, a qualsevol oficina del Registre General de l’Ajuntament de Barcelona, i en general, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Lloc d’exposició: Direcció de Patrimoni (Avinyó, 7, 5a planta), de dilluns a divendres de les 8.30 a les 14.00 hores.

Exposició pública de l’aprovació inicial de la modificació dels estatuts dels ens instrumentals de l’Ajuntament de Barcelona.

La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, en la sessió celebrada el 16 de gener de 2019, va aprovar inicialment la modificació dels estatuts dels ens instrumentals de l'Ajuntament de Barcelona (l’acord d’aprovació s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 22 gener de 2019).

L’exposició al públic es farà des del 23 de gener fins al 5 de març, ambdós inclosos. Es poden presentar al·legacions i reclamacions en aquest període, a qualsevol oficina del Registre General de l’Ajuntament de Barcelona, i en general, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Lloc d’exposició: Direcció de Serveis d’Empreses, Consorcis i Fundacions (plaça de Sant Miquel, s/n, Edifici Novíssim, planta 6a).

Exposició pública de l’aprovació inicial de l’activitat econòmica consistent en la prestació de serveis odontològics per mitjà de l’empresa municipal Barcelona de Serveis Municipals, SA

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, en la sessió celebrada el 15 de gener de 2019, va aprovar, inicialment, la memòria justificativa de l’activitat econòmica consistent en la prestació de serveis odontològics per mitjà de l’empresa municipal Barcelona de Serveis Municipals, SA. (L’acord d’aprovació s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en data 21 de gener de 2019).

L’exposició al públic es farà des del 22 de gener fins al 4 de març, ambdós inclosos. Es poden presentar al·legacions i reclamacions en aquest període, a qualsevol oficina del Registre General de l’Ajuntament de Barcelona, i en general, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Lloc d’exposició: Direcció de Serveis d’Empreses, Consorcis i Fundacions (plaça de Sant Miquel, s/n, Edifici Novíssim, planta 6a).

Comparteix aquest contingut