Exposició pública

Programa d’actuació municipal (PAM) 2020-2023

La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, en la sessió celebrada el dia 22 de gener de 2020, ha adoptat l’acord següent:

“APROVAR inicialment el Programa d’actuació municipal (PAM) 2020-2023 de l’Ajuntament de Barcelona, en els termes que s’indiquen en el document que consta a l’expedient annex; TRAMETRE’L als consells de Districte perquè n’emetin l’informe corresponent, i SOTMETRE’L a informació pública per un període d’un mes, a comptar des de l’endemà de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb l’article 121 del ROM.”

L’expedient 1327/19 romandrà exposat al públic per a la seva consulta de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores a la Direcció de Serveis de Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona (plaça de Sant Miquel, 4-5, Edifici Novíssim, 4a planta), durant un termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Data d’inici de l’exposició: 4 de febrer de 2020

Data final de l’exposició: 4 de març de 2020

Comparteix aquest contingut