Exposició pública

Projecte executiu de reforma de l’avinguda Meridiana entre els carrers de València i Navas de Tolosa / Josep Estivill (Fase 2), als districtes de Sant Martí i Sant Andreu de Barcelona (10BC 2020/076)

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 17 de desembre de 2020, ha aprovat la proposta d’acord següent:

(10BC 2020/076) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reforma de l’avinguda Meridiana entre els carrers de València i Navas de Tolosa / Josep Estivill (Fase 2), als districtes de Sant Martí i Sant Andreu de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe tècnic de projecte (ITP) que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost d’1.737.681,39 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, a l'empara de l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); SOTMETRE'L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

El projecte restarà exposat al públic pel termini de trenta (30) dies hàbils i podrà consultar-se telemàticament en aquesta secció del web i també al Departament d’Informació i Documentació de la Gerència d’Ecologia Urbana, mitjançant el sistema d’Atenció en Línia: https://w10.bcn.cat/APPS/irsconsultesWeb/continuar.executant.do?detall=4689&directo=0

Dins el termini esmentat, que començarà a comptar a partir de l’última de les publicacions, els interessats podran examinar-lo i presentar-hi les al·legacions que considerin pertinents.

Període d'exposició pública: del 14/01/2021 al 24/02/2021 (ambdós inclosos)

Projecte executiu d’urbanització de l’avinguda Diagonal, FASE 1 (Girona-Castillejos). Connexió del Trambaix i el Trambesòs. Implantació d’una xarxa tramviària unificada

Projecte executiu d’urbanització de l’avinguda Diagonal, FASE 1 (Girona-Castillejos). Connexió del Trambaix i el Trambesòs. Implantació d’una xarxa tramviària unificada

La COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT, en sessió de 14 de desembre de 2020, ha aprovat la proposta d’acord següent:

(2BC 2018/011) APROVAR inicialment el projecte executiu d’urbanització de l’avinguda Diagonal, FASE 1 (Girona-Castillejos). Connexió del Trambaix i el Trambesòs. Implantació d’una xarxa tramviària unificada d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe tècnic del projecte que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, per un import de 34.847.179,80 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, a l’empara de l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), i SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

Període d’exposició pública: del 20/01/2021 al 2/03/2021 (ambdós inclosos).

APROVAR inicialment el Projecte d’urbanització dels vials del barri de Can Farigola (carrers de Mare de Déu del Coll, Farigola, Medes, Cambrils, l’Argentera i Calendau), inclosos a la Modificació puntual del PGM al barri de Vallcarca en l’àmbit situat a l’entorn de l’avinguda i el viaducte de Vallcarca, i els carrers de Gustavo Adolfo Bécquer i la Farigola - Exp. 20-obo-184

Projecte d’urbanització dels vials del barri de Can Farigola

APROVAR inicialment el Projecte d’urbanització dels vials del barri de Can Farigola (carrers de Mare de Déu del Coll, Farigola, Medes, Cambrils, l’Argentera i Calendau), inclosos a la Modificació puntual del PGM al barri de Vallcarca en l’àmbit situat a l’entorn de l’avinguda i el viaducte de Vallcarca, i el carrers de Gustavo Adolfo Bécquer i la Farigola, aprovada definitivament el 4 d’abril de 2019; al Districte de Gràcia, a Barcelona, d’iniciativa pública, d’acord amb l’Informe tècnic del Projecte de 18 de juny de 2020, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un import de 6.784.376,25 euros, inclòs el 21% de l’impost del valor afegit (IVA); d’acord amb el que preveu l’art. 89.6 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme; i SOTMETRE a informació pública el projecte esmentat, durant el termini d’un mes, a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), i en un dels diaris de més circulació de la província, termini durant el qual es podrà examinar i s’hi podran formular les al·legacions pertinents.”

Període d'exposició pública: del 21/01/2021 al 21/02/2021 (ambdós inclosos)

Projecte executiu de l’escola de música i finalització de la fàbrica de creació i del centre d’art contemporani a la nau central del recinte Fabra i Coats

Projecte executiu de l’escola de música i finalització de la fàbrica de creació i del centre d’art contemporani a la nau central del recinte Fabra i Coats

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió del 29 de desembre de 2020, ha aprovat la proposta d’acord següent:

(9BC 2017/064) APROVAR inicialment el projecte executiu de l’escola de música i finalització de la fàbrica de creació i del centre d’art contemporani a la nau central del recinte Fabra i Coats, al districte de Sant Andreu de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’informe de conformitat tècnica del projecte que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost de 12.888.857,77 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb el que preveu l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; SOTMETRE’L a informació púbica durant el termini de 30 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un diari dels de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

Període d’exposició pública: del 22/01/2021 al 04/03/2021 (ambdós inclosos)

Compte de Liquidació Definitiva del Projecte de Reparcel·lació de la UA 2 de la Modificació puntual del PERI Llull Pujades Llevant - Exp. 20G74

Compte de Liquidació Definitiva del Projecte de Reparcel·lació de la UA 2 de la Modificació puntual del PERI Llull Pujades Llevant - Exp. 20G74

APROVAR inicialment, a l’empara de l’article 119 del Decret Legislatiu  1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i l’article 162 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, el Compte de Liquidació Definitiva del Projecte de Reparcel·lació de la UA 2 de la Modificació puntual del PERI Llull Pujades Llevant per un import 13.425.555,59 €, iva exclòs. En execució del Projecte de reparcel·lació s’ha requerit i cobrat un import de 15.722.368,98 €, iva exclòs, pel que existeix un  excés  de finançament pendent de retorn al titulars de les finques de resultat per valor de 1.048.175,80 € iva exclòs, un total de 1.209.681,13 €, IVA inclòs. El saldo, atès l’existència de 106.305,31 € pendents de cobrament, del compte de liquidació definitiva de Projecte de Reparcel·lació esmentat és de 1.103.378,82 € IVA inclòs, a retornar al conjunt dels propietaris. DONAR AUDIÈNCIA a les persones interessades pel termini d’un mes, per al·legacions, amb notificació personal. PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de més circulació de la província.

Període d’exposició pública: del 02/02/2021 al 20/03/2021 (ambdós inclosos)

Projecte d’estatuts i bases d’actuació per a la constitució de la Junta de Compensació del Pla de Millora Urbana de l’illa delimitada pels carrers Cristòbal de Moura, Treball, Marroc i Selva de Mar - Exp. 20G331

Projecte d’estatuts i bases d’actuació per a la constitució de la Junta de Compensació del Pla de Millora Urbana de l’illa delimitada pels carrers Cristòbal de Moura, Treball, Marroc i Selva de Mar - Exp. 20G331

APROVAR inicialment, a l’empara de l’article 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual es va aprovar el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, el projecte d’estatuts i bases d’actuació per a la constitució de la Junta de Compensació del Pla de Millora Urbana de l’illa delimitada pels carrers Cristòbal de Moura, Treball, Marroc i Selva de Mar de Barcelona, formulats pels propietaris que representen més del 50% de la superfície del Polígon d’actuació urbanística. SOTMETRE’LS a tràmit d’informació pública durant el termini d’un mes per al·legacions, per mitjà de la inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un dels diaris de major circulació de la província, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Edictes de la Corporació, amb audiència simultània a les persones interessades pel mateix termini, amb notificació personal

Període d’exposició pública: del 02/02/2021 al 12/04/2021 (ambdós inclosos)

Informació pública de l'expedient per a la modificació de la finalitat (condició segona) de l’adscripció i constitució d’un dret real d’aprofitament atorgada a favor de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona per acord del Plenari del Consell Municipal en sessió de 24 de juliol de 2020, respecte de la finca de domini públic situada al carrer Victor Colomer núm. 6-12 (parcel·la A del Sector de Millora Urbana de la MPGM Casernes de Sant Andreu), en el sentit que es destini a construcció i gestió d’un edifici d’habitatges protegits dotacionals en règim de lloguer destinada a col.lectius específics amb necessitats d’habitatge, mantenint inalterables la resta de Condicions reguladores de l’adscripció i dret real d’aprofitament aprovades per l’esmentat Plenari.

Informació pública de l'expedient per a la modificació de la finalitat (condició segona) de l’adscripció i constitució d’un dret real d’aprofitament atorgada a favor de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona

MODIFICAR la finalitat (condició segona) de l’adscripció i constitució d’un dret real d’aprofitament atorgada a favor de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona per acord del Plenari del Consell Municipal en sessió de 24 de juliol de 2020, respecte de la finca de domini públic situada al carrer Victor Colomer núm. 6-12 (parcel·la A del Sector de Millora Urbana de la MPGM Casernes de Sant Andreu), en el sentit que es destini a construcció i gestió d’un edifici d’habitatges protegits dotacionals en règim de lloguer destinada a col.lectius específics amb necessitats d’habitatge, mantenint inalterables la resta de Condicions reguladores de l’adscripció i dret real d’aprofitament aprovades per l’esmentat Plenari; SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada l’esmentada modificació; FORMALITZAR l’adscripció i el dret realaprofitament; i FACULTAR l’Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.

Període d’exposició pública: del 08/02/2021 al 19/03/2021 (ambdós inclosos)

Projecte de la reforma de la planta baixa del Casal Pirineus, situat al c. Josep Serrano, 59-71, al districte d’Horta-Guinardó, de Barcelona (7BD 2017/202)

Projecte de la reforma de la planta baixa del Casal Pirineus, situat al c. Josep Serrano, 59-71, al districte d’Horta-Guinardó, de Barcelona (7BD 2017/202)

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 21 de gener de 2021, ha aprovat la proposta d’acord següent:

APROVAR inicialment el Projecte de la reforma de la planta baixa del Casal Pirineus, situat al c. Josep Serrano, 59-71, al districte d’Horta-Guinardó, de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb la conformitat tècnica del projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquest efecte es dona per reproduït, amb un pressupost d’1.043.753,65 euros el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLLMRLC); SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de trenta dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i en un diari dels de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

El projecte restarà exposat al públic pel termini de trenta dies hàbils i podrà consultar-se telemàticament en aquesta secció del web, així com a la Direcció de Llicències i Espai Públic del Districte d’Horta-Guinardó, carrer de Lepant, 387, planta 1a, sol·licitant cita prèvia, mitjançant el sistema d’atenció en línia: https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/ca/contacte.

En el termini esmentat, que començarà l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, els interessats podran examinar-lo i presentar-hi les al·legacions que considerin pertinents.

Període d’exposició pública: del 09/02/2021 al 22/03/2021 (ambdós inclosos)

Projecte de reforma i ampliació de la planta primera de la seu del Districte, al carrer Ramelleres 17 del Districte de Ciutat Vella

Projecte de reforma i ampliació de la planta primera de la seu del Districte, al carrer Ramelleres 17 del Districte de Ciutat Vella

Aprovació inicial de la pròrroga de la prohibició temporal a l’espai públic del Districte de Ciutat Vella, de qualsevol modalitat de rutes organitzades entre establiments de pública concurrència aprovada pel Decret d’alcaldia de 24 de juliol del 2014.
 
La pròrroga implica la prohibició de l’execució, sota qualsevol modalitat, de rutes organitzades entre els establiments de pública concurrència, per ser considerades incompatibles amb la convivència ciutadana, especialment pel què fa a la lliure circulació de persones i el descans dels veïns i veïnes, en la franja horària de 19h a 7h, durant el termini d’un any des de la data d’eficàcia del decret.
Així mateix, també es prohibeix la promoció i l’organització, i també la publicitat per qualsevol mitjà, de les activitats a què fa referència el paràgraf anterior.
 
Període d’exposició pública (data inici i data fi): del 9 de febrer al 8 de març del 2021 (ambdós inclosos).

Projecte executiu d’arranjament i connexió del camí que envolta la Bateria Antiaèria al districte d’Horta-Guinardó de Barcelona (7BC 2020/083)

Projecte executiu d’arranjament i connexió del camí que envolta la Bateria Antiaèria al districte d’Horta-Guinardó de Barcelona (7BC 2020/083)

La gerent d'Ecologia Urbana, en data 14 de gener de 2021, va adoptar la resolució següent:

APROVAR inicialment el Projecte executiu d’arranjament i connexió del camí que envolta la Bateria Antiaèria al districte d’Horta-Guinardó de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe tècnic del projecte de data 11 de desembre de 2020 que figura a l’expedient administratiu i que, a aquests efectes, es dona per reproduït, amb un pressupost de 274.896,17 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); SOTMETRE’L a informació pública, durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; TENIR-LO PER APROVAT definitivament, sempre que no s’hagin formulat al·legacions en el termini d’informació pública, i no s’hagin rebut informes que facin palesa la necessitat d’introduir modificacions al projecte.

Contra aquesta acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, en el termini d'un mes comptat des del dia següent al de la seva publicació, o es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant el jutjat del contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la present notificació.

El recurs potestatiu de reposició s'ha de resoldre i notificar en el termini d'un mes. El termini per interposar recurs contenciós administratiu és de dos mesos comptats des del dia següent de la recepció de la notificació de l'acte exprés.

Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà que s’ha produït un cop transcorregut un mes comptat des de l'endemà de la seva interposició sense que s'hagi resolt expressament, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al que s'hagi produït la desestimació tàcita.

També, es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient.

Període d’exposició pública: de l’11/2/2021 al 25/3/2021 (ambdós inclosos)

Separata del lot 2 del projecte executiu per definir les actuacions necessàries de millora funcional i de mobilitat de diversos trams de carrer, dins l’àmbit de la superilla d’Horta, al districte d’Horta-Guinardó, a Barcelona (7BC 2020/110)

Separata del lot 2 del projecte executiu per definir les actuacions necessàries de millora funcional i de mobilitat de diversos trams de carrer, dins l’àmbit de la superilla d’Horta, al districte d’Horta-Guinardó, a Barcelona (7BC 2020/110)

La gerent d’Ecologia Urbana, en data 25 de gener de 2021, adoptà la resolució següent:

APROVAR inicialment la separata del lot 2 del projecte executiu per definir les actuacions necessàries de millora funcional i de mobilitat de diversos trams de carrer, dins l’àmbit de la superilla d’Horta, al districte d’Horta-Guinardó, a Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe tècnic del projecte de data 16 de desembre de 2020 que figura a l’expedient administratiu i que a aquest efecte es dona per reproduït, amb un pressupost de 114.239,23 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb el que preveu l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); SOTMETRE’L a informació pública, durant 30 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; TENIR-LO PER APROVAT definitivament, sempre que no s’hi hagin formulat al·legacions en el termini d’informació pública, i no s’hagin rebut informes que facin palesa la necessitat d’introduir modificacions al projecte.

El projecte restarà exposat al públic pel termini de trenta (30) dies hàbils i podrà consultar-se telemàticament en aquesta secció del web, o bé al Departament d’Informació i Documentació de la Gerència d’Ecologia Urbana, mitjançant el sistema d’Atenció en Línia: https://w10.bcn.cat/APPS/irsconsultesWeb/continuar.executant.do?detall=4689&directo=0

Dins el termini esmentat, que començarà a comptar a partir de l’última de les publicacions, els interessats podran examinar-lo i presentar-hi les al·legacions que considerin pertinents.

Període d’exposició pública: del 12/02/2021 al 25/03/2021 (ambdós inclosos)

Informació pública de les Bases Generals per a l’atorgament de subvencions per a la Transformació Digital del Comerç i la Restauració de la ciutat de Barcelona

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 4 de febrer de 2021, ha aprovat la proposta d’acord següent:

APROVAR inicialment les Bases Generals per a l’atorgament de subvencions per a l’atorgament de subvencions per a la Transformació Digital del Comerç i la Restauració de la ciutat de Barcelona. ORDENAR la publicació de les esmentades Bases al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’edictes electrònics de l’Ajuntament i al web de l’Ajuntament, així com la inserció d’una referència d’aquest anunci a la Gaseta Municipal. SOTMETRE-LES a informació pública per un termini de 20 dies hàbils a partir del dia següent al de l’esmentada publicació i, APROVAR definitivament les bases, sempre i quan no s’hagin formulat al·legacions durant el període d’informació pública que facin necessària la seva modificació.

 

Es podrà examinar l’expedient de referència de les Bases Generals, que romandrà exposat al públic en el departament jurídic de la Gerència de l’Àrea d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica, Plaça Sant Miquel, s/n, Edifici Novíssim, planta 4, durant el termini de 20 dies hàbils, comptats des de l’endemà, en el registre general d’aquest Ajuntament, les al·legacions que es considerin oportunes pels interessats legítims”.

 

Període d'exposició pública: del 18/02/2021 al 17/03/2021 (ambdós inclosos)

 

Bases Generals per a l’atorgament de subvencions per a l’enllumenat de Nadal

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 4 de febrer de 2021, ha aprovat la proposta d’acord següent:

APROVAR inicialment les Bases Generals per a l’atorgament de subvencions per a l’enllumenat de Nadal. ORDENAR la publicació de les esmentades Bases al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler

d’edictes electrònics de l’Ajuntament i al web de l’Ajuntament, així com la inserció d’una referència d’aquest anunci a la Gaseta Municipal. SOTMETRE-LES a informació pública per un termini de 20 dies hàbils a partir del dia següent al de l’esmentada publicació i, APROVAR definitivament les bases, sempre i quan no s’hagin formulat al·legacions durant el període d’informació pública que facin necessària la seva modificació.

 

Es podrà examinar l’expedient de referència de les Bases Generals, que romandrà exposat al públic en el departament jurídic de la Gerència de l’Àrea d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica, Plaça Sant Miquel, s/n, Edifici Novíssim, planta 4, durant el termini de 20 dies hàbils, comptats des de l’endemà, en el registre general d’aquest Ajuntament, les al·legacions que es considerin oportunes pels interessats legítims”

 

Període d'exposició pública: del 18/02/2021 al 17/03/2021 (ambdós inclosos)

Adaptació del projecte executiu de l’adequació del cul-de-sac del carrer de Sant Cugat del Vallès, al districte de Gràcia de Barcelona (6BC 2020/013)

Adaptació del projecte executiu de l’adequació del cul-de-sac del carrer de Sant Cugat del Vallès, al districte de Gràcia de Barcelona (6BC 2020/013)

APROVAR inicialment l’Adaptació del projecte executiu de l’adequació del cul-de-sac del carrer de Sant Cugat del Vallès, al districte de Gràcia de Barcelona, dins la proposta estratègica del Park Güell, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’informe tècnic de projecte (ITP) que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost de 137.054,76 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, a l’empara de l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i s’hi podran formular les al·legacions pertinents; TENIR-LO PER APROVAT definitivament, sempre que no s’hi hagin formulat al·legacions en el termini d’informació pública, i no s’hagin rebut informes que facin palesa la necessitat d’introduir modificacions en el projecte.

El projecte restarà exposat al públic pel termini de trenta (30) dies hàbils, i es podrà consultar telemàticament en aquesta secció del web i també al Departament d’Informació i Documentació de la Gerència d’Ecologia Urbana, mitjançant el sistema d’atenció en línia: https://w10.bcn.cat/APPS/irsconsultesWeb/continuar.executant.do?detall=4689&directo=0

Dins el termini esmentat, que començarà a comptar a partir de l’última de les publicacions, els interessats podran examinar-lo i presentar-hi les al·legacions que considerin pertinents.

Període d’exposició pública: del 19/2/2021 a l'1/4/2021 (ambdós inclosos)

Exposició pública dels comptes anuals del Consorci de Turisme de Barcelona corresponents a l’exercici 2019

Informat per la Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada el 23 de febrer de 2021, els comptes anuals del Consorci de Turisme de Barcelona corresponents a l’exercici 2019, de conformitat amb el que disposa l’article 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’exposen al públic, a les dependències de la Direcció de la Secretaria General (pl. Sant Miquel, 3-5, planta 4a) durant un termini de quinze dies hàbils a comptar a partir del dia següent de la data de publicació de l’anunci, durant els quals les persones interessades podran presentar les reclamacions, reparaments o observacions que considerin. Per tal de donar compliment a l’article 83.2 de la Llei 3972015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i a l’efecte de garantir l’accés per mitjans telemàtics, també podran consultar-se accedint a https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacioadministrativa/exposicio-publica.

Període d'exposició pública: del 25/02/2021 al 17/03/2021 (ambdós inclosos)

APROVAR inicialment, d’acord amb l’article 17 de la Llei d’expropiació forçosa, la relació de béns i drets afectats per l’expropiació de les finques núm. 100 i 102 B de l’avinguda del Paral·lel - Ex. 20G321

APROVAR inicialment, d’acord amb l’article 17 de la Llei d’expropiació forçosa, la relació de béns i drets afectats per l’expropiació de les finques núm. 100 i 102 B de l’avinguda del Paral·lel - Ex. 20G321

APROVAR inicialment, d’acord amb l’article 17 de la Llei d’expropiació forçosa, la relació de béns i drets afectats per l’expropiació de les finques núm. 100 i 102 B de l’avinguda del Paral·lel, qualificades d’habitatge dotacional públic (clau HD/7) per la modificació del Pla general metropolità per a la incorporació al sistema d'habitatges dotacionals dels sòls situats als emplaçaments carrer de la Ciutat 3, via Laietana, 8-10, gran via de les Corts Catalanes, 724-726 i carrer de Nàpols, 132-134, avinguda del Paral·lel, 100 i 102 B, carrer de Sant Isidre 1-5, carrer de l’Alzina, 6-8, avinguda del Santuari de Sant Josep de la Muntanya, 31-35 i passeig de la Vall d'Hebron, 138-160, aprovada definitivament el 27 de juliol de 2019, publicada al DOGC el 25 d’octubre de 2019, incloses en l’actuació aïllada 2.2. a executar pel sistema d’expropiació; SOTMETRE-LA a informació pública durant el termini de vint dies, d’acord amb el previst a l’article 18 i següents de la Llei d’expropiació, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, diari i tauler d’anuncis i notificació individual als afectats, a l’únic efecte que es formulin, si escau, les al·legacions que es considerin pertinents per tal d’esmenar possibles errors en la relació aprovada; NOTIFICAR individualment aquesta resolució als interessats.

Període d'exposició pública: del 25/2/2021 al 26/3/2021 (ambdós inclosos)

Projecte executiu de millora dels jardins de la Reina Victòria, al districte de l’Eixample de Barcelona

Projecte executiu de millora dels jardins de la Reina Victòria, al districte de l’Eixample de Barcelona

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 18 de febrer de 2021, ha aprovat la proposta d’acord següent:

(2BC 2020/056) APROVAR inicialment el Projecte executiu de millora dels jardins de la Reina Victòria, al districte de l’Eixample, a Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'informe tècnic del projecte que figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost de 891.852,42 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, a l'empara de l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); i SOTMETRE'L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir de l'endemà del dia en què es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i s'hi podran formular les al·legacions pertinents.

Període d'exposició pública: del 2/2/2021 al 12/4/2021 (ambdós inclosos)

Projecte de reurbanització dels entorns de les escoles incloses al programa “Protegim les escoles” (actuacions 2021) als districtes de Sants-Montjuïc i de Gràcia de Barcelona.

Projecte de reurbanització dels entorns de les escoles incloses al programa “Protegim les escoles” (actuacions 2021) als districtes de Sants-Montjuïc i de Gràcia de Barcelona.

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 18 de febrer de 2021, ha aprovat la proposta d’acord següent:

APROVAR inicialment el Projecte de reurbanització dels entorns de les escoles incloses al programa “Protegim les escoles” (actuacions 2021) als districtes de Sants-Montjuïc i  de Gràcia de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’informe tècnic del projecte que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost d’1.118.553,00 euros, IVA del 21% inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà  examinar i s’hi podran formular les al·legacions pertinents.

Període d'exposició pública: del 26/02/2021 al 12/04/2021 (ambdós inclosos)

Projecte de reurbanització dels entorns de les escoles incloses en el programa “Protegim les escoles” (actuacions 2021) als districtes d’Horta-Guinardó i Nou Barris de Barcelona

Projecte de reurbanització dels entorns de les escoles incloses en el programa “Protegim les escoles” (actuacions 2021) als districtes d’Horta-Guinardó i Nou Barris de Barcelona

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 18 de febrer de 2021, ha aprovat la proposta d’acord següent:

APROVAR inicialment el Projecte de reurbanització dels entorns de les escoles incloses en el programa “Protegim les escoles” (actuacions 2021) als districtes d’Horta-Guinardó i Nou Barris de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’informe tècnic del projecte que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost de 840.431,08 euros, IVA del 21% inclòs, d’acord amb el que preveu l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

Període d'exposició pública: del 26/2/2021 al 12/4/2021 (tots dos inclusivament)

Projecte de reurbanització dels entorns de les escoles incloses en el programa “Protegim les escoles” (actuacions del 2021) als districtes de Sarrià - Sant Gervasi i Sant Martí de Barcelona.

Projecte de reurbanització dels entorns de les escoles incloses en el programa “Protegim les escoles” (actuacions del 2021) als districtes de Sarrià - Sant Gervasi i Sant Martí de Barcelona.

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 18 de febrer de 2021, ha aprovat la proposta d’acord següent:

APROVAR inicialment el Projecte de reurbanització dels entorns de les escoles incloses en el programa “Protegim les escoles” (actuacions del 2021) als districtes de Sarrià - Sant Gervasi i Sant Martí de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’informe tècnic del Projecte que figura en l’expedient administratiu i que, a aquest efecte, es dona per reproduït, amb un pressupost de 710.555,92 euros, IVA del 21% inclòs, de conformitat amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i s’hi podran formular les al·legacions pertinents.

Període d’exposició pública: del 26/02/2021 al 12/04/2021 (ambdós inclosos)

Projecte de reurbanització dels entorns de les escoles incloses en el programa “Protegim les escoles” (actuacions 2021) als districtes de Ciutat Vella, l’Eixample, les Corts i Sant Andreu de Barcelona

Projecte de reurbanització dels entorns de les escoles incloses en el programa “Protegim les escoles” (actuacions 2021) als districtes de Ciutat Vella, l’Eixample, les Corts i Sant Andreu de Barcelona

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 18 de febrer de 2021, ha aprovat la proposta d’acord següent: 

APROVAR inicialment el Projecte de reurbanització dels entorns de les escoles incloses al programa “Protegim les escoles” (actuacions 2021), als districtes de Ciutat Vella, l’Eixample, les Corts i Sant Andreu de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’informe tècnic del projecte que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost de 1.072.237,63 euros, IVA del 21% inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà  examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

Període d'exposició pública: del 26/02/2021 al 12/04/2021 (ambdós inclosos)

Projecte d’instal·lació de tres trams d’escales mecàniques entre el c. Arenys i el c. Fastenrath, al barri de la Teixonera, al districte d’Horta-Guinardó, a Barcelona (7BD 2020/026)

Projecte d’instal·lació de tres trams d’escales mecàniques entre el c. Arenys i el c. Fastenrath, al barri de la Teixonera, al districte d’Horta-Guinardó, a Barcelona (7BD 2020/026)

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 18 de febrer de 2021, ha aprovat la proposta d’acord següent:

APROVAR inicialment el projecte d’instal·lació de tres trams d’escales mecàniques entre el carrer d’Arenys i el carrer de Fastenrath, al barri de la Teixonera, al districte d’Horta-Guinardó, a Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe tècnic del projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost d’1.062.317,24 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLLMRLC); i SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

Període d'exposició pública: del 26/02/2021 al 12/04/2021 (ambdós inclosos)

El projecte restarà exposat al públic pel termini de trenta dies hàbils i podrà consultar-se telemàticament a https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/exposicio-publica, així com a la Direcció de Llicències i Espai Públic del Districte d’Horta-Guinardó, carrer de Lepant, 387, planta 1a, sol·licitant cita prèvia mitjançant el sistema d’Atenció en Línia: https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/ca/contacte.

En el termini esmentat, que començarà l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, els interessats podran examinar-lo i presentar-hi les al·legacions que considerin pertinents.

Projecte executiu dels horts urbans a l’entorn de l’Espai Germanetes, al districte de l’Eixample

Projecte executiu dels horts urbans a l’entorn de l’Espai Germanetes, al districte de l’Eixample

La gerent d’Ecologia Urbana, en data de 15 de febrer de 2021, ha adoptat la resolució següent:        

APROVAR inicialment el Projecte executiu dels horts urbans a l’entorn de l’Espai Germanetes, al districte de l’Eixample, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe tècnic de projecte (ITP) que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost de 286.803,09 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, a l’empara de l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i s’hi podran formular les al·legacions pertinents, i TENIR-LO PER APROVAT DEFINITIVAMENT, sempre que no s’hi hagin formulat al·legacions en el termini d’informació pública i no s’hagin rebut informes que facin palesa la necessitat d’introduir modificacions al projecte.

Període d’exposició pública: del 04/03/2021 al 19/04/2021 (ambdós inclosos).

Projecte de reurbanització del carrer dels Esports entre el carrer Major de Can Caralleu i el carrer de Gaspar Cassadó, al districte de Sarrià - Sant Gervasi, a Barcelona (5BD 2017/013)

Projecte de reurbanització del carrer dels Esports entre el carrer Major de Can Caralleu i el carrer de Gaspar Cassadó, al districte de Sarrià - Sant Gervasi, a Barcelona (5BD 2017/013)

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 25 de febrer de 2021, ha aprovat la proposta d’acord següent:

APROVAR inicialment el Projecte de reurbanització del carrer dels Esports entre el carrer Major de Can Caralleu i el carrer de Gaspar Cassadó, al districte de Sarrià - Sant Gervasi a Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’informe tècnic del projecte que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost d’1.125.448,16 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb el que preveu l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLLMRLC); SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i s’hi podran formular les al·legacions pertinents.

El projecte restarà exposat al públic pel termini de 30 dies hàbils i podrà consultar-se telemàticament a https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/exposicio-publica,  així com a la seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, mitjançant el sistema d’Atenció en Línia: https://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi/ca/contacte

En el termini esmentat, que començarà l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, els interessats podran examinar-lo i presentar-hi les al·legacions que considerin pertinents.

Període d’exposició pública: del 05/03/2021 al 19/04/2021 (ambdós inclosos)

Comparteix aquest contingut