Exposició pública

Exposició pública del Decret d’Alcaldia pel qual es garanteix el dret de les persones transsexuals i transgènere i les persones intersexuals a ser tractades i anomenades d’acord amb el nom i el gènere amb els quals s’identifiquen

El 13 de març de 2019 es va publicar al BOPB l’aprovació provisional del Decret d’Alcaldia pel qual es garanteix el dret de les persones transsexuals i transgènere i les persones intersexuals a ser tractades i anomenades d’acord amb el nom i el gènere amb els quals s’identifiquen, signat el 27 de febrer.

Del 14 de març al 26 d’abril (ambdós inclosos) s’ha obert un període d’exposició pública de 30 dies hàbils perquè el conjunt de la ciutadania pugui dur a terme les al•legacions que consideri oportunes. L’expedient romandrà exposat al públic per a la consulta de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores, a la Direcció de Serveis de la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona (plaça de Sant Miquel, 4-5, Edifici Novíssim, 4a planta).

Les al•legacions s’han de realitzar mitjançant instància al registre municipal.

Regulació del nombre i les condicions d’atorgament de les llicències temporals d’ús comú especial del domini públic per a l’estacionament de bicicletes, ciclomotors i motocicles d’ús compartit en règim d’explotació econòmica al terme municipal de Barcelon

L’alcaldessa, en data 11 de març de 2019, va aprovar inicialment la regulació del nombre i les condicions d’atorgament de les llicències temporals d’ús comú especial del domini públic per a l’estacionament de bicicletes, ciclomotors i motocicles d’ús compartit en règim d’explotació econòmica al terme municipal de Barcelona.

Aquest acord ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 14 de març de 2018.

L’exposició pública es farà des del 15 de març fins al 29 d’abril ambdós inclosos. El document restarà exposat al públic pel termini de 30 dies hàbils al Departament d'Informació i Documentació de la Gerència d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat (av. Diagonal, núm. 230, planta segona, de dilluns a divendres, de 10.00 a 13.00 hores). Dins el termini esmentat, es poden presentar al·legacions i reclamacions en aquest període, a qualsevol oficina del Registre General de l’Ajuntament de Barcelona, i, en general, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Memòria tècnica annexa justifica la necessitat de la seva disposició i adequació als fins que es persegueixen, el marc normatiu en què s'insereix el projecte de disposició i la competència de l'Ajuntament de Barcelona sobre la matèria, i consta de l’anàlisi de l’impacte normatiu, impacte de gènere, impacte socioeconòmic i pressupostari i fiscal.

Exposició pública del projecte normatiu de modificació de l’Ordenança sobre protecció, la tinença i la venda d’animals en el sentit d’incorporar-hi l’article 33 bis amb la finalitat de regular el Parc Zoològic de Barcelona

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, en la sessió celebrada el 13 de febrer de 2019, va aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança sobre protecció, la tinença i la venda d’animals, aprovada per acord del Plenari del Consell Municipal en sessió de 25 de juliol de 2014, en el sentit d’incorporar-hi l’article 33bis, que té per objecte regular el Parc Zoològic de Barcelona, promoguda per la Plataforma Zoo XXI, d’acord amb el redactat que consta a l’expedient.

Aquest acord ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 15 de febrer de 2019.

L'exposició pública es farà des del18 de febrer fins al 29 de març, ambdós inclosos. .

La documentació (memòria d’impacte i proposta de text normatiu) restarà exposada al públic pel termini de 30 dies hàbils, als efectes de l’article 112 del Reglament orgànic municipal al Departament d'Informació i Documentació de la Gerència d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat (av. Diagonal, núm. 230, planta segona, de dilluns a divendres, de 10.00 a 13.00 hores).

Comparteix aquest contingut