Exposició pública

La data d’acabament del període d’informació pública s’ha actualitzat tenint en compte l’aixecament, amb efecte 1 de juny de 2020, del còmput dels terminis administratius que havia estat suspès en virtut del que estableix la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.

Projecte Executiu d’Urbanització del Carrer Menor de Sarrià i de l’accés a l’equipament de la plaça de Sarrià, al Districte de Sarrià – Sant Gervasi de Barcelona (5BD 2017/124)

Urbanització del Carrer Menor de Sarrià

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 23 d’abril de 2020, ha aprovat la següent proposta d’acord:

APROVAR inicialment el Projecte Executiu d’Urbanització del Carrer Menor de Sarrià i de l’accés a l’equipament de la plaça de Sarrià, al Districte de Sarrià – Sant Gervasi de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 503.727,02 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d'acord amb allò que preveu l'article 72 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; i SOTMETRE a informació pública, durant el termini d'un mes mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) termini durant el qual es podrà examinar i formular -hi les al•legacions pertinents.”

El projecte restarà exposat al públic pel termini d’1 mes i podrà consultar-se per mitjans telemàtics a: https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/exposicio-... , així com al Departament de Serveis Jurídics – Secretaria del Districte de Sarrià – Sant Gervasi, carrer Anglí 31 planta 1a, concertant cita prèvia a través de sjuridics_sarria@bcn.cat Dins el termini esmentat, que començarà a comptar a partir del dia següent de la publicació al Butlletí Oficial de la Província (BOPB), els interessats podran examinar-lo i presentar les al•legacions que considerin escaients.

Període d’exposició pública: del 04/07/2020 al 04/08/2020

Projecte executiu i estudi de seguretat i salut de la reurbanització dels Interiors de Canyelles, al Districte de Nou Barris de Barcelona

EP Projecte executiu Interiors Canyelles

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 30 d'abril de 2020, ha aprovat la següent proposta d’acord:

(8BD 2016/137) APROVAR inicialment el Projecte executiu i estudi de seguretat i salut de la reurbanització dels Interiors de Canyelles, al Districte de Nou Barris de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 9.930.348,38 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a

partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i en un dels diaris de més circulació a Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al•legacions pertinents.

Període d’exposició pública: del 6/07/2020 al 15/09/2020

 

Projecte del casal de gent gran i residència temporal per a persones adultes amb risc d’exclusió social, situat al carrer Mestres Casals i Martorell 2-16, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona

EP Casal Gent Gran C/Mestres

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 5 de març de 2020, ha aprovat la següent proposta d’acord:

(1BD 2017/134) APROVAR inicialment el Projecte del casal de gent gran i residència temporal per a persones adultes amb risc d’exclusió social, situat al carrer Mestres Casals i Martorell 2-16, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe de Conformitat Tècnica del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 4.482.075,88 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; NOTIFICAR als interessats en aquest procediment; i SOTMETRE’L a informació pública, durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

Període d’exposició pública: del 3/07/2020 al 14/09/2020

Projecte executiu de variant de línies subterrànies de mitja tensió (11kv) i de baixa tensió (230/400v) en l’avinguda Diagonal cantonada passeig de Sant Joan a la ciutat de Barcelona, al districte de l’Eixample

EP Projecte variant subterrànis Av Diagonal

La Gerent d’Ecologia Urbana, en data de 19 de juny de 2020, ha adoptat la següent resolució:

APROVAR inicialment el projecte executiu de variant de línies subterrànies de mitja tensió (11kv) i de baixa tensió (230/400v) en l’avinguda Diagonal cantonada passeig de Sant Joan a la ciutat de Barcelona, al districte de l’Eixample, d’iniciativa municipal, d’acord amb  l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 119.566,02 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; APROVAR el conveni específic de cessió d'instal·lacions i servitud de pas sobre terrenys a favor de EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SL de línies de Mitja Tensió i de  Baixa Tensió i FACULTAR la Gerent d'Ecologia Urbana per a formalitzar els convenis; SOTMETRE’L a informació pública, durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; i TENIR-LO PER APROVAT DEFINITIVAMENT, sempre i quan no s’hagin formulat al·legacions en el termini d’informació pública, i no s’hagin rebut informes que facin palesa la necessitat d’introduir modificacions en el projecte.

Període d’exposició pública: de 2/07/2020 al 10/09/2020

 

Projecte d’estatuts i bases d’actuació per a la constitució de la Junta de Compensació del Subsector 2 del Pla de millora urbana per a la reforma interior del Sector Perú-Pere IV - Exp. 20G48 -

Pla de millora urbana per a la reforma interior del Sector Perú-Pere IV - Exp. 20G48 -

APROVAR inicialment, a l’empara de l’article 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual es va aprovar el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, el projecte d’estatuts i bases d’actuació per a la constitució de la Junta de Compensació del Subsector 2 del Pla de millora urbana per a la reforma interior del Sector Perú-Pere IV de Barcelona, formulats pels propietaris que representen més del 50% de la superfície del Polígon d’actuació urbanística. SOTMETRE’LS a tràmit d’informació pública durant el termini d’un mes per al·legacions, per mitjà de la inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un dels diaris de major circulació de la província, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Edictes de la Corporació, amb audiència simultània a les persones interessades pel mateix termini, amb notificació personal.

Període d’exposició pública: de l‘01/07/2020 a l’01/08/2020

Aplicació al Districte de Ciutat Vella de l’art. 1.3 de l’Ordenança de 27 de novembre de 1998, de circulació de vianants i vehicles de Barcelona - Expedient: 20-SJS-01

Prohibició circulació vehicles mobilitat personal Dte Ciutat Vella

Aprovació, pel que fa al territori del Districte de Ciutat Vella, la prohibició de la circulació dels vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dures rodes als que fa referència l’article 15 ter, apartat 4, lletra e (referit només als vehicles del tipus A, B i C1 i que suposin una activitat d’explotació econòmica) de l’Ordenança de 27 de novembre de 1998, de circulació de vianants i vehicles de Barcelona, introduït per la Modificació de la mateixa, aprovada pel Ple del Consell Municipal en sessió de 26 de maig del 2017 (BOPB de 16 de juny del 2017); en el sentit que la prohibició només és d’aplicació fora de les rutes regulades a l’Annex X de l’Ordenança.

Aquesta prohibició serà vigent des de l’1 de juliol (o moment en que s’aprovi la mesura) i fins el 30 de setembre (o fins tres mesos després de la seva aprovació), en atenció a les especials circumstàncies d’ocupació i ús de l’espai públic del Districte que es justifiquen a l’expedient.

Període d’exposició pública: del 1/07/2020  al 28/07/2020

Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019 del Consorci de l'Agència Local d'Energia de Barcelona

L'Assemblea General del Consorci de l’Agència Local d’Energia de Barcelona, en sessió celebrada en data 8 d’abril de 2020, va adoptat l'acord d'aprovació inicial del Compte General de l'exercici 2019 que s'exposarà al públic pel termini previst a l’article 212.3 del RDL 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i tenir-lo per definitivament aprovat si no es presenten reclamacions ni observacions al mateix.

 

Període d'exposició pública: de l’1/7 al 22/7/2020

Aprovació inicial del Projecte d’obra ordinària de tres murs de contenció en els patis posteriors de les finques números 188, 190 i 202 del carrer Major de Sarrià - Exp. 20-obo-21

Projecte d'obra carrer Major de Sarrià

APROVAR inicialment el “Projecte d’obra ordinària de tres murs de contenció en els patis posteriors de les finques números 188, 190 i 202 del carrer Major de Sarrià, dins l’àmbit de la UA1, entre els carrers Via Augusta, carrer Nou de Santa Eulàlia i carrer de l’Institut Químic de Sarrià”, al Districte de Sarrià-Sant Gervasi, a Barcelona, d’iniciativa pública, d’acord amb els informes emesos per la Directora de Serveis de Llicències i Espai Públic del Districte de Sarrià-Sant Gervasi de data 30 de desembre de 2019 i per la Directora de Serveis de Projectes i Obres de l’Institut Municipal d’Urbanisme de data 19 de febrer de 2020, que figuren a l’expedient administratiu i que aquests efectes es donen per reproduïts, amb un import de CENT VUIT MIL CENT QUARANTA-UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS (108.141,08 euros), el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs; d’acord amb allò que preveu l’article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, l’article 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, i l’article 8 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística; SOTMETRE a informació pública el citat projecte, durant un termini de trenta (30) dies hàbils, a partir del següent de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província (BOP) i en un diari dels de més circulació de la província, termini durant el qual es podrà examinar i formula-hi les al•legacions pertinents

 

Període d’exposició públicade l’1-07-2020 a l’1-08-2020

 

Compte de Liquidació Definitiva del Projecte de Reparcel·lació de la unitat d’actuació del subàmbit de l’illa Q parcial, inclosa a l’àmbit del PERI per a la Remodelació de cinc illes al Turó de la Peira -Exp. 19G445

Remodelació de cinc illes al Turó de la Peira -Exp. 19G445

APROVAR inicialment , a l’empara de l’article 119 del Decret Legislatiu  1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i l’article 162 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, el Compte de Liquidació Definitiva del Projecte de Reparcel·lació de la unitat d’actuació del subàmbit de l’illa Q parcial, inclosa a l’àmbit del PERI per a la Remodelació de cinc illes al Turó de la Peira. El Compte de Liquidació Provisional del Projecte de Reparcel•lació esmentat estava quantificat en 261.480,36 €, iva exclòs, i s’aprova el Compte de Liquidació Definitiva per un valor total de 654.454,38 €, iva exclòs. Existeix un excés de quotes ingressades pendent de retornar a l’únic propietari de l’àmbit, a l’Ajuntament de Barcelona, per valor de 146.497,39 € iva exclòs. DONAR AUDIÈNCIA a l’interessat de l’àmbit, per el termini d’un mes, per presentar  al·legacions, amb notificació personal.

Període d’exposició pública: del 29/06/2020 al 29/07/2020

Compte de liquidació definitiva del projecte de reparcel•lació, modalitat de cooperació, de la Unitat d’Actuació Núm. 5 de la modificació del Pla general metropolità per a la reordenació de les afectacions viàries al barri d’Hostafrancs - Exp. 20G121

Afectacions viàries al barri d’Hostafrancs

APROVAR inicialment, a l’empara de l’article 119 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i l’article 162 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, el Compte de Liquidació Definitiva del Projecte de reparcel·lació, modalitat cooperació, de la Unitat d’Actuació núm. 5 de la Modificació del Pla General Metropolità per a la reordenació de les afectacions viàries al barri d’Hostafrancs. El Compte de Liquidació Provisional contingut en el Projecte de Reparcel·lació quantificava les despeses d’urbanització en un import total de 3.557.971,81 EUR (IVA exclòs), mentre que el Compte de Liquidació Definitiva que s’aprova fixa l’import total de les despeses d’urbanització en l’import de 5.973.592,41 EUR (IVA exclòs), del què s’ha de distribuir entre els propietaris de les finques resultants del Projecte de reparcel•lació l’import de 5.886.552,46 EUR (IVA exclòs). L’Institut Municipal d’Urbanisme ha ingressat quotes d’urbanització i una bestreta per un import total de 5.805.802,46 EUR (IVA exclòs). En conseqüència, resta pendent de pagament a favor de l’Institut Municipal d’Urbanisme un saldo per import de 80.750,00 EUR (IVA exclòs), que s’haurà de requerir als propietaris de les finques de resultat. DONAR AUDIÈNCIA a les persones interessades durant el termini d’un mes, per al·legacions, amb notificació personal.

Període d’exposició pública: del 29-06-2020 al 29-07-2020

Modificació de crèdits pressupostaris del pressupost 2020 - EXP. 3-053/2020

Expedient de modificació de crèdits pressupostaris (transferències de crèdit) per import total de 90.000.000,00 d’euros, per fer front a despeses derivades de la covid-19 mitjançant la dotació d’un fons de contingència per a despeses socials de 35.000.000,00 d’euros, d’un segon fons de contingència per a despeses de reactivació econòmica per import de 30.000.000,00 d’euros, d’un tercer fons de contingència per a despeses en espai públic i mobilitat de 15.000.000,00 d’euros, i un quart fons de contingència per a despeses de suport a la cultura per import de 10.000.000,00 d’euros.

Període d’exposició pública: del 22/6/2020 al 13/7/2020

Projecte d’urbanització als entorns d’un edifici al carrer Princesa, 21 del districte de Ciutat Vella de Barcelona (vial del carrer Boquer)

El Districte de Ciutat Vella promou les obres d’urbanització als entorns d’un edifici al carrer Princesa, 21 del Districte de Ciutat Vella de Barcelona, que consisteixen resumidament en la pavimentació del carrer en l’àmbit d’obra igualant l’existent del carrer per mantenir la seva homogeneïtat, l’adequació del clavegueram, la plantació d’un arbre amb el seu escocell i la il·luminació corresponent a les necessitats de l’espai.

Període d’exposició pública: del 22 de juny al 3 d’agost, tots dos inclusivament.

Informació pública de l'expedient per a la cessió gratuïta a l’Arquebisbat de Barcelona del sòl i vol de la finca de propietat municipal del carrer Provença núm. 450-B per a destinar-la a l’execució de la Capella de l’Assumpta integrada en el Temple de la Sagrada Família

Cessió gratuïta a l’Arquebisbat de Barcelona

CEDIR gratuïtament a l’Arquebisbat de Barcelona el sòl i vol de la finca de propietat municipal del carrer Provença núm. 450-B (finca registral 52.574 del Registre de la Propìetat núm. 22 de Barcelona), grafiada en el plànol annex, per a destinar-la a l’execució de la Capella de l’Assumpta integrada en el Temple de la Sagrada Família, de conformitat amb les previsions de la MPGM per a l’ajust de qualificacions en el tram del carrer Provença corresponent a l’illa del temple de la Sagrada Família aprovada definitivament el 4 d’abril de 2019, i d’acord amb allò que disposa els articles 49 i 50 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de 17 d'octubre de 1988; SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada la cessió; FORMALITZAR la cessió, fent esment de l’afectació de la finca a la dita finalitat garantida amb clàusula de reversió automàtica en els termes de l’article 50 del Reglament al.ludit; i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.

Data d’inici de l’exposició: 17/06/2020

Data final de l’exposició: 29/07/2020

 

Constitució d’un dret de superfície respecte la finca municipal situada al carrer Berenguer de Palou núm. 68-80 a favor de la Generalitat de Catalunya per a construir i gestionar l’escola “30 passos” (exp. DP-2019-27378)

Berenguer de Palou núm. 68-80

DECLARAR, a l'empara de l'article 20 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, desafectada del domini la finca situada al carrer Berenguer de Palou núm. 68-80, de propietat municipal, grafiada al plànol annex, ADSCRIURE al Patrimoni Municipal d’Urbanisme la finca desafectada; CONSTITUIR respecte l’esmentada finca un dret real de superfície a favor de la Generalitat de Catalunya, per un termini de setanta-cinc anys i amb caràcter gratuït, per a destinar-la a la construcció i gestió de l’escola d’infantil, primària i secundària anomenada “30 passos”; SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, tenir per aprovat definitivament el present acord; FORMALITZAR el dret de superfície d'acord amb les condicions del document annex, que s'aprova; INSCRIURE'L en el Registre de la Propietat; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.

 

Data d’inici de l’exposició: 11/06/2020

Data final de l’exposició: 23/07/2020

 

Aprovació inicial de la modificació del Projecte d’urbanització i infraestructures del carrer Tànger (entre Av. Meridiana i carrer Àvila), el carrer Pamplona (entre Av. Meridiana i Sancho d’Àvila) i el carrer Àlaba (entre Bolívia i Sancho d’Àvila), al Districte de Sant Martí - Exp. 20-obo-139

Expedient 20obo139 - projecte d'urbanització Pamplona, àlaba

APROVAR inicialment, a l’empara de l’article 89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, la modificació del Projecte d’urbanització i infraestructures del carrer Tànger (entre Av. Meridiana i carrer Àvila), el carrer Pamplona (entre Av. Meridiana i Sancho d’Àvila) i el carrer Àlaba (entre Bolívia i Sancho d’Àvila), al Districte de Sant Martí, a Barcelona, d’iniciativa pública, amb un import de 7.864.425,59 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs - quin import no altera el del projecte d’urbanització referenciat, que fou aprovat definitivament per la Comissió de Govern de 4 de juliol de 2019 - modificació puntual que permet executar unes estructures com a suport del carrer Pamplona en la seva confluència amb el nus Meridiana - Castillejos; segons informe tècnic de la Direcció de Serveis de Projectes i Obres de l’Institut Municipal d’Urbanisme de 12 de maig de 2020, que figura a l’expedient i que es dona per reproduït; i SOTMETRE a informació pública dit projecte, durant un termini d’un mes, a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) i en un dels diaris de més circulació de la província, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; i TENIR-LO per aprovat definitivament, sempre i quan no s’hagin formulat al·legacions en el termini d’informació pública, i no s’hagin rebut informes que facin palesa la necessitat d’introduir modificacions en el projecte

 

Data d’inici de l’exposició: 16-06-20

Data final de l’exposició: 16-07-20

Informació pública del Plec de clàusules regulador de la concessió d'ús privatiu respecte de l’entitat 1 de propietat municipal de la finca de la plaça de les Beates núm. 2, a favor de la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional de Barcelona Vella i la Casa dels Entremesos

Pl Beates,2 EP Plec de cláusules

APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la concessió de l'ús privatiu respecte de l’entitat 1 de propietat municipal de la finca de la plaça de les Beates núm. 2, a favor de la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional de Barcelona Vella i la Casa dels Entremesos, amb caràcter onerós i un termini de deu anys amb efectes 7 de juliol de 2020, amb la finalitat de destinar-la com a seu de la Federació i les entitats que la integren, i el desenvolupament de les seves activitats, en especial l'ús com a centre per a la difusió i producció de la cultura popular i tradicional catalana, la recerca, producció, difusió i realització de les activitats festives de caire tradicional de Barcelona, i el treball multidisciplinar i de col.laboració entre associacions; SOTMETRE’L a informació pública durant el termini de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per elevat automàticament aquest acord d’aprovació inicial a definitiva; ADJUDICAR la concessió directament a la la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional de Barcelona Vella i la Casa dels Entremesos; FORMALITZAR la concessió; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.

Data d’inici de l’exposició: 10-06-20

Data final de l’exposició: 22-07-20

Aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de cooperació, de la UA-Àmbit Sant Pere d’Abanto - Exp. 19G429-

APROVAR inicialment, de conformitat amb l’article 119.2.a del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i en compliment de la Sentència ferma núm. 664, dictada el 3 de juliol de 2019 pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Secció 3a de la Sala Contenciosa Administrativa), el Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de cooperació, de la UA-Àmbit Sant Pere d’Abanto, de la MpPGM en l’àmbit discontinu de les finques dels carrers Sant Pere d’Abanto, 3-19, Moianès, 26-28, i d’Homer, 2-10, conformada per les finques situades al carrer de Sant Pere d’Abanto, núm. 3 i 15-19. SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’un mes per al·legacions, mitjançant inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un dels diaris de més circulació de la província i al Tauler d’edictes de la Corporació, amb audiència simultània a les persones interessades pel mateix termini, amb notificació personal

 

Data d’inici de l’exposició: 09-06-20

Data final de l’exposició: 31-07-20

Projecte executiu d’introducció de millores als entorns de diverses escoles de l’Eixample, fase 3, al districte de l’Eixample de Barcelona

La gerent d’Ecologia Urbana, amb data de 26 de febrer de 2020, adoptà la següent resolució: APROVAR INICIALMENT el Projecte executiu d’introducció de millores als entorns de diverses escoles de l’Eixample, fase 3, al districte de l’Eixample de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’informe tècnic del projecte que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost de 476.925,57 euros, IVA del 21% inclòs, d’acord amb el que preveu l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al•legacions pertinents. Publicació al BOPB: 17/03/2020.

Data d’inici de l’exposició: 18/03/2020

Data final de l’exposició: 14/07/2020

Exp. E.03.6032.17 - CESSIÓ gratuïta a la Generalitat de Catalunya la finca situada al carrer A núm. 109 del Polígon de la Zona Franca per ser dedicada a la construcció i posada en funcionament d’un centre penitenciari en règim obert, un cop es formalitzi l’adquisició de la finca per part de l’Ajuntament de Barcelona en els termes derivats de l’acord de la Comissió de Govern de 12 de desembre de 2019.

Exp. E.03.6032.17 ​

S'ha declarat la utilitat pública dels expedients E.03.6031.17 i E.03.6032.17, als efectes que preveu la disposició addicional tercera del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, de manera que procedeix l’aixecament de la suspensió de l’exposició pública d’ambdós expedients.

En data 29/04/2020, el Plenari del Consell municipal ha aprovat cedir gratuïtament a la Generalitat de Catalunya la finca situada al carrer A núm. 109 del Polígon de la Zona Franca, per donar compliment al conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona relatiu a la reordenació dels equipaments penitenciaris, signat el 10 de gener de 2017, per ser dedicada a la construcció i posada en funcionament d’un centre penitenciari en règim obert, un cop es formalitzi l’adquisició de la finca per part de l’Ajuntament de Barcelona en els termes derivats de l’acord de la Comissió de Govern de 12 de desembre de 2019 segons el que s’estableix en els articles 49 i 50 del Reglament del patrimoni dels ens locals, de 17 d’octubre de 1988; s’acorda també sotmetre l’expedient a informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, tenir per aprovada la cessió.

Data inici publicació: 30/04/2020

Data fi publicació: 12/6/2020

Comparteix aquest contingut