Exposició pública

Projecte executiu de reurbanització de la Plaça Falset i entorns, al Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 17 de juny de 2021, ha aprovat la següent proposta d’acord:

APROVAR inicialment el projecte executiu de reurbanització de la Plaça Falset i entorns, al Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost d'1.457.353,34 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, d'acord amb allò que preveu l'article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; SOTMETRE'L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i en un dels diaris dels de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; NOTIFICAR als interessats en aquest procediment; i TENIR-LO per aprovat definitivament, sempre i quan no s'hagin formulat al·legacions en el termini d'informació pública, i no s'hagin rebut informes que facin palesa la necessitat d'introduir modificacions en el projecte (3BD 2018/112)

Període d’exposició pública: de 28/06/2021 al 27/08/2021 (ambdós inclosos)

Projecte executiu del supermercat, espai per les noves oficines i banys del mercat de la Sagrada Família, situat al carrer Provença 480-488, al barri de la Sagrada Família, al Districte de l’Eixample de Barcelona

La Gerent d’Ecologia Urbana, en data de 16 de juny de 2021, ha adoptat la següent resolució:

APROVAR INICIALMENT el projecte executiu del supermercat, espai per les noves oficines i banys del mercat de la Sagrada Família, situat al carrer Provença 480-488, al barri de la Sagrada Família, al Districte de l’Eixample de Barcelona d’iniciativa municipal, d'acord amb l’Informe de Conformitat Tècnica del projecte que figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït amb un pressupost de 383.443,95 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d'acord amb allò que preveu l'article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; i TENIR-LO PER APROVAT DEFINITIVAMENT, sempre i quan no s’hagin formulat al·legacions en el termini d’informació pública, i no s’hagin rebut informes que facin palesa la necessitat d’introduir modificacions en el projecte.

Període d’exposició pública: de 25/06/2021 al 05/08/2021 (ambdós inclosos)

Projecte actualitzat de reurbanització dels carrers Lleó XIII i Garcia Mariño (Tram C), al Districte de Sarrià-Sant Gervasi a Barcelona (5BD 2021/083)

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 17 de juny de 2021, ha aprovat la següent proposta d’acord:

(5BD 2021/083) APROVAR inicialment el Projecte actualitzat de reurbanització dels carrers Lleó XIII i Garcia Mariño (Tram C), al districte de Sarrià-Sant Gervasi a Barcelona, d’iniciativa municipal, a l'empara de l'article 45 (projecte revisat) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i d'acord amb l'Informe Tècnic de la Direcció Tècnica de Gestió Territorial de BIMSA i l’Informe Jurídic de BIMSA, que figuren a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es donen per reproduïts, per un import de 453.994,29 euros (IVA inclòs), import resultant de sumar l’import addicional de 207.701,25 euros (IVA inclòs) al pressupost del Tram C de 246.293,04 euros (IVA inclòs) que figurava al Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) del projecte principal del que se’n deriva i que té com a finalitat segregar en un document independent el conjunt de treballs que resten pendents d’execució (Tram C – Reurbanització del carrer Lleó XIII entre el carrer Mas Yebra  i el passeig de Sant Gervasi) prèvia actualització del pressupost del projecte per tal d’adaptar-lo al banc de preus actual, així com la incorporació de nous requeriments per parts dels Responsables de l’Espai Públic afectats durant el procés de convalidació del nou Informe Tècnic del Projecte; ACLARIR que el present projecte forma part d’una unitat superior que és el “Projecte executiu de la reurbanització dels carrers de Lleó XIII i García Mariño, al districte de Sarrià-Sant Gervasi - Trams A, B, C i D - Exp. 5BD 2012/073” aprovat definitivament per acord de la Comissió de Govern en sessió de 10 de desembre de 2014 amb un Pressupost per al Coneixement de l’Administració (PCA) de 1.426.818,51 euros (IVA inclòs) i que incloïa l’esmentat Tram C per un import de 246.293,04 euros (IVA inclòs); APROVAR les bases del conveni de cessió d'ús de les instal·lacions d'energia elèctrica i de constitució de la servitud de pas aeri/subterrani de les línies de Baixa Tensió i Mitja Tensió a favor d'Edistribucion Redes Digitales SL que inclou el projecte executiu; FACULTAR la Gerent del Districte de Sarrià – Sant Gervasi per aprovar i formalitzar els convenis específics, que apliqui a les circumstancies concretes les bases esmentades, d'acord amb l'article 16.k de la Carta municipal de Barcelona i la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; SOTMETRE’L a informació pública, durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; TENIR-LO PER APROVAT definitivament, sempre i quan no s’hagin formulat al·legacions en el termini d’informació pública, i no s’hagin rebut informes que facin palesa la necessitat d’introduir  modificacions en el projecte.

El projecte restarà exposat al públic pel termini de trenta dies hàbils i podrà consultar-se telemàticament en aquesta pàgina web així com a la seu del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, sol·licitant cita prèvia mitjançant el sistema d’Atenció en Línia: https://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi/ca/contacte

Dins el termini esmentat, que començarà a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, els interessats podran examinar-lo i presentar les al·legacions que considerin pertinents.

Període d’exposició pública: de 28/06/2021 al 06/08/2021 (ambdós inclosos)

 

 

 

 

Modificació dels estatuts de Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA)

Modificació dels estatuts de Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA)

El Plenari del Consell Municipal, en la sessió celebrada el 23 de juny de 2021 va adoptar l’acord següent:

 

“AUTORITZAR a Barcelona de Serveis Municipals, SA la signatura del Pacte dels socis de Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA), a subscriure per Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que té per objecte regular la incorporació a TERSA com a socis dels municipis metropolitans que així ho acordin, en les condicions que preveu el Pacte, al qual s'hauran d'adherir, per a la prestació a aquests de tot tipus d’activitats, obres i serveis relacionats amb l’energia elèctrica.

APROVAR inicialment  la modificació dels estatuts de Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) corresponent als articles 1r, 1r.bis, 2n, 5è, 5è.bis, 10è, 14è.bis, 16è, 16è.bis, 17è i 20è bis.

AUTORITZAR la venda per part de BSM de 616 de les accions de TERSA, de les quals és titular, numerades de la 21.601 a la 22.216, ambdues incloses, a la pròpia TERSA, d’acord amb el seu valor net comptable, que restaran en autocartera de TERSA fins que siguin adquirides pels municipis metropolitans, si escau, per materialitzar la seva incorporació a la societat, alhora que subscriuen el Pacte de socis. AUTORITZAR les futures transmissions d’accions de TERSA als ajuntaments metropolitans que ho sol·licitin, transmissions que hauran de respectar la quantificació de trenta (30) accions per ajuntament, i l’aplicació del valor net comptable que resulti dels darrers comptes anuals. AUTORITZAR la renúncia per part de BSM a l’exercici del dret de subscripció preferent en aplicació de l’article 8 dels Estatuts de TERSA.

SOTMETRE a exposició pública pel termini de trenta dies, a comptar des de la seva publicació,  la modificació dels estatuts de TERSA, en el benentès que si no es presenten al·legacions en l’esmentat termini s’entén aprovada definitivament la modificació. PUBLICAR, un cop aprovat definitivament, el text íntegre de la modificació dels estatuts al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, així com les successives modificacions en què constin els municipis incorporats, i inserir una referència d’aquesta publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i TRAMETRE l’acord i la modificació d’Estatuts al Registre d’Ens Locals. PRECISAR que el tràmit d’informació pública i de publicació del text íntegre aprovat definitivament de la modificació dels estatuts de TERSA es realitza per l’Ajuntament de Barcelona, actuant també en nom i per compte de l’AMB.

FACULTAR l’Im. Sr. Eloi Badia Casas, Regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per adoptar les resolucions necessàries i per subscriure tots els documents necessaris per a una concreció més adequada i una execució millor del present acord.

NOTIFICAR aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), a Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) i a Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA).”

 

La modificació dels estatuts de Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) s'exposa al públic en aquesta pàgina web, pel termini de trenta dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, perquè puguin formular-s'hi reclamacions i/o suggeriments, i presentar-les a qualsevol oficina del Registre General de l’Ajuntament de Barcelona, al Registre de la seu electrònica, i en general, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a l’atenció de la Direcció de Serveis d’Empreses, Consorcis i Fundacions de la Gerència de Pressupostos i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona.

Període d’exposició pública: del 29/06/2021 al 9/08/2021 inclòs.

Bases reguladores per a l’atorgament de les subvencions extraordinàries per a projectes de recerca i innovació 2021

La Comissió de Govern, en sessió d’1 de juliol de 2021, va aprovar inicialment les Bases reguladores i la convocatòria per a l’atorgament de les subvencions extraordinàries per a projectes de recerca i innovació 2021.

Aquestes bases estaran sotmeses a un període d’informació pública de 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, això és del 7 de juliol al 3 d’agost de 2021 (ambdós inclosos), i restaran aprovades definitivament sempre i quan en aquest període no s’hagin formulat al·legacions que facin necessària la seva modificació.

La Comissió de Govern, en sessió de 22 de juliol de 2021, ha acordat RECTIFICAR l'error material en la transcripció de dos dels paràgrafs de la clàusula 3, “Persones sol·licitants”, de la convocatòria.

Projecte executiu de les instal·lacions d’un obrador a la planta soterrani primer del mercat de la Sagrada Família, situat al carrer Padilla 255-263, al barri de la Sagrada Família al Districte de l’Eixample de Barcelona

La Gerent d’Ecologia Urbana, en data de 30 de juny de 2021, ha adoptat la següent resolució:

APROVAR INICIALMENT el projecte executiu  de les instal·lacions d’un obrador a la planta soterrani primer del mercat de la Sagrada Família, situat al carrer Padilla 255-263, al barri de la Sagrada Família al Districte de l’Eixample de Barcelona d’iniciativa municipal, d'acord amb l’Informe de Conformitat Tècnica del projecte que figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït amb un pressupost de 101.546,54 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d'acord amb allò que preveu l'article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; i TENIR-LO PER APROVAT DEFINITIVAMENT, sempre i quan no s’hagin formulat al·legacions en el termini d’informació pública, i no s’hagin rebut informes que facin palesa la necessitat d’introduir modificacions en el projecte.

Període d’exposició pública: del 13/07/2021 al 23/08/2021 (ambdós inclosos).

Projecte executiu del nou equipament de les Cases Barates del Bon Pastor, al Districte de Sant Andreu de Barcelona

Projecte executiu del nou equipament de les Cases Barates del Bon Pastor, al Districte de Sant Andreu de Barcelona

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 8 de juliol de 2021, ha aprovat la següent proposta d’acord:

(9BD 2017/009) APROVAR inicialment el Projecte executiu del nou equipament de les Cases Barates del Bon Pastor, al Districte de Sant Andreu de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe de Conformitat Tècnica del Projecte que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 2.335.758,22 euros, el 21% d'IVA inclòs, d'acord amb allò que preveu l'article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; NOTIFICAR als interessats en aquest procediment; i SOTMETRE'L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un diari dels de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

Període d’exposició pública: del 15/07/2021 al 26/08/2021 (ambdós inclosos).

Anunci d’informació pública de la reparcel·lació voluntària del Subsector 8 del Pla de millora urbana per a la reforma interior del sector Llull-Pujades (Ponent) - Exp. 21G188

Anunci d’informació pública de la reparcel·lació voluntària del Subsector 8 del Pla de millora urbana per a la reforma interior del sector Llull-Pujades (Ponent) - Exp. 21G188

Presentada en el Registre de l’Institut Municipal d’Urbanisme una instància en data 14 de juny de 2021 en què se sol·licita que es tingui per presentada la proposta de reparcel·lació voluntària del Subsector 8 del PMU per a la reforma interior del sector Llull-Pujades (Ponent) de Barcelona; a l’empara del que disposen els articles 119.3 i 130.2.b) del Decret legislatiu 1/2010, de 26 de juliol, pel qual es va aprovar el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya i l’article 164.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, i d’acord amb l’informe emès pel Departament de Reparcel·lacions de l’Institut Municipal d’Urbanisme en data 12 de juliol de 2021; el document se sotmet al tràmit d’informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant la inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un dels diaris de més difusió de la província, en el Tauler d’Edictes de la Corporació i a la Gaseta Municipal, amb audiència simultània a les persones interessades amb el mateix termini, amb notificació personal.

Període d’exposició pública: del 26/7/2021 al 27/9/2021 (ambdós inclosos).

Informació pública de l'expedient per a la cessió a l'Associació de Joves de Sant Genís dels Agudells de l’ús en precari de la planta baixa i espai enjardinat adjacent de la finca del carrer de Natzaret, núm. 107, amb la finalitat de destinar-lo a les activitats i els projectes que li són propis, oberts al barri i altres entitats, en el marc de la promoció i potenciació de l'associacionisme juvenil.

EP Cessió a l'Ass Joves de Sant Genís

CEDIR a l'Associació de Joves de Sant Genís dels Agudells l’ús en precari de la planta baixa i espai enjardinat adjacent de la finca del carrer de Natzaret, núm. 107, amb caràcter gratuït i per un termini d’un any, amb la finalitat de destinar-lo a les activitats i projectes que li són propis, oberts al barri i altres entitats, en el marc de la promoció i potenciació de l'associacionisme juvenil, d’acord amb les condicions annexes, que s’aproven; SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de vint dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, procedir a la cessió de l’ús, i FORMALITZAR la cessió en document administratiu.

Període d’exposició pública: del 23/07/2021 al 19/08/2021 (ambdós inclosos).

Informació pública de l'expedient d’aprovació de la l'expedient de la cessió d’ús en precari del local situat al carrer Elkano núm. 61, amb caràcter gratuït i per un termini de 4 anys a favor de la Federació Coordinadora d’Entitats del Poble Sec, amb la finalitat de destinar-lo com a magatzem per a desenvolupar les seves activitats estatutàries.

EP Aprovació Exp Cessió d'ús local C/ Elkano - DP-2021-28085

CEDIR a la Federació Coordinadora d’Entitats del Poble Sec, l’ús en precari del local situat al carrer Elkano núm. 61, per un termini de 4 anys, amb la finalitat de destinar-lo com a magatzem per a desenvolupar les seves activitats estatutàries, d’acord amb els seus estatuts i d’acord amb les condicions annexes, que s’aproven; SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de vint dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, procedir a la cessió de l’ús; i FORMALITZAR la cessió en document administratiu.

Període d’exposició pública: del 23/07/2021 al 19/08/2021 (ambdós inclosos).

Informació pública de l'expedient d’aprovació de l'expedient de la cessió d’ús compartida del local situat al carrer de Margarit, núm. 23, a favor de l’APA Poble Sec Club Esportiu per un termini de 2 anys, prorrogables per 2 anys més, per desenvolupar-hi les seves activitats.

EP Aprovació Exp Cessió ús C/ Margarit - DP-2021-28133

CEDIR a l’APA Poble Sec Club Esportiu l’ús compartit del local situat al carrer de Margarit, núm. 23, grafiat al plànol annex, amb caràcter onerós, per un termini de 2 anys, prorrogable per 2 anys més, per destinar-lo al desenvolupament de les activitats pròpies de l’entitat, d’acord amb les condicions annexes, que s’aproven; SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de 20 dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, procedir a la cessió de l’ús, i FORMALITZAR la cessió en document administratiu.

Període d’exposició pública: del 23/07/2021 al 19/08/2021 (ambdós inclosos).

Informació pública de l'expedient d’aprovació de la cessió d’ús compartida del local situat al carrer de Margarit, núm. 23, a favor de l’Associació de Veïns i Veïnes del Poble-sec per un termini de dos anys, prorrogables a dos anys més, per desenvolupar-hi les seves activitats.

EP Aprovació Exp Cessió loca C/ Margarit - DP-2021-28128

CEDIR a l’Associació de Veïns i Veïnes del Poble-sec l’ús compartit del local situat al carrer de Margarit, núm. 23, grafiat al plànol annex, amb caràcter onerós, per un termini de dos anys, prorrogable a dos anys més, per destinar-lo al desenvolupament de les activitats pròpies de l’entitat, d’acord amb les condicions annexes, que s’aproven; SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de vint dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, procedir a la cessió de l’ús, i FORMALITZAR la cessió en document administratiu.

Període d’exposició pública: del 23/07/2021 al 19/08/2021 (ambdós inclosos).

Informació pública de l'expedient d’aprovació de la cessió d’ús compartida del local situat al carrer de Margarit, núm. 23, a favor de l’Associació de Veïns i Veïnes del Poble-sec per un termini de dos anys, prorrogables a dos anys més, per desenvolupar-hi les seves activitats.

EP Aprovació Exp Cessió loca C/ Margarit - DP-2021-28128

CEDIR a l’Associació de Veïns i Veïnes del Poble-sec l’ús compartit del local situat al carrer de Margarit, núm. 23, grafiat al plànol annex, amb caràcter onerós, per un termini de dos anys, prorrogable a dos anys més, per destinar-lo al desenvolupament de les activitats pròpies de l’entitat, d’acord amb les condicions annexes, que s’aproven; SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de vint dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, procedir a la cessió de l’ús, i FORMALITZAR la cessió en document administratiu.

Període d’exposició pública: del 23/07/2021 al 19/08/2021 (ambdós inclosos).

Modificació dels estatuts del Consorci de Turisme de Barcelona (CTB)

Modificació dels estatuts del Consorci de Turisme de Barcelona (CTB)

El Plenari del Consell Municipal, en la sessió celebrada el 23 de juliol de 2021 va adoptar l’acord següent:

APROVAR inicialment la modificació dels estatuts del Consorci de Turisme de Barcelona de conformitat amb el text que s’incorpora a l’expedient administratiu. SOTMETRE aquest acord juntament amb els nous estatuts a informació pública per un termini de trenta dies, d’acord amb l’article 313.3 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; i en cas que no es presentin al·legacions, TENIR-LOS per definitivament aprovats, i com a conseqüència, RATIFICAR, en virtut de l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, els acords adoptats pel Consell General del Consorci Turisme de Barcelona, en les sessions de 13 de gener i 14 de juny de 2021, relatius a l’aprovació dels nous estatuts, de conformitat amb el text que s’incorpora a l’expedient administratiu. NOTIFICAR el present acord als ens consorciats, per al seu coneixement i efectes.

De conformitat amb l’article 313.3 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, l’acord i la modificació dels estatuts del Consorci de Turisme de Barcelona s'exposen al públic en aquest web, pel termini de trenta dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, perquè puguin formular-s'hi reclamacions o suggeriments, i presentar-les a qualsevol oficina del Registre General de l’Ajuntament de Barcelona, al Registre de la seu electrònica, i en general, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’l d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a l’atenció de la Direcció de Serveis d’Empreses, Consorcis i Fundacions de la Gerència de Pressupostos i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona.

Període d’exposició pública: del 29/07/2021 al 8/09/2021 inclòs.

Projecte executiu de remodelació i recuperació patrimonial dels elements exteriors en el tram de la cortina davantera (espai sobre els túnels d'accés), al Castell de Montjuïc, al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona

EP PROJECTE REMODELACIÓ I RECUPERACIÓ ELEMENTS EXTERIORS

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 22 de juliol de 2021, ha aprovat la proposta d’acord següent:

(3BC 2021/032) APROVAR inicialment el Projecte executiu de remodelació i recuperació patrimonial dels elements exteriors en el tram de la cortina davantera (espai sobre els túnels d'accés), al Castell de Montjuïc, al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'informe de conformitat tècnica del projecte que figura a l'expedient administratiu i que, a aquest efecte, es dona per reproduït, amb un pressupost d'1.423.190,23 euros, IVA del 21% inclòs, d'acord amb allò que preveu l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i SOTMETRE'L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

Període d’exposició pública: del 29/07/2021 al 9/09/2021 inclòs.

Adaptació del Projecte executiu d'adequació interior de la residència assistida per a gent gran Parc del Guinardó als requeriments per la covid, del Districte d’Horta-Guinardó a Barcelona (exp. 7BC 2020/023)

EP PROJ ACTUALITZAT RESIDÈNCIA PARC DEL GUINARDÓ

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 22 de juliol de 2021, ha aprovat la proposta d’acord següent:

(7BC 2020/023) APROVAR inicialment l’adaptació del Projecte executiu d'adequació interior de la residència assistida per a gent gran Parc del Guinardó als requeriments per la covid, del Districte d’Horta-Guinardó a Barcelona, a l'empara de l'article 45 (projecte revisat) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i d'acord amb l'Informe tècnic de la Direcció Tècnica de Gestió de Projecte de BIMSA i l’Informe jurídic de BIMSA, que figuren a l'expedient administratiu i que, a aquests efectes, es donen per reproduïts, per un import de 3.357.491,67 euros (IVA inclòs), import resultant de sumar el Pressupost per al coneixement de l’administració (PCA) per import de 2.320.657,35 euros (IVA inclòs) del Projecte executiu per a l'adequació interior de les plantes 3, 2, 1, -1 i -3 de la Residència Assistida per a Gent Gran Parc del Guinardó, aprovat definitivament per acord de la Comissió de Govern en sessió de 29 de desembre de 2016 i el Pressupost per al coneixement de l’administració (PCA) per import de 357.014,41 euros (IVA inclòs) del Projecte executiu per a l’adequació interior de la planta -2 de la Residència Assistida per a Gent Gran Parc del Guinardó, aprovat mitjançant resolució del gerent de l’Àrea de Drets Socials de data 2 de novembre de 2016, així com l’import addicional de 679.819,91 euros (IVA inclòs), derivat de l’actualització dels dos projectes esmentats (fase 2 i 3) per tal d’adaptar-lo al banc de preus actual, la incorporació d’ajustos en la distribució interior per adaptar-la als requeriments per la covid, així com les modificacions necessàries en l’estructura i traçat de les instal·lacions derivat dels ajustos esmentats per la covid, i que representa el 25,39% d’increment sobre la suma del PCA d’ambdós projectes (fase 2 i 3); SOTMETRE’L a informació pública, durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; TENIR- LO per aprovat definitivament, sempre que no s’hagin formulat al·legacions en el termini d’informació pública, i no s’hagin rebut informes que facin palesa la necessitat d’introduir modificacions en el projecte.

El projecte restarà exposat al públic pel termini de trenta dies hàbils i podrà consultar-se telemàticament a https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/exposicio-publica, així com a la seu de Drets Socials, demanant cita prèvia al telèfon 934 132 619 o mitjançant les adreces electròniques següents: omarin@bcn.catmserraa@bcn.cat.

Dins el termini esmentat, que començarà a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, els interessats podran examinar-lo i presentar les al·legacions que considerin pertinents.

Període d’exposició pública: del 30/07/2021 al 10/09/2021 (ambdós inclosos).

 

Pla estratègic de subvencions 2021-2023 - Ajuntament de Barcelona

Pla estratègic de subvencions 2021-2023 - Ajuntament de Barcelona

La Comissió de Govern, en la sessió celebrada el dia 22 de juliol de 2021, ha adoptat l'acord següent:

APROVAR el Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Barcelona per al període 2021-2023; ORDENAR-NE la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal, al Tauler d'Edictes i al web municipal; SOTMETRE'L a informació pública per un termini de trenta dies hàbils a partir del dia següent al de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona; CONSIDERAR-LO aprovat definitivament, sempre que no s'hi hagin formulat al·legacions en contra durant el període d'informació pública.

Dins el termini esmentat, que comença a comptar a partir de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, els interessats poden examinar-lo i presentar-hi les al·legacions en contra que considerin pertinents.

Període d’exposició pública: del 03/08/2021 al 13/09/2021 (ambdós inclosos)

Bases reguladores i convocatòria del Premi BCN Fem Tech per l’equitat de gènere al sector TIC de l’Ajuntament de Barcelona

EP Publicació bases Premi Fem Tech

La Comissió de Govern, en sessió de 22 de juliol de 2021, va aprovar inicialment les bases reguladores i la convocatòria del premi BCN Fem Tech per l’Equitat de Gènere al Sector TIC de l’Ajuntament de Barcelona. Aquestes bases estaran sotmeses a un període d’informació pública de 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, és a dir, del 27 de juliol al 23 d’agost de 2021 (ambdós inclosos), i quedaran aprovades definitivament sempre que en aquest període no s’hi hagin formulat al·legacions que en facin necessària la modificació.

Modificació de les Bases Generals reguladores de les subvencions per a la realització de projectes per a millorar l'accés als drets socials i laborals de les persones treballadores sexuals de la ciutat de Barcelona

EP modificació bases generals reguladores Drets treballadores sexuals

La Comissió de Govern, en sessió de 22 de juliol de 2021, va aprovar inicialment la modificació de les Bases Generals per a l’atorgament de subvencions per a la realització de projectes per millorar l’accés als drets socials i laborals de les persones treballadores sexuals de la ciutat de Barcelona.

Aquestes bases estaran sotmeses a un període d’informació pública de 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, és a dir, del 2 al 27 d’agost del 2021 (ambdós inclosos), i restaran aprovades definitivament sempre que en aquest període no s’hagin formulat al·legacions que en facin necessària la modificació.

Memòria valorada del nou corredor bici a la gran via de les Corts Catalanes entre el carrer de Pau Claris i el carrer de la Marina, al districte de l’Eixample a Barcelona (exp. 2BC 2021/089)

EP MEMORIA VALORADA CARRIL BICI GRAN VIA CORTS CATALANES - 2BC 2021/089

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 22 de juliol de 2021, ha aprovat la proposta d’acord següent:

(2BC 2021/089) APROVAR inicialment la Memòria valorada del nou corredor bici a la Gran Via de les Corts Catalanes entre el carrer de Pau Claris i el carrer de la Marina, al districte de l’Eixample, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe tècnic del projecte, que figura a l'expedient administratiu i que, a aquest efecte, es dona per reproduït, per un import de 679.398,31 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, a l'empara de l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); SOTMETRE'L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; TENIR-LO per aprovat definitivament, sempre que no s'hagin formulat al·legacions en el termini d'informació pública, i no s'hagin rebut informes que facin palesa la necessitat d'introduir modificacions al projecte.

El projecte restarà exposat al públic pel termini de trenta (30) dies hàbils i podrà consultar-se telemàticament al web https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/exposicio-publica i també al Departament d’Informació i Documentació de la Gerència d’Ecologia Urbana, sol·licitant cita prèvia mitjançant el sistema d’Atenció en Línia: https://w10.bcn.cat/APPS/irsconsultesWeb/continuar.executant.do?detall=4689&directo=0.

Dins el termini esmentat, que començarà a comptar a partir de l’última de les publicacions, els interessats podran examinar-lo i presentar les al·legacions que considerin pertinents. 

Període d’exposició pública: del 02/08/2021 al 10/09/2021 (ambdós inclosos).

Projecte executiu del carril bici a la ronda del Guinardó, entre el carrer de Vinyals i el carrer de Cartagena, al districte d’Horta-Guinardó (exp. 7BC 2021/077)

EP PROJ CARRIL BICI RDA GUINARDÓ (VINYALS-CARTAGENA) - 7BC 2021/077

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 29 de juliol de 2021, ha aprovat la proposta d’acord següent:

(7BC 2021/077) APROVAR inicialment el Projecte executiu del carril bici a la ronda del Guinardó, entre el carrer de Vinyals i el carrer de Cartagena, al districte d’Horta- Guinardó de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe tècnic del projecte, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, per un import de 772.332,98 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, a l’empara de l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i s’hi podran formular les al·legacions pertinents; TENIR-LO per aprovat definitivament, sempre que no s’hagin formulat al·legacions en el termini d’informació pública i no s’hagin rebut informes que facin palesa la necessitat d’introduir modificacions en el projecte.

El projecte restarà exposat al públic pel termini de trenta (30) dies hàbils i podrà consultar-se telemàticament a la web https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/exposicio-publica i també al Departament d’Informació i Documentació de la Gerència d’Ecologia Urbana, sol·licitant cita prèvia mitjançant el sistema d’Atenció en Línia: https://atencioenlinia.ajuntament.barcelona.cat/

Dins del termini esmentat, que començarà a comptar a partir de l’última de les publicacions, els interessats podran examinar-lo i presentar-hi les al·legacions que considerin pertinents.

Període d’exposició pública: del 05/08/2021 al 17/09/2021 (ambdós inclosos)

Projecte executiu del carril bici a l’avinguda Diagonal, entre la plaça de Pius XII i l’Escola Universitària d’Empresarials, al districte de les Corts de Barcelona (Exp. 4BC 2021/076)

EP PROJ CARRIL BICI AV DIAGONAL (PIUS XII - EMPRESARIALS) - 4BC 2021/076

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 29 de juliol de 2021, ha aprovat la proposta d’acord següent:

(4BC 2021/076) APROVAR inicialment el Projecte executiu del carril bici a l’avinguda Diagonal, entre la plaça de Pius XII i l’Escola Universitària d’Empresarials, al districte de les Corts de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’informe tècnic del projecte, que figura a l’expedient administratiu i que, a aquest efecte, es dona per reproduït, per un import de 534.737,31 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, a l’empara de l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; TENIR-LO per aprovat definitivament, sempre que no s’hi hagin formulat al·legacions en el termini d’informació pública i no s’hagin rebut informes que facin palesa la necessitat d’introduir modificacions en el projecte.

El projecte estarà exposat al públic durant un termini de trenta (30) dies hàbils i podrà consultar-se telemàticament al web https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/exposicio-publica i també al Departament d’Informació i Documentació de la Gerència d’Ecologia Urbana, sol·licitant cita prèvia mitjançant el sistema d’atenció en línia: https://atencioenlinia.ajuntament.barcelona.cat/

Dins el termini esmentat, que començarà a comptar a partir de l’última de les publicacions, els interessats podran examinar-lo i presentar les al·legacions que considerin pertinents.

Període d’exposició pública: del 05/08/2021 al 17/09/2021 (ambdós inclosos)

Projecte de millora i adequació de la Masia de Can Miralletes, al districte de Sant Martí de Barcelona (Exp. 10BD 2017/127)

EP PROJ MILLORA CAN MIRALLETES - 10BD 2017/127

 

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 29 de juliol de 2021, ha aprovat la proposta d'acord següent:

(10BD 2017/127) APROVAR inicialment el Projecte de millora i adequació de la Masia de Can Miralletes, al districte de Sant Martí, de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'informe de conformitat tècnica del projecte que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost de 811.573,84 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, d'acord amb allò que preveu l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); i SOTMETRE'L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i s’hi podran formular les al·legacions pertinents.

El projecte restarà exposat al públic pel termini de trenta dies hàbils i podrà consultar-se telemàticament a https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/exposicio-publica, així com a la seu del Districte de Sant Martí, sol·licitant cita prèvia, mitjançant l’adreça electrònica següent: serveisjuridics_secretaria_santmarti@bcn.cat

Dins el termini esmentat, que començarà a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, els interessats podran examinar-lo i presentar les al·legacions que considerin pertinents.

Període d’exposició pública: del 05/08/2021 al 15/09/2021 (ambdós inclosos)

Comparteix aquest contingut