Exposició pública

APROVAR el conveni d’execució de gestió urbanística a subscriure entre l’Ajuntament de Barcelona i la societat Green Clover Capital, SL, relatiu al desenvolupament del PAU 1 de la MPGM àmbit discontinu Batlló-Magòria i les parcel·les situades a Via Laietana número 2, Via Laietana, números 8-10, Pau Claris números 158-160, Girona número 20 i Carrer Carrera número - 12 Exp. 20ju332

Batlló-Magòria Exp. 20ju332

APROVAR el conveni d’execució de gestió urbanística a subscriure entre l’Ajuntament de Barcelona i la societat Green Clover Capital, SL, relatiu al desenvolupament del PAU 1 de la MPGM àmbit discontinu Batlló-Magòria i les parcel•les situades a Via Laietana número 2, Via Laietana, números 8-10, Pau Claris números 158-160, Girona número 20 i Carrer Carrera número 12, aprovada definitivament per la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona el 2 d’octubre de 2006, de conformitat i pels motius que justificadament i raonada figuren als informes emesos per la Directora de Serveis de Projectes i Obres de l’IMU de 2 de setembre de 2020, pel Director de Serveis de Gestió Urbanística de l’IMU de data 16 de novembre de 2020, pel Director de Serveis Econòmics i Generals de l’IMU de data 12 de novembre de 2020 i pels Serveis Jurídics Centrals de 16 de novembre de 2020 que consten a l’expedient i es donen per reproduïts a efectes de motivació. SOTMETRE-L al tràmit d’informació pública pel termini d’un mes, per mitjà de la inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un dels diaris de més circulació de la província, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Edictes de la Corporació FACULTAR el gerent de l’Institut Municipal d’Urbanisme per a la formalització del conveni així com de tots aquells documents que se’n derivin.

Període d'exposició pública es del 27/11/2020 al 27/12/2020 ambdós inclosos

 

Projecte de Pressupost General Ajuntament de Barcelona per l’any 2021

 
Expedient per l’aprovació inicial  per part de la Comissió d’Economia i Hisenda de data 18/11/2020 de:
  1. El Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2021  integrat per: 
  • El de la mateixa Entitat
  • Els Pressupostos dels organismes autònoms locals
  • Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials
  • Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les societats mercantils de capital  íntegrament municipal 
  1. Les Bases d’Execució i els annexos que consten en l’expedient. 
  2. El Pressupost Consolidat de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2021.
 
 
Període d'exposició pública es del 23/11/2020 al 14/12/2020 ambdós inclosos

Aprovació inicial de la modificació de crèdit del Pressupost de l’exercici 2020 de l’Institut Barcelona Esports en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de Tresoreria

APROVAR inicialment la modificació de crèdit del Pressupost de l’exercici 2020 de l’Institut Barcelona Esports per un import de 8.000.000,00 euros, en concepte de suplement de crèdit, per finançar les actuacions detallades en la documentació que s’inclou a l’expedient, a càrrec de la incorporació de Romanent líquid de Tresoreria disponible de l’exercici 2019 de l’Institut.

Es poden presentar reclamacions i/o suggeriments, durant el període d’exposició pública, a qualsevol oficina del Registre General de l’Ajuntament de Barcelona, al Registre de la seu electrònica, i en general, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a l’atenció de la Direcció de Serveis d’Empreses, Consorcis i Fundacions de la Gerència de Pressupostos i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Data de publicació i despublicació:  del 23/11 al 14/12/2020 inclòs

Exp. 20G282 Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, del Subsector 2 del Pla de Millora Urbana per a la reforma interior del Sector Perú-Pere IV

APROVAR inicialment, a l’empara de l’article 119.2.a) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, del Subsector 2 del Pla de Millora Urbana per a la reforma interior del Sector Perú-Pere IV, formulat per la Junta de Compensació (en constitució) de l’àmbit, amb les observacions contingudes a l’informe de 8 d’octubre de 2020 de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme, que consta en l’expedient, en els mateixos propis termes que es donen per reproduïts. SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’un mes per al·legacions, mitjançant inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un dels diaris de més circulació de la província i al Tauler d’edictes de la Corporació, amb audiència simultània a les persones interessades pel mateix termini, amb notificació personal."

 

Període d'exposició pública: del 23/11/2020 al 23/12/2020 (ambdós inclosos)

Projecte executiu per a un equipament de primera acollida per a persones sense llar i de la urbanització dels espais exteriors de la parcel·la, al carrer del Císter núm. 20, al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona (5BC 2016/191)

Císter 20

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 22 d’octubre de 2020, ha aprovat la següent proposta d’acord:

APROVAR inicialment el Projecte executiu per a un equipament de primera acollida per a persones sense llar i de la urbanització dels espais exteriors de la parcel·la, al carrer del Císter núm. 20, al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, d’iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe de Conformitat Tècnica del Projecte (CTP) que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 6.222.979,31 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; CONDICIONAR l’aprovació definitiva del present projecte a l’obtenció del document de renuncia al dret de superfície concedit a la Generalitat de Catalunya en sessió de 25 de juliol de 2008 pel Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona sobre la finca municipal situada al carrer Císter núm. 20.l; i NOTIFICAR el present acord a la Generalitat de Catalunya, com a part interessada.

El projecte restarà exposat al públic pel termini de trenta dies hàbils i podrà consultar-se telemàticament a aquest web així com a la seu de Drets Socials, demanant cita prèvia al telèfon 93 413 26 19 o mitjançant el correu electrònic omarin@bcn.cat.

Dins el termini esmentat, que començarà a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, els interessats podran examinar-lo i presentar les al·legacions que considerin pertinents.

 

Període d'exposició pública: del 25/11/2020 al 11/01/2021 (ambdós inclosos)

Modificació dels estatuts de Fira Internacional de Barcelona amb l'objecte d'incorporar una nova Disposició Transitòria Segona

La modificació consisteix en la introducció d’una nova Disposició Transitòria Segona que estableix el següent:

Amb caràcter excepcional i transitori, durant 2 anys, queda suspès el còmput del període de 4 anys de durada i vigència del càrrec dels membres del Consell d’Administració regulat en l’article 14 dels Estatuts, per la qual cosa durant aquest període no es procedirà a la renovació del Consell d’Administració. Aquest període transitori de 2 anys no computarà als efectes del nombre de dos mandats més en que podran ser renovats.

Període d'exposició pública: del 16/11/2020 al 31/12/2020

Informació pública de l’expedient d’adscripció i constitució d’un dret real d’aprofitament a favor de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona respecte la finca municipal situada al carrer Binèfar núm. 22-26 per a construir i gestionar un edifici d’habitatges protegits dotacionals en règim de lloguer social (exp. DP-2020-27851)

Binèfar 22

ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament a favor de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, respecte la finca de domini públic situada al carrer Binèfar núm. 22-26 (finca resultant HD/7 1 del Projecte de Reparcel·lació del Polígon d’actuació urbanística del Pla de Millora Urbana de l’àmbit comprès entre els carrers Guipúscoa, Ca N’Oliva, Binèfar i el límit del terme municipal de Sant Adrià del Besós, a Barcelona), grafiada en el plànol annex, destinada a la construcció i gestió d’un edifici d’habitatges protegits dotacionals en règim de lloguer social; SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada l’esmentada adscripció i constitució del dret real d’aprofitament; FORMALITZAR-LOS d'acord amb les condicions del document annex, que s'aproven; i FACULTAR l’Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.

Dates de publicació i despublicació:  del 18/11/2020  al  31/12/2020 (ambdós inclosos)

Constitució d’un dret de superficie a favor de l’IMHAB a la finca situada al carrer Lisboa, 35.B-67

Constitució d’un dret real de superfície a favor de l’Institut Municipal d’habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), a la finca situada al carrer de Lisboa núm. 35.B-67 (referència cadastral 9668253DF2896H0000WW) per un termini de setanta-cinc anys i amb caràcter gratuït, per destinar-la a la construcció d’habitatges amb protecció oficial, que seran utilitzats prioritàriament com a allotjament temporal derivat de les necessitats del Programa Habita Carmel. El dret real de superfície ha estat aprovat per acord del Plenari del Consell Municipal en sessió de 30 d’octubre de 2020.

Data publicació i despublicació:  16/11/2020-29/12/2020

Adscripció d’ús i constitució d’un dret real d’aprofitament a favor de l’IMHAB a la finca situada al passatge d’Arriassa, s/n

Adscripció de l’ús i la constitució d’un dret real d’aprofitament a favor de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), respecte de la finca de domini públic, qualificada urbanísticament com a clau HD/7 (sistema d’habitatge dotacional públic), en virtut del “PMU en l’àmbit comprès entre els carrers de Guipúscoa, Ca N’Oliva, de Binèfar i el límit del terme municipal de Sant Adrià del Besós, aprovat definitivament el 31.05.2013, situada al passatge d’Arriassa, s/n, destinada a la construcció i gestió d’un edifici d’habitatges dotacionals en règim de lloguer social. L’adscripció d’ús i la constitució d’un dret real d’aprofitament han estat aprovats per acord del Consell Plenari en sessió de 30 d’octubre de 2020.

 

-Dates de publicació i despublicació: del 16/11/2020 al  29/12/2020

APROVAR INICIALMENT, d’acord amb l’article 17 de la Llei d’Expropiació Forçosa, la relació de béns i drets afectats per l’expropiació de les finques 93, 95 i 97-99 del Passatge Sigüenza

PROVAR INICIALMENT, d’acord amb l’article 17 de la Llei d’Expropiació Forçosa, la relació de béns i drets afectats per l’expropiació de les finques 93, 95 i 97-99 del Passatge Sigüenza, al barri del Carmel, del Districte d’Horta-Guinardó, incloses dins del Subsector 6 “Sigüenza-Murtra” de la Modificació puntual del Pla General Metropolità en l’àmbit del barri del Carmel i els seus entorns aprovada inicialment el 17 de juliol de 2008 i definitivament l’1 de juny de 2010, qualificades de transformació per a habitatge protegit de reallotjament (clau 18c-r). SOTMETRE-LA a informació pública durant el termini de vint dies, d’acord amb el previst a l’article 18 i següents de la Llei d’Expropiació Forçosa, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, diari i tauler d’edictes de la Corporació, a l’únic efecte de que es formulin, si escau, les al·legacions que es considerin pertinents per tal d’esmenar possibles errors en la relació inicialment aprovada.

Període d'exposició pública: del 10/11 al 03/12/2020

Aprovació de les Ordenances Fiscals per l’any 2021 i exercicis successius

El Plenari del Consell Municipal, amb data 30 d’octubre de 2020, ha aprovat provisionalment les ordenances fiscals per a l’any 2021 i exercicis successius (l’acord d’aprovació s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província amb data 2 de novembre de 2020) i es podrà consultar telemàticament a: https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/tramitacio-ordenances-...

Període d'exposició pública: del 03/11/2020 al 15/12/2020, ambdós inclosos

Aprovació inicial del Projecte de la delimitació de l’àmbit de rehabilitació edificatòria - regeneració urbana del Barri de Trinitat Vella - Exp. 20-ju-138

APROVAR inicialment, a l’empara de l’article 119.1 i els apartats 3 i 4 de la Disposició Addicional Cinquena del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, subjectant-se a les regles de tramitació establertes per l’article 119.2 de l’esmentat Text refós, el Projecte de la delimitació de l’àmbit de rehabilitació edificatòria - regeneració urbana del Barri de Trinitat Vella, que s’executarà mitjançant la delimitació dels PAUS corresponents a cadascun dels edificis inclosos en l’àmbit, previ conveni amb les comunitats de propietaris i propietàries i en les fases previstes al document que s’aprova, amb determinació del sistema d’actuació de Reparcel•lació, en la modalitat de Cooperació, mitjançant reparcel•lació econòmica. ACORDAR, d’ofici, la iniciativa pública de l’actuació. SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’un mes, per a al•legacions, mitjançant inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província, a un diari dels de major circulació de la Província, i en el tauler d’edictes de la Corporació, amb atorgament d’audiència als propietaris afectats pel mateix termini, amb citació personal als interessats.

Període d'exposició pública: del 02/11/2020 al 02/12/2020, ambdós inclosos

Exp. 20G151 Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de cooperació, del Polígon d’actuació urbanística 4, de la Unitat d’actuació B de la Modificació del Pla general metropolità al Polígon de les Cases Barates del Bon Pastor

APROVAR inicialment, a l’empara de l’article 119.2.a del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de cooperació, del Polígon d’actuació urbanística 4, de la Unitat d’actuació B de la Modificació del Pla general metropolità al Polígon de les Cases Barates del Bon Pastor, formulat per l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, en qualitat de propietari únic, que es tramita simultàniament amb el Projecte de delimitació del polígon d’actuació urbanística. SOTMETRE’L a informació pública durant el termini de dos mesos per al·legacions, mitjançant inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un dels diaris de més circulació de la província i al Tauler d’edictes de la Corporació, amb simultània audiència a les persones interessades pel mateix termini, amb notificació personal."

Data d’inici de l’exposició: 6-10-20

Data final de l’exposició: 20-12-20  (dos mesos d’exposició pública)

Projecte de delimitació del Polígon d’actuació urbanística 4 de la Unitat d’actuació B de la Modificació del Pla general metropolità al Polígon de les Cases Barates del Bon Pastor Exp. 20G150

APROVAR inicialment, a l’empara de l’article 119.2.a del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el Projecte de delimitació del Polígon d’actuació urbanística 4 de la Unitat d’actuació B de la Modificació del Pla general metropolità al Polígon de les Cases Barates del Bon Pastor, formulat per l´Institut Municipal de l’Habitatge de Barcelona, en qualitat de propietari únic, amb determinació del sistema de reparcel•lació, en la modalitat de cooperació, que es tramita simultàniament amb el Projecte de reparcel•lació. SOTMETRE’L a informació pública durant el termini de dos mesos per al•legacions, mitjançant inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un dels diaris de més circulació de la província i al Tauler d’edictes de la Corporació, amb simultània audiència a les persones interessades pel mateix termini, amb notificació personal.

Període d'exposició pública: del 6/10/2020 al 20/12/2020, ambdós inclosos

Projecte executiu de la reurbanització de la plaça del Poble Romaní, al Districte de Gràcia (6BD 2015/026)

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 17 de setembre de 2020, ha aprovat la següent proposta d’acord:

APROVAR inicialment el Projecte Executiu de la reurbanització de la Plaça del Poble Romaní, al Districte de Gràcia de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 569.128,50 euros, el 21% d’IVA inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; NOTIFICAR als interessats en aquest procediment; i SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al•legacions pertinents.

El projecte restarà exposat al públic pel termini de trenta dies hàbils i podrà consultar-se telemàticament en aquest web així com a la seu del Districte de Gràcia, sol•licitant cita prèvia, mitjançant el sistema d’Atenció en Línia

Dins el termini esmentat, que començarà a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, els interessats podran examinar-lo i presentar les al•legacions que considerin pertinents.

Període d'exposició pública: de l’13/10/2020 a l’23/12/2020, ambdós inclosos

 

Comparteix aquest contingut