You are here

El programa fomenta la inclusió de les persones amb diversitat funcional a la comunitat, i promou que puguin deixar els centres residencials i viure en projectes de més autonomia personal

Es posa en marxa, mitjançant l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), “La meva llar”, un nou programa de subvencions per impulsar la millora de l’accessibilitat física i comunicativa dels habitatges on viuen persones amb discapacitat i/o mobilitat reduïda i facilitar que puguin viure a casa seva de manera autònoma.

Les persones beneficiàries seran aquelles que tinguin reconeguda una discapacitat d’un grau igual o superior al 33% en el certificat de discapacitat i el barem de mobilitat reduïda positiu, o aquelles amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 65%.

Les sol·licituds es podran presentar
fins al 9 de novembre
a través de la seu electrònica municipal 

Un dels requisits és que estiguin empadronades a l’habitatge per al qual se sol·licita la subvenció durant un període mínim d’un any abans de la data de la sol·licitud, tant si són propietàries com llogateres o usufructuàries de l’habitatge, i que aquest sigui la seva residència habitual i permanent. Les intervencions subvencionables es classificaran en tres àmbits diferents d’actuació:

  • Arranjaments o obres a la llar: rehabilitació d’espais interiors de la llar per tal que siguin accessibles, usables i funcionals, com el canvi d’una banyera per un plat de dutxa o l’adequació de la cuina modificant l’alçada dels taulells.
  • Introducció d’elements domòtics o robòtics a la llar: permeten accionar o activar diferents parts o dispositius de la llar, com la domotització de persianes o portes. També es preveu la instal·lació d’elements com grues de sostre o la utilització de robots que presten serveis d’assistència per a pautes que ha de seguir la persona.
  • Incorporació d’elements que milloren l’accessibilitat comunicativa de la llar: dispositius que generalment incorporen elements, senyals o missatges visuals, acústics o tàctils que permeten incrementar l’autonomia de les persones amb discapacitats sensorials, com materials marcats en braille, dispositius parlants amb veus sintètiques o dispositius d’avís visual/acústic/vibratori.

La quantitat màxima de subvenció per a intervencions d’accessibilitat, elements domòtics i tecnologia d’accessibilitat al domicili serà finalista i variarà entre els 5.000 i els 10.000 euros en funció del tipus i el grau de discapacitat. Per a imports menors o iguals a 2.000 euros, serà subvencionable el 100% del cost de l’actuació.

Aquest programa s’emmarca en el Model de vida independent del Servei Municipal d’Assistència Personal i està dotat amb 475.000 euros, ampliables fins a 1.000.000 d’euros, i promourà la realització d’obres per iniciar, que ja estiguin en curs i, en el cas de les actuacions domòtiques o robòtiques, que s’hagin realitzat al llarg d’aquest any.

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat ofereix informació i assessorament sobre aquest programa. S’hi pot demanar cita prèvia o es pot contactar amb el Servei d’Atenció al Públic a través de l’adreça de correu electrònic sap@bcn.cat o del telèfon 934.132.775 (de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h).