You are here

La Xarxa

Col left

Projecte participatiu: El portal de la Xarxa de Casals de Gent Gran de Sant Martí del districte de Sant Martí.

El portal de casals de gent gran del districte de Sant Martí és un projecte participatiu de creació i manteniment de nou pàgines web corresponents a cada un dels casals de gent gran del Districte. Persones voluntàries de cada casal han participat en la creació d’aquestes webs, amb el suport de l’equip de dinamització, però ha estat la mateixa gent gran dels casals qui ha omplert de vida cada web i qui continuarà fent-les créixer. Cada pàgina web doncs, reflexa, a més de les activitats pròpies que es realitzen a cada casal, una història concreta, una personalitat pròpia i l’existència d’unes relacions d’amistat i de solidaritat que podem trobar als casals i que són, junt amb les ganes de participar i de seguir contribuint a la societat, l’esperit dels casals municipals.

Aquest projecte participatiu és també fruit de la voluntat del districte de Sant Martí per a contribuir a la transformació de la societat, sentant les bases per a afrontar els reptes que presenta el col·lectiu de gent gran de la ciutat de Barcelona, una població que creix, cada vegada més heterogeni i divers, més format i amb necessitats i interessos diferents però que vol seguir aprenent, participant i contribuint a la societat, tenint-hi sempre un paper actiu. Amb l’ús de les noves tecnologies i la disponibilitat dels nous canals de comunicació, el Districte de Sant Martí vol oferir un servei més eficient cap aquestes persones ciutadanes donant la paraula a la pròpia gent gran.

 

La Xarxa de Casals de Gent Gran de Sant Martí del districte de Sant Martí

El districte de Sant Martí disposa d’una xarxa d’equipaments de casals de gent gran formada per nou casals repartits pels diferents barris del districte.

Els casals són serveis públics fonamentals per a la cobertura de les necessitats d’informació, de relació, i de sentit de pertinença de la gent gran a la comunitat. Són espais adreçats a la gent gran del districte per a afavorir les relacions, poder accedir a formació del seu interès i, per compartir els interessos i viure la solidaritat entre les persones que en formen part.

Cada equipament disposa de sales, serveis i instal·lacions per a desenvolupar activitats adreçades a la gent gran i compta amb una persona dinamitzadora que organitza, programa, vetlla per tots els serveis del casal i, dóna suport a les iniciatives de les persones sòcies.

Però l’extens programa d’activitats dels casals de Sant Martí no es podria desenvolupar sense el treball voluntari i desinteressat de la pròpia gent gran que s’organitza als casals en comissions, grups de treball o juntes per a organitzar una part importantíssima de les activitats d’aquests equipaments.

Aquesta xarxa telemàtica permetrà que les persones usuàries dels diferents equipaments coneguin les activitats que es desenvolupen a cada casal i, a les persones voluntàries, la possibilitat de treballar plegades i d’enriquir-se mútuament d’un casal a l’altre.

 

Objectius de la Xarxa de Casals de Gent Gran

El Districte de Sant Martí impulsa la Xarxa de Casals com a punt de connexió i relació entre tots els equipaments del territori , tot impulsant activitats comunes de tots els casals per a afavorir l’intercanvi i la relació entre persones sòcies. Amb les activitats impulsades des de la Xarxa es vol afavorir la cultura participativa de la comunitat de gent gran entre casals i, fins i tot, entre districtes.

La Xarxa té també com a objectiu promoure el sentit de pertinença a la comunitat de gent gran, obrir una finestra a cada casal per a convidar a compartir i a participar als altres casals i donar a conèixer l’activitat de la gent gran a la resta de comunitat.

Els objectius de la xarxa:

 • Dinamització de la gent gran del territori de Sant Martí.
 • Foment de la participació de les persones grans.
 • Promoure la interrelació i l’intercanvi entre les persones usuàries dels diferents casals del Districte.
 • Promoure la relació i la comunicació dels casals de gent gran del districte amb la resta d’equipaments i entitats del territori. Divulgació de noticies d’interès per a viure com a persona gran en el districte i de les oportunitats de poder participar de forma activa i solidària.
 • Donar a conèixer les activitats, projectes i opinions de la gent gran del Districte.
 • Suport a les iniciatives individuals, grupals o col·lectives de la gent gran del territori.

 

 • Informació, assessorament i consulta de serveis i activitats per a la gent gran.
 • Promoció d’activitats de dinamització social i cultural, de promoció d’hàbits saludables i de benestar social, de formació permanent i de lleure.
 • Suport a les iniciatives individuals i col·lectives de la gent gran, tot fomentant l’associacionisme.
 • Foment de la participació activa i del protagonisme ciutadà . Afavoriment i potenciació de l’intercanvi intergeneracional.
 • Foment de pràctiques solidàries, de voluntariat i de bon veïnatge.

El programa d’activitats és una oferta cultural, de lleure i de salut orientada a la promoció d’un envelliment actiu que té en compte fomentar les relacions socials, la solidaritat i el benestar de les persones grans, tot promovent la participació activa en l’esfera col·lectiva dels propis barris.

El programa té 3 eixos:

 • Activitats de foment d’hàbits saludables i benestar social: manteniment i afavoriment d’hàbits saludables per tal de fomentar la plena autonomia funcional de les persones grans i la promoció d’activitats que els permetin incrementar el seu benestar social i emocional.
 • Activitats de formació permanent: Per a la major part de les persones grans d’avui en dia, la formació ha estat supeditada a les necessitats productives i laborals, amb la jubilació s’inicia una etapa per a explorar i aprofundir en altres temes d’interès i estimulants per assolir una vida rica i plena. Els casals disposen d’una oferta de formació permanent variada.
 • Activitats lúdiques i de lleure: són activitats que permeten desenvolupar l’autoestima, l’autonomia, la creativitat i l’expressivitat. Afavoreixen el desenvolupament i el creixement de la persona. L’oferta és variada i conté tallers de manualitats, tallers per l’ expressió musical i corporal, celebracions de festes del calendari festiu, i organització de celebracions i de caràcter lúdic.

Tota la oferta de tallers i activitats de la xarxa de casals de gent gran del districte de Sant Martí es pot consultar en línia a través d’internet.

Els casals estan destinats a:

 • Persones de 60 anys o més residents a la ciutat de Barcelona i les seves parelles encara que no compleixin el requisit de l’edat.
 • Persones de 55 anys o més, prejubilades o en procés de prejubilació, residents a la ciutat de Barcelona, i les seves parelles encara que no compleixin el requisit d’edat.
 • El casal restarà obert a persones d’altres col·lectius d’edats diferents sempre que estiguin vinculades a projectes, iniciatives i accions impulsades des dels casals. L’accés, però, no els donarà dret a ser persones sòcies d’aquests serveis.

Al districte de Sant Martí, hi viuen 234.489 persones, de les quals el 32% té més de 55 anys, i el 20% té més de 65 anys.

Per gaudir de tota la oferta d’activitats i tallers de la xarxa de casals, cal triar el casal del vostre interès i fer-vos soci. S’ha de tenir en compte que una mateixa persona usuària no podrà ser sòcia de dos casals diferents.

Les persones interessades en fer-se sòcies d’un casal han de passar per la secretaria del casal amb 2 fotografies mida carnet, la fotocopia del DNI, i omplir un formulari. Per més informació visiteu l’apartat Qui Som del casal del vostre interès on trobareu més informació.

La inscripció als casals i espais de gent gran municipals és gratuïta.

Les quotes de copagament de les activitats tindran en compte la tinença o no de la Targeta Rosa. Actualment hi ha dos preus per a les activitats de tallers professionals:

 • Persones que disposin de Targeta Rosa en la modalitat gratuïta.
 • Persones sense Targeta Rosa.

El carnet de soci/sòcia permetrà l’accés a les activitats i serveis que s’ofereixin en el conjunt de la xarxa de casals i espais municipals.

Col right