Laboratori fotogràfic Analògic
AUTOSERVEI

El Centre cívic Casa del Rellotge ofereix, en sistema d’autoservei, un laboratori fotogràfic per tots aquells interessats en revelar negatius i fer còpies de fotografies.

 

Material que ofereix el Centre per treballar al Laboratori

 • Ampliadores B/N
 • Ampliadora color (35mm, 4x4, 6x6)
 • Cubetes
 • Pinces

 

Horari de funcionament
De dilluns a divendres : de 10 a 14h i de 16 a 21h

 

NORMATIVA

 1. Per accedir al laboratori fotogràfic cal donar-se d’alta com a usuari, mitjançant l'imprès d'alta (arxiu annexe al final de la plana).
 2. Al full, s’hi ha de fer constar clarament les dades del sol·licitant i la durada de lús: ús esporàdic (nombre d’hores) o abonaments d’ús.
 3. En cap cas s’acceptaran sol·licituds a nom d’un tercer.
 4. Caldrà formalitzar el pagament presencialment al centre, amb targeta de crèdit/dèbit.
 5. L’usuari recollirà la clau del laboratori a recepció i es farà responsable de que tot quedi ben tancat en acabar de fer-ne ús, així com de retornar la clau a l’informador.
 6. L’usuari ha de dur el paper fotogràfic i els químics necessaris.
 7. L’usuari ha de tenir un mínim de coneixements i experiència en el funcionament dels aparells i equip del laboratori.
 8. Davant cap desperfecte o anomalia en el funcionament del laboratori, cal indicar-ho immediatament al personal del centre.
 9. Cal manipular els químics amb molta cura. El centre no es fa responsable dels accidents provocats per negligència dels usuaris: taques a la roba, ingestió, al·lèrgies, ...
 10. Un cop finalitzat l’ús:
  · Cal llençar els líquids al bidó de reciclatge. Davant de qualsevol mena de dubte, cal preguntar al personal del centre.
  · L’espai i l’equip ha de quedar tal com l’han trobat en iniciar l’ús.
  · Al servei d’informació del centre, es descomptaran els usos gaudits en la sessió d’autoservei, en cas de disposar d’una targeta d’abonament d’hores vigent.
 11. No es podrà deixar emmagatzemat material sense haver-ho comunicat prèviament al Centre.
 12. El Centre cívic no es farà responsable dels objectes personals perduts o oblidats al laboratori.
 13. La reserva es podrà fer per telèfon, al 934 322 489, sempre i quant el sol·licitant s’hagi donat d’alta com a usuari i disposi d’un abonament d’hores vigent. En cas contrari la sol·licitud serà sempre presencial.
 14. Les cancel·lacions no comunicades o comunicades amb menys de 24 h d’antelació a l’ús es consideraran usos gaudits i es descomptaran del temps restant a l’abonament. En cap cas es retornaran els diners de la cessió.

 

PREUS 2019 (Tots els preus públics s’expressen amb l’IVA inclòs)

Autoservei Laboratori Foto

Estudiants amb carnet vigent

   3,27 € / hora

   8,70 €/ abonament 3 hores

 24,20 €/ abonament 10 hores 

Professionals

   6,05 € / hora

Els abonaments tenen una caducitat d’un any natural, desde la data del pagament de l’abonament.

Compartir