NORMATIVA I FUNCIONAMENT TALLERS CULTURALS

INFORMACIÓ INSCRIPCIONS OCTUBRE-DESEMBRE 2021

A causa de la situació excepcional que estem vivint amb la Covid19, hem adaptat les activitats del centre a la nova situació. Aquesta adaptació, comporta la reducció del nombre d’activitats i la reducció del nombre de places en cadascuna d’elles, per tal de garantir les mesures establertes per les autoritats sanitàries.

 

Per aquests motius, la inscripció als tallers trimestrals d’octubre-desembre 2021 es faran de la següent forma:

 

INSCRIPCIONS

Del 2 de setembre al 8 d’octubre.  No es faran inscripcions fora de les dates establertes.

  • Inscripcions EN LÍNIA preferiblement.
  • Inici inscripcions: dijous 2 de setembre a les 10 h.

•Opció d’inscripció presencial amb CITA PRÈVIA: EXCLUSIVAMENT per a persones amb descomptes.

 

Podeu consultar la descripció ampliada de les activitats a la web ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lasagrera

 

Inici de les activitats: A partir de dilluns 4 d’octubre.

 

NORMATIVA GENERAL D’INSCRIPCIONS

Per formalitzar les inscripcions heu de seguir la normativa següent:

•L’accés al servei de cursos i tallers requereix inscripció prèvia en les dates establertes.

•Els preus corresponen als aprovats per la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona per al 2020.

•La inscripció pot fer-se de forma presencial demanant cita prèvia o via on-line a través de la pàgina web ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lasagrera.

•El pagament del taller presencialment es farà amb targeta o per imposició bancària. No s'acceptaran diners en efectiu.

•En cas d’imposició bancària no es considerarà en cap cas ocupada la plaça fins que no es presenti el rebut bancari, en un màxim de 48 hores.

•El centre es reserva el dret de variar la programació, l’horari, professorat o la ubicació d’una activitat, dins l’equipament, si ho considera necessari. El centre es reserva el dret de suspendre les activitats que no tinguin un nombre mínim de participants o per altres raons tècniques. En aquests casos, s’efectuarà la devolució de l’import de la inscripció del 27 al 30 de setembre.

•En cas que l’usuari/ària s’hagi de donar de baixa d’un taller ho haurà de notificar durant el període de devolucions (del 27 al 30 de setembre). Un cop iniciats els tallers, dilluns 4 d’octubre, no es retornarà en cap cas l’import de la inscripció. La possibilitat de canvi de taller només es considerarà durant la primera setmana de cursos, sempre que hi hagi plaça disponible.

•Una vegada finalitzat el període de devolucions, no es retornaran els diners de la inscripció, excepte a les persones que presentin un informe mèdic o de canvi d’horari de feina que demostri que no poden realitzar el taller. El justificant s’haurà d’entregar com a data màxima el divendres 8 d’octubre. Fora d’aquest termini no es retornarà l’import de la inscripció.

•Aquest trimestre, no hi haurà activitat els dies: 11 i 12 d’octubre, 1 de novembre, 4, 6, 7 i 8 de desembre. Aquestes festivitats ja estan comptades a les sessions de les activitats.

•Tots els tallers començaran 5 minuts després i acabaran 5 minuts abans de l’hora marcada en el programa.

Activitats híbrides: aquest trimestre es prioritzarà la formació presencial, però si per motius sanitaris el centre no pot obrir, s’oferirà la mateixa activitat en línia, sempre que sigui possible. Així, en cas de força major derivada de la crisi sanitària actual o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat a la qual ha estat inscrit/a de forma presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament) aquesta activitat s’adaptarà per a que pugui realitzar-se de forma virtual i des de qualsevol dispositiu amb accés a la xarxa Internet. El nombre d’hores i sessions seran els mateixos. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès i, per tant, no donarà dret a la devolució de l’import de la inscripció proporcional a les sessions realitzades virtualment.

•Es recuperaran les sessions perdudes per causes alienes a l’usuari/ària, dins del trimestre en curs.

•Cal indicar al professorat qualsevol aspecte de salut destacable que s’hagi de tenir en compte a l’hora de realitzar el taller.

•El material fungible que sigui necessari per al taller anirà a càrrec de l’usuari/ària. En la informació de cada taller s’especifica quin és aquest plus econòmic.

Als tallers d’activitat física caldrà dur màrfega i el material que indiqui el professorat.

•El centre declina tota responsabilitat per pèrdua de material i d’objectes de valor econòmic o personal. En cas que hi tingueu material, l’haureu de retirar de les sales o armaris en finalitzar la darrera sessió del trimestre.

 

La inscripció a un taller significa l’acceptació d’aquesta normativa.

 

NORMATIVA ESPECÍFICA D’INSCRIPCIONS EN LÍNIA

•Les inscripcions podran efectuar-se a través de la pàgina: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lasagrera.

•Per a totes les activitats les places són limitades.

•Les inscripcions són nominals. Cal estar registrat/ada com a usuari/ària de l’equipament.

La subvenció d’atur i la subvenció per a persones amb discapacitat no estan disponibles en línia.

 

 

TARIFES REDUÏDES

•Per acollir-se a les tarifes reduïdes caldrà fer la inscripció de manera presencial i presentar al moment la documentació requerida en cada cas. Caldrà que empleneu i signeu un document indicant que ens proporcioneu aquesta documentació.

•El descompte només és aplicable a un taller al trimestre.

Descompte per aturats/ades: certificat d’empadronament de l’Ajuntament de Barcelona i el darrer DARDO o certificat de vida laboral, ambdós documents han d’estar actualitzats.

Descompte per família nombrosa i monoparental: fotocòpia del carnet acreditatiu.

Descompte per famílies perceptores del PIRMI: documentació acreditativa.

• Descompte per discapacitat: documentació acreditativa i certificat d’empadronament de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Podeu consultar la informació detallada a la pàgina web: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lasagrera.

 

 

TIPOLOGIA D’ACTIVITATS TRIMESTRE OCTUBRE-DESEMBRE 2021

FORMAT HÍBRID: PRESENCIAL I/O EN LÍNIA

• Activitat que s’ofereix en format presencial, però si per motius sanitaris el centre ha de tancar i no pot obrir, aquesta mateixa activitat es farà en línia a través de la plataforma Zoom.

• Així, en cas de força major derivada de la crisi sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat a la qual ha estat inscrit/a de forma presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament) aquesta activitat s’adaptarà per a que pugui realitzar-se de forma virtual i des de qualsevol dispositiu amb accés a la xarxa internet. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès i, per tant, no donarà dret a la devolució de l’import de la inscripció proporcional a les sessions realitzades virtualment.

 

Si us inscriviu a aquests cursos, significa que accepteu fer-los en línia quan sigui necessari

 

FORMAT: EN LÍNIA

• Activitat que s’ofereix únicament en format en línia.

• Aquest format té un descompte del 15% en el preu públic.

 

 

 

 

On: CENTRE CÍVIC LA SAGRERA
Adreça: C/ Martí Molins 29

Telèfon: 933 511 702
Email: cclasagrera@bcn.cat

Compartir