INSCRIPCIONS I NORMATIVA TALLERS PRIMAVERA

Del 13 al 23 de març. Presencialment de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 20 h

En línia: mitjançant http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/teixonera,  a partir de les 00.00 h del dilluns 13 de març.

En el cas dels tallers que són càpsules, les inscripcions finalitzen una setmana abans de l’inici del taller.

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ 

Les inscripcions es poden fer en línia  o presencialment.

  • Són imprescindibles les dades personals. 
  • El pagament es pot fer en línia, en efectiu o amb targeta de crèdit. 
  • Presencialment una persona pot fer un màxim de tres inscripcions per a un mateix taller. 

Tallers infantils: les inscripcions es fan presencialment o en línia a nom del pare, mare, tutor o tutora i no disposen de subvenció per a aturats. 

És indispensable que el pare, mare, tutor o tutora de la persona menor empleni un document, mitjançant el qual cedeix el tractament de les seves dades, així com l'acceptació o no acceptació dels seus drets d'imatge. 

En el cas dels tallers familiars, les inscripcions preveuen la participació d’un adult i com a màxim dos infants al seu càrrec.

El cost del material dels tallers s’abonarà en efectiu el dia de la inscripció.

Subvencions per a persones aturades i persones amb diversitat funcional: les inscripcions amb subvenció solament es poden fer presencialment i durant el període d’inscripcions. La data màxima per presentar la documentació és el 6 d’abril.

NORMATIVA DE CANVIS I DEVOLUCIONS  

En cas de força major, derivada de la crisi sanitària actual o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de forma presencial de l’activitat a la qual us heu inscrit (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament), aquesta activitat s’adaptarà perquè pugui  fer-se de forma virtual i des de qualsevol dispositiu amb accés a Internet. 

El nombre d’hores, el nombre de sessions i els horaris seran els mateixos. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès i, per tant, no donarà dret a la devolució de l’import de la inscripció proporcional a les sessions fetes virtualment. 

S’informarà amb antelació d’aquests possibles canvis, així com de la plataforma telemàtica des de la qual es continuarà oferint l’activitat. 

En cas que alguna sessió del taller s’hagi suspès per força major, aquesta sessió es recuperarà al final de les sessions del curs.

Canvis de taller 

En el cas dels tallers trimestrals, per fer un canvi de taller o d’horari, cal sol·licitar-ho presencialment o per correu electrònic, en data màxima abans de l’inici de la segona sessió del taller, independentment de si s’ha assistit a la primera sessió o no s’ha fet, i sempre que hi hagi places disponibles.

En el cas dels tallers que són càpsules, la data màxima és una setmana abans de l’inici del taller.

Devolucions 

Per rebre la devolució voluntària de l’import del taller trimestral, cal notificar-ne la baixa presencialment o per correu electrònic, en data màxima, just abans d'iniciar-se la segona sessió, independentment de si s’ha assistit a la primera sessió o no s’ha fet. Un cop transcorregut aquest període de temps, ja no es retornarà per cap motiu l’import del taller. 

En el cas dels tallers que són càpsules la data màxima és una setmana abans de l’inici del taller. 

 

En efectiu: es farà a partir de la segona setmana del començament del taller, ja sigui per canvi de taller o per devolució, i independentment del motiu. El Centre Cívic avisarà de la data per poder recollir-ne els diners. 

Amb targeta: es farà la devolució sempre que es presenti el rebut del pagament amb la targeta i es faci dins del termini de 30 dies després de la data del pagament. La devolució es farà en efectiu, si no es poden complir tots dos requisits. 

En línia: el departament d’administració farà les devolucions en un termini màxim de 5 dies laborables després d’haver rebut la sol·licitud presencialment o per correu electrònic. S’avisaran els interessats perquè comprovin que els diners ja s’han reintegrat al compte corresponent. 

 

*El Centre es reserva el dret de suspendre els tallers que no tinguin un nombre mínim de persones inscrites o per qualsevol altre motiu que afecti el bon funcionament de l’activitat. En aquest cas, es retornarà l’import abonat. 

 

Compartir