Competències

  • Promoció de la protecció i la defensa dels drets polítics de la ciutadania.
  • Atenció directa a la ciutadania en les matèries que l'afecten en la seva relació amb l’Ajuntament, en particular, i amb la resta d’institucions, en general.
  • Facilitar l’accés a la informació municipal i fer publicitat activa de les polítiques i els serveis públics promoguts per l’Ajuntament per afavorir la participació ciutadana en la seva millora i en el control democràtic de l’acció de govern.
  • Foment de la presència activa de la ciutadania en el procés d’elaboració, d'execució i d'avaluació de les polítiques públiques.
  • Col•laborar en la creació de xarxes comunitàries que facilitin l’enfortiment de la capacitat ciutadana per ser subjecte actiu en els afers col•lectius.

Àmbits temàtics

Ciutat democràtica

Per tal de garantir, millorar i consolidar la democràcia com un dret de la ciutadania, es desenvolupen polítiques i programes que ofereixen més i millors canals de participació. L’objectiu és construir la ciutat de manera col·lectiva, conjuntament amb una ciutadania que, organitzada o no, disposi de les eines per actuar directament com a agent políticament actiu.

Drets de ciutadania i diversitat

Totes les persones han de tenir un accés real, efectiu i en condicions d’igualtat a tots els drets humans reconeguts i garantits a la ciutat, com a espai col·lectiu que pertany als seus habitants. Les polítiques i accions encaminades a aconseguir-ho es desenvolupen amb una mirada intercultural i inclusiva que respecti la diversitat de la ciutat, fomenti la interacció positiva i la no discriminació.

Atenció i acollida d'immigrants

La ciutat ofereix i gestiona mecanismes inclusius d’informació i acollida per a les persones estrangeres que hi arriben, responent, si és el cas, a les seves demandes de protecció internacional. Es treballa, també, per fer de la ciutat un espai de relació igualitari i intercultural, que respecti i es construeixi a partir de la diversitat cultural dels veïns i les veïnes.

Feminismes i LGTBI

La garantia i defensa dels drets de les dones de la ciutat passa per lluitar contra les desigualtats de gènere, les violències masclistes i les discriminacions envers les dones. Així mateix, treballem pels drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, per erradicar l’homofòbia i la transfòbia i per incorporar la mirada de la diversitat sexual i de gènere en l’àmbit social, sanitari, laboral, cultural i comunicatiu.

Atenció ciutadana

Aquests serveis tenen l'objectiu de satisfer les demandes d'informació sobre la ciutat, solucionar els tràmits municipals i atendre les queixes i els suggeriments sobre els serveis municipals. Amb la voluntat de donar un tracte directe i personalitzat, s'ofereixen diversos canals d'atenció: telefònics, virtuals, presencials i d’autoservei electrònic.

Esports

L’esport té un paper important en la cohesió social als barris i en el desenvolupament i la projecció de la ciutat. La seva gestió passa per potenciar l’accés universal i inclusiu a la pràctica esportiva, crear, mantenir i gestionar els equipaments i les instal·lacions, treballar en cooperació amb el teixit esportiu i associatiu dels barris i fomentar l'ús de l'espai públic per a la pràctica de l'esport.

Comparteix aquest contingut