-->

Servei de Traducció i Mediació Intercultural (STMI)

En curs
Categoria:  Educació Inclusió Interculturalitat Participació

Servei de Traducció i Mediació Intercultural (STMI)

El STMI té per finalitat donar suport als professionals que treballen amb població de diferents orígens per treballar des d’una òptica intercultural. Es divideix en 3 àrees: traducció, mediació interpersonal i mediació grupal i comunitària.

Es pot donar suport amb traductors/es i mediadors/es en entrevistes i reunions amb famílies, assessoraments a equips de mestres i/o Ampas sobre cultures d’origen o sobre com tractar qüestions concretes, orientar en l’elaboració de projectes que promoguin la participació activa de les famílies als centres, suport en treball amb grups d’adolescents i en qualsevol altra tema que es plantegi des dels centres escolars i entri dins l’àmbit de la traducció o mediació intercultural. Actualment més de 200 centres escolars de la ciutat han utilitzat el servei en alguna ocasió. L’any 2017 s’han fet més de 500 intervencions.

Per poder fer ús del servei, el primer pas és  sol.licitar l’alta, enviant un email a la coordinadora municipal del servei, Lola Rodríguez (lrodriguezm@bcn.cat) on consti el nom oficial del centre escolar, adreça postal completa, el nom del director/a o cap d’estudis i les dades de contacte: email i telèfon. La petició d’alta l’ha de fer alguna persona de l’equip directiu del centre.

Objectius:

L’objectiu general del STMI és constituir-se en un instrument de pont entre diferents òptiques i visions de la realitat, afavorint el diàleg, les relacions constructives i la convivència ciutadana.