-->

Xarxa d’Escoles i Instituts per la Igualtat i la No-Discriminació

Xarxa d’Escoles i Instituts per la Igualtat i la No-Discriminació
En curs
Categoria:  (13-18) Educació Inclusió Interculturalitat Participació

Xarxa d’Escoles i Instituts per la Igualtat i la No-Discriminació

Objectiu: prevenir la violència i la discriminació basades en la diversitat funcional, la diversitat ètnica i cultural i la diversitat sexual, afectiva i de gènere.

Durant 3 anys s’ha fet una prova pilot d’aquest Programa a 11 centres educatius de la Ciutat (6 escoles i 5 instituts) amb l’objectiu de prevenir la violència i la discriminació basades en la diversitat funcional, la diversitat ètnica i cultural i la diversitat sexual, afectiva i de gènere.

El treball s’ha desenvolupat en 2 fases, una primera a nivell intracentre i una segona amb la comunitat educativa i l’entorn.

A la primera fase es va fer formació extensiva del professorat (més de 250 docents), es va proveir una sèrie d’activitats didàctiques perquè el propi professorat les implementés a l’aula i es van fer tallers amb l’alumnat, a càrrec d’entitats especialitzades, per aprofundir el treball del professorat. Es va portar a terme una avaluació exhaustiva de procés i de resultats, a càrrec d’un equip de recerca de la Universitat de Barcelona. (Els resultats parcials obtinguts fins ara posen de manifest un canvi de tendència en les actituds de l’alumnat que s’orienten cap a un reconeixement de la diversitat en els àmbits esmentats a l’inici). I, més important encara, una presa de consciència crítica per part del professorat, que revisa les seves creences i pràctiques pedagògiques, desnaturalitzant moltes de les pautes culturals heretades. 

A la segona fase, portada a terme durant el curs acadèmic 2016-2017, es van triar dos escenaris diferents, comunitat educativa i entorn d’una escola d’educació primària al barri de Sants i comunitat educativa i entorn d’un institut d’educació secundària al barri de Trinitat Nova. Es van dinamitzar grups de treball amb famílies i es van reunir les agències sòcioeducatives del territori implicades amb infants i joves. Es va fer un informe diagnòstic dels recursos socioeducatius del barri, es va treballar amb grups de famílies i es van contactar diversos agents que interaccionen amb l’alumnat. També s’ha fet un informe final d’aquest treball i dels seus resultats.

Des d’un enfocament interseccional, es van abordar les interaccions multidireccionals de poder, estimulant el pensament crític, el diàleg, l’escolta activa, i posant en primer pla els sentiments i les vivències de les persones participants, fent passar els continguts de treball pel propi cos. Es projecta començar a intervenir des dels 0 anys (a les escoles bressol s’hi està treballant) fins als 18 i amb les persones adultes, famílies i professionals, del seu entorn.

La finalitat última del Programa és la incorporació de la perspectiva de la diversitat com a riquesa humana, social i cultural, a totes les comunitats educatives de la ciutat i afavorir la cohesió social i la convivència basada en els drets de les persones i els grups.

 

Lloc de realització: Comunitats educatives de centres d’educació infantil, primària i secundària.      

 

Data: Des del 2012 fins al present i amb projecció de futur