Pla d’educació de Ciutat Vella

El Pla d’educació està orientat a promoure la millora dels centres per assolir l’èxit escolar i una escolarització més equilibrada impulsant la participació i la corresponsabilització dels diversos agents.