Convocatòria d'ajuts individuals de menjador. Curs 2013-2014

03/09/2013 - 12:45 h

L'alumnat de P-3 a 4t d'ESO escolaritzat en centres públics i concertats de famílies amb ingressos baixos pot sol·licitar l'ajut individual de menjador a través del seu centre educatiu.

· S’atorguen ajuts ordinaris de 3€ i també extraordinaris fins un màxim de 5€ per a les rendes més baixes.


· Es pot sol.licitar l’ajut en base als ingressos familiars corresponents a la renda 2012.


· S’estableix un llindar per sobre del qual no es poden sol.licitar ajuts a fi de dedicar els ajuts als trams de rendes més baixes.


· La taula de baremació, fixa 15 trams. L’ajut extraordinari de 5 € s’atorgarà als sol·licitants que obtinguin 15 punts generals i 4 punts complementaris (d’acord amb el que s’indica als punts 3 i 4 de l’annex 2).


· Es simplifica al màxim la documentació a presentar al sol·licitar els ajuts.


Termini de presentació de les sol·licituds : Les sol·licituds, juntament amb la documentació acreditativa, es presentaran en el centre educatiu on l’alumnat estigui matriculat o preinscrit, entre els dies 12 i 20 de setembre de 2013, ambdós inclosos.