Aquest pla entén el desenvolupament econòmic local com el conjunt d’accions, polítiques i estratègies que promouen activitat econòmica orientada a solucionar les necessitats de les persones que habiten un territori, amb perspectiva de distribució de riquesa, de gènere, intercultural i de sostenibilitat ambiental. És un desenvolupament que aprofita  els recursos propis de la zona per configurar un ecosistema econòmic plural que aculli diferents pràctiques econòmiques i estimuli diferents sectors d’activitat econòmica, mitjançant la concertació de polítiques i projectes entre l’Administració pública, el teixit comunitari, el sector social i el privat.

De manera més desglosada és un desenvolupament que:

  • Posa al centre les necessitats de la població i la millora de la seva qualitat de vida. No contempla únicament el creixement de la riquesa sinó que es fixa en com la riquesa es distribueix i beneficia al conjunt de la societat. És part d’una economia plural al servei de la ciutadania que promou condicions de treball justes, en un entorn saludable i té en compte la protecció ambiental i la cohesió social.
  • Considera el territori de forma integral, amb especial atenció a com generar dinàmiques virtuoses entre els diferents àmbits de la promoció econòmica: formació, ocupació, empresa i emprenedoria convencionals i la mirada de l’economia social i solidària i l’economia de les cures.
  • Contempla allò local com l’oportunitat d’impulsar estratègies concertades de dinamització econòmica entre els diferents agents del territori -públics, privats i comunitaris-, amb clar lideratge públic que facilita, acompanya, promou o es vincula al desitjable lideratge comunitari. Promou també activament el treball transversal i cooperatiu entre les diferents administracions implicades i entre les diferents àrees de l’Ajuntament, buscant la màxima alineació i coherència entre les actuacions que es duen a terme per tal que siguin més eficaces.
  • Estimula el sector privat per aconseguir un major retorn social i ambiental per a tots i totes, alhora que impulsa el sector de l’economia cooperativa, social i solidària perquè es basa en relacions més justes i democràtiques i pel seu alt valor de sostenibilitat i resiliència, que resisteix millor els embats de la crisi, entre altres característiques.
  • Té una mirada de gènere, en tant que atén a les necessitats específiques de les dones, posa èmfasi en millorar les seves condicions de vida -tenint en compte que pateixen una major taxa d’atur, nivells majors de precarietat en el treball i de pobresa, i reben menors salaris i pensions-, i alhora pretén dignificar i donar valor a aquelles feines tradicionalment feminitzades, desvaloritzades i poc qualificades però que tanmateix són imprescindibles pel benestar i la vida, com ara la neteja o la cura de les persones.
  • Té una mirada intercultural en les seves diagnosis i intervencions, i creu, per tant, en les polítiques efectives de foment d’igualtat de drets, deures i oportunitats que combatin situacions d’exclusió i discriminació per procedència o diferències culturals.
  • Aborda el repte de la sostenibilitat ambiental en l’activitat econòmica i, per tant, inclou aquest vector en el conjunt de polítiques i actuacions que dissenya. Aquestes tenen en compte l’entorn com un tot que cal protegir i cuidar, mitjançant un ús dels recursos que tendeixi al residu zero i al mínim impacte ambiental.

Aquest tipus de desenvolupament local té el seu origen en les noves línies estratègiques de Barcelona Activa, que situen la proximitat i la territorialització com a criteris generals d’actuació. Un nou model de dinamització econòmica que es tradueix en serveis i accions als territoris més a prop de veïns i veïnes-, que arribin a més sectors socials i que siguin dissenyats en coproducció amb els districtes i els actors del territori. Els Plans de Desenvolupament Econòmic de Districte, com és el cas del de Ciutat Vella, són un exemple d’aquesta  forma de fer desenvolupament local.