Diagnosi

Amb 151.976 habitants l’1 de gener de 2020, Sant Andreu concentra el 9,1% de la població de Barcelona. La població ha augmentat en un 1,1% en relació a l’any 2019, com també ha succeït al conjunt de la ciutat (+1 %).

Taula Indicadors demogràfics i sòcio-econòmics de Sant Andreu. 2020

Un dels trets més característiques de Ciutat Vella és l’elevat volum de població de nacionalitat estrangera que hi resideix ja que més del 50% de la seva població és d’origen estranger, mentre que aquest percentatge és del 22% per Barcelona. El 15,5% de la població d’origen estranger que resideix a Barcelona ho fa a Ciutat Vella.

Pel que fa referència als indicadors d’entorn socioeconòmic, el 2018 Ciutat Vella té una renda tributària per habitant de 11.062€/any que la situa com el districte amb menor renda per càpita de la ciutat -per sota de Nou Barris- amb poc més de dos terços de la renda mitjana de Barcelona. El salari mitjà (22.529 €/any) és inferior al conjunt de la ciutat en més de 8.000 euros (un 27,5%).

El percentatge de llars en situació de privació de material severa (13%) supera la mitjana de Barcelona en 7 punts percentuals –amb la dada més alta dels districtes-, i cal remarcar el percentatge de persones ateses pels serveis socials municipals (10,6%, que suposa 11.468 persones), també superior al del conjunt de Barcelona (5,7%) i que s’ha incrementat en 3 punts percentuals respecte l’any anterior.

Durant l’any 2020, el preu de compra d’habitatges de segona mà ha experimentat una reducció progressiva en el conjunt de la ciutat, que en el cas de Ciutat Vella ha estat lleugera i la posiciona com a quart districte amb els preus de compra d’habitatges de segona mà més elevats. Paral·lelament, el comportament dels preus de lloguer de l’habitatge del districte és força destacable, amb una disminució interanual del 7,2% que fa palès l’impacte intens de la crisi Covid, com també succeeix als districtes de Les Corts i l’Eixample.        

 

Ciutat Vella destaca per assolir una Taxa d’Activitat Emprenedora (4,4% el 2019) superior a la mitjana municipal (4,1%), que suposa el tercer valor més alt dels districtes, i cal destacar el fet que el 54,7% del col·lectiu emprenedor és de  nacionalitat estrangera.

Per consultar tots els indicadors del mercat de treball, teixit productiu, activitat econòmica i comercial i activitat turística, consulta el bloc de context i situació socioeconòmica del Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella 2021-2023 en format PDE