El pressupost esperat d’execució del conjunt d’accions contingudes en Pla serà de, com a mínim, d’17.600.000 € pel període 21-23. Tanmateix, aquest pressupost podrà ser objecte de modificacions en funció de dos factors:

1. l’ús dels serveis de Barcelona Activa per part dels veïns/es de Ciutat Vella;

2. la disponibilitat anual de pressupost.

 

La implementació del primer Pla de Desenvolupament Econòmic del districte de Ciutat Vella es va acompanyar de la definició d’un model de governança en tot el procés del Pla: l’elaboració, la posada en marxa, el seguiment i l’avaluació. Tot i que en amb algunes adaptacions que s’han anat fet en els quatre anys de l’anterior Pla i amb l’objectiu de millorar dinàmiques i resultats, els espais de governança i seguiment que s’ha plantejat per l’actual Pla de Desenvolupament Econòmic 2021-2023 són essencialment els mateixos, ja que s’ha demostrat eficaços respecte a la seva missió.

Espai de Lideratge: Grup Motor del Pla de desenvolupament econòmic del districte de Ciutat Vella

Espai municipal de coordinació pel que fa a crear i compartir estratègia al territori, per una banda, i en relació amb la governança del procés, per una altra. El Grup Motor està format per l’equip polític i tècnic del Districte vinculat a temes de desenvolupament local, la direcció de Desenvolupament de Proximitat de Barcelona Activa i l’equip de Pla de Barris. És un instrument estratègic per promoure i fer efectiva la coordinació entre els diferents operadors municipals de forma transversal  El Grup Motor del Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella es reuneix amb una periodicitat mensual.

Espais de Coproducció i Cocreació

Són espais existents en el si dels quals té sentit integrar aquesta mirada de disseny i/o execució d’actuació de concretes dins la seva dinàmica habitual o espais nous que es poden crear específicament. per coproduir un projecte o actuació concreta dins el Pla. Aquests mateixos espais són alhora espais de rendició de comptes, on s’informa periòdicament de l'estat d'execució del Pla i s’incentiva que els i les agents que hi participen avaluïn el grau de compliment de les línies estratègiques, així com es fa un seguiment de la implementació dels projectes i es recullen propostes.

  • Consell de Dinamització Econòmica de Ciutat Vella, òrgan consultiu i de participació ciutadana del districte de Ciutat Vella  en l’àmbit de la promoció econòmica. El conformen el Conseller de Desenvolupament Econòmic, el Tècnic de Comerç, l’equip de la Direcció de Desenvolupament de Proximitat de Barcelona Activa, les associacions i eixos comercials del territori, les entitats de l’àmbit sociolaboral i entitats de l’economia social i solidària. Es reuneix un mínim de dues vegades a l’any.  Funcionarà també com Sessió Plenària del Pla de Desenvolupament Econòmic, on, amb caràcter anual, es presentarà un informe sobre el grau d’execució de les mesures del Pla, així com els principals focus d’intervenció del Pla en l’any següent.

Des de l’òptica d’espais de rendició de comptes, en aquests espais s’informa periòdicament de l'estat d'execució del Pla: s’incentiva que els/les agents que participin avaluïn el grau de compliment de les línies estratègiques, al mateix temps que es fa un seguiment de la implementació dels projectes i es recullen propostes.

  • Espais de Xarxes Laborals:  A Ciutat Vella existeixen 4  espais d’intercanvi i coordinació de projectes ocupacionals a cada barri. L’objectiu d’aquests espais es el de compartir informació entre les diferents entitats i serveis que hi ha al territori, treballant la  complementarietat  i la coordinació d’accions. Cada un d’aquest espais està format per entitats del seu àmbit territorial i segueix el seu propi calendari.
  • Taula Estable de Xarxes Laborals : Espai de nova creació format pels espais de Xarxes Laborals, l’equip de la Direcció de Proximitat de Barcelona Activa a Ciutat Vella i l’equip polític de Districte. L’objectiu d’aquest espai es fer el seguiment de les accions i projectes vinculats a ocupació.
  • Espais de comerciants: Espai de treball que aglutina les diferents associacions de comerciants i eixos del districte de Ciutat Vella amb l’equip polític i tècnic de Districte i l’equip de la Direcció de Proximitat de Barcelona Activa. Amb una periodicitat mensual es reuneix per treballar conjuntament diferents aspectes relacionats amb el comerç a Ciutat Vella.

També existeixen espais vinculats a projectes més específics com:

  • Grup Motor del Banc de Recursos Mancomunats de Ciutat Vella: espai de coordinació del BRMCV per crear i compartir l’estratègia del projecte. Està conformat per Districte de Ciutat Vella, Foment de Ciutat, Barcelona Activa i l’entitat Impulsem.
  • Grup de seguiment ampliat dels Baixos de Protecció Oficial a Ciutat Vella: espai municipal de seguiment i coordinació del programa Baixos de Protecció Oficial al districte. Aquest espai de treball reuneix a equip tècnic de Barcelona Activa, l’equip gerencial i polític de Districte i Foment de Ciutat.