Governança del Pla

La implementació d’aquest Pla estratègic requereix l’aplicació d’un model de governança adequat que determini l’estratègia de gestió organitzativa, és a dir, els instruments, persones i organitzacions que han d’assumir responsabilitats concretes, els òrgans que articularan la participació dels veïns i veïnes al llarg dels cinc anys d’execució del projecte, així com la posada en marxa, gestió i avaluació del Pla.

Per fer efectiu el desplegament del PDE es proposen els següents espais de treball i concertació:

Grup impulsor del Pla

Equip de treball, seguiment i presa de decisions per a la gestió del dia a dia dels projectes del PDE, format per representants i tècnics/ques de Districte i per l’equip de Barcelona Activa. És el dispositiu de caràcter executiu, encarregat de liderar i assignar les tasques derivades del desplegament d’actuacions del Pla (i altres actuacions de l’àmbit socioeconòmic del Districte), així com de la coordinació de les taules de treball sectorials. A escala organitzativa es defineix una periodicitat quinzenal/mensual. El Grup Impulsor s’ha d’entendre com un instrument estratègic des del qual fer efectiu i promoure la coordinació institucional (interdepartamental/ interadministrativa) i la transversalitat (interna i sectorial).

Taules de treball de barri: una taula per barri

És l’espai de treball dels projectes que es deriven de les línies estratègiques del PDE, un espai de concertació entre l’Administració i els agents locals i d’organització dels grups de treball per tirar endavant els compromisos establerts pel Pla. Són convocades les entitats i agents locals implicats en les línies del Pla. A fi de facilitar el desplegament del PDE i promoure la corresponsabilització en la implementació, entre l’administració i els agents locals, es crearà una fitxa per cadascun dels projectes on s’indicaran els actors implicats en cadascun d’ells. Taules sectorials: més enllà de les taules de caràcter territorial, es poden convocar taules sectorials (Comerç, Ocupació, Economia Solidària, etc.) segons necessitat. Aquests espais de treball seguiran la mateixa metodologia i filosofia que les taules territorials, és a dir, estaran orientats al desplegament i implementació de les actuacions concretes amb voluntat d’incorporar els agents socioeconòmics locals.

Reunió plenària de Districte

Es crearà un espai de rendició de comptes global, on el grup impulsor informarà de l’estat d’execució del PDE. Aquesta reunió plenària, oberta a tots els actors que participin a les taules de barri, es convocarà en tres moments clau: a l’inici del PDE, a la meitat i un cop finalitzat el Pla. El seu objectiu fonamental serà, a més de rendir comptes, incentivar que els agents que hi participin avaluïn el grau d’acompliment de les línies estratègiques.

Almenys un cop a l’any es presentarà un informe amb l’estat de les actuacions del Pla a la sessió Plenària del Consell de Districte de Ciutat Vella.

Les dades i la informació actualitzada es podrà consultar al web habilitat pel seguiment i coneixement del Pla.

Seguiment i avaluació

Els objectius bàsics del seguiment són:

  • Comprovar que les actuacions es desenvolupen d’acord amb les condicions amb les quals es va aprovar el Pla.
  • Avaluar l’eficàcia de les mesures previstes al Pla.
  • Identificar elements de millora.
  • Captar si durant el procés de desenvolupament del Pla han aparegut nous impactes no previstos inicialment.

El seguiment de la implementació serà un moment clau per definir l’avaluació del Pla. La responsable de l’execució del programa de seguiment és la Direcció de Desenvolupament Local de Proximitat de Barcelona Activa, encarregada d’elaborar un seguit d’indicadors i les diferents memòries de seguiment del Pla. De totes maneres i en consonància amb la filosofia que recorre les diferents fases del PDE, el seguiment es defineix a partir del treball conjunt de Barcelona Activa, el Districte de Ciutat Vella i el teixit comunitari, associatiu i empresarial.

Tal com ja s’ha exposat en referència a la metodologia per l’elaboració del full de ruta, es manté la voluntat de treball conjunt i de definir què farem i com ho farem entre tots i totes, cadascú des de la seva posició i expertesa. Amb la finalitat de fer efectiva aquesta voluntat de treballar conjuntament també en l’avaluació, i de facilitar la implantació del PDE, s’han desenvolupatels continguts específics de cada actuació estratègica a través de fitxes de contingut.