Mesura

07.3

Formació/capacitació de veïns i veïnes del Districte per incrementar les seves possibilitats d’inserció en el mercat de trebal

Progres 5

2018Mesura plurianual 2016-2021

La formació és un element crític de cara a la millora de l’ocupabilitat de les persones que es troben excloses del mercat de treball. Amb aquesta perspectiva, el Pla promourà que els veïns i veïnes en situació d’atur desenvolupin les seves competències transversals (treball en equip, comunicació, ús de les TIC) o professionals (coneixements o habilitats tècniques) com a instrument per afavorir el seu accés al mercat laboral.

El contingut de les formacions estarà lligat a ocupacions demandades al mercat de treball en el marc de sectors que generen valor afegit i/o cobreixen necessitats al territori (treballs de cures i serveis a les persones, intervencions comunitàries, comerç local de proximitat, consum responsable, projectes culturals, petita producció urbana, economia circular i coneixement i innovació) i, especialment a la Barceloneta, al sector nàutic i marítim. D’altra banda, es promourà que la part pràctica de les formacions es realitzi en comerços, serveis de proximitat i entitats del Districte.

L’horitzó de beneficiàries d’aquestes formacions i capacitacions serà de 800 veïns i veïnes.

Calendari d'execució de la mesura

Es tracta d’una mesura en permanent execució al llarg del desenvolupament de tot el Pla.
 

2016: 3T, 4T. 2017: 1T, 2T, 3T, 4T. 2018: 1T, 2T, 3T, 4T. 2019: 1T, 2T, 3T, 4T. 2020: 1T, 2T, 3T, 4T. 2021: 1T, 2T.