El Pla preveu una assignació anual de recursos econòmics per finançar les mesures de desplegament de les línies estratègiques. L’assignació mínima serà de 250.000 euros/any, provinents de Barcelona Activa i del Districte de Ciutat Vella. Per tant, com a mínim, el PDE disposarà d’1,25 milions d’euros per realitzar accions durant els seus cinc anys d’execució. Aquesta dotació pressupostària, tanmateix, podrà ser superior en funció de dues variables:

  1. Requeriments econòmics de les accions proposades: quan la magnitud de les intervencions proposades faci necessari sobrepassar el pressupost anual, es treballarà per aconseguir el finançament addicional per dur-les a terme.
  2. Aportacions dels actors del territori: tant els actors econòmics com els operadors públics presents al Districte podran contribuir a l’execució completa o parcial de mesures contingudes en el Pla. Aquestes accions se sumaran al pressupost anual disponible i es tindran en compte quant a l’assoliment d’indicadors.

Durant el primer any d’execució (2016), el pressupost s’utilitzà per arrencar el Pla, posant en funcionament una desena d’accions que han servit de base i punt de partida per a la consecució de les línies estratègiques.

A més de recursos econòmics, el Pla compta amb un equip tècnic dedicat a la implementació de les seves mesures. Aquest equip constarà com a mínim de:

  • Dos/dues tècnics/ques de la Direcció de Desenvolupament Local de Proximitat de Barcelona Activa que treballaran des del territori i per a tot el Districte.
  • Un/a tècnic/a de la Direcció de Desenvolupament Local de Proximitat de Barcelona Activa que treballarà específicament a Raval Sud i Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera.
  • Un/a responsable tècnic/a de la Direcció de Desenvolupament Local de Proximitat de Barcelona Activa, que treballarà des del territori en aquest i altres dos Districtes.
  • Un/a tècnic/a de comerç de la Direcció de Serveis a les Persones i el Territori de Districte de Ciutat Vella.