Participació: Fòrum Ciutat i Comerç

Content groups
Content 1

 

Pels carrers de Barcelona, s’hi pot passejar, comprar i viure moments de lleure i d’oci de qualitat gràcies al seu teixit comercial i de restauració.

Per continuar impulsant-lo i tenir-lo en compte a l’hora de desenvolupar polítiques públiques que l’afecten, l’Ajuntament de Barcelona ha creat el Fòrum Ciutat i Comerç, un òrgan de participació consultiu amb capacitat d’incidir en la manera de governar el comerç de la ciutat de Barcelona.

Content groups
Content 4

Què és el Fòrum Ciutat i Comerç?

El Fòrum Ciutat i Comerç és un instrument per contribuir a la participació d’entitats sectorials, entitats territorials i seccions de comerç d’organitzacions patronals generals, representants de les institucions i tècnics municipals i externs. Es regeix per un reglament de funcionament intern.

Vol ser un espai de diàleg entre el Govern de la ciutat, els diversos sectors del comerç i persones de reconeguda vàlua en l’àmbit del sector comercial. 

Quines funcions té?

Entre altres objectius, destaca estudiar el paper que el comerç ha de complir a la ciutat, analitzar la problemàtica que plantegen els sectors comercials en la seva convivència, analitzar la seva contribució a l’economia urbana, així com potenciar la relació i participació entre les administracions i el comerç.

Qui en forma part i quan es convoca?

La seva composició es troba pendent d’actualització. Com a mínim, el Fòrum Ciutat i Comerç es convoca un cop cada any. 

Què és el Consell i quines funcions té?

És l’òrgan permanent del Fòrum Ciutat i Comerç. Té una naturalesa consultiva i participativa i incideix en la manera de fer polítiques del sector comercial. Els seus objectius són proposar, informar i estudiar iniciatives, projectes i polítiques municipals que afectin el sector comercial de la ciutat. En aquest cas, es reuneix un mínim de dos cops cada any. La seva composició també es troba pendent d’actualització.