Subvencions per a l'enllumenat nadalenc de les vies públiques de Barcelona 2023

Content groups
Content 1

 

L’Ajuntament de Barcelona convoca les subvencions per a l'enllumenat nadalenc de les vies públiques de la ciutat per aquest 2023. 

La finalitat d’aquesta convocatòria és continuar donant suport a la iniciativa de l’enllumenat de Nadal que fan les associacions de comerciants territorials de la ciutat de Barcelona i seguir promocionant el comerç de proximitat en període nadalenc, creant un ambient festiu i millorant la imatge de la ciutat. 

Consulta la Resolució definitiva.

Content groups
Content 2

 

NOTA INFORMATIVA

Actualització (21.12.2023): Ja pots consultar la resolució definitiva de les subvencions per a la instal·lació d'enllumenat nadalenc a les vies públiques de Barcelona 2023. Ves al tràmit

Aquesta subvenció es troba en FASE DE RESOLUCIÓ DEFINITIVA

Content groups
Content 4

A qui es dirigeix?

Es dirigeix a les associacions de comerciants territorials de la ciutat, sense afany de lucre i que duguin a terme el projecte a Barcelona.

Quins terminis s'han establert?

El termini de presentació de la sol·licitud serà de 20 dies hàbils, i començarà a contar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. El període de presentació de sol·licituds és del 24 de maig al 21 de juny de 2023

Cal tenir en compte que el termini d’execució de les accions estarà comprès entre l’1 de juliol de 2023 i el 31 de gener de 2024. 

Per últim, el termini de justificació de l’activitat subvencionada finalitzarà el 31 de març de 2024. 

Com s'ha de presentar la sol·licitud?

En el moment de fer la sol·licitud, que s'expliquen amb més profunditat al document de convocatòria, s'ha de presentar:

 • Una instància de sol·licitud de subvenció.
 • Pressupost/os d'empreses proveïdores homologades.
 • Dades bancàries (mitjançant l’enllaç específic per aquest tràmit).

 

On s'han de presentar les sol·licituds?

La documentació de sol·licitud es presentarà de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, seguint les instruccions indicades en aquest portal de tràmits. Caldrà disposar del certificat digital. 

Quin import es subvenciona?

La quantia de la subvenció atorgada no excedirà del 75% del cost del projecte (màxim 120.000 € per sol·licitant) especificat als documents de sol·licitud de subvenció sempre que sigui d’associacions de comerciants territorials en què no hi hagi trams de carrers que el mateix Ajuntament de Barcelona presti els serveis de decoració lumínica. 

Les sol·licituds no hauran d’incloure trams de carrer que siguin il·luminats per l’Ajuntament de Barcelona.

Quin procediment es seguirà per a la concessió?

Hi haurà dues fases: 

Fase 1: Atorgament provisional

  • S’informarà l’atorgament o denegació de la subvenció a través d’una única publicació al BOPB. 
  • En la mateixa publicació s’informarà de la documentació administrativa que cal aportar i/o esmenar dins dels 10 dies hàbils establerts.
  • Tanmateix, és en aquest període, si s’escau, quan podreu formular al·legacions a aquest atorgament o presentar reformulacions que no alterin l’objecte del projecte.
  • Heu de consultar la publicació directament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) o a través de la web municipal.

Fase 2: Atorgament definitiu

  • Un cop complets els requisits, es publicarà pel mateix procediment que l’atorgament i denegació provisional la llista de subvencions atorgades i denegades definitivament.
  • Per consultar-la, disposareu dels mateixos canals assenyalats a la fase anterior. 

Com cal justificar l'activitat subvencionable?

El beneficiari de la subvenció haurà de justificar l’aplicació dels fons rebuts en un termini màxim de dos mesos a partir de la finalització del període d’execució previst a les bases, és a dir, com a màxim el 31 de març de 2023. 

- En el procés de justificació s’haurà de presentar la següent documentació

 • Instància justificativa. Model disponible aquí
 • Memòria d’actuació: explicació del projecte realitzat. Model disponible aquí
 • Memòria econòmica simplificada: detall de les despeses i ingressos de l’activitat objecte de subvenció. Model disponible aquí.
 • Factures originals constant com a deutors les associacions territorials beneficiàries de la subvenció. La data de les factures haurà d’estar compreses entre l’1 de juliol de 2023 i el 31 de gener de 2024. 
 • Documentació bancària acreditativa del pagament de les factures. 
 • Declaració responsable del beneficiari i/o representant legal conforme no hi ha altres còpies de les mateixes factures presentades al mateix temps, a efectes de justificació de subvenció, en altres administracions públiques. Aquesta declaració ha  d’identificar cada una de les factures que es presenten a la justificació. 
 • Carta de reintegrament en el cas de romanents no aplicats. 
 • Addicionalment, en cas de subvencions d’import igual o superior a 60.000 euros, s’haurà de presentar un informe d’auditoria, amb els requisits de l’article 74.1 del RD 887/2006.

- Els models de documentació per a la justificació de la subvenció estaran disponibles al web de l’Ajuntament durant el període de justificació. Per a qualsevol dubte o ampliació de la informació us podeu adreçar a subvencionsdirecciocomerc@bcn.cat