Estratègia de reforç i projecció del comerç a Barcelona 2017-2019

El comerç sempre ha estat i continuarà sent un sector estratègic per a les ciutats, atès que és una peça clau de l’activitat econòmica, de la configuració de l’espai urbà i de la integració social.

L’activitat comercial determina la vitalitat econòmica de les zones urbanes com a generadora i distribuïdora de riquesa i ocupació. Per a la nostra economia local, representa uns valors econòmics molt significatius: el quart trimestre del 2016, el comerç de la ciutat es va posicionar amb 149.500 treballadors i més de 16.000 empreses amb assalariats. Aquestes dades representen, respectivament, el 14,5% i el 21,9% de l’ocupació i del teixit empresarial de la ciutat i generen prop del 15% del PIB (2015) de Barcelona.

En la majoria dels barris que configuren Barcelona, la ciutat gaudeix d’una trama urbana compacta, susceptible de generar espais d’usos heterogenis, que impacten de manera decisiva sobre el comerç de proximitat. Un comerç que constitueix un element determinant per a la cohesió i la integració social, basat en l’equitat i la igualtat d’oportunitats; determinant per configurar districtes i barris amb identitat pròpia, activitats singulars i culturalment diverses, carrers i places públiques com a espais de relacions veïnals, mercats com agents catalitzadors dels barris... En definitiva, el comerç va més enllà de la seva consideració com un sector econòmic estratègic: el comerç fa ciutat.

Des de l’àmbit de comerç de l’Ajuntament de Barcelona ja s’ha estat treballant en la majoria dels objectius que es concreten i desenvolupen en aquesta Mesura de Govern des de diferents perspectives. En primer lloc, promovent una coresponsabilitat compartida amb els agents representatius del sector, susceptible d’avançar en la construcció conjunta del model comercial de la ciutat. En segon lloc, pensant en barris capaços de satisfer els usos ciutadans i, entre aquests, els usos de la compra combinada amb l’oci o altres usos socials. En tercer lloc, avançant amb un tractament integral de la mobilitat, el disseny urbà, l’accessibilitat, la seguretat, la gestió de serveis públics i privats, que dotin els deu districtes i els 73 barris de Barcelona de personalitat, identitat i atractius per compartir. Serà justament en aquests entorns on el nostre comerç de proximitat pugui crear negocis innovadors, sostenibles i integrats en una trama urbana, física o digital. En quart lloc, també considerem fonamental ajudar i facilitar des de l’Ajuntament instruments adreçats a millorar la competitivitat comercial per fer front als reptes que el comerç té en un món globalitzat i digital. En cinquè i darrer lloc, també volem treballar l’enfortiment del sector comercial acompanyant la transformació del model associatiu de les entitats comercials, perquè d’elles depèn l’existència d’un lideratge transformador, innovador i competitiu.

El nostre compromís és avançar cap a una ciutat singular, sostenible i atractiva, en la qual comerç, el desenvolupament urbà i la qualitat de vida ciutadana formin una unió indestriable. Amb aquest compromís, es presenten les vuit línies estratègiques i 43 mesures per concretar l’estratègia de reforç i projecció del comerç a Barcelona (proximitat, immersió digital, professionalització, associacionisme, APEU).