Participació: Fòrum Ciutat i Comerç

A la nostra ciutat es passeja, es compra, es treballa i es viuen moments de lleure i d'oci amb molta qualitat gràcies a l'esforç continuat del sector del comerç. Per aquest motiu és rellevant la participació activa, tant de consumidors com de comerciants, per tal de vetllar per aquesta activitat econòmica.

Què és el Fòrum?

El Fòrum Ciutat i Comerç és un instrument per contribuir a la participació d’entitats sectorials, entitats territorials i seccions de comerç d'organitzacions patronals generals, representants de les institucions i tècnics municipals i externs.

Es regeix pel seu reglament de funcionament intern.

És un espai de diàleg entre el Govern de la ciutat, els diversos sectors del comerç i persones de reconeguda vàlua en l’àmbit del sector comercial. El Fòrum s’articula com a òrgan de participació consultiu i incideix en la manera de governar el comerç de la ciutat de Barcelona.

Funcions:

Entre els seus objectius destaca estudiar el paper que el comerç ha d'acomplir a la ciutat, analitzar la problemàtica que plantegen els sectors comercials en la seva convivència, analitzar la seva contribució a l'economia urbana, així com potenciar la relació i participació entre les administracions i el comerç.

Composició:

Pendent d'actualització.

Calendari:

Es convoca un mínim d'un cop a l'any.

Què és el Consell?

És l’òrgan permanent del Fòrum Ciutat i Comerç. Té una naturalesa consultiva i participativa i incideix en la manera de fer polítiques del sector comercial.

Funcions:

Els seus objectius són proposar, informar i estudiar iniciatives, projectes i polítiques municipals que afectin el sector comercial de la ciutat.

Composició:

Pendent d'actualització.

 

Calendari:

Es reuneixen un mínim de 2 cops l’any.