Convocatòria de subvencions per a la campanya d’enllumenat nadalenc de les vies públiques de la ciutat de Barcelona, any 2019

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Quin termini? 

Disposareu des del 17 d’abril al 31 de maig per a presentar els vostres projectes.

Qui pot sol·licitar?

Associacions de comerciants territorials, sense afany de lucre, que portin a terme el projecte a la ciutat de Barcelona.

Com?

Presentar en el moment de la sol·licitud:

 • Instància de sol·licitud de subvenció (document bàsic 1).
 • La descripció del projecte (document bàsic 2).
 • Pressupost desglossat de les despeses, elaborat per la/es empresa/es INSTAL.LADORA/ES HOMOLOGADA/ES. Si les despeses són superiors a 15.000 euros (import sense IVA) s’hauran de presentar les sol·licituds de pressupostos i respectives ofertes rebudes d’un mínim de 3 empreses instal·ladores homologades. S’ha de justificar en un document annex el motiu de l’elecció quan aquesta no recaigui en la opció més avantatjosa econòmicament. En cas d’existir un contracte plurianual amb una empresa instal·ladora homologada haureu d’aportar aquest document signat per l’empresa i l’entitat, amb el corresponent pressupost.

No serà admesa cap instància de sol·licitud de subvenció que no s’acompanyi de la descripció del projecte i el/els pressupost/os.

On?

A tenir en compte:

 • En quant al punt 2 del document “descripció del projecte”:
  1. Els imports que figuren com “total de despeses previstes” i “total d’ingressos previstos” ha de ser coincident i, per tant, el “balanç final” ha de ser 0 euros.
  2. L’import que hi consti al camp “total de despeses previstes” ha de coincidir amb l’import de la “despesa total del projecte” (punt 2 del document “instància de sol·licitud de subvenció”).
 • Revisar i actualitzar els certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb Hisenda i Seguretat Social a principis del mes de setembre, per tal d’evitar incidències que requereixin allargar el procediment de concessió definitiva de la subvenció.
 • Us recomanem que introduïu el vostre telèfon mòbil i correu electrònic al formulari de sol·licitud per facilitar-nos el contacte amb vosaltres.
 • Cal marcar amb una creu el règim d’IVA que hi consta a la “declaració responsable” (document: “instància de sol·litud”).

PROCEDIMENT

Hi haurà dues fases:

Atorgament provisional

 • S’informarà l’atorgament o denegació de la subvenció a través d’una única publicació al BOP.
 • En la mateixa publicació s’informarà de la documentació administrativa que cal aportar i/o esmenar en els 10 dies hàbils establerts.
 • Tanmateix, és en aquest període, si s’escau, quan podreu formular al·legacions a aquest atorgament o presentar reformulacions que no alterin l’objecte del projecte.
 • Heu de consultar la publicació directament al Butlletí Oficial de la Província (BOP) o a través de la web municipal http://governobert.bcn.cat/transparencia/subvencions.

Atorgament definitiu

 • Un cop acomplerts els requisits, es publicarà pel mateix procediment que l’atorgament i denegació provisional la llista de subvencions atorgades i denegades definitivament.
 • Per consultar-la, disposareu dels mateixos canals assenyalats a la fase anterior.

Per a qualsevol dubte o ampliació de la informació us podeu adreçar a direcciocomerc@bcn.cat