Barcelona protegeix els establiments emblemàtics de la ciutat

El 26 de febrer de 2016 el Plenari del Consell Municipal va aprovar definitivament el Pla Especial de protecció de la qualitat urbana: Catàleg de protecció arquitectònic, històric i paisatgístic dels establiments emblemàtics de la ciutat de Barcelona, aprovat inicialment l'11 de març de 2015.

Aquest pla especial per a la preservació i potenciació dels comerços emblemàtics de la ciutat aporta valor, identitat, genera pertinença i vertebració, i cohesió en els barris on s'ubiquen i diversitat comercial.

Dels 228 establiments a protegir inclosos en el redactat inicial se n'exclouen 17 per motius tècnics, conformant un total de 211 establiments a protegir.

Els trets més importants del pla són:

- Els establiments s'agrupen en tres nivells de protecció específics: de gran interès, d'interès i d'interès paisatgístic.

- S'introdueixen mesures de promoció i de foment per al manteniment dels comerços i la seva rehabilitació, entre les quals les bonificacions en l'ICIO, subvencions en l'IBI -fins al 95% segons la categoria i la garantia de manteniment de l'activitat-, subvencions en la campanya de millora del paisatge urbà, a fi de fomentar que els elements a protegir continuïn estant en bona situació

- Establiment de mesures de foment i assessorament empresarial en matèria d'arrendaments i de promoció de l'activitat comercial dels establiments emblemàtics

- S'incorpora la declaració de bé cultural d'interès local als establiments de gran interès a fi de poder exercir el dret de tanteig i retracte a favor de l'Ajuntament.

En aquest espai es pot consultar el pla de protecció i el catàleg.