Horaris comercials

Informació sobre la normativa d'horaris comercials

Les competències en matèria de regulació d’horaris comercials estan atribuïdes actualment, pel que fa a Catalunya, tant a l’Estat com a la Generalitat de Catalunya.

El 19 de febrer de 2014 es va aprovar la Llei 3/2014 de 19 de febrer, d'horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció (DOGC 24.2.2014). Entra en vigor el 25 de febrer de 2014.

 

Zona turística d'obertura comercial

Per Resolució de la Directora General de Comerç de la Generalitat de 25 d’abril de 2016 s’aprova la sol·licitud d’aquest Ajuntament de modificar la Resolució de 10 de juliol de 2014, per la qual es qualifiquen diverses zones del terme municipal de Barcelona com a turístiques a efectes d’horaris comercials.

Els establiments comercials ubicats a la zona qualificada com a turística podran obrir els diumenges, en la franja horària compresa entre les 12 h i les 20 hores, en els períodes compresos entre els dies 5 i 24 de maig, ambdós inclosos, i entre els dies 1 i 14 d’octubre, ambdós inclosos.

Els carrers que són fronterers s'inclouen compreses les dues voreres.

Zones del terme municipal de Barcelona qualificades com a turístiques, a efectes d'horaris comercials

Calendari d'obertura comercial a la ciutat de Barcelona per l'any 2018

Calendari d'obertura comercial a la ciutat de Barcelona per l'any 2018

 

Autoritzacions per a la modificació de la franja horària comercial per a esdeveniments puntuals

De manera excepcional, amb motiu de la celebració d'esdeveniments lúdics, culturals, festius, etc., a sol·licitud motivada de l'Ajuntament i prèvia autorització de la Direcció General Comerç de la Generalitat, és possible l’ampliació de l’horari comercial més enllà de les 22.00 hores, d'acord amb el que disposa la Llei 3/2014, del 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció.

Resolució de la Direcció General de Comerç de la Generalitat que autoritza l'ampliació de l'horari comercial fins a les 23 hores del dia 9 de novembre en el perímetre que s'adjunta com annex al barri del Clot.

Resolució de la Direcció General de Comerç de la Generalitat per la qual s'autoritza que els establiments comercials ubicats en la zona delimitada puguin obrir el dia 4 de novembre fins les 24.00 h, amb motiu de l'activitat "Nit de Tapes" al barri del Clot.

Resolució de la Direcció General de Comerç de la Generalitat per la qual s'autoritza que els establiments comercials ubicats en la zona delimitada puguin obrir el dia 24 de novembre fins les 01.00 h de la matinada del dia 25, amb motiu del OPEN NIGHT 2017 que organitza POBLENOU URBAN DISTRICT ASSOC.

Resolució de la Generalitat autoritzant l'ampliació de la franja horària pels establiments comercials participants al The Shopping Night Barcelona del dia 30 de novembre de 2017.

 

Normativa municipal

Per raons d’ordre públic, els ajuntaments poden acordar l'obligatorietat de tancament en horari nocturn d’establiments que pretenguin acollir-se a qualsevol de les causes d’exclusió de l’horari general, amb la corresponent comunicació a la Direcció General de Comerç.

A Barcelona, aquesta regulació es troba en els districtes següents:

Altres regulacions: Decret mercat de marxants

  

Publicitat de l'horari comercial

Els establiments comercials han d'exposar l'horari adoptat de manera que la informació sigui visible per al públic, fins i tot amb l'establiment tancat.

Els establiments dedicats essencialment a la prestació de serveis, com per exemple perruqueries, centres d’estètica, bugaderies, locutoris, etc., estan exclosos de les limitacions en matèria d’horaris comercials.