Dades públiques (Open Data) sobre comerç

L'obertura de dades públiques —que també es coneix com open data— consisteix a posar la informació que posseeix el sector públic a l'abast de tothom en formats digitals, estandarditzats i oberts, seguint una estructura clara que en permeti la comprensió. Al mateix temps es facilita l'accés a aquesta informació per tal de fomentar-ne la reutilització.

D’aquesta forma la societat —ciutadania, empreses i qualsevol institució— pot accedir-hi fàcilment per informar-se o per crear nous serveis, augmentant el valor social i, si escau, també el valor comercial.

Així, doncs, facilitar la informació pública en formats oberts per tal que tothom en pugui fer ús (opendata) és anar més enllà del simple procés de permetre la reutilització de la informació: és retornar a la societat les seves dades públiques i fomentar que les utilitzi per a tot allò que desitgi.

Amb aquesta iniciativa es fomenta la creació de serveis basats en informació pública per part del sector privat, ja que tant els ciutadans com les empreses, o altres institucions, poden utilitzar la informació pública per desenvolupar serveis —de pagament o no— que complementaran els que els proporciona l'Administració.

Per tant, es poden fer tota mena de serveis, des del que ja s’anomena periodisme de dades fins a aplicacions que complementen els serveis públics.

Si vols crear un servei amb dades públiques sobre comerç, posa’t en contacte amb nosaltres.