Tributs

Un requisit indispensable per iniciar l'activitat és inscriure’s al cens de l’Agència Tributària per obtenir el número d’identificació fiscal (NIF) i donar-te d’alta de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE).

IAE - Impost sobre activitats econòmiques

L'obligació de tributar per l'impost sobre activitats econòmiques es deu a l'exercici d'activitats empresarials, professionals o artístiques dins el terme municipal, tant si s'exerceixen o no en un local determinat i tant si s'especifiquen o no en les tarifes de l'impost.

Tots els ciutadans, empreses o entitats que desenvolupin una activitat econòmica han de donar-se d'alta en el cens d'empreses, professionals i retenidors (model 036) de l'Agència Tributària, si bé només han de pagar aquest impost les empreses o entitats que desenvolupin una activitat empresarial o artística i la seva xifra de negocis de dos anys abans superi el milió d'euros.
Per exemple, una empresa que l'any 2011 va facturar 1.200.000 euros haurà de pagar l'impost l'any 2013.

Declaracions d'alta, baixa o variació

Les declaracions s'han de presentar directament a l’Agència Tributària Estatal.

Altes

Si es tracta d'una alta per inici de l'activitat en el municipi, les declaracions han de presentar-se en el termini d'un mes des de l'inici de l'activitat.

Les persones físiques o jurídiques exemptes de pagament de l'impost han de fer servir el model 036. En el cas que qualsevol de les seves activitats tributi per l'impost sobre activitats econòmiques han de fer servir el model 840.

Si ja no es compleixen les condicions necessàries per gaudir d'una exempció, només s'ha de comunicar a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (en el model 848) quan no s'hagi comunicat l'import net de la xifra de negocis en la declaració de l'impost sobre societats, és a dir, en els supòsits següents:

 1. Les entitats de crèdit a companyies d'assegurances que siguin subjectes passius de l'impost sobre societats o de l'impost sobre la renda de no residents amb establiment permanent.
 2. Les societats civils o entitats de l'article 35.4 de la LGT.Tindran la consideració de tributaris obligats les herències jacents, les comunitats de béns i altres entitats que, mancades de personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptibles d'imposició.
 3. Els grups de societats.

Baixes

Si es tracta d'una baixa per cessament de l'activitat, la declaració s'ha de presentar en el termini d'un mes des de la data en què es va produir el cessament de l'activitat.

Les persones exemptes de pagament de l'impost han de fer servir el model 036. En el cas que qualsevol de les seves activitats tributi per l'impost sobre activitats econòmiques han de fer servir el model 840.

Variacions

Variació d'ordre físic, econòmic o jurídic (qualsevol alteració dels elements tributaris superior al 20% s’ha de declarar). Les declaracions de variació s'han de presentar en el termini d'un mes des de la data en què es va produir la variació, i tindran efecte l'any següent al de la presentació de la declaració.

Si la situació no ha variat pel que fa a l'any anterior, no és necessari presentar cap declaració.

Les persones exemptes de pagament de l'impost haun de fer servir el model 036. En el cas que qualsevol de les seves activitats tributi per l'impost sobre activitats econòmiques han de fer servir el model 840.

Les empreses o entitats que pertanyen a un grup d'empreses que tributen per l'impost sobre activitats econòmiques han de presentar cada any el model 848 per notificar les societats que pertanyen al grup i l'import net de la xifra de negocis del conjunt de les entitats del grup, llevat que hagin fet constar aquest import en la declaració de l'impost sobre societats, en l'impost sobre la renda de no residents o en el model 184.

 

Exempcions

Estan exempts de pagament de l'impost sobre activitats econòmiques

 1. Els subjectes passius següents:
 • Les persones físiques. Això significa que una persona física mai no l'ha de pagar independentment de la seva xifra de negocis o dels anys que fa que exerceix l'activitat.
 • Les persones jurídiques o entitats que tinguin un import net de la xifra de negocis del penúltim any inferior al milió d'euros.
 • Els contribuents de l'impost sobre la renda de no residents que operin a Espanya mitjançant un establiment permanent, sempre que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior al milió d'euros.
 1. Els que iniciïn l'exercici de la seva activitat en territori espanyol, n'estan exempts durant els dos primers anys en què es desenvolupi l'activitat. Això no s’aplica a persones físiques perquè sempre n'estan exemptes independentment de la xifra de negoci o del temps que fa que exerceixen l'activitat.
 2. L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, així com els organismes autònoms de l'Estat, de les entitats locals i les entitats de dret públic de caràcter anàleg de les comunitats autònomes.
 3. Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social regulades en el text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre.
 4. Els organismes públics d'investigació, els establiments d'ensenyament en tots els graus sempre que estiguin finançats íntegrament amb diners de l'Estat, de la Generalitat o de les entitats locals, o per fundacions declarades benèfiques o d'utilitat pública, i els establiments d'ensenyament en tots els graus els quals, no tenint ànim de lucre, es trobin en règim de concert educatiu., fins i tot si faciliten llibres o articles d'escriptori als seus alumnes o si els presten serveis de mitja pensió o d'internament, encara que venguin en el mateix establiment els productes dels tallers dedicats a l'ensenyament esmentat, sempre que l'import de la venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini exclusivament a l'adquisició de primeres matèries o al sosteniment de l'establiment.
 5. Les associacions i fundacions de persones amb discapacitat física, psíquica i sensorial, sense ànim de lucre., per les activitats que portin a terme de tipus pedagògic, científic, assistencial i d'ocupació per a l'ensenyament, l'educació, la rehabilitació i la tutela de minusvàlids, encara que venguin els productes dels tallers dedicats a l'ensenyament esmentat, sempre que l'import de la venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini exclusivament a l'adquisició de primeres matèries o al sosteniment de l'establiment.
 6. La Creu Roja Espanyola.
 7. Els subjectes passius als quals sigui d'aplicació l'exempció d'acord amb tractats o convenis internacionals.
 8. Les entitats sense finalitat lucrativa en els termes previstos en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, i el reglament per a l'aplicació del règim fiscal de les entitats esmentades, aprovat pel Reial decret 1270/2003, de 10 d’octubre.
 9. Per a les entitats sense finalitat lucrativa (Llei 49/2002) s’entendrà feta la comunicació per la presentació davant de l’Administració Tributària del’Estat de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’empresaris, professionals i retenidors en que es faci constar la informació. Sortirà efectes a partir del període impositiu de l’any en que es presenta l’esmentada declaració censal.

Les exempcions previstes en les lletres e) i f) de l'apartat 1 s'han de sol·licitar mitjançant un escrit presentat en qualsevol dels registres de l’Ajuntament i, per tant, només s'atorgaran, si s'escau, si ho sol·licita el subjecte passiu de l'impost.

 

Activitats excloses d'alta

No es considera activitat econòmica a efectes d'aquest impost:

 1. La venda de béns integrats en l'actiu fix de les empreses que hagin figurat inventariats com a immobilitzat (per exemple la seu de l'empresa) amb més de dos anys d'antelació a la data de la transmissió. Tampoc no es considera activitat econòmica la venda de béns d'ús particular i privat del venedor, sempre que hagin estat utilitzats durant un període de temps igual.
 2. La venda de productes que es rebin com a pagament de treballs personals o serveis professionals.
 3. L'exposició d'articles amb finalitat exclusiva de decoració o d'ornamentació de l'establiment. No obstant això, estarà sotmesa al pagament del present impost l'exposició d'articles per regalar als clients.
 4. La realització d'un sol acte o operació aïllada de venda al detall. *

Com es fa el tràmit?

A través de l’Agència Tributària

I per a més informació

 • 010
  Establiment de la trucada: 0,47 €. Cost/minut: 0,06 €. Tarifa per segons. IVA inclòs.
  Horari: De dilluns a diumenge, de 0.00 a 24.00 h.
 • 807 117 700
  Des de fora de l’àrea metropolitana de Barcelona.
  Establiment de la trucada: 0,11 €. Cost/minut: 0,41 €. Tarifa per segons. IVA inclòs.
  Horari: De dilluns a diumenge, de 0.00 a 24.00 h.
 • 900 226 226
  Per a pagaments amb targeta bancària i domiciliació de rebuts (trucada gratuïta).
  Horari: De dilluns a diumenge, de 8.00 a 24.00 h.

 

Cessament de l’activitat

En el termini d’un mes des del cessament de l’activitat s’ha de presentar la baixa del preu públic.

Abans de fer el tràmit de baixa de residus a l’Ajuntament de Barcelona, s’ha d’anar a l'Agència Estatal Tributària i donar-se de baixa del cens d’empresaris, professionals i retenidors, o de l'impost sobre activitats econòmiques.

Com es fa el tràmit?

A través d’internet o l'Institut Municipal d’Hisenda

I per a més informació

 • 010
  Establiment de la trucada: 0,47 €. Cost/minut: 0,06 €. Tarifa per segons. IVA inclòs.
  Horari: De dilluns a diumenge, de 0.00 a 24.00 h.
 • 807 117 700
  Des de fora de l’àrea metropolitana de Barcelona.
  Establiment de la trucada: 0,11 €. Cost/minut: 0,41 €. Tarifa per segons. IVA inclòs.
  Horari: De dilluns a diumenge, de 0.00 a 24.00 h.
 • 900 226 226
  Per a pagaments amb targeta bancària i domiciliació de rebuts (trucada gratuïta).
  Horari: De dilluns a diumenge, de 8.00 a 24.00 h.

 

< Torna

Els arxius i papers necessaris per obrir i mantenir un negoci a Barcelona, com ara tributs i altres impostos

Enllaços i materials relacionats