Subvencions per a l'enllumenat nadalenc de Barcelona 2020

L’Ajuntament de Barcelona convoca les subvencions per a l'enllumenat nadalenc de les vies públiques i a l'interior dels aparadors dels establiments comercials de la ciutat per aquest any 2020. T'expliquem com presentar-hi les sol·licituds.

 

Quines modalitats s'han convocat?

Se n'han convocat dues. La modalitat 1, va dirigida específicament a l'enllumenat a les vies públiques. La modalitat 2, en canvi, està pensada per a l'enllumenat a l'interior dels aparadors dels establiments comercials de la ciutat. 

 

A qui es dirigeix?

Es dirigeix a les associacions de comerciants de la ciutat, sense afany de lucre i que duguin a terme el projecte a Barcelona.

 

Quins terminis s'han establert?

El termini de presentació de sol·licituds és del 12 d’agost al 14 de setembre de 2020. Per concórrer a aquesta convocatòria cal fer-ho per via telemàtica. Trobareu tota la informació al portal de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona.

Cal tenir en compte que el termini d’execució de les accions estarà comprès entre l’1 de febrer de 2020 i el 31 de gener de 2021. 

Per últim, el termini de justificació de l’activitat subvencionada finalitzarà el 31 de març de 2021.

 

Com s'ha de presentar la sol·licitud?

- En el moment de fer la sol·licitud, s'ha de presentar:

 • Una instància de sol·licitud de subvenció.
 • La descripció del projecte.
 • El pressupost del tercer que presta el servei que indiqui, en tot cas, NIF i dades socials de l’empresa (adreça completa, telèfons, correu electrònic) i nom de l’associació que fa l’encàrrec. Cal tenir en compte que si les despeses són superiors a 15.000 euros (import sense IVA) s’hauran de presentar les sol·licituds de pressupostos i respectives ofertes rebudes d’un mínim de 3 empreses. S’ha de justificar en un document annex el motiu de l’elecció quan aquesta no recaigui en l'opció més avantatjosa econòmicament. En cas que es correspongui amb modalitat 1, caldrà que siguin pressuposts emesos per empreses homologades. Així mateix, en cas d’existir un contracte plurianual amb una empresa instal·ladora homologada per enllumenat a les vies públiques haureu d’aportar aquest document signat per l’empresa i l’entitat, amb el corresponent pressupost.

- Els requisits particulars per optar a la modalitat 1 d'enllumenat a les vies públiques són:

 • El pressupost ha de ser emès per una empresa instal·ladora homologada.
 • El pressupost ha d’incloure la descripció tècnica de l’ornamentació: tipus d’ornamentació (figures, arcs, etc), tipologia tecnològica de llums (led, etc) i imatges gràfiques del disseny, trams de carrer/s a guarnir i l’import desglossant l’impost sobre el valor afegit. 

- Els requisits particulars per optar a la modalitat 2 d'enllumenat a l’interior dels aparadors dels establiments comercials són: 

 • La descripció del projecte haurà d’incloure una descripció del projecte en el qual consti la delimitació de la zona comercial on estiguin ubicats els aparadors, la descripció del disseny dels elements decoratius, la utilització de làmpades de baix consum energètic, tipus d’ornamentacions o elements decoratius complementaris renovables, acompanyat d’imatges gràfiques 

Les dues modalitats són compatibles entre si. Aquelles entitats que presentin projectes per ambdues modalitats hauran de presentar dues sol·licituds diferenciades. 

 

On s'han de presentar les sol·licituds?

La documentació de sol·licitud es presentarà de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, seguint les instruccions indicades en aquest portal de tràmits. Caldrà disposar del corresponent certificat digital. 

Només aquells ens o persones, que en virtut de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, no estiguin obligades a relacionar-se amb l’administració de forma telemàtica, podran optar per realitzar els tràmits presencialment davant les Oficines d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Barcelona. El registre presencial es realitzarà a qualsevol Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) i subseus, d’acord amb l’establert a l’article 16 de la llei 39/2015. 

 

Quin import es subvenciona?

L’import de subvenció serà del 75% del cost total del projecte. 

 

Quin procediment es seguirà per a la concessió?

Hi haurà dues fases

- Fase 1: Atorgament provisional

 • S’informarà l’atorgament o denegació de la subvenció a través d’una única publicació al BOP. 
 • En la mateixa publicació s’informarà de la documentació administrativa que cal aportar i/o esmenar en els 10 dies hàbils establerts.
 • Tanmateix, és en aquest període, si s’escau, quan podreu formular al·legacions a aquest atorgament o presentar reformulacions que no alterin l’objecte del projecte.
 • Heu de consultar la publicació directament al Butlletí Oficial de la Província (BOP) o a través de la web municipal.

- Fase 2: Atorgament definitiu

 

 • Un cop complerts els requisits, es publicarà pel mateix procediment que l’atorgament i denegació provisional la llista de subvencions atorgades i denegades definitivament.
 • Per consultar-la, disposareu dels mateixos canals assenyalats a la fase anterior. 

 

Com cal justificar l'activitat subvencionable?

El beneficiari de la subvenció haurà de justificar l’aplicació dels fons rebuts en un termini màxim de dos mesos a partir de la finalització del període d’execució previst a les bases, és a dir, entre l’1 de febrer de 2021 i el 31 de març de 2021. 

- En el procés de justificació s’haurà de presentar la següent documentació

 • Memòria d’actuació: explicació del projecte realitzat. 
 • Memòria econòmica simplificada: detall de les despeses i ingressos de l’activitat objecte de subvenció. 
 • Factures originals constant com a deutors les associacions territorials beneficiàries de la subvenció. La data de les factures haurà d’estar compreses entre l’1 de febrer de 2020 i el 31 de gener de 2021. 
 • Documentació bancària acreditativa del pagament de les factures. 
 • Declaració jurada del beneficiari i/o representant legal conforme no hi ha altres còpies de les mateixes factures presentades al mateix temps, a efectes de justificació de subvenció, en altres administracions públiques. Aquesta declaració ha  d’identificar cada una de les factures que es presenten a la justificació. 
 • Carta de reintegrament en el cas de romanents no aplicats. 

- Els models de documentació per a la justificació de la subvenció estaran disponibles al web de l’Ajuntament durant el període de justificació. 

Per a qualsevol dubte o ampliació de la informació us podeu adreçar a direcciocomerc@bcn.cat