L’Agencia Espanyola de Protecció de Dades proposa una orientació sobre la identificació dels interessats als actes administratius

Recomana aplicar el criteri de manera generalitzada per protegir la divulgació de dades relatives als documents d’identificació personal.

L’aplicació de la disposició addicional setena de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, en el seu apartat primer relatiu a la identificació dels interessats en les notificacions per mitjà d’anuncis i publicacions d’actes administratius, ha estat objecte de múltiples consultes tant a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades com a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, sobre el criteri a seguir quant al grup aleatori de quatre xifres a publicar dels documents d’identificació personal.

Aquestes autoritats proposen una orientació per a l’aplicació provisional de garanties de protecció de la divulgació de dades relatives als documents esmentats. Recomanen aplicar-la de manera generalitzada fins que els òrgans de govern i les administracions públiques competents aprovin disposicions per a l’aplicació de l’esmentada disposició addicional setena.

Amb aquesta orientació es pretén evitar que l’adopció de fórmules diferents pugui donar lloc a la publicació de diferents parts dels documents en cada cas, possibilitant la recomposició íntegra dels mateixos.

El grup de xifres proposat és diferent depenent del tipus de document.